Objavljeno: 25.10.2017. 00:05

Natječaj za izbor na znanstveno, suradnička i stručno radno mjesto

I. za izbor na znanstveno radno mjesto

1. znanstveno radno mjesto znanstvenog suradnika u Zavodu za molekularnu biologiju

iz područja prirodnih znanosti, polje biologija, grana biokemija i molekularna biologija, s radnim iskustvom u području molekularne genetike prokariota, specifično u području rekombinacije i popravka DNK; pristupnik mora imati iskustvo eksperimentalnog rada u laboratoriju te u računalnoj biologiji, uključujući iskustvo u programiranju (preferirano u Javi), radu s velikim količinama podataka na klasterima računala, komparativnoj genomici i primjeni filogenetskih analiza i statističkih metoda, 1 izvršitelj/-ica 

Uvjeti za izbor na znanstveno radno mjesto:

Osim općih uvjeta za zasnivanje radnog odnosa pristupnici trebaju ispunjavati uvjete propisane Zakonom o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju i Pravilnikom o dodatnim uvjetima za izbore na znanstvena radna mjesta Instituta Ruđer Bošković.

Uz prijavu za natječaj treba priložiti:

 1. životopis - opći podaci, podaci o školovanju, stečena sprema i akademski stupanj doktora znanosti, dosadašnje kretanje u službi
 2. dokaz o akademskom stupnju i znanstvenom zvanju
 3. kratki sažetak znanstvene djelatnosti od svog zadnjeg izbora
 4. popis znanstvenih radova i popis najcitiranijih radova
 5. odgovarajuće podatke o udovoljavanju dodatnim uvjetima za izbor na znanstvena radna mjesta iz članka 5. i 9. Pravilnika o dodatnim uvjetima za izbore na znanstvena radna mjesta, uključujući podatke o ukupnoj citiranosti, prosječnoj citiranosti, citiranosti u knjigama, monografijama, udžbenicima te glavno autorstvo i faktor odjeka časopisa
 6. program planiranih istraživanja (do jedne stranice teksta)
 7. listu s prijedlogom inozemnih znanstvenika koje će stručno povjerenstvo zatražiti pisma preporuke i to za:
  - znanstvenog suradnika
  - dva inozemna znanstvenika

Radni odnos na znanstvenom radnom mjestu zasniva se na neodređeno vrijeme.

Pristupnici na znanstveno radno mjesto koji su visokoškolsku kvalifikaciju stekli u inozemstvu moraju uz prijavu na natječaj za znanstveno radno mjesto priložiti Rješenje o priznavanju inozemne visokoškolske kvalifikacije izdano od Agencije za znanost i visoko obrazovanje ili potvrdu o predanom Zahtjevu za priznavanje inozemne visokoškolske kvalifikacije Agenciji za znanost i visoko obrazovanje.

II. za izbor u suradnička zvanja i na suradnička radna mjesta

2. suradničko zvanje i suradničko radno mjesto poslijedoktoranda u Zavodu za organsku kemiju i biokemiju, u Laboratoriju za fizikalno organsku kemiju; 1 izvršitelj/-ica

Uz opće uvjete za zasnivanje radnog odnosa iz članka 43. Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju pristupnici trebaju ispunjavati uvjete:

 • akademski stupanj doktora znanosti iz područja prirodnih znanosti,  
 • višegodišnje iskustvo i odlično poznavanje računske kemije, posebice naprednih računskih tehnika.

Dodatni kriteriji:

 • publikacije u vrhunskim znanstvenim časopisima,
 • međunarodno iskustvo na renomiranim znanstvenim institucijama.

3. suradničko zvanje i suradničko radno mjesto poslijedoktoranda u Zavodu za organsku kemiju i biokemiju, u Laboratoriju za fizikalno organsku kemiju; radno mjesto s posebnim uvjetima rada, 1 izvršitelj/-ica

Uz opće uvjete za zasnivanje radnog odnosa iz članka 43. Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju pristupnici trebaju ispunjavati uvjete:

 • akademski stupanj doktora znanosti iz područja prirodnih znanosti, polje kemija, grana organska kemija,  
 • aktivno znanje engleskog jezika u govoru i pismu.

Prednost će imati pristupnici s iskustvom u molekulskom modeliranju.

