Natječaj za davanje u zakup poslovnog prostora

19.3.2020.

Na temelju članka 6. Zakona o zakupu i kupoprodaji poslovnog prostora (NN 125/11, 64/15, 112/18) i članka 32. Statuta Instituta Ruđer Bošković ravnatelj Instituta raspisuje Natječaj za davanje u zakup poslovnog prostora.

 1. Predmet natječaja i adresa objekta: Predmet natječaja je davanje u zakup poslovnog prostora u vlasništvu Instituta Ruđer Bošković, na adresi Kneza Domagoja broj 7, 51280 Rab.
 2. Površina poslovnog prostora: Ukupna neto površina poslovnog prostora koji se daje u zakup je 353,12 m2.
 3. Opremljenost poslovnog prostora: Centralna zgrada je jednokatnica s razvedenim prizemljem i podrumom. U prizemlju i na I. katu nalazi se po 5 trokrevetnih soba s umivaonikom, dok su na svakom katu tuš i WC zajednički. U dvorišnom aneksu nalaze se 2 dvokrevetne sobe s jednim pomoćnim ležajem, svaka sa tušem i WC-om, kuhinjskim blokom s hladnjakom i ugrađenim klima uređajem. U podrumskom dijelu nalaze se: zajednička blagovaonica i boravak, otvoreni trijem i dvorište namjenjeno za blagovanje korisnika soba. Uz blagovaonicu se nalazi zajednička kuhinja opremljena sa 10 "mini"- blok kuhinjskih jedinica. Poslovni prostor ima vlastiti priključak struje, vode, priključak na mjesnu telefonsku mrežu, vlastitu plinsku stanicu. Obveza održavanja ispravnosti opreme i uređaja koji se nalaze u zakupljenom prostoru za svo vrijeme trajanja zakupa je na strani zakupca.
 4. Namjena prostora: Poslovni prostor se daje u zakup za pružanje različitih oblika usluga u turizmu, uz napomenu kako se isti ranije koristio kao prenoćište. Zakupljeni poslovni prostor zakupnik uređuje i dovodi u stanje funkcionalne sposobnosti za obavljanje djelatnosti na svoj teret, bez prava na naknadu troškova od zakupodavca, uz prethodnu suglasnost zakupodavca. Zakupnik ne može vršiti preinake predmetnog prostora bez pisanog pristanka zakupodavca te se i u slučaju pristanka zakupodavca obvezuje sam snositi troškove i odriče se bilo kakvih namirenja istih od strane zakupodavca, te preuzima obvezu nadoknade za svu eventualnu štetu uzrokovanu zakupodavcu ili trećim osobama uslijed obavljanja preinaka.
 5. Zakupnik nema pravo poslovni prostor dati u podzakup.
 6. Obveze zakupnika prije započinjanja obavljanja djelatnosti: Zakupnik mora ishoditi sve suglasnosti, dozvole i slične dokumente, koji su potrebni za obavljanje njegove djelatnosti u zakupljenom poslovnom prostoru odnosno izvršiti kategorizaciju objekta.
 7. Početna zakupnina: Početni iznos zakupnine: 50.000,00 kn (pedesettisućakunainulalipa)+ PDV.
 8. Odabrani ponuditelj obvezan je na utvrđeni iznos zakupnine platiti porez na dodanu vrijednost.
 9. Zakup dvorišta se ne plaća. U zakupninu nisu uračunati režijski troškovi: voda, struja, telefon, komunalna naknada, vodna naknada, čistoća itd. sukladno pozitivnim propisima, koje se zakupnik također obvezuje plaćati.
 10. Trajanje zakupa: Poslovni prostor daje se u zakup u viđenom stanju na rok od  01. lipnja do 30. rujna 2020. godine. U posjed objekta zakupnik stupa danom jednokratne uplate cjelokupnog iznosa zakupnine.
 11. Kriterij za izbor najboljeg ponuditelja: Najpovoljnijom ponudom smatrat će se ona koja uz ispunjenjenje uvjeta iz natječaja sadrži i najviši iznos zakupnine. Ukoliko pristignu dvije najbolje identične ponude, s istim ponuđenim iznosom zakupnine, takvi ponuditelji će biti pozvani da u roku od 3 (tri) dana po primitku obavijesti dostave dopunu ponude.
 12. Pravo na sudjelovanje - na podnošenje ponude: Pravo na sudjelovanje na natječaju imaju sve fizičke i pravne osobe, hrvatski državljani odnosno pravne osobe čije je sjedište u Republici Hrvatskoj.
 13. Ponuda mora sadržavati:
  1. Za fizičke osobe: ime i prezime, prebivalište, dokaz o državljanstvu, OIB
  2. Za obrtnike: obrtnicu, potvrdu Porezne uprave o stanju poreznog duga ne stariju od 7 (sedam) dana, OIB
  3. Za pravne osobe: naziv tvrtke, sjedište, podatke o osobi ovlaštenoj za zastupanje i rješenje o upisu u sudski registar, potvrdu Porezne uprave o stanju poreznog duga ne stariju od 7 (sedam) dana na dan objave natječaja, sve u originalu ili ovjerenoj preslici,
  4. s dokazom-odobrenjem/rješenjem da ispunjavaju uvjete za obavljanje djelatnosti koja je određena kao namjena poslovnog prostora.
  5. Ponuđeni neto iznos zakupnine koji ne može biti manji od početnog;
  6. Dokaz o uplaćenom garatnom pologu (kopija virmana, e-izlist, uplatnica i sl.) koji se uplaćuje u visini 10.000,00 kn (desettisućakunainulalipa) na žiro račun Instituta Ruđer Bošković otvoren kod Zagrebačke banke d.d. iz Zagreba, IBAN: HR6623600001101210403 s naznakom „garantni polog - natječaj za zakup“. Izabrani ponuditelj gubi pravo na povrat pologa u slučaju odustanka od zaključenja ugovora o zakupu ili u slučaju kad nije u mogućnosti zaključiti ugovor o zakupu zbog nedostavljanja instrumenata osiguranja propisanih natječajem. Sklapanje ugovora o zakupu poslovnog prostora ponudit će se prvom sljedećem ponuditelju koji je ponudio nižu zakupninu, pod uvjetom da pristane na zakup s najvišom ponuđenom zakupninom za isti poslovni prostor.
  7. Garantni polog koji je uplatio odabrani ponuditelj zakupodavac beskamatno zadržava do izrade primopredajnog zapisnika po isteku ugovora o zakupu i nespornog utvrđenja kako zakupodavac prema zakupniku s osnove ugovora o zakupu nema dugova u smislu dospjelih obveza ili oštećenja nastalih na poslovnom prostoru a koja nisu posljedica uobičajene upotrebe.
  8. Broj računa i naziv banke za slučaj povrata garantnog pologa - natjecatelju koji ne uspije na natječaju vraća se polog na žiro-račun sukladno dostavljenim podatcima;
  9. Izjava ponuditelja da je upoznat sