Objavljeno: 04.07.2018. 09:00

Natječaj za izbor na znanstvena i suradnička radna mjesta

I. za izbor na znanstvena radna mjesta

1. znanstveno radno mjesto znanstvenog savjetnika u Zavodu za eksperimentalnu fiziku, Laboratorij za fotoniku i kvantnu optiku, iz područja prirodnih znanosti, polje fizika, s višegodišnjim iskustvom u istraživanjima iz područja fotonike i kvantne optike, 1 izvršitelj/-ica    
2. znanstveno radno mjesto višeg znanstvenog suradnika u Zavodu za eksperimentalnu fiziku, iz područja prirodnih znanosti, s višegodišnjim iskustvom znanstvenog rada u razvoju i primjeni analitičkih metoda i senzora temeljenih na neutronskom, gama i x-zračenju, kao i primjenama nuklearnih metoda u očuvanju okoliša i drugim interdisciplinarnim područjima; radno mjesto s posebnim uvjetima rada, 1 izvršitelj/-ica   
3. znanstveno radno mjesto višeg znanstvenog suradnika u Zavodu za eksperimentalnu fiziku, Laboratorij za mjerenje niskih radioaktivnosti, iz područja prirodnih znanosti, polje interdisciplinarne prirodne znanosti, grana znanost o okolišu, s višegodišnjim iskustvom znanstvenog rada u primjeni izotopa ugljika, kisika i vodika, s posebnim naglaskom na 14C i 3H; prednost će imati pristupnici s iskustvom u terenskom istraživanju i poznavanju tehnika pripreme i mjerenja 14C i 3H u raznim uzorcima, 1 izvršitelj/-ica    
4. znanstveno radno mjesto višeg znanstvenog suradnika u Zavodu za eksperimentalnu fiziku, Laboratorij za interakcije ionskih snopova, iz područja prirodnih znanosti, polje fizika, s višegodišnjim iskustvom u istraživanjima iz područja interakcije ionskih snopova i materijala te razvoja i primjena metoda karakterizacije materijala ionskim snopovima; radno mjesto s posebnim uvjetima rada, 1 izvršitelj/-ica    
5. znanstveno radno mjesto znanstvenog suradnika u Zavodu eksperimentalnu fiziku, iz područja prirodnih znanosti, polje interdisciplinarne prirodne znanosti, grana znanost o okolišu, s višegodišnjim iskustvom znanstvenog rada u primjeni izotopa ugljika, kisika i vodika, s posebnim naglaskom na 14C i 3H i razvoj analitičkih metoda za 14C-AMS; prednost će imati pristupnici s iskustvom u terenskom istraživanju i poznavanju raznih tehnika pripreme i mjerenja uzoraka, 1 izvršitelj/-ica    
6. znanstveno radno mjesto znanstvenog suradnika u Zavodu za istraživanje mora i okoliša, Laboratorij za radioekologiju, iz područja prirodnih znanosti, polje interdisciplinarne prirodne znanosti, grana znanost o zračenju, s iskustvom u području razvoja metoda detekcije i kvantifikacije čestičnog i elektromagnetskog zračenja te poznavanja matematičkih paketa za modeliranje detektora s naglaskom na modeliranja u gamaspektrometrijskim analizama, s akademskim stupnjem doktora znanosti iz nuklearne/čestične fizike; radno mjesto s posebnim uvjetima rada, 1 izvršitelj/-ica    
Uvjeti za izbor na znanstvena radna mjesta:

Osim općih uvjeta za zasnivanje radnog odnosa pristupnici trebaju ispunjavati uvjete propisane Zakonom o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju i Pravilnikom o dodatnim uvjetima za izbore na znanstvena radna mjesta Instituta Ruđer Bošković.

Uz prijavu za natječaj treba priložiti:

1.    životopis - opći podaci, podaci o školovanju, stečena sprema i akademski stupanj doktora znanosti, dosadašnje kretanje u službi
2.    dokaz o akademskom stupnju i znanstvenom zvanju
3.    kratki sažetak znanstvene djelatnosti od svog zadnjeg izbora
4.    popis znanstvenih radova i popis najcitiranijih radova
5.    odgovarajuće podatke o udovoljavanju dodatnim uvjetima za izbor na znanstvena radna mjesta iz članka 5., 6., 7, 8. i 9. Pravilnika o dodatnim uvjetima za izbore na znanstvena radna mjesta, uključujući podatke o ukupnoj citiranosti, prosječnoj citiranosti, citiranosti u knjigama, monografijama, udžbenicima te glavno autorstvo i faktor odjeka časopisa
6.    program planiranih istraživanja (do jedne stranice teksta)
7.    listu s prijedlogom inozemnih znanstvenika koje će stručno povjerenstvo zatražiti pisma preporuke i to za:
- znanstvenog suradnika – dva inozemna znanstvenika
- višeg znanstvenog suradnika – četiri inozemna znanstvenika
- znanstvenog savjetnika – šest inozemnih znanstvenika

Radni odnos na znanstvenom radnom mjestu zasniva se na neodređeno vrijeme.

