Zavod za fiziku materijala

Zavod za fiziku materijala

Zavod za fiziku materijala čine tri laboratorija - za poluvodiče, tanke filmove i molekulsku fiziku - i skupina izdvojenih istraživača, u kojima trenutno radi 21 znanstvenik i 8 znanstvenih novaka. Istraživanja su usredotočena na pripravljanje i karakterizaciju novih i modificiranih nanostrukturnih poluvodičkih, dielektričnih i metalnih materijala te ispitivanje molekulskih osobina. Fotovoltaici, termoelektrici, katalizatori, antikorozijske presvlake su funkcionalni materijali od posebnog interesa.

Branko Šantić

Predstojnik

dr.sc. Branko Šantić

+385 1 457 1278

Tajništvo

left right

Istraživanja u Zavodu za fiziku materijala usredotočena su na temeljna i primijenjena ispitivanja fizikalnih parametara i procesa koji opisuju i povezuju mikroskopske, mezoskopske i makroskopske osobine kondenzirane tvari i molekula.

Nanoznanost i nanotehnologija su najaktivniji smjerovi kako temeljnih znanstvenih istraživanja, tako i primijenjenih istraživanja i razvoja u Zavodu za fiziku materijala. Sintetiziraju su različiti tipovi nanostrukturiranih materijala: amorfni i nanokristalni tanki filmovi pripravljeni termodinamički neravnotežnim postupcima (magnetronskim rasprašenjem, ionskom implantacijom), nanolaminati, nanokristalni metali, nanometarske keramike, nanokompoziti, te prostorno uređene disperzije nanočestica u amorfnim materijalima. Struktura navedenih materijala određuje se nizom metoda - rentgenskom difrakcijom (XRD), raspršenjem X-zraka pod malim kutem (SAXS), Ramanskom spektroskopijom, elektronskom mikroskopijom, mikroskopijom atomskih sila (AFM), a fizikalne karakteristike brojnim dijagnostičkim metodama - električnim i optičkim mjerenjima, fotoluminiscencijom, elektrokemijskim mjerenjima i drugima. Povezivanje parametara pripravljanja, strukture i fizikalnih osobina daje uvid u fizikalne procese koji rezultiraju novim osobinama materijala i omogućava njihovu optimalizaciju za eventualne primjene. Snažan poticaj istraživanja će dobiti instaliranjem novog uređaja za nanospektroskopiju. Istraživani materijali pokazuju izvrsne osobine kao fotovoltaici, termoelektrici, katalizatori, antikorozijske presvlake i slično.

Temeljna istraživanja u području molekulske i fizike čvrstog stanja s naglaskom na vibracijsku spektroskopiju obuhvaćaju sisteme različite po načinu pripravljanja i sastavu - metale, poluvodiče i keramike u jednoj grupi, te molekulske kristale i biološke materijale u drugoj grupi. Intenzivno istraživanje optičke interakcije s materijom u vrlo nelinearnom režimu, te spontana i samoorganizacija u kondenziranim sistemima, zaokružuju spektar istraživačkih aktivnosti u Zavodu za fiziku materijala.

Istražujemo mogućnosti modificiranja svojstava tankih filmova metalnih oksida, prvenstveno ZnO  i TiO2, podešavanjem njihove nanostrukture i aktiviranjem njihove površine.

više »

Laboratorij za molekulsku fiziku je tradicionalno usmjeren na proučavanja svojstava tvari metodama vibracijske spektroskopije (Ramanove i infracrvene).

više »

Osnovna djelatnost Laboratorija za poluvodiče je istraživanje fizikalnih svojstava poluvodičkih materijala.

Laboratorij ima višegodišnje iskustvo u istraživanju defekata u poluvodičkim materijalima (Si, Ge, SiC).

više »

Depozicija i karakterizacija tankih metalnih i poluvodičkih filmova rasprašenjem u magnetronskom izvoru čestica.

više »

Aleksandar Maksimović
dr. sc.

znanstveni suradnik
+385 1 457 1253
1591

Andreja Gajović
dr. sc.

znanstveni savjetnik
voditelj laboratorija
+385 1 468 0113
1227

Ankica Šarić
dr. sc.

Viša znanstvena suradnica
1392 1391

Boris Okorn

1562
0989242922

Branko Šantić
dr.sc.

znanstveni savjetnik
+385 1 457 1278
1832

Damjan Iveković

+385 1 456 1059
1313

Daniel Meljanac
dr.sc.

poslijedoktorand
+385 1 468 0113
1227

Dario Mičetić

014680224
1225

Davor Gracin
dr

znanstveni savjetnik
+385 1 468 0237
1426
+385 989139770

Davor Ristić
Dr. sc.