4. suradničko zvanje i suradničko radno mjesto poslijedoktoranda u Zavodu za organsku kemiju i biokemiju, u Grupi za računalnu organsku kemiju i biokemiju, 1 izvršitelj/-ica

Uz opće uvjete za zasnivanje radnog odnosa iz članka 43. Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju pristupnici trebaju ispunjavati uvjete:

 • akademski stupanj doktora znanosti iz područja prirodnih znanosti,   
 • iskustvo u računalnoj i eksperimentalnoj karakterizaciji optičkih kemijskih senzora i senzorskih molekula,
 • aktivno znanje engleskog jezika u govoru i pismu.

Prednost će imati pristupnici s publikacijama u vrhunskim znanstvenim časopisima, održanim predavanjima na znanstvenim skupovima te dobitnici priznanja, nagrada i sl. za izvrsnost u studiranju i znanstvenoistraživačkom radu.

5. suradničko zvanje i suradničko radno mjesto poslijedoktoranda u Zavodu za molekularnu biologiju, u Laboratoriju za staničnu biologiju i prijenos signala, 1 izvršitelj/-ica

Uz opće uvjete za zasnivanje radnog odnosa iz članka 43. Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju pristupnici trebaju ispunjavati uvjete:

 • akademski stupanj doktora znanosti iz područja prirodnih znanosti,  polje biologija ili biokemija ili iz područja biomedicine i zdravstva, polje temeljne medicinske znanosti ili iz područja biotehničkih znanosti, polje biotehnologija.

Prednost će imati pristupnici s iskustvom u istraživanju biologije tumora, s poznavanjem tehnika stanične biologije, konfokalne mikroskopije, spektrometrije masa ili bioinformatike.

6. suradničko zvanje i suradničko radno mjesto poslijedoktoranda u Zavodu za molekularnu biologiju, u Laboratoriju za kemijsku biologiju; radno mjesto s posebnim uvjetima rada, 1 izvršitelj/-ica

Uz opće uvjete za zasnivanje radnog odnosa iz članka 43. Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju pristupnici trebaju ispunjavati uvjete:

 • akademski stupanj doktora znanosti iz područja prirodnih znanosti, polje biologija, grana biokemija i molekularna biologija,
 • aktivno znanje engleskog jezika u govoru i pismu,
 • ekspertiza u području biljne fiziologije stresa, analitike biljnih hormona i u metodama molekularne biologije.

Prednost će imati pristupnici koji su tijekom doktorskog studija bili na usavršavanju u međunarodno prepoznatljivoj instituciji u području biljne metabolomike.

7. suradničko zvanje i suradničko radno mjesto poslijedoktoranda u Zavodu za molekularnu biologiju, u Laboratoriju za staničnu biologiju i prijenos signala, 1 izvršitelj/-ica

Uz opće uvjete za zasnivanje radnog odnosa iz članka 43. Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju pristupnici trebaju ispunjavati uvjete:

 • akademski stupanj doktora znanosti iz područja prirodnih znanosti,  polje biologija ili biokemija ili iz područja biomedicine i zdravstva, polje temeljne medicinske znanosti ili iz područja biotehničkih znanosti, polje biotehnologija.

Prednost će imati pristupnici s iskustvom u istraživanju biologije virusa te s poznavanjem tehnika molekularne i stanične biologije te konfokalne mikroskopije.

8. suradničko zvanje i suradničko radno mjesto poslijedoktoranda u Zavodu za istraživanje mora i okoliša, u Laboratoriju za informatiku i modeliranje okoliša, za rad u području bioraznolikosti gljiva, 1 izvršitelj/-ica

Uz opće uvjete za zasnivanje radnog odnosa iz članka 43. Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju pristupnici trebaju ispunjavati uvjete:

 • akademski stupanj doktora znanosti iz područja prirodnih znanosti, polje biologija,
 • iskustvo u istraživanju u području bioraznolikosti gljiva,
 • aktivno znanje engleskog jezika u govoru i pismu.

Prednost će imati pristupnici s iskustvom u taksonomiji, biogeografiji i zaštiti gljiva.

9. suradničko zvanje i suradničko radno mjesto poslijedoktoranda u Zavodu za istraživanje mora i okoliša, u Laboratoriju za biogeokemiju mora i atmosfere, za rad na karakterizaciji organske tvari (lipida) u različitim morskim (uzorci Jadrana, fitoplanktonske kulture) i atmosferskim uzorcima, 1 izvršitelj/-ica

Uz opće uvjete za zasnivanje radnog odnosa iz članka 43. Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju pristupnici trebaju ispunjavati uvjete:

 • akademski stupanj doktora znanosti iz oceanologije, biologije ili kemije.