Pristupnici na znanstveno radno mjesto koji su visokoškolsku kvalifikaciju stekli u inozemstvu moraju uz prijavu na natječaj za znanstveno radno mjesto priložiti Rješenje o priznavanju inozemne visokoškolske kvalifikacije izdano od Agencije za znanost i visoko obrazovanje ili potvrdu o predanom Zahtjevu za priznavanje inozemne visokoškolske kvalifikacije Agenciji za znanost i visoko obrazovanje.

II. za izbor u suradnička zvanja i na suradnička radna mjesta

7. suradničko zvanje i suradničko radno mjesto asistenta u Zavodu za elektroniku, u Laboratoriju za strojno učenje i reprezentacije znanja, 1 izvršitelj/-ica  

Uz opće uvjete za zasnivanje radnog odnosa iz članka 43. Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju pristupnici trebaju ispunjavati uvjete:
- sveučilišni diplomski studij na smjerovima računalne znanosti, obradba informacija, primijenjena matematika,
- ukupni prosjek ocjena na prethodnim razinama studija (preddiplomskom, diplomskom ili integriranom studiju) koji osigurava upis na doktorski studij
- programiranje u programskom okruženju MATLAB
- aktivno znanje engleskog jezika u govoru i pismu koje se dokazuje motivacijskim pismom na engleskom jeziku koje treba biti sastavni dio prijave na natječaj

Prednost će imati pristupnici sa priznanjima i nagradama za izvrsnost u studiranju i znanstveni rad

8. suradničko zvanje i suradničko radno mjesto asistenta u Zavodu za eksperimentalnu fiziku, u Laboratoriju za interakcije ionskih snopova, za rad na istraživanjima procesa interakcije ionskih snopova i materijala; radno mjesto s posebnim uvjetima rada, 1 izvršitelj/-ica  

Uz opće uvjete za zasnivanje radnog odnosa iz članka 43. Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju pristupnici trebaju ispunjavati uvjete:
- sveučilišni diplomski studij fizike, istraživački smjer,
- prosjek ocjena iznad 4.0 uz dokazanu sklonost eksperimentalnom radu
- aktivno znanje engleskog jezika u govoru i pismu

Poželjno iskustvo u radu s nuklearnim metodada i/ili elektrostatskim akceleratorima.

Radni odnos za suradnička radna mjesta asistenta zasniva se na određeno vrijeme u trajanju od pet godina, uz probni rad od 6 mjeseci. Asistent je dužan upisati poslijediplomski sveučilišni studij (doktorski studij). Ako je pristupnik za asistenta već bio zaposlen na radnom mjestu financiranom iz državnog proračuna, radni odnos će se zasnovati za vrijeme preostalo do pet godina.

Uz prijavu za natječaj treba priložiti: životopis, odgovarajuću diplomu te dokaze o ispunjavanju ostalih uvjeta natječaja.

Pristupnici izabrani na suradnička radna mjesta koji su visokoškolsku kvalifikaciju stekli u inozemstvu moraju prije zasnivanja radnog odnosa priložiti Rješenje o priznavanju inozemne visokoškolske kvalifikacije izdano od Agencije za znanost i visoko obrazovanje.

III. za izbor doktoranada u suradnička zvanja i na suradnička radna mjesta asistenata za vrijeme trajanja projekta “Projekt razvoja karijera mladih istraživača – izobrazba novih doktora znanosti”

9. suradničko zvanje i suradničko radno mjesto asistenta u Zavodu za eksperimentalnu fiziku, Laboratorij za fiziku visokih energija, za rad na HRZZ projektu: „Sto dvadeset i pet milijuna piksela za otkriće vezanja Higgsovog bozona na fermione i novih čestica na Velikom hadronskom sudarivaču“; radno mjesto s posebnim uvjetima rada, 1 izvršitelj/-ica   

Uz opće uvjete za zasnivanje radnog odnosa iz članka 43. Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju pristupnici trebaju ispunjavati uvjete:
- sveučilišni diplomski studij fizike
- ukupni prosjek ocjena na prethodnim razinama studija (preddiplomskom, diplomskom ili integriranom studiju) koji osigurava upis na doktorski studij

Dodatni kriteriji:
- dosadašnja priznanja, nagrade i sl. za izvrsnost u studiranju i istraživački rad,
- sudjelovanje u znanstvenoistraživačkom radu, objavljeni radovi, osobna izlaganja na znanstvenim konferencijama,
- aktivno znanje engleskog jezika u govoru i pismu,
- iskustvo u programiranju,
- sklonost eksperimentalnom radu.

