Zavod za organsku kemiju i biokemiju

Zavod za organsku kemiju i biokemiju

Misija Zavoda za organsku kemiju i biokemiju je održati i unaprijediti postojeću visoku razinu znanstvenih istraživanja na izabranim suvremenim temama organske kemije i biokemije, promovirati i intenzivirati međunarodnu suradnju u navedenim područjima, te aktivno doprinijeti razvoju visokog obrazovanja iz organske kemije i biokemije na Sveučilištima u Hrvatskoj.

Davor Margetić

v.d. predstojnik

dr. sc. Davor Margetić

+385 1 456 1008

Tajništvo

Barica Baborsky
tel. +385 1 4680 195
fax. +385 1 4680 195
e-mail: baborsky@irb.hr

left right

Istraživanja u Zavodu za organsku kemiju i biokemiju (OKB) pokrivaju široki raspon suvremenih tema u eksperimentalnoj i teorijskoj organskoj kemiji i biokemiji: razvoj novih sintetskih metoda i njihova primjena u pripravi novih organskih spojeva i materijala, eksperimentalne i računalne studije svojstava molekula i reakcijskih mehanizama te istraživanja u području medicinske kemije.

U zadnjih nekoliko godina značajno smo doprinijeli visokom obrazovanju u Hrvatskoj. Znanstvenici Zavoda za OKB vode preko 30 kolegija na diplomskim i doktorskim studijima na Sveučilištima u Zagrebu, Rijeci, Osijeku, Splitu i Dubrovniku.

Mnogi znanstvenici Zavoda za OKB su članovi europskih znanstvenih organizacija i tijela poput ESF, COST, EuCheMS i članovi ili predsjednici u nacionalnim povjerenstvima, odborima i radnim skupinama. Neki od njih su bili članovi Organizacijskih odbora međunarodnih simpozija (ESOC, ESOR) te COST i FP-6 radionica.

Godine 2005., na temelju EU patentne prijave “Potential anticancer drugs”, iz Laboratorija za supramolekularnu i nukleozidnu kemiju, osnovana je spin-off tvrtka „BioZyne“, a 2006. iz Laboratorija za stereoselektivnu katalizu i biokatalizu, osnovana je spin-off tvrtka „CHIRALLICA“. Za rad na kiralnim stacionarnim fazama i kiralnoj separaciji te proizvodnji kiralnih HPLC-kolona tvrtka je dobila certifikat ISO 9001.

Grupa za kvantnu organsku kemiju (GKOK) bavi se primjenom najsuvremenijih teorijskih pristupa pri istraživanju važnih problema u organskoj kemiji i biokemiji. U žarištu istraživanja su razumijevanje strukture i uloge proteina, te svojstva i dizajn funkcionalnih molekula kao što su (super)kiseline i baze.

više »

Istraživački rad u laboratoriju usmjeren je na molekularnu enzimologiju metalopeptidaza  - odnos strukture i aktivnosti, mehanizam katalize i proteinske interakcije.

više »

Suradnici laboratorija bave se istraživanjima strukture, svojstava i aktivnosti organskih i organometaloidnih spojeva primjenjujući temeljne principe fizikalno-organske kemije. Istraživanja obuhvaćaju sintezu modelnih spojeva, studij reakcijskih mehanizama te istraživanje molekulske i elektronske strukture spektroskopskim i kvantnokemijskim metodama. U pripravi spojeva se uz klasične metode sinteze, koriste i visokotlačne i mikrovalne tehnike.

više »

Istraživanja članova laboratorija usmjerena su na pripravu funkcionalnih spojeva iz skupine peptida, peptidomimetika i glikopeptida, studij njihove konformacije te izučavanje njihove interakcije s biomolekulama. U tu svrhu koristi se interdisciplinarni pristup temeljen na kombiniranom i integriranom korištenju metoda i tehnika sintetske organske i bioorganske kemije te fizikalne, analitičke i strukturne kemije.

