Grupa za teorijsku i matematičku fiziku

Grupa za teorijsku i matematičku fiziku

Grupa se bavi istraživanjem osobitosti kvantne teorije polja kao općeg okvira za opis fenomena u fizici visokih energija, fizici čvrstog stanja i kozmologiji. Predmet istraživanja su simetrije te unutarnja samosuglasnost teorijskih modela izgrađenih unutar okvira teorije polja kako na komutativnim, tako i na nekomutativnim prostorima te njihova primjena na konkretne fizikalne sisteme.

Stjepan Meljanac

Voditelj laboratorija

dr.sc. Stjepan Meljanac

+385 1 456 1121
left right

Djelatnost grupe obuhvaća više smjerova istraživanja:

  • Istraživanje geometrije nekomutativnih prostora te konstrukcija kvantne teorije polja na njima, s posebnim naglaskom na konstrukciju i klasifikaciju fizikalno interesantnih nekomutativnih prostora te razmatranje njihovih poopćenih simetrija tipa Hopfovih algebri. Unutar navedenog okvira izučava se struktura koprodukta, Drinfeldovog zakretanja, R-matrice i star produkta te se analiziraju efekti tih struktura na deformaciju kvantne statistike i zakona sačuvanja u teorijama polja na nekomutativnom prostoru-vremenu. Ova su istraživanja dio širih napora koji imaju za cilj dobiti konzistentnu formulaciju baždarnih teorija, kao i teorije gravitacije na nekomutativnim prostorima.
  • Istražuje se primjena kolektivne teorije polja s ciljem nalaženja solitonskih konfiguracija unutar okvira raznih integrabilnih modela (posebno Calogerovog modela), te se istražuju male fluktuacije oko osnovnog stanja.
  • Značajan korak je učinjen u smjeru izučavanja renormalizabilnosti kvantne kromodinamike u Coulombovom baždarenju. Pokazano je do reda tri petlje da se linearne energetske divergencije pokrate, dok logaritamske divergencije preostaju i uzrokuju lom računa smetnje u Coulombovom baždaru.
  • Izučavaju se novi mehanizmi kršenja baždarnih simetrija bez Higgsovih skalara sa nekontraktibilnim prostorom, tj. Lorentz i baždarno invarijantnim cut-off-om prostornih četverovektora prostora Minkowskog, koji generira narušenje konformnih, baždarnih i diskretnih simetrija u fizici elementarnih čestica. Unutar modificirane teorije renormalizacije istražuju se tjecaji ovog mehanizma na CP narušenje, rijetke elektroslabe procese i na QCD.

Anđelo Samsarov

znanstveni suradnik
+385 1 456 1134
1634

Danijel Pikutić
mag. phys.

stručni suradnik
+385 1 457 1320
1860

Davor Palle

+385 1 456 1030
1430

Stjepan Meljanac
dr.sc.

znanstveni savjetnik, voditelj grupe Teorijske i matematičke fizike
+385 1 456 1121
1521

Tajron Jurić
dr. sc.

poslijedoktorand
+385 1 456 1132
1632

..................................................................................................................................................................................................................

Kvantna teorija polja, nekomutativni prostori i simetrije

Glavni istraživač: Stjepan Meljanac
MZOŠ 098-0000000-2865
Trajanje: 2.1.2007. – 31.12.2013.

..................................................................................................................................................................................................................

Teški Majorana neutrino u fizici čestica i kozmologiji

Glavni istraživač: Davor Palle
MZOŠ 098-0000000-3277
Trajanje: 1.3.2008. – 31.12.2009.

..................................................................................................................................................................................................................

Aspects of Calogero models, noncommutative geometry and quantum physics

Glavni istraživač: Stjepan Meljanac
Indo-Croatian Programme of Cooperation in Science and Technology for collaboration between the Ruđer Bošković Institute, Theoretical Physics Division and Saha Institute of Nuclear Physics, Calcutta, and Institute of Mathematical Sciences, Chennai, India
Trajanje: 2006. – 2008.

..................................................................................................................................................................................................................

Integrabilni sustavi

Glavni istraživač: Stjepan Meljanac (voditelj od 1.1.2012. – 31.12.2012.)
(Zoran Škoda, voditelj od 1.1.2011. – 31.12.2011.)
U okviru programa Hrvatsko-srpski bilateralni program suradnje u području znanosti i tehnologije
Trajanje: 1.1.2010. – 31.12.2011.

..................................................................................................................................................................................................................

Nonabelian Cohomology and Applications in Geometry, Algebra and Physics

Glavni istraživač: Zoran Škoda
Collaboration between the Ruđer Bošković Institute, Theoretical Physics Division and Universität Hamburg, LMU München and Universität Göttingen, Njemačka
Trajanje: Siječanj 2006. – Veljača 2008.