10. suradničko zvanje i suradničko radno mjesto asistenta u Zavodu za molekularnu biologiju, Laboratorij za evolucijsku genetiku, za rad na HRZZ projektu: „Filostratigrafija nastanka i gubitka gena“, 1 izvršitelj/-ica   

Uz opće uvjete za zasnivanje radnog odnosa iz članka 43. Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju pristupnici trebaju ispunjavati uvjete:
- sveučilišni diplomski studij iz područja prirodnih znanosti, polje biologija ili iz područja tehničkih znanosti, polje računarstvo,
- ukupni prosjek ocjena na prethodnim razinama studija (preddiplomskom, diplomskom ili integriranom studiju) koji osigurava upis na doktorski studij,
- iskustvo istraživanja u evolucijskoj biologiji, bioinformatici, filostratigrafiji, molekularno biološkim tehnikama i obradi RNAseq podataka

Dodatni kriteriji:
- dosadašnja priznanja, nagrade i sl. za izvrsnost u studiranju i istraživački rad,
- sudjelovanje u znanstvenoistraživačkom radu, objavljeni radovi, osobna izlaganja na znanstvenim konferencijama,
- aktivno znanje engleskog jezika u govoru i pismu.

11. suradničko zvanje i suradničko radno mjesto asistenta u Zavodu za molekularnu medicinu, Laboratorij za molekularnu virologiju i bakteriologiju za rad na HRZZ projektu: „Rasvjetljivanje onkogenih funkcija E6/E7 HPV-a na različitim anatomskim mjestima, 1 izvršitelj/-ica   

Uz opće uvjete za zasnivanje radnog odnosa iz članka 43. Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju pristupnici trebaju ispunjavati uvjete:
- sveučilišni diplomski studij molekularne biologije, biologije, biotehnologije, biomedicine ili drugih srodnih studija,
-ukupni prosjek ocjena na prethodnim razinama studija (preddiplomskom, diplomskom ili integriranom studiju) koji osigurava upis na doktorski studij

Dodatni kriteriji:
- dosadašnja priznanja, nagrade i sl. za izvrsnost u studiranju i istraživački rad,
- sudjelovanje u znanstvenoistraživačkom radu, objavljeni radovi, osobna izlaganja na znanstvenim konferencijama,
- aktivno znanje engleskog jezika u govoru i pismu

Poželjno je iskustvo u radu s kulturama stanica in vitro, biokemijskim i molekularnim tehnikama interakcija proteina, metodama imunohistokemije i imunoflorescencije.

12. suradničko zvanje i suradničko radno mjesto asistenta u Zavodu za teorijsku fiziku, Grupa za fiziku čestica i kozmologiju, za rad na HRZZ projektu „Fizika teraskale na LHC-u i u svemiru“, 1 izvršitelj/-ica   

Uz opće uvjete za zasnivanje radnog odnosa iz članka 43. Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju pristupnici trebaju ispunjavati uvjete:
- sveučilišni diplomski studij fizike, istraživački smjer,
- ukupni prosjek ocjena na prethodnim razinama studija (preddiplomskom, diplomskom ili integriranom studiju) koji osigurava upis na doktorski studij.

Dodatni kriteriji:
- dosadašnja priznanja, nagrade i sl. za izvrsnost u studiranju i istraživački rad,
- sudjelovanje u znanstvenoistraživačkom radu, objavljeni radovi, osobna izlaganja na znanstvenim konferencijama,
- aktivno znanje engleskog jezika u govoru i pismu,
- interes za istraživanje u području fizike čestica i kozmologije.