Dodatni kriteriji:

 • aktivno znanje engleskog jezika u govoru i pismu,
 • odlično poznavanje rada na osobnom računalu,
 • iskustvo rada u laboratoriju,
 • iskustvo i spremnost za rad na terenu (kopno, more/brod),
 • dosadašnja priznanja, nagrade i sl. za izvrsnost u studiranju i istraživački rad,
 • poželjno vozačko iskustvo (vozačka dozvola B kategorije).

10. suradničko zvanje i suradničko radno mjesto poslijedoktoranda u Centru za informatiku i računarstvo, za rad u području računarstva, 1 izvršitelj/-ica

Uz opće uvjete za zasnivanje radnog odnosa iz članka 43. Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju pristupnici trebaju ispunjavati uvjete:

 • akademski stupanj doktora znanosti iz područja tehničkih znanosti, polje računarstvo,
 • aktivno znanje engleskog jezika u govoru i pismu,
 • sklonost istraživačko-razvojnom, kreativnom i timskom radu,
 • iskustvo u timskom i projektnom radu.

Prednost će imati pristupnici sa znanjem u naprednim paralelnim algoritrmima.

11. suradničko zvanje i suradničko radno mjesto asistenta u Zavodu za eksperimentalnu fiziku, u Laboratoriju za interakcije ionskih snopova, za rad na istraživanjima procesa interakcije ionskih snopova i materijala; radna mjesta s posebnim uvjetima rada, 2 izvršitelja/-ice

Uz opće uvjete za zasnivanje radnog odnosa iz članka 43. Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju pristupnici trebaju ispunjavati uvjete:

 • sveučilišni diplomski studij, istraživački smjer, eksperimentalna fizika,
 • diplomski rad iz eksperimentalne fizike,
 • ukupan prosjek ocjena mora osigurati upis na sveučilišni doktorski studij fizike,
 • aktivno znanje engleskog jezika u govoru i pismu.

12. suradničko zvanje i suradničko radno mjesto asistenta u Zavodu za eksperimentalnu fiziku, u Laboratoriju za nuklearnu fiziku, za rad u području istraživanja ekperimentalne nuklearne fizike; radno mjesto s posebnim uvjetima rada, 1 izvršitelj/-ica

Uz opće uvjete za zasnivanje radnog odnosa iz članka 43. Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju pristupnici trebaju ispunjavati uvjete:

 • sveučilišni diplomski studij, istraživački smjer, eksperimentalna fizika,
 • diplomski rad iz nuklearne fizike ili srodnog područja istraživanja,
 • ukupan prosjek ocjena mora osigurati upis na sveučilišni doktorski studij fizike,
 • aktivno znanje engleskog jezika u govoru i pismu,
 • sklonost eksperimentalnom radu.

13. suradničko zvanje i suradničko radno mjesto asistenta u Zavodu za eksperimentalnu fiziku, u Laboratoriju za fotoniku i kvantnu optiku, za rad u području fotoničkih istraživanja, 1 izvršitelj/-ica

Uz opće uvjete za zasnivanje radnog odnosa iz članka 43. Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju pristupnici trebaju ispunjavati uvjete:

 • sveučilišni diplomski studij fizike,
 • ukupan prosjek ocjena mora osigurati upis na sveučilišni doktorski studij fizike,
 • aktivno znanje engleskog jezika u govoru i pismu,
 • sklonost eksperimentalnom radu.

14. suradničko zvanje i suradničko radno mjesto asistenta u Zavodu za fiziku materijala, u Laboratoriju za poluvodiče, 1 izvršitelj/-ica

Uz opće uvjete za zasnivanje radnog odnosa iz članka 43. Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju pristupnici trebaju ispunjavati uvjete:

 • sveučilišni diplomski studij fizike,
 • ukupan prosjek ocjena na prethodnim razinama studija (preddiplomskom, diplomskom ili integriranom studiju) koji osigurava upis na sveučilišni doktorski studij fizike,
 • znanje rada na računalu.

Prednost će imati pristupnici s iskustvom u eksperimentalnoj fizici.

