Đani Škalamera

Đani Škalamera

mag. chem.

+385 1 456 1165

1465
znanstveni novak

Krilo 4/7C

Bijenička cesta 54
10000 Zagreb

Obrazovanje

2010. -   Student postdiplomskog doktorskog studija kemije, smjer: Organska kemija, Prirodoslovno-matematički fakutet, Sveučilište u Zagrebu

2010.   Diplomski rad: „Derivati 1,3-dinitrozobenzena i njihovo vezanje na nanočestice zlata“, Prirodoslovno-matematički fakultet, Sveučilište u Zagrebu; voditelj: dr. sc. Hrvoj Vančik, red. prof.

2008. – 2010.   Diplomski studij kemije, smjer: istraživački, grane: organska i anorganska kemija

2008.   Baccalaureus Chemiae (prvostupnik kemije)

2005. – 2008.   Preddiplomski studij kemije

2001. – 2005.   Kemijsko – grafička škola, Rijeka

Područja znanosti

organska kemija

Specifični znanstveni interesi

fotokemija, sintetska organska kemija

Nastava

Ak god. 2012./2013.   Asistent na kolegiju: "Viši praktikum iz organske kemije", Diplomski studij kemije, Kemijski odsjek, Prirodoslovno-matematički fakultet (120 sati)

Članstva u profesionalnim udrugama / društvima

Hrvatsko kemijsko društvo (od 2009.)