13. suradničko zvanje i suradničko radno mjesto asistenta u Zavodu za teorijsku fiziku, Grupa za kvantnu gravitaciju i matematičku fiziku, za rad na HRZZ projektu „Generalizirana geometrija i simetrija“, 1 izvršitelj/-ica   

Uz opće uvjete za zasnivanje radnog odnosa iz članka 43. Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju pristupnici trebaju ispunjavati uvjete:
- sveučilišni diplomski studij fizike, istraživački smjer,
- ukupni prosjek ocjena na prethodnim razinama studija (preddiplomskom, diplomskom ili integriranom studiju) koji osigurava upis na doktorski studij,

Dodatni kriteriji:
- dosadašnja priznanja, nagrade i sl. za izvrsnost u studiranju i istraživački rad,
- sudjelovanje u znanstvenoistraživačkom radu, objavljeni radovi, osobna izlaganja na znanstvenim konferencijama,
- aktivno znanje engleskog jezika u govoru i pismu,
- interes za istraživanje u području teorijske i matematičke fizike.

14. zvanje i suradničko radno mjesto asistenta u Zavodu za eksperimentalnu fiziku, Laboratorij za interakcije ionskih snopova, za rad na HRZZ projektu „Razvoj kapilarne mikroprobe za MeV SIMS s primjenom na analizu bioloških materijala“, 1 izvršitelj/-ica   

Uz opće uvjete za zasnivanje radnog odnosa iz članka 43. Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju pristupnici trebaju ispunjavati uvjete:

- sveučilišni diplomski studij fizike,
- ukupni prosjek ocjena na prethodnim razinama studija (preddiplomskom, diplomskom ili integriranom studiju) koji osigurava upis na doktorski studij,

Dodatni kriteriji:
- dosadašnja priznanja, nagrade i sl. za izvrsnost u studiranju i istraživački rad,
- sudjelovanje u znanstvenoistraživačkom radu, objavljeni radovi, osobna izlaganja na znanstvenim konferencijama,
- aktivno znanje engleskog jezika u govoru i pismu,
- iskustvo u programiranju,
- sklonost eksperimentalnom radu.

Radni odnos za suradnička radna mjesta asistenata na “Projektu razvoja karijera mladih istraživača – izobrazba novih doktora znanosti” zasniva se na određeno vrijeme od 4 godine, s probnim rokom u trajanju od 6 mjeseci.

Asistenti - HRZZ doktorandi izabrani u suradničko zvanje i na suradničko radno mjesto asistenta obvezni su upisati doktorski studij u akademskoj godini 2018./2019., najkasnije do prvog semestra 2019. godine i prijaviti temu doktorskog rada.

Ako pristupnik na Natječaj za radno mjesto asistenta – HRZZ doktoranda već studira na doktorskom studiju, radni odnos će se zasnovati za vrijeme preostalo do 4 godine studija.

Na natječaj se ne može javiti pristupnik čije je doktorsko obrazovanje Hrvatska zaklada za znanost već ranije financirala, ali je odustao od financiranja.

Uz prijavu za natječaj pristupnici trebaju priložiti: životopis, odgovarajuću diplomu ili uvjerenje o završenom studiju, prijepis položenih kolegija i prosjek ocjena, e-mail kontakt barem jedne osobe za preporuku, te ostale dokaze o ispunjavanju uvjeta i dodatnih kriterija.

Pristupnici izabrani na suradnička radna mjesta koji su visokoškolsku kvalifikaciju stekli u inozemstvu moraju prije zasnivanja radnog odnosa priložiti Rješenje o priznavanju inozemne visokoškolske kvalifikacije izdano od Agencije za znanost i visoko obrazovanje.

Prijava na natječaj za znanstvena i suradnička mjesta podnosi se u roku od 30 dana od dana objave u Narodnim novinama na adresu:
Institut Ruđer Bošković, Bijenička cesta 54, Zagreb, s naznakom „Za natječaj za izbor na znanstveno / suradničko radno mjesto – točka natječaja - naziv radnog mjesta na koje se pristupnik prijavljuje“.

Sukladno članku 13. Zakona o ravnopravnosti spolova na natječaj se mogu javiti osobe oba spola.

Natječaj je objavljen i na službenom internetskom portalu za radna mjesta Europskoga istraživačkog prostora.

Pravilnik o dodatnim uvjetima za izbore na znanstvena radna mjesta

Nepravovremene prijave te prijave bez priloženih dokaza o ispunjavanju uvjeta iz natječaja (nepotpune prijave) neće se razmatrati.

Ova stranica koristi kolačiće

Neki od tih kolačića nužni su za ispravno funkcioniranje stranice, dok se drugi koriste za praćenje korištenja stranice radi poboljšanja korisničkog iskustva.

Za više informacija pogledajte naše uvjete korištenja.

  • Kolačići koji su nužni za ispravno funkcioniranje stranice. Moguće ih je onemogućiti u postavkama preglednika.