Ostvareni rezultati

 • u terminološku bazu STRUNA upisano i definirano 1137 naziva s pripadajućim istovrijednicama na engleskome, a dijelu i njemačkome jeziku od čega:
  • 723 kemijskoga nazivlja (anorganska, analitička, biokemija i medicinska kemija, fizikalna, organska, primijenjena i teorijska kemija) popraćenih sa 128 slika kemijskih formula
  • 261 nazivlja laboratorijskoga posuđa i opreme popraćeno sa 165 autorskih fotografija
  • 96 nazivlja opreme kemijske industrije
  • 46 naziva industrijskih procesa
  • 11 naziva proizvoda kemijske industrije (uglavnom naftno-prerađivačke),
 • održana radionica u organizaciji projektne skupine KELANA,
 • projekt KELANA i periodički rezultati predstavljeni preko prezentacija na posterima na tri međunarodna skupa i kongresa,
 • o terminološkoj bazi STRUNA i projektu KELANA upoznati članovi strukovnih društava Hrvatskoga kemijskog društva (HKD) i Hrvatskoga društva kemijskih inženjera (HDKI) na njihovim Godišnjim skupštinama održanim 2016. i 2017. godine.