Objavljeno: 30.08.2017. 10:28

Natječaj za izbor i imenovanje ravnatelja IRB-a

1. Za ravnatelja Instituta može se imenovati osoba koja ispunjava sljedeće uvjete:

 • da je istaknuti znanstvenik izabran u znanstveno zvanje višeg znanstvenog suradnika, znanstvenog savjetnika ili znanstvenog savjetnika u trajnom zvanju ili u odgovarajuća znanstveno-nastavna zvanja u području djelatnosti Instituta, s međunarodnim ugledom i iskustvom vođenja većih projekata;
 • da ima iskustvo u upravljanju ljudskim potencijalima i sposobnost komuniciranja sa suradnicima; da predloži program rada i razvoja  Instituta.

2. Uvjeti iz točke 1. dokazuju se:

 • znanstvenim radovima objavljenim u prestižnim časopisima;
 • prestižnim položajima u uglednim znanstvenim ustanovama;
 • uspješnim vođenjem nacionalnih i međunarodnih znanstvenih projekata;
 • rukovodećim funkcijama u uglednim znanstvenim ustanovama;
 • iskustvom u vođenju istraživačkih jedinica;
 • iskustvom u vođenju doktoranada i poslijedoktoranada;
 • pisanim programom vođenja Instituta s prijedlozima njegovog razvoja i konkretnih mjera koje će se poduzeti za ispunjavanje tih ciljeva za vrijeme trajanja mandata, koji će izložiti pred Upravnim vijećem i Znanstvenim vijećem.

3. Uz prijavu na natječaj treba priložiti:

 • životopis koji sadrži opće podatke, podatke o školovanju, stečenoj spremi i akademskom stupnju te dosadašnjem radnom iskustvu na rukovodećim položajima,
 • diplomu o akademskom stupnju,
 • dokaz o stečenom znanstvenom zvanju,
 • uvjerenje o nekažnjavanju (ne starije od šest mjeseci) te ostalu dokumentaciju kojom se dokazuju uvjeti iz točke 1.

Pisani program vođenja Instituta kandidat za ravnatelja izlaže pred Upravnim i Znanstvenim vijećem IRB-a.

Ravnatelj se imenuje na vrijeme od 4 godine.

Sukladno članku 13. Zakona o ravnopravnosti spolova na natječaj se mogu javiti osobe oba spola.

Prijave na natječaj se podnose u roku od 30 dana od dana objave u Narodnim novinama u zatvorenoj omotnici na adresu: Institut Ruđer Bošković, Bijenička cesta 54, Zagreb s naznakom: „Za Natječajni odbor za izbor ravnatelja Instituta”.

Pristupnici na natječaj će o rezultatima izbora biti obaviješteni u roku od 45 dana od dana isteka roka za podnošenje prijava.