Metali i stanični biomarkeri

Metali i stanični biomarkeri
Kategorija projekta
Znanstveni projekti Ministarstva znanosti, obrazovanja i športa
Šifra projekta
0098130

Voditelj projekta: dr. sc. Biserka Raspor

Trajanje projekta: 2002. - 2006.

Projektom je predloženo interdisciplinarno izučavanje staničnih biomarkera pobuđenih subletalnim koncentracijama metala u tkivima indikatorskih morskih i estuarijskih organizama, kao što su školjkaši i ribe. Biomarkeri daju informaciju o biokemijskim promjenama na staničnoj razini, nakon izlaganja vodnih organizama metalima. U prirodnim vodama, razina biomarkera može se mijenjati zbog promjena abiotičkih (godišnje doba) i biotičkih uvjeta (reprodukcijsko razdoblje, uvjeti prehrane). Neophodno je ustanoviti uobičajenu razinu biomarkera i njihovu periodičnost kao posljedicu prirodnih, abiotičkih stresova uzrokovanih promjenama temperature i saliniteta vode te odabrati razdoblje izučavanja u kojem su ti utjecaji neznatni. Za ostvarenje ciljeva projekta bit će odabrani postupci izolacije i određivanja biomarkera, kojima je varijancija manja od varijancije mjerljivog učinka pobuđenog djelovanjem prirodnih i antropogenih stresova. Odredit ćemo bazalnu razinu biomarkera u tkivu određenih indikatorskih organizama, koji su rasprostranjeni u jadranskom području, a imaju i gospodarsku važnost, te provesti izučavanja na organizmima u juvenilnom stadiju ili u razdoblju nakon mrijesta. Naglasak će biti stavljen na praćenje prirodne razine staničnih biomarkera za detoksikaciju metala, kao što su metalotioneini, glutation, oksidaze miješanih funkcija, u indikatorskim organizmima različitih trofičkih razina, s ciljem povezivanja biomarkera koji ukazuju na izloženost organizama metalima. Temeljem prikupljenih vremenskih nizova podataka odabrat ćemo područje izučavanja, te mjerenja provoditi u optimalnom vremenskom razdoblju. Primijenit ćemo kavezno izlaganje odabranih vrsta školjkaša i riba u onečišćenom i referentnom morskom odnosno estuarijskom području, radi smanjenja učinka endemske otpornosti i promjenjivosti,  koja je povezana s različitom starosti organizama, prethodnom izloženosti, uvjetima prehrane i sl. Očekujemo, da će pristup istovremenog izučavanja više biomarkera u indikatorskim organizmima različitih trofičkih razina, iz morskih priobalnih i estuarijskih područja, pružiti mogućnosti dijagnosticiranja i predskazivanja rizika izloženosti školjkaša i riba metalima, S tim u svezi predviđa se razrada i primjena informatičkog sustava za iskazivanje uobičajenih raspona razina biomarkera u svrhu ocjene kakvoće morskih i estuarijskih resursa.

Suradnici na projektu:

Zrinka Dragun

Marijana Erk

Vlatka Filipović

Sonja Kozar

Dušica Ivanković

Jasenka Pavičić

Bibliografija projekta 

Završno izvješće projekta 

25
Tra

Zajednički kolokvij Zavoda za molekularnu biologiju i Zavoda za molekularnu medicinu

Lokacija: Predavaonica III krilo
Datum: 25.04.2018. Vrijeme: 11:00

Predavač: prof.dr.sc. Peter David Eckersall
Ustanova: Institute of Infection, Immunity Inflammation and the School of Veterinary Medicine, University of Glasgow, UK

Proteomic Investigations in Production Medicine: Innate Immune Responses to Disease in Cattle, Chicken and Atlantic Salmon

25
Tra

Seminar Zavoda za teorijsku fiziku

Lokacija: Predavaonica I krilo
Datum: 25.04.2018. Vrijeme: 14:00

Predavač: Dmitri Bykov
Ustanova: LMU

Complex structures and zero-curvature equations for sigma-models

26
Tra

Pristupno predavanje

Lokacija: Predavaonica I krilo
Datum: 26.04.2018. Vrijeme: 13:00

Predavač: dr.sc. Tihomir Balog
Ustanova: Institut Ruđer Bošković

Hiperoksija i reaktivni radikali

Sva događanja