15. suradničko zvanje i suradničko radno mjesto asistenta u Zavodu za fizičku kemiju, u Laboratoriju za zelenu sintezu; radno mjesto s posebnim uvjetima rada, 1 izvršitelj/-ica

Uz opće uvjete za zasnivanje radnog odnosa iz članka 43. Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju pristupnici trebaju ispunjavati uvjete:

 • sveučilišni diplomski studij kemije ili primijenjene kemije
 • ukupan prosjek ocjena na prethodnim razinama studija (preddiplomskom, diplomskom ili integriranom studiju) koji osigurava upis na sveučilišni doktorski studij
 • iskustvo rada u sintetskom kemijskom laboratoriju
 • sklonost eksperimentalnom radu
 • aktivno znanje engleskog jezika u govoru i pismu

16. suradničko zvanje i suradničko radno mjesto asistenta u Zavodu za fizičku kemiju, u Laboratoriju za biokoloide i površinsku kemiju, za rad na razvoju materijala za kontroliranu dostavu bioaktivnih molekula, 1 izvršitelj/-ica

Uz opće uvjete za zasnivanje radnog odnosa iz članka 43. Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju pristupnici trebaju ispunjavati uvjete:

 • sveučilišni diplomski studij kemije,
 • ukupan prosjek ocjena na prethodnim razinama studija (preddiplomskom, diplomskom ili integriranom studiju) koji osigurava upis na sveučilišni doktorski studij,
 • iskustvo rada u kemijskom laboratoriju,
 • sklonost eksperimentalnom radu,
 • aktivno znanje engleskog jezika u govoru i pismu.

17. suradničko zvanje i suradničko radno mjesto asistenta u Zavodu za organsku kemiju i biokemiju, u Laboratoriju za biomimetičku kemiju; radno mjesto s posebnim uvjetima rada, 1 izvršitelj/-ica

Uz opće uvjete za zasnivanje radnog odnosa iz članka 43. Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju pristupnici trebaju ispunjavati uvjete:

 • sveučilišni diplomski studij kemije ili srodni studij,
 • ukupan prosjek ocjena na prethodnim razinama studija (preddiplomskom, diplomskom ili integriranom studiju) koji osigurava upis na sveučilišni doktorski studij ili upisan doktorski studij kemije, medicinske kemije ili srodni studij,
 • aktivno znanje engleskog jezika u govoru i pismu,
 • znanje rada na računalu.

Prednost će imati pristupnici s iskustvom u organskoj sintezi.

18. suradničko zvanje i suradničko radno mjesto asistenta u Zavodu za organsku kemiju i biokemiju, u Laboratoriju za sintetsku organsku kemiju, za rad na istraživanjima u području organske sinteze, karakterizacije spojeva i računalne kemije; radno mjesto s posebnim uvjetima rada, 1 izvršitelj/-ica

Uz opće uvjete za zasnivanje radnog odnosa iz članka 43. Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju pristupnici trebaju ispunjavati uvjete:

 • sveučilišni diplomski studij kemije ili primijenjene kemije,
 • iskustvo u istraživačkom radu u području organske sinteze i karakterizacije spojeva,
 • aktivno znanje engleskog jezika u govoru i pismu,
 • znanje rada na računalu.

19. suradničko zvanje i suradničko radno mjesto asistenta u Zavodu za kemiju materijala, u Laboratoriju za biokemiju i akvakulturu, 1 izvršitelj/-ica

Uz opće uvjete za zasnivanje radnog odnosa iz članka 43. Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju pristupnici trebaju ispunjavati uvjete:

 • sveučilišni diplomski studij biotehnologije ili kemijskog inženjerstva ili srodni studij,
 • aktivno znanje engleskog jezika u govoru i pismu.

Prednost će imati pristupnici s iskustvom u znanstvenoistraživačkom radu i radu na bioreaktorima.

20. suradničko zvanje i suradničko radno mjesto asistenta u Zavodu za molekularnu biologiju, u Laboratoriju za evolucijsku genetiku, 1 izvršitelj/-ica

Uz opće uvjete za zasnivanje radnog odnosa iz članka 43. Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju pristupnici trebaju ispunjavati uvjete:

 • sveučilišni diplomski studij iz područja prirodnih znanosti, sva polja ili iz područja tehničkih znanosti, polje računarstvo,
 • poželjno je iskustvo u evolucijskoj biologiji, bioinformatici ili srodnim područjima,
 • aktivno znanje engleskog jezika u govoru i pismu.