Znanstveni suradnik
+385 1 456 1020
1420
098 662 825

Domagoj Belić
PhD

znanstveni suradnik
01456970
1426

Dubravko Risović
dr.sc.

Znanstveni savjetnik
+385 1 456 1122
1422

Goran Kovačević

+385 1 456 1086
1486

Hrvoje Gebavi

+385 1 456 1122
1422

Ivana Capan
dr.sc.

Viši znanstveni suradnik
1312 1272

Ivana Fabijanić

014571394
1809

Ivana Panžić
Mag.chem.

Doktorand
+385 1 456 1106
1239

Jasmin Forić

1398

Jasminka Popović
dr.sc.

viša znanstvena suradnica
Voditeljica laboratorija
+385 1 456 1120
1320

Jordi Sancho Parramon
dr. sc.

Viši znanstveni suradnik
014571247
1562

Joško Erceg

1224

Koraljka Martinić

+385 1 456 0956
1549

Krešimir Salamon
dr. sc.

+385 1 456 1059
1313 1224
095 838 1289

Kristina Tomić
mag.educ.phys. et chem.

asistent
+385 1 456 1068
1268

Krunoslav Juraić
dr. sc.

znanstveni suradnik
+385 1 456 0970
1426

Lovro Basioli
mag. phys.

asistent
+385 1 456 1173
1373
+385 977966302

Maja Mičetić
dr. sc.

Viši znanstveni suradnik
+385 1 468 0224
1225

Marija Tkalčević

+385 1 456 1173
1373

Marijan Gotić
dr. sc.

znanstveni savjetnik
+385 1 456 1123
1582

Marko Karlušić
dr. sc.

znanstveni suradnik
+385 1 456 0988
1253

Martina Vrankić
dr.sc.

znanstveni suradnik
+385 1 456 1120
1320

Matej Bubaš

+385 1 457 1394
1809

Mile Ivanda
Dr. Sc.; Voditelj Laboratorija za molekulsku fiziku

znanstveni savjetnik
+385 1 456 0928
1226 1231

Nikola Radić
Dr.sc.

Znanstveni savjetnik II
+385 1 468 0224
1225 1799
-

Pavo Dubček
dr. sc.

viši znanstveni suradnik
+385 1 456 0988
1253

Petar Pervan

+385 1 457 1247
1562

Sanja Burazer

+385 1 456 1120
1320

Stefano Mezzasalma

+385 1 457 1394
1809

Tihomir Car
dr.

znanstveni suradnik, naslovno zvanje profesor visoke škole
+385 1 456 1059
1313
+385-99-2339906

Tomislav Brodar
mag. phys.

Asistent
1272

Uroš Desnica
dr. sc., mr. sc., dipl. ing

znanstveni savjetnik
+385 1 456 1173
1373 1253
0915351182

Vedran Kojić

+385 1 456 1106
1239

Vesna Blažek Bregović
dr. sc.

stručni savjetnik
014571394
1809

Vesna Janicki
dr.sc

viši znanstveni suradnik
+385 1 457 1247
1562

Vlasta Mohaček Grošev
doc. dr. sc.

znanstvena savjetnica
+385 1 456 1020
1420

02. Unaprjeđenje solarnih ćelija i modula kroz istraživanje i razvoj

Glavni istraživač / voditelj: Krunoslav Juraić

IRI projekt, Povećanje razvoja novih proizvoda i usluga koji proizlaze iz ak vnos istraživanja i razvoja

više »

04. Titanium dioxide nanotube array based perovskite solar cells

Glavni istraživač / voditelj: Krunoslav Juraić

bilaterala Hrvatska Austrija

više »

09. In situ optimizacija rasta 2D halkogenida baziranih na prijelaznim metalima

Glavni istraživač / voditelj: Andreja Gajović

hrvatsko-njemačka suradnja
Inozemni partner: Fritz Haber Institute - Max-Planck-Gesellschaft, Department for inorganic chemistry, Njemačka

više »

10. Micro-Raman spectroscopy study of bio-ceramic surface composition changes

Glavni istraživač / voditelj: Andreja Gajović

hrvatsko-francuski program „Cogito“ Partnerstvo Hubert Curien
Inozemni partner: University of Valenciennes and Hainaut Cambrési, Laboratoire des Matériaux Céramiques et Procédés Associés (LMCPA)

više »

12. Perovskiti za fotonaponsku primjenu

Glavni istraživač / voditelj: Andreja Gajović

Projekt zaklade HAZU

više »

Dinamika defekata u nanomaterijalima: istraživanja putem eksperimenata s ionskim tragovima

Glavni istraživač / voditelj: Marko Karlušić

Novi materijali i njihova jedinstvena svojstva su oduvijek omogućavali inovacije i nove proizvode, neovisno o povijesnom periodu. Danas su napredni materijali i napredno procesiranje materijala osnova suvremene tehnologije.

više »

Effective modulation of ZnO band gap and the modulation mechanism study (ZnO band gap study)

Glavni istraživač / voditelj: Jincheng Fan

With a wide band gap of 3.37eV and a large exciton banding energy of 60meV at room temperature, ZnO has been considered as a promising material for optoelectronic devices, such as short-wavelenghth light-emitting diodes and laser diodes.

više »

HIBRIDNE SILICIJSKE NANOSTRUKTURE ZA SENZORIKU

Glavni istraživač / voditelj: Mile Ivanda

Projekt se bavi temeljnim fizikalnim i kemijskim svojstvima i primjeni hibridnih silicijevih nanostruktura pripravljanim elektrokemijskim jetkanjem i kemijskom depozicijom iz pare pod niskim tlakom (LPCVD). Projektni prijedlog sadrži četiri međusobno povezana istraživačka zadataka: silicijeve hibridne nanostrukture za plinske senzore; vrlo osjetljivi detektori za infracrvenu svjetlost; površinski pojačana Ramanova spektroskopija (SERS) u prehrambenoj tehnologiji i sferni optički mikrorezonatori u molekulskoj detekciji.

više »

Novi funkcionalni materijali

Glavni istraživač / voditelj: Mile Ivanda

Novi funkcionalni materijali (NFM) biti će posvećen sintezi, karakterizaciji, simulaciji i razvoju novih funkcionalnih materijala radi podrške i implementacije visokotehnoloških industrija u Hrvatskoj. Jedan od ciljeva Centra jest skupiti ekspertina znanja, povezati ljude i ostvariti interdisciplinarno istraživanje sa IRB laboratorijima u području znanosti o materijalima, grupe za razvoj senzora iz Končar – Institut za elektrotehniku d.d., Institut za fiziku i Zavod za fiziku i biofiziku Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu.

više »

Quantum semiconductor structures for the next generation devices

Glavni istraživač / voditelj: Branko Pivac

Istraživat će se kompozitni materijali temeljeni na kvantnim strukturama pogodni za napredne sklopove nove generacije.

više »
Analiza materijala pretražnim elektronskim mikroskopom

Analiza materijala pretražnim elektronskim mikroskopom

Analiza materijala visokorezolucijskim pretražnim elektronskim mikroskopom (FE-SEM, model JEOL JSM-7000F) te simultana analiza kemijskih elemenata (kvalitativna + puna kvantitativna) spektroskopijom karakterističnog rentgenskog zračenja (EDS).

više »
Snimanje difrakcijskih slika rentgenskom difrakcijom u prahu (XRPD)

Snimanje difrakcijskih slika rentgenskom difrakcijom u prahu (XRPD)

Snimanje difrakcijskih slika praškastih uzoraka na rentgenskom difraktometru praha APD 2000 proizvođača ItalStructures (Novara, Italija).

više »
57Fe-MS

Snimanje Mossbauer spektra

Mossbauerova spektroskopija je metoda koja se zasniva na efektu nuklearne gama-rezonancijske apsorpcije bez uzmaka atomske jezgre.

Određivanje faznog sastava, magnetskih svojstava, oksidacijskog broja, koordinacije, veličine čestica.

više »
Raman spektrometar

Snimanje Ramanovog spektra

Snimanje Ramanovog spektra tvari u krutom, tekućem i plinovitom stanju. Snimanje temperaturne ovisnosti Ramanovih spektara u intervalu 10-800 K. Snimanje mikro-Ramanovih spektara i Ramansko mapiranje s razlučivanjem od ~ 1 mikrometra na ispitivanoj površini

više »
Snimanje UV-Vis spektara

Snimanje UV-Vis spektara

Mogućnost snimanja u transmisijskom, refleksijskom ili apsorpcijskom modu krutih i tekućih uzoraka kao i tankih filmova pri standardnim temperaturnim uvjetima.

više »

Ova stranica koristi kolačiće

Neki od tih kolačića nužni su za ispravno funkcioniranje stranice, dok se drugi koriste za praćenje korištenja stranice radi poboljšanja korisničkog iskustva.

Za više informacija pogledajte naše uvjete korištenja.

  • Kolačići koji su nužni za ispravno funkcioniranje stranice. Moguće ih je onemogućiti u postavkama preglednika.