LPEM

Laboratorij za procese u ekosustavu mora

Mehanizmi dugoročnih promjena u ekosustavu sjevernog Jadrana, koji se odražavaju na njegovo trofičko stanje, učestalost i intenzitet prirodnih pojava kao što su izražene hipoksije, pojave “sluzavih makroagregata“ i slične prirodne pojave neuobičajenog intenziteta.

Voditelj laboratorija

Robert Precali

left right

Mehanizmi dugoročnih promjena u ekosustavu sjevernog Jadrana, koji se odražavaju na njegovo trofičko stanje, učestalost i intenzitet prirodnih pojava kao što su izražene hipoksije, pojave “sluzavih makroagregata“ i slične prirodne pojave neuobičajenog intenziteta.

Procesi nastajanja i tokova organske tvari u prvim karikama trofičkog lanca; mikrofitoplanktonu i mikrobnoj petlji, posebno u područjima horizontalnih i vertikalnih gradijenata.

Procjena relativne važnosti globalnih klimatskih i oceanografskih uvjeta i/ili antropogenih utjecaja na promjene u ekosustavu sjevernog Jadrana.

Ekološki odziv sjevernog Jadrana na klimatske promjene i antropogeni učinak - EcoRENA

Glavni istraživač / voditelj: Nastenjka Supić

U projektu će se istraživatirazličiti procesi i pojave: zakiseljavanje, stupanj bioprodukcije uključno sa sastavom i brojnosti planktonskih zajednica, smanjenje kisika u pridnenom sloju, čimbenici koji mogu utjecati na povećanje riblje populacije, te pojave koje se tijekom istraživanja mogu, ali i ne moraju zbiti, kao što su sluzave nakupine ili dolazak alohtonih vrsta

više »
WICOS

Implementation of the Water Quality Monitoring in Western Istrian Coastal Sea (Northern Adriatic) WICOS

Glavni istraživač / voditelj: Tamara Đakovac

WICOS (Implementation of the water quality monitoring in the Western Istrian COastal Sea) je projekt iz “Jadranskog programa za susjedstvo”

više »
Mehanizam dugoročnih promjena u ekosustavu sjevernog Jadrana

Mehanizam dugoročnih promjena u ekosustavu sjevernog Jadrana

Glavni istraživač / voditelj: Robert Precali

U okviru projekta s jedne će se strane analizirati postojeći nizovi podataka koji karakteriziraju morski biotop i planktonske zajednice, a s druge, nastaviti sa sakupljanjem i obradom podataka značajnih za pojedine procese, koji se posebno smatraju važnima za objašnjenje uzroka nekih neuobičajenih pojava u Jadranskom moru.

više »
BALMAS logo

Sustav upravljanja balastnim vodama za zaštitu Jadranskog mora (engl. BALlast Water MAnagement System For Adriatic Sea Protection – BALMAS)

Glavni istraživač / voditelj: Romina Kraus

Opći cilj IPA Adriatic međugraničnog programa je jačanje kooperacije i održivog razvoja u Jadranskoj regiji putem realizacije inicijativa koje se odnose na tri glavne osi: ekonomsku, socijalnu i institucionalnu kooperaciju.

Glavni cilj IPA Adriatic BALMAS projekta je uspostaviti zajednički međugranični sustav koji bi povezivao sve znanstvenike, stručnjake i odgovorne nacionalne institucije na Jadranu kako bi se izbjegao neželjeni rizik za okoliš i ljude zbog mogućeg utjecaja štetnih akvatičkih organizama i patogena (engl. HAOP - Harmful Aquatic Organisms and Patogens) koji se potencijalno prenose balastnim vodama i sedimentima. Jedan od ciljeva je i uspostavljanje sustava ranog upozoravanja o prisutnim HAOP vrstama u lukama (engl. EWS – Early Warning System), te sustava za potporu nadležnim institucijama za brže i učinkovitije donošenje odluka o upravljanju balastnim vodama na Jadranu (engl. Adriatic BWM DSS – Balast Water Managment Decision Support System). Razvojem zajedničkog sustava kontrole i upravljanja, projekt BALMAS će osigurati ujednačene uvjete u upravljanju balastnim vodama na Jadranu, čime će se olakšati transport plovilima, te osigurati bolja zaštita okoliša i ekonomska održivost upravljanja morskim resursima.

više »