21. suradničko zvanje i suradničko radno mjesto asistenta u Zavodu za molekularnu biologiju, u Laboratoriju za strukturu i funkciju heterokromatima, za rad na problematici centromerne genomike, 1 izvršitelj/-ica

Uz opće uvjete za zasnivanje radnog odnosa iz članka 43. Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju pristupnici trebaju ispunjavati uvjete:

 • sveučilišni diplomski studij iz biologije, kemije ili biotehnologije,
 • motiviranost za znanstveni rad u području centromerne genomike i epigenetike u modelnim organizmima beskralješnjaka.

22. suradničko zvanje i suradničko radno mjesto asistenta u Zavodu za molekularnu medicinu, u Laboratoriju za molekularnu virologiju i bakteriologiju, za rad na HRZZ projektu:“Rasvjetljavanje onkogenih funkcija E6/E7 HPV-a na različitim anatomskim mjestima“, 1 izvršitelj/-ica

Uz opće uvjete za zasnivanje radnog odnosa iz članka 43. Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju pristupnici trebaju ispunjavati uvjete:

 • sveučilišni diplomski studij iz biologije, biotehnologije, medicine, biomedicine ili drugih srodnih studija,
 • poželjno je iskustvo u području virologije te u radu s kulturama stanica in vitro, biokemijskim i molekularnim tehnikama interakcija proteina, metodama imunohistokemije i imunofluorescencije.

23. suradničko zvanje i suradničko radno mjesto asistenta u Zavodu za molekularnu medicinu, u Laboratoriju za istraživanje neurodegenerativnih bolesti, za rad na HRZZ projektu:“Tff3 protein na raskrižju metabolizma i neurodegeneracije (InterMeNe-3)“, 1 izvršitelj/-ica

Uz opće uvjete za zasnivanje radnog odnosa iz članka 43. Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju pristupnici trebaju ispunjavati uvjete:

 • sveučilišni diplomski studij iz biologije, biotehnologije, biomedicine ili drugih srodnih studija,
 • poželjno je iskustvo u praktičnom  radu s kulturama stanica in vitro, rad sa eksperimentalnim životinjama in vivo te biokemijskim i molekularno-biološkim tehnikama.

24. suradničko zvanje i suradničko radno mjesto asistenta u Zavodu za molekularnu medicinu, u Laboratoriju za epigenomiku, za rad na HRZZ projektu:“NRF2 na raskrižju epigenetičkog modeliranja, metabolizma i proliferacije stanice raka“, 1 izvršitelj/-ica

Uz opće uvjete za zasnivanje radnog odnosa iz članka 43. Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju pristupnici trebaju ispunjavati uvjete:

 • sveučilišni diplomski studij iz biologije ili medicine ili biomedicine ili srodni studij,
 • poželjno je iskustvo u praktičnom  radu s kulturama stanica i osnovno poznavanje principa na kojim se temelje molekularnogenetičke metode.

25. suradničko zvanje i suradničko radno mjesto asistenta u Zavodu za molekularnu medicinu, u Laboratoriju za personaliziranu medicinu, za rad na HRZZ projektu:“Mikrosatelitna nestabilnost (MSI i EMAST) u molekularnom profiliranju sporadičnih karcinoma debelog crijeva“; radno mjesto s posebnim uvjetima rada, 1 izvršitelj/-ica

Uz opće uvjete za zasnivanje radnog odnosa iz članka 43. Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju pristupnici trebaju ispunjavati uvjete:

 • sveučilišni diplomski studij iz biologije ili medicine ili biomedicine ili srodni studij,
 • poželjno je iskustvo u laboratorijskom  radu i korištenju molekularno-genetičkih metoda.

26. suradničko zvanje i suradničko radno mjesto asistenta u Zavodu za molekularnu medicinu, u Laboratoriju za proteinsku dinamiku, za rad na HRZZ projektu:“Struktura, funkcija i evolucija gena/proteina Nme6/Nm23-H6“; radno mjesto s posebnim uvjetima rada, 1 izvršitelj/-ica

Uz opće uvjete za zasnivanje radnog odnosa iz članka 43. Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju pristupnici trebaju ispunjavati uvjete:

 • sveučilišni diplomski studij iz biologije ili srodni studij,
 • poželjno je iskustvo u praktičnom  radu sa staničnim kulturama te odovarajućim biokemijskim i molekularno-biološkim tehnikama.