više »

Djelatnosti Laboratorija za molekulsku spektroskopiju pokrivaju širok raspon tema unutar područja primjene infracrvene spektroskopije u fizikalnoj i analitičkoj kemiji. Laboratorij je opremljen prostorom u kojemu se mogu provoditi jednostavnije sinteze te infracrvenim spektrometrom. Dodatna oprema omogućuje snimanje spektara tekućih i krutih uzoraka.

više »

Laboratorij za sintetsku organsku kemiju nastavlja tradiciju Laboratorija za sintetsku i fizikalnu organsku kemiju. Pod sadašnjim nazivom laboratorij djeluje od 1990. godine. Suradnici laboratorija bave se istraživanjima koja obuhvaćaju sintezu kavezastih molekula, studij mehanizama njihovog nastajanja i pregrađivanja te primjenu ovih polikarbocikličkih molekula za pripravu supramolekularnih sustava.

više »

Grupa se bavi dizajnom i sintezom novih malih molekula koje pokazuju aktivnost prema DNA/RNA, te određivanjem afiniteta i načina vezanja malih molekula na DNA/RNA.

više »

Istraživačke aktivnosti LSNK laboratorija uglavnom su usmjerena na dvije teme: supramolekularna kemija organo- i hidro- gelatora male molekulske težine i medicinsku kemiju biološki aktivnih derivata nukleozida i nukleobaza. 

više »

Ivana Antol
dr. sc.

znanstveni suradnik
+385 1 456 1008

Bara Baborsky

+385 1 468 0195

Željka Ban
dipl.inž.

asistent, znanstveni novak
+385 1 456 1066

Goran Baranović
dr .sc.

znanstveni savjetnik
+385 1 468 0116

Danijela Barić
dr. sc.

znanstvena suradnica
+385 1 456 1117

Nikola Basarić
dr.sc.

znanstveni savjetnik
+385 1 456 1141

Vesna Blažek Bregović
dr. sc.

viši asistent
+385 1 456 1141

Ivo Crnolatac
dr. sc.

viši asistent
+385 1 457 1326

Karmen Čondić-Jurkić

dipl. ing. kemije
+385 1 456 1117

Ines Despotović
dr. sc.

znanstveni suradnik
+385 1 456 0951

Zoran Džolić
dr. sc.

znanstveni suradnik
+385 1 457 1210

Leo Frkanec
prof. dr. sc.

viši znanstveni suradnik, izvanredni profesor
+385 1 468 0217

Zoran Glasovac
dr. sc.

viši znanstveni suradnik
+385 1 456 1008

Zdenko Hameršak
dr.sc.

znanstveni savjetnik
+385 1 457 1300

Andreja Jakas
dr. sc.

znanstveni suradnik
+385 1 468 0103

Ivanka Jerić
dr. sc.

viši znanstveni suradnik
+385 1 456 0998

Milan Jokić
dr.sc.

viši znanstveni suradnik
+385 1 456 1061

Iva Jušinski
dr. sc.

asistent, znanstveni novak
+385 1 456 1008

Renata Kobetić
dr. sc.

znanstveni suradnik
+385 1 457 1220

Darko Kontrec
doktor znanosti

viši znanstveni suradnik
+385 1 456 1029

Borislav Kovačević
dr. sc.

viši znanstveni suradnik
+385 1 456 1117

Mirjana Maksić
dr. sc.

znanstveni savjetnik
+385 1 468 0197

Davor Margetić
dr. sc.

znanstveni savjetnik
+385 1 456 1008

Mihaela Matovina
dr. sc.

znanstveni suradnik
+385 1 456 1110

Milica Perc

viši tehničar
+385 1 468 0103

Ivo Piantanida
dr. sc.

znanstveni savjetnik
+385 1 457 1326

Tihomir Pospišil
dipl.kem.ing

Znanstveni novak - asistent
+385 1 457 1210

Nena Radić
dr. sc.

