Zavod za fiziku materijala

Zavod za fiziku materijala

Zavod za fiziku materijala čine tri laboratorija - za poluvodiče, tanke filmove i molekulsku fiziku - i skupina izdvojenih istraživača, u kojima trenutno radi 21 znanstvenik i 8 znanstvenih novaka. Istraživanja su usredotočena na pripravljanje i karakterizaciju novih i modificiranih nanostrukturnih poluvodičkih, dielektričnih i metalnih materijala te ispitivanje molekulskih osobina. Fotovoltaici, termoelektrici, katalizatori, antikorozijske presvlake su funkcionalni materijali od posebnog interesa.

Branko Šantić

Predstojnik

dr.sc. Branko Šantić

+385 1 457 1278

Tajništvo

left right

Istraživanja u Zavodu za fiziku materijala usredotočena su na temeljna i primijenjena ispitivanja fizikalnih parametara i procesa koji opisuju i povezuju mikroskopske, mezoskopske i makroskopske osobine kondenzirane tvari i molekula.

Nanoznanost i nanotehnologija su najaktivniji smjerovi kako temeljnih znanstvenih istraživanja, tako i primijenjenih istraživanja i razvoja u Zavodu za fiziku materijala. Sintetiziraju su različiti tipovi nanostrukturiranih materijala: amorfni i nanokristalni tanki filmovi pripravljeni termodinamički neravnotežnim postupcima (magnetronskim rasprašenjem, ionskom implantacijom), nanolaminati, nanokristalni metali, nanometarske keramike, nanokompoziti, te prostorno uređene disperzije nanočestica u amorfnim materijalima. Struktura navedenih materijala određuje se nizom metoda - rentgenskom difrakcijom (XRD), raspršenjem X-zraka pod malim kutem (SAXS), Ramanskom spektroskopijom, elektronskom mikroskopijom, mikroskopijom atomskih sila (AFM), a fizikalne karakteristike brojnim dijagnostičkim metodama - električnim i optičkim mjerenjima, fotoluminiscencijom, elektrokemijskim mjerenjima i drugima. Povezivanje parametara pripravljanja, strukture i fizikalnih osobina daje uvid u fizikalne procese koji rezultiraju novim osobinama materijala i omogućava njihovu optimalizaciju za eventualne primjene. Snažan poticaj istraživanja će dobiti instaliranjem novog uređaja za nanospektroskopiju. Istraživani materijali pokazuju izvrsne osobine kao fotovoltaici, termoelektrici, katalizatori, antikorozijske presvlake i slično.

Temeljna istraživanja u području molekulske i fizike čvrstog stanja s naglaskom na vibracijsku spektroskopiju obuhvaćaju sisteme različite po načinu pripravljanja i sastavu - metale, poluvodiče i keramike u jednoj grupi, te molekulske kristale i biološke materijale u drugoj grupi. Intenzivno istraživanje optičke interakcije s materijom u vrlo nelinearnom režimu, te spontana i samoorganizacija u kondenziranim sistemima, zaokružuju spektar istraživačkih aktivnosti u Zavodu za fiziku materijala.

Istražujemo mogućnosti modificiranja svojstava tankih filmova metalnih oksida, prvenstveno ZnO  i TiO2, podešavanjem njihove nanostrukture i aktiviranjem njihove površine.

više »

Laboratorij za molekulsku fiziku je tradicionalno usmjeren na proučavanja svojstava tvari metodama vibracijske spektroskopije (Ramanove i infracrvene).

više »

Osnovna djelatnost Laboratorija za poluvodiče je istraživanje fizikalnih svojstava poluvodičkih materijala.

više »

Depozicija i karakterizacija tankih metalnih i poluvodičkih filmova rasprašenjem u magnetronskom izvoru čestica.

više »

Aleksandar Maksimović
dr. sc.

znanstveni suradnik
+385 1 457 1253
1591

Andreja Gajović
dr. sc.

znanstveni savjetnik
voditelj laboratorija
+385 1 468 0113
1227

Ankica Šarić
dr. sc.

Viša znanstvena suradnica
1392 1391

Boris Okorn

1562
0989242922

Branko Pivac
dr.sc.

znanstveni savjetnik
+385 1 456 1068
1268

Branko Šantić
dr.sc.

znanstveni savjetnik
+385 1 457 1278
1832

Daniel Meljanac
dr.sc.

poslijedoktorand
+385 1 468 0113
1227

Dario Mičetić

014680224
1225

Davor Gracin
dr

znanstveni savjetnik
+385 1 468 0237
1426
+385 989139770

Davor Ristić
Dr. sc.

Znanstveni suradnik
+385 1 456 1020
1420
098 662 825

Domagoj Belić
PhD

znanstveni suradnik
01456970
1426

Dubravko Risović
dr.sc.

Znanstveni savjetnik
+385 1 456 1122
1422

Goran Kovačević

+385 1 456 1086
1486

Hrvoje Gebavi

+385 1 456 1122
1422

Ivana Capan
dr.sc.

Viši znanstveni suradnik
1312 1272

Ivana Fabijanić

014571247
1562

Ivana Panžić
Mag.chem.

Doktorand
+385 1 456 1106
1239

Jasmin Forić

1398

Jasminka Popović
dr.sc.

viša znanstvena suradnica
Voditeljica laboratorija
+385 1 456 1120
1320

Jordi Sancho Parramon
dr. sc.

Viši znanstveni suradnik
014571247
1562

Joško Erceg

1224

Koraljka Martinić

+385 1 456 0956
1549

Krešimir Salamon
dr. sc.

+385 1 456 1059
1313 1224
095 838 1289

Kristina Tomić
mag.educ.phys. et chem.

asistent
+385 1 456 1059
1313

Krunoslav Juraić
dr. sc.

znanstveni suradnik
+385 1 456 0970
1426

Lovro Basioli
mag. phys.

asistent
+385 1 456 1173
1373
+385 977966302

Maja Buljan
dr. sc.

Viši znanstveni suradnik
+385 1 468 0224
1225

Marijan Gotić
dr. sc.

znanstveni savjetnik
+385 1 456 1123
1582

Marko Karlušić
dr. sc.

znanstveni suradnik
+385 1 456 0988
1253

Martina Vrankić
dr.sc.

viši asistent
+385 1 456 1120
1320

Mile Ivanda
Dr. Sc.; Voditelj Laboratorija za molekulsku fiziku

znanstveni savjetnik
+385 1 456 0928
1226 1231

Nikola Radić
Dr.sc.

Znanstveni savjetnik II
+385 1 468 0224
1225 1799
-

Nikolina Nekić
mag. phys.

Asistent
+385 1 456 1173
1373

Pavo Dubček
dr. sc.

viši znanstveni suradnik
+385 1 456 0988
1253

Sanja Burazer

+385 1 456 1120
1320

Silvije Domazet
dr. sc.

asistent
014561106
1239

Stefano Mezzasalma

+385 1 457 1247
1562

Tihomir Car
dr.

znanstveni suradnik, naslovno zvanje profesor visoke škole
+385 1 456 1059
1313
+385-99-2339906

Tomislav Brodar
mag. phys.

Asistent
1272

Uroš Desnica
dr. sc., mr. sc., dipl. ing

znanstveni savjetnik
+385 1 456 1173
1373 1253
0915351182

Vesna Blažek Bregović
dr. sc.

stručni savjetnik
014571247
1562

Vesna Janicki
dr.sc

viši znanstveni suradnik
+385 1 457 1247
1562

Vlasta Mohaček Grošev
dr.sc.

znanstvena savjetnica
+385 1 456 1020
1420

Effective modulation of ZnO band gap and the modulation mechanism study (ZnO band gap study)

Glavni istraživač / voditelj: Jincheng Fan

With a wide band gap of 3.37eV and a large exciton banding energy of 60meV at room temperature, ZnO has been considered as a promising material for optoelectronic devices, such as short-wavelenghth light-emitting diodes and laser diodes.

više »

HIBRIBRIDNE SILICIJSKE NANOSTRUKTURE ZA SENZORIKU

Glavni istraživač / voditelj: Mile Ivanda

Projekt se bavi temeljnim fizikalnim i kemijskim svojstvima i primjeni hibridnih silicijevih nanostruktura pripravljanim elektrokemijskim jetkanjem i kemijskom depozicijom iz pare pod niskim tlakom (LPCVD). Projektni prijedlog sadrži četiri međusobno povezana istraživačka zadataka: silicijeve hibridne nanostrukture za plinske senzore; vrlo osjetljivi detektori za infracrvenu svjetlost; površinski pojačana Ramanova spektroskopija (SERS) u prehrambenoj tehnologiji i sferni optički mikrorezonatori u molekulskoj detekciji.

više »

In situ optimizacija rasta 2D halkogenida baziranih na prijelaznim metalima

Glavni istraživač / voditelj: Andreja Gajović

hrvatsko-njemačka suradnja
Inozemni partner: Fritz Haber Institute - Max-Planck-Gesellschaft, Department for inorganic chemistry, Njemačka

više »

Micro-Raman spectroscopy study of bio-ceramic surface composition changes

Glavni istraživač / voditelj: Andreja Gajović

hrvatsko-francuski program „Cogito“ Partnerstvo Hubert Curien
Inozemni partner: University of Valenciennes and Hainaut Cambrési, Laboratoire des Matériaux Céramiques et Procédés Associés (LMCPA)

više »

Novi funkcionalni materijali

Glavni istraživač / voditelj: Mile Ivanda

Novi funkcionalni materijali (NFM) biti će posvećen sintezi, karakterizaciji, simulaciji i razvoju novih funkcionalnih materijala radi podrške i implementacije visokotehnoloških industrija u Hrvatskoj. Jedan od ciljeva Centra jest skupiti ekspertina znanja, povezati ljude i ostvariti interdisciplinarno istraživanje sa IRB laboratorijima u području znanosti o materijalima, grupe za razvoj senzora iz Končar – Institut za elektrotehniku d.d., Institut za fiziku i Zavod za fiziku i biofiziku Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu.

više »

Perovskiti za fotonaponsku primjenu

Glavni istraživač / voditelj: Andreja Gajović

Projekt zaklade HAZU

više »

Quantum semiconductor structures for the next generation devices

Glavni istraživač / voditelj: Branko Pivac

Istraživat će se kompozitni materijali temeljeni na kvantnim strukturama pogodni za napredne sklopove nove generacije.

više »
Analiza materijala pretražnim elektronskim mikroskopom

Analiza materijala pretražnim elektronskim mikroskopom

Analiza materijala visokorezolucijskim pretražnim elektronskim mikroskopom (FE-SEM, model JEOL JSM-7000F) te simultana analiza kemijskih elemenata (kvalitativna + puna kvantitativna) spektroskopijom karakterističnog rentgenskog zračenja (EDS).

više »
Snimanje difrakcijskih slika rentgenskom difrakcijom u prahu (XRPD)

Snimanje difrakcijskih slika rentgenskom difrakcijom u prahu (XRPD)

Snimanje difrakcijskih slika praškastih uzoraka na rentgenskom difraktometru praha APD 2000 proizvođača ItalStructures (Novara, Italija).

više »
57Fe-MS

Snimanje Mossbauer spektra

Mossbauerova spektroskopija je metoda koja se zasniva na efektu nuklearne gama-rezonancijske apsorpcije bez uzmaka atomske jezgre.

Određivanje faznog sastava, magnetskih svojstava, oksidacijskog broja, koordinacije, veličine čestica.

više »
Raman spektrometar

Snimanje Ramanovog spektra

Snimanje Ramanovog spektra tvari u krutom, tekućem i plinovitom stanju. Snimanje temperaturne ovisnosti Ramanovih spektara u intervalu 10-800 K. Snimanje mikro-Ramanovih spektara i Ramansko mapiranje s razlučivanjem od ~ 1 mikrometra na ispitivanoj površini

više »
Snimanje UV-Vis spektara

Snimanje UV-Vis spektara

Mogućnost snimanja u transmisijskom, refleksijskom ili apsorpcijskom modu krutih i tekućih uzoraka kao i tankih filmova pri standardnim temperaturnim uvjetima.

više »