27. suradničko zvanje i suradničko radno mjesto asistenta u Zavodu za molekularnu medicinu, u Laboratoriju za neurodegenrativnih bolesti, za rad na HRZZ projektu:“Molekularni mehanizam neurodegeneracije u Niemann-Pickovoj bolesti tip C (neuroNiPiC)“, 1 izvršitelj/-ica

Uz opće uvjete za zasnivanje radnog odnosa iz članka 43. Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju pristupnici trebaju ispunjavati uvjete:

 • sveučilišni diplomski studij iz biologije, biotehnologije, biomedicine ili drugih srodnih studija,
 • poželjno je iskustvo u praktičnom radu s kulturama stanica in vitro, radu s eksperimentalnim životinjama in vivo te biokemijskim i molekularno-biološkim tehnikama.

28. suradničko zvanje i suradničko radno mjesto asistenta u Zavodu za istraživanje mora i okoliša, u Laboratoriju za fizičku kemiju tragova, za rad na HRZZ projektu:“Novi metodološki pristup biokemijskim istraživanjima specijacije metala u tragovima u obalnim vodenim ekosustavima (MEBTRACE)“, za rad na istraživanjima tragova metala u obalnim vodenim ekosustavima,1 izvršitelj/-ica

Uz opće uvjete za zasnivanje radnog odnosa iz članka 43. Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju pristupnici trebaju ispunjavati uvjete:

 • sveučilišni diplomski studij iz kemije,
 • ukupan prosjek ocjena na prethodnim razinama studija (preddiplomskom, diplomskom ili integriranom studiju) koji osigurava upis na sveučilišni doktorski studij iz ocenologije
 • iskustvo rada u laboratoriju,
 • spremnost za rad na terenu (kopno, more/brod),
 • znanje engleskog jezika u govoru i pismu,
 • odlično poznavanje rada na osobnom računalu,
 • poželjno vozačko iskustvo (vozačka dozvola B kategorije).

29. suradničko zvanje i suradničko radno mjesto asistenta u Zavodu za istraživanje mora i okoliša, u Laboratoriju za akvakulturu i patologiju akvatičkih organizama, za rad na HRZZ projektu:“Mikrobna ekologija voda kao pokazatelj zdravstvenog stanja okoliša (AQUAHEALTH)“, za rad na istraživanju makrozoobentosa; radno mjesto s posebnim uvjetima rada, 1 izvršitelj/-ica

Uz opće uvjete za zasnivanje radnog odnosa iz članka 43. Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju pristupnici trebaju ispunjavati uvjete:

 • sveučilišni diplomski studij iz biologije,
 • ukupan prosjek ocjena na prethodnim razinama studija (preddiplomskom, diplomskom ili integriranom studiju) koji osigurava upis na sveučilišni doktorski studij iz biologije
 • iskustvo rada u laboratoriju,
 • spremnost za rad na terenu (kopno, more/brod),
 • znanje engleskog jezika u govoru i pismu,
 • odlično poznavanje rada na osobnom računalu,
 • poželjno vozačko iskustvo (vozačka dozvola B kategorije).

30. suradničko zvanje i suradničko radno mjesto asistenta u Zavodu za istraživanje mora i okoliša, u Laboratoriju za biološke učinke metala, za rad na HRZZ projektu:“Akumulacija, unutarstanično mapiranje i učinci metala u tragovima u akvatičkih organizama (AQUAMAPMET)“; radno mjesto s posebnim uvjetima rada, 1 izvršitelj/-ica

Uz opće uvjete za zasnivanje radnog odnosa iz članka 43. Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju pristupnici trebaju ispunjavati uvjete:

 • sveučilišni diplomski studij iz biologije,
 • poželjno iskustvo u laboratorijskom i terenskom radu, posebno primjeni biote i biomarkera u procjeni kakvoće vodenih ekosustava,
 • aktivno znanje engleskog jezika u govoru i pismu,
 • odlično poznavanje rada na osobnom računalu,
 • poželjno vozačko iskustvo (vozačka dozvola B kategorije).

Pristupnici na radna mjesta asistenata moraju imati ukupan prosjek ocjena na prethodnim razinama studija (preddiplomskom, diplomskom ili integriranom studiju) koji osigurava upis na odgovarajući sveučilišni doktorski studij.

Dodatni kriteriji za izbor na radna mjesta asistenata su:

 • sudjelovanje u znanstvenoistraživačkom radu, objavljeni znanstveni radovi, osobna izlaganja na znanstvenim konferencijama i sl.,
 • dosadašnja priznanja, nagrade i sl. za izvrsnost u studiranju i istraživačkom radu.

