Lidija Milković

dr.sc.

znanstveni novak-poslijedoktorand

1520
1764

Krilo 5/32

Bijenička 54
10000 Zagreb

Obrazovanje

 • 1997. – 2003. Sveučilište u Zagrebu, Prehrambeno – biotehnološki fakultet, studij: Biotehnologija, smjer: Biokemijsko inženjerstvo
 • srpanj 2006. – 2014. Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, Sveučilište u Dubrovniku i Institut Ruđer Bošković u Zagrebu, Sveučilišni poslijediplomski interdisciplinarni doktorski studij ″Molekularne bioznanosti″
 • Od 2008. –2014. Specijalistički diplomski studij Projektni menadžment, zajednički studij Instituta Ruđer Bošković i Visoke škole za poslovanje i upravljanje ''Baltazar Adam Krčelić''

Nastava

 • suradnik na kolegiju ‘Kulture stanica i tkiva u biomedicinskim istraživanjima' – Sveučilište u Osijeku, Institut Ruđer Bošković i Sveučilište u Dubrovniku – doktorski studij – Molekularne bioznanosti

Istaknute publikacije

Mrakovčić, Lidija; Wildburger, Renate; Jaganjac, Morana; Cindrić, Marina; Čipak, Ana; Borović Šunjić, Suzana; Waeg, Georg; Mogus Milanković, Andrea; Žarković, Neven. Lipid peroxidation product 4-hydroxynonenal as factor of oxidative homeostasis supporting bone regeneration with bioactive glasses. // Acta biochimica Polonica. 57 (2010) , 2; 173-178.

Čipak, Ana; Mrakovčić, Lidija; Ciz, Milan; Lojek, Antonin; Mihaylova, Boryana; Goshev, Ivan; Jaganjac, Morana; Cindrić, Marina; Šitić, Sanda; Margaritoni, Marko; Waeg, Georg; Balić, Marija; Žarković, Neven. Growth suppression of human breast carcinoma stem cells by lipid peroxidation product 4-hydroxy-2-nonenal and hydroxyl radical-modified collagen. // Acta biochimica Polonica. 57 (2010) , 2; 165-171.

Breusing, Nicolle; Grune, Tilman; Andrišić, Luka; Atalay, Mustafa; Bartosz, Grzegorz; Biasi, Fiorella; Borović, Suzana; Bravo, Laura; Casals, Isidre; Casillas, Rosario; Dinischiotu, Anca; Drzewinska, Joanna; Faber, Heidemarie; Mohd Fauzi, Norsyahida; Gajewska, Agnieszka; Gambini, Juan; Gradinaru, Daniela; Kokkola, Tarja; Lojek, Antonin; Luczaj, Wojciech; Margina, Denisa; Mascia, Cinzia; Mateos, Raquel; Meinitzer, Andreas; Mitjavila, María Teresa; Mrakovčić, Lidija; Munteanu, Maria Cristina; Podborska, Martina; Poli, Giuseppe; Sicinska, Paulina; Skrzydlewska, Elzbieta; Vina, Jose; Wiswedel, Ingrid; Žarković, Neven; Zelzer, Sieglinde; Spickett, Corinne M. An inter-laboratory validation of methods of lipid peroxidation measurement in UVA-treated human plasma samples. // Free radical research. 44 (2010) , 10; 1203-1215.

Članstva u profesionalnim udrugama / društvima

 • Hrvatsko društvo za istraživanje raka(HDIR),
 • The European Association for Cancer Research (EACR)
 • The European Calcified Tissue Society (ECTS)
 • Hrvatsko mikrobiološko društvo (HMD), Imunološka sekcija
 • The International HNE-Club

Ostalo

Stipendije i studijski boravci:

 • svibanj 22 – 23.2008. – sudjelovanje na „The third Integrative Physiology Post-Graduate students conference“ u Aberdeenu, Škotska. (Lidija Mrakovcic, Suzana Borovic Sunjic, Marina Stroser, Andrea Mogus Milankovic, Neven Zarkovic and Renate Wildburger. Lipid Peroxidation and Bone Regeneration. (usmeno izlaganje))   
 • lipanj 2009. – Sveučilište u Salzburgu (prof.dr.sc. Peter Eckl)
 • listopad 2011. – STSM stipendija u sklopu COST akcije CM1001„Chemistry of non-enzymatic protein modifications-modulation of protein structure and function“. U laboratoriju Prof. dr. Tilmana Grunea.
 • veljača 2012. - STSM stipendija u sklopu COST akcije CM1001„Chemistry of non-enzymatic protein modifications-modulation of protein structure and function“. U laboratoriju Prof. dr. Tilmana Grunea.

Sudjelovanje na znanstvenim projektima:

 • Od 2006. do 2008. istraživač na projektu „Novel method to support bone growth by bioactive glass coated with protein/lipid peroxidation products“ financiranom od strane austrijske banke Jubiläumsfonds der Oesterreichischen Nationalbank, MZOŠ i COST B35 Akcije
 • Od 2007. do 2008. istraživač na bilateralnom projektu – znanstveno-tehnička suradnja Hrvatska-Francuska – COGITO „Primjena novih, izvornih testova za analizu lipidne peroksidacije u eksperimentalnoj karcinogenezi (gl. istraživač dr.sc. Neven Žarković)
 • Od 2008. godine znanstveni novak na projektu pri MZOŠ „Lipidi, slobodni radikali i njihovi glasnici u integrativnoj onkologiji“ (šifra 098-0982464-2519; gl. istraživač dr.sc. Neven Žarković).
 • Od 2010. do 2011. - istraživač na projektu slovensko-hrvatske znanstveno-tehnološke suradnje „Djelovanje plazme na poboljšanje adhezivnih svojstava biomediciniskih materijala“
 • Od 2012. do 2013. - istraživač na projektu austrijsko-hrvatske znanstveno-tehnološke suradnje „Utjecaj kolagena modificiranog produktom lipidne peroksidacije na rast i diferencijaciju matičnih stanica karcinoma dojke“
 • Od 2012. do 2012. - istraživač na projektu njemačko-hrvatske znanstveno-tehnološke suradnje „Utjecaj novog Cu-biostakla i produkata lipidne peroksidacije na regeneraciju kosti“