Sve

Svjetlosna mikroskopija

Svjetlosna mikroskopija

Koristi se za istraživanje morfologije anorganskih i organskih kristala i polimernih kompozita, kao i za identifikaciju liotropnih i termotropnih kapljevitih kristala. Stolić za grijanje omogućuje praćenje promjene tekstura  porastom i sniženjem temperature. 

više »
HPLC Agilent 1200 Series i MS Agilent 6420

Tekućinska kromatografija visoke razlučivosti sa spektrometrom masa

Sustav se sastoji od sustava za HPLC Agilent 1200 Series s DAD detektorom spektrometrom mase s trostrukim kvadrupolom Agilent 6420.

više »
Termička obrada materijala

Termička obrada materijala

Materijal u čvrstom stanju se termički tretira u cijevnim ili mufolnim pećima, u vakuumu, protočnoj ili stacionarnoj atmosferi plinova (H2, O2, N2, Ar, He, 5 % H2 u Ar), na temperaturama do 1500 ºC i tlakovima do 100 bara.

više »
RI-SM-WP-11-011v01

Testiranje učinkovitosti novih spojeva na staničnoj razini i na razini životinje

Laboratorij za neurokemiju i molekularnu neurobiologiju Instituta Ruđer Bošković nudi mogućnost testiranja učinkovitosti novih spojeva na staničnoj razini (test in vitro) i na razini životinje (test in vivo na štakoru).

više »

TGA/DTA analiza

Snimanje uzoraka na termogravimetrijskom uređaju Shimadzu DTG-60H

više »

ThermoWEB

Daljinska kontrola i mjerenje temperature preko WEB-a (ThermoWEB) zasniva se na proširenju mjernih i operabilnih mogućnosti upotrebe termovizijske kamere NEC Thermo tracer TH7102WL. Standardno područje očitanja temperature kamere je u samo jednoj centralnoj točki termički dobivene slike objekta.

više »
TOC analizator

TOC analizator

Analizator za određivanje ukupnog, otopljenog i partikularnog organskog ugljika u prirodnim krutim i tekućim uzorcima.

više »

Umjeravanja u polju zaštite od ionizirajućeg zračenja

Umjeravanja u polju zaštite od ionizirajućeg zračenja.

više »
Usluga izlova riba u znanstvene svrhe

Usluga izlova riba u znanstvene svrhe

Laboratorij obavlja uslugu izlova riba u znanstvene svrhe sukladno ovlaštenju Ministarstva poljoprivrede 

više »
Usluge ozračivanja na panoramskom izvoru gama zračenja 60Co

Usluge ozračivanja na panoramskom izvoru gama zračenja 60Co

Panoramski uređaj za ozračivanje gama zrakama 60Co jedini je takve vrste u Hrvatskoj. Pogodan je za različite primjene u velikom u rasponu doza, od onih koje se koriste u radiobiologiji do područja visokih doza koje se koriste u radijacijskoj kemiji i radijacijskoj tehnologiji.

Sposobnost ionizirajućeg zračenja da se njegovom primjenom kontrolirano generiraju slobodni radikali, elektroni, ioni i pobuđene molekule otvara mogućnosti za interdisciplinarna istraživanja iz područja kemije, biologije, medicine, fizike i ekologije, te je naš izvor zračenja na raspolaganju svim istraživačima iz spomenutih znanstvenih područja.

više »

UV/VIS spektrofotometrija

Snimanje na UV/Vis-spektrofotometru VARIAN CARY 50

više »
Vezani sustav tekućinska kromatografija visokog učinka – spektrometrija mase (hplc-ms/ms)

Vezani sustav tekućinska kromatografija visokog učinka – spektrometrija mase (hplc-ms/ms)

Sustav tekućinska kromatografija visokog učinka - spektrometrija mase predstavlja vezani sustav koji omogućuje odjeljivanje komponenata smjese i njihovu detekciju bez potrebe za dugotrajnim i složenim obradama uzorka.

više »