Uz prijavu za natječaj za radno mjesto asistenta treba priložiti: životopis, odgovarajuću diplomu ili uvjerenje o završenom studiju, Dopunsku ispravu o studiju kojom se potvrđuje koji su ispiti položeni i s kojom ocjenom, e-mail kontakt barem jedne osobe za preporuku i ostale dokaze o ispunjavanju uvjeta natječaja.

Uz prijavu za natječaj za radno mjesto podlijedoktoranda treba priložiti: životopis, odgovarajuću diplomu i ostale dokaze o ispunjavanju uvjeta natječaja.
Pristupnici izabrani na suradnička radna mjesta koji su visokoškolsku kvalifikaciju stekli u inozemstvu moraju prije zasnivanja radnog odnosa priložiti Rješenje o priznavanju inozemne visokoškolske kvalifikacije izdano od Agencije za znanost i visoko obrazovanje.

III. za izbor u stručno zvanje i na stručno radno mjesto

31. stručno zvanje i stručno radno mjesto stručnog savjetnika u sustavu znanosti i visokog obrazovanja u Zavodu za eksperimentalnu fiziku

Za rad na uspostavi Interaktivnog laboratorija, 1 izvršitelj/-ica

Uz opće uvjete za zasnivanje radnog odnosa iz članka 52. Statuta Instituta Ruđer Bošković pristupnici trebaju ispunjavati uvjete:

 • akademski stupanj doktora znanosti iz područja prirodnih znanosti,
 • izvrsno znanje osnova svih prirodnih znanosti,
 • iskustvo u radu s raznovrsnim znanstvenim instrumentima,
 • iskustvo u javnom prezentiranju različitih aspekata znanosti,
 • prednost će imati u komunikaciji uspješni pristupnici.

Uz prijavu za natječaj treba priložiti: životopis, odgovarajuću diplomu te dokaze o ispunjavanju ostalih uvjeta natječaja.

Pristupnici izabrani na stručna radna mjesta koji su visokoškolsku kvalifikaciju stekli u inozemstvu moraju prije zasnivanja radnog odnosa priložiti Rješenje o priznavanju inozemne visokoškolske kvalifikacije izdano od Agencije za znanost i visoko obrazovanje.

 • Radni odnos za suradnička radna mjesta asistenta zasniva se na određeno vrijeme u trajanju od pet godina, uz probni rad od 6 mjeseci. Asistent je dužan upisati poslijediplomski sveučilišni studij (doktorski studij). Ako je pristupnik za asistenta već bio zaposlen na radnom mjestu financiranom iz državnog proračuna, radni odnos će se zasnovati za vrijeme preostalo do pet godina.
 • Radni odnos za suradnička radna mjesta poslijedoktoranda  zasniva se na određeno vrijeme u trajanju od dvije godine uz mogućnost produženja na još 2 godine uz uvjet da je poslijedoktorand u vrednovanju rada ocijenjen pozitivno, uz probni rad od 6 mjeseci.  Ako je pristupnik za poslijedoktoranda već bio zaposlen na radnom mjestu financiranom iz državnog proračuna, radni odnos će se zasnovati za vrijeme preostalo do četiri godine.
 • Radni odnos za stručno radno mjesto stručnog savjetnika u sustavu znanosti i visokog obrazovanja zasniva se na neodređeno vrijeme, uz probni rad od 6 mjeseci.

Sukladno članku 13. Zakona o ravnopravnosti spolova na natječaj se mogu javiti osobe oba spola.

Prijava na natječaj za znanstveno, suradnička i stručno radno mjesto, uz obavezno navođenje točke i naziva radnog mjesta na koje se pristupnik prijavljuje, podnosi se u roku od 30 dana od dana objave natječaja u Narodnim novinama na adresu:

Institut Ruđer Bošković, Odjel za ljudske potencijale, Bijenička cesta 54, Zagreb, s naznakom ''Za natječaj”.

Natječaj objavljen na službenom internetskom portalu za radna mjesta Europskoga istraživačkog prostora

Statut Instituta Ruđer Bošković

Statut IRB-a 518,39 kB / pdf

Pravilnik o dodatnim uvjetima za izbore na znanstvena radna mjesta

Nepravovremene prijave te prijave bez priloženih dokaza o ispunjavanju uvjeta iz natječaja (nepotpune prijave) neće se razmatrati.