viši asistent
+385 1 456 0951

Marin Roje
dr. sc.

viši znanstveni suradnik
+385 1 456 1029

Dijana Saftić
dr. sc.

viša asistentica
+385 1 456 1066

David Matthew Smith
dr. sc.

znanstveni savjetnik
+385 1 456 1182

Josipa Suć
dipl.ing.

stručni suradnik
+385 1 456 0998

Marina Šekutor
dr. sc.

viši asistent
+385 1 456 1165

Đani Škalamera
mag. chem.

znanstveni novak
+385 1 456 1165

Vjekoslav Štrukil
dr.sc.

viši asistent
+385 1 456 1008

Pavle Trošelj
dr. sc.

Viši asistent
+385 1 456 1008

Mario Vazdar
dr. sc.

znanstveni suradnik
+385 1 456 1008

Robert Vianello
dr. sc.

viši znanstveni suradnik
+385 1 456 1117

Vladimir Vinković
dr.

znanstveni savjetnik
+385 1 457 1300

Biserka Žinić
Dr. sc.

viša znanstvena suradnica, izvanredni profesor
+385 1 456 1066

Dizajn, sinteza i ispitivanje interakcija malih molekula s DNA, RNA i proteinima.

Glavni istraživač: Ivo Piantanida

Projekt MZOŠ-a "DIZAJN, SINTEZA I ISPITIVANJE INTERAKCIJA MALIH MOLEKULA S DNA, RNA I PROTEINIMA" broj 098-0982914-2918 (voditelj Ivo Piantanida)

više »

Fluorophore Modified Noble Metal Nanoparticles – New Materials For Bio- and Chemical Sensors

Glavni istraživač: Ivo Piantanida

The National Science Fund of Bulgaria, period 2010 - 2012; TK 09 0015, coordinator Prof. Dr. Ilijana Timtcheva, Institute of Organic Chemistry with Centre of Phytochemistry, Bulgarian Academy of Sciences, Sofia, Bulgaria.

više »

Fotokemija policikličkih molekula: od istraživanja mehanizama reakcije do novih lijekova i medicinskih primjena

Glavni istraživač: Nikola Basarić
nzz.logo

HRZZ

Fotoni su izvanredni reagensi koji otvaraju nove mogućnosti u kemijskoj sintezi spojeva koji ne mogu biti pripravljeni kemijom osnovnog stanja. Zadatak projekta bio je pronaći nove fotokemijske transformacije primjenjive u organskoj sintezi kao i ispitivanje mehanizama reakcija tih transformacija. Osim toga, zadatak projekta bio je ići i dalje od trenutnih spoznaja te naći primjenu fotokemije u novim medicinskim tretmanima i sintezi spojeva, potencijalnih lijekova za maligne bolesti.

više »

Hrvatsko-njemački bilateralni Projekt

Glavni istraživač: Ivo Piantanida

2012 – 2013: hrvatsko-njemački bilateralni Projekt s Prof. Frank Würthner, Julius-Maximilians-Universität Würzburg, Njemačka

više »

Hrvatsko-slovenski bilateralni projekt

Glavni istraživač: Ivo Piantanida

2012 – 2013: hrvatsko-slovenski bilateralni Projekt s Prof. Jurij Lah, Univerza v Ljubljani, Fakulteta za kemijo in kemijsko tehnologijo, Slovenija

više »

Istraživanje novih gvanidina kao potencijalnih superbaza i bifunkcionalnih senzora u plinskoj fazi

Glavni istraživač: Zoran Glasovac

Bilateralna suradnja s dr. Marijom Schlangen s Tehničkog sveučilišta u Berlinu

više »
Karakterizacija i identifikacija peludi metodama vibracijske spektroskopije i kemometrikom

Karakterizacija i identifikacija peludi metodama vibracijske spektroskopije i kemometrikom

Glavni istraživač: Boris Zimmermann

Biokemijska analiza peludi omogućuje jednostavnu i pouzdanu procjenu međudjelovanja biljaka i okoliša, uključujući i utjecaj globalne promijene klime na biljne zajednice. No, kako bi se to postiglo, potrebno je razviti metodu za brzu analizu peludi s pripadajućom bazom podataka biokemijskih fenotipa. Vibracijska (infracrvena i Raman) spektroskopija peludi omogućuje neposredno i brzo mjerenje cijelog i nedirnutog biljnog organizma, te daje precizno stanje njegovog ukupnog biokemijskog sastava.

više »

Kavezasti spojevi: ugradbne jedinice u molekularnim sustavima

Glavni istraživač: Kata Majerski

Kavezaste spojeve karakterizira trodimenzionalna struktura definirane krute geometrije i kao takovi predstavljaju vrlo korisne sintone u organskoj kemiji ali isto tako i nezamjenjive supstrate za studij reakcijskih mehanizama. Više različitih pozicija (C-atoma) u kavezastoj molekuli mogu poslužiti kao mjesta grananja na koja se mogu uvesti dodatne funkcijske skupine. Ovako supstituirani derivati mogu biti upotrijebljeni kao građevne jedinice u supramolekularnoj kemiji. Prvi stupanj prema primjeni kavezastih spojeva u sintezi kompleksnijih molekularnih sustava je razumijevanje njihovih kemijskih reakcija.

više »

Optimiranje dvosmjerne komunikacije uslijed kemijske ili svjetlosne aktivacije kroz gvanidin-kromofor poveznicu

Glavni istraživač: Ivana Antol

Suradnja s dr. Mariom Barbattiem s Max-Planck instituta u Muelheimu, Njemačka

više »

Preparation of hybrid soft materials combining supramolecular anthraquinone-based gel systems and gold nanoparticles (SupraNanoGels)

Glavni istraživač: Debdeep Maity

Proučavanje fenomena kiralnosti kod anorganskih nanočestica postaje jedna od vodećih tema istraživanja u nanoznanosti.

više »
Sinteza i efikasnost derivata klorofilina kao fotosentizatora za fotodinamičku terapiju

Sinteza i efikasnost derivata klorofilina kao fotosentizatora za fotodinamičku terapiju

Glavni istraživač: Davor Margetić

Hrvatsko-kineska znanstvena i tehnologijska suradnja s prof. dr. Zhi-Long Chen, College of Chemistry and Biology, Donghua University, Shanghai

više »
FTIR spektrometar ABB Bomem MB102

Infracrveni spektrometar

FTIR spektrometar ABB Bomem MB102 služi za sve vrste mjerenja infracrvenih spektara krutih i tekućih uzoraka.

više »
CD-ORD spektrometar Jasco J-815

Spektrometar cirkularnog dikroizma i optičke rotacijske disperzije

Spektrometar Jasco J-815 ima mogućnost snimanja spektara CD (cirkularnog dikroizma) te ORD (optičkog rotacijskog dikroizma) te simultano snimanje nekoliko varijanti UV/vis spektara.
Za vrijeme snimanja instrument je pod obaveznim protokom dušika, a koji podešava odgovorna osoba.

više »
UV/vis spektrometar Varian Cari 100 Bio

Spektrometar ultraljubičastog i vidljivog zračenja

UV / vis spektrometar Varian Cary 100 Bio ima mogućnost dvozračnog (double beam) i jednozračnog (single beam) snimanja.
 Spektralno područje: 190 - 900 nm

više »
HPLC Agilent 1200 Series i MS Agilent 6410

Tekućinska kromatografija visoke razlučivosti sa spektrometrom masa

Sustav se sastoji od sustava za HPLC Agilent 1200 Series s DAD detektorom spektrometrom mase s trostrukim kvadrupolom Agilent 6410.

više »