Dijagnostika i terapija bolesti riba, rakova i školjkaša

Dijagnostika i terapija bolesti riba, rakova i školjkaša

Laboratorij za biotehnologiju u akvakulturi (LAB) kroz svoju stručnu djelatnost nudi usluge zdravstvenog pregleda riba, rakova, školjkaša:

  • opću kliničku, mikroskopsku i patološko-anatomsku pretragu, 
  • po potrebi ili na zahtjev naručitelja: specijalističku bakteriološku, patološko-histološku, parazitološku pretragu, te biokemijsku pretragu krvi/hemolimfe.
  • po dovršetku pretraga naručitelju se dostavlja ekspertiza (tumačenje nalaza sa preporukom o poduzimanju mjera za sprečavanje, suzbijanje i liječenje bolesti).

 Slanje ribe na pretragu

  • Kontakt: LAB, telefon 01 457 1232

 LAB obavlja i procjenu kakvoće vode za uzgoj riba, rakova i školjkaša:  fizikalno-kemijska analiza vode obuhvaća T (°C), pH, O2 (mg/l), rel. kol. O2 (%), CO2 (mg/l), KMnO4 (mg/l), NH3 (mg/l), m-alkalitet, te ostale parametre prema dogovoru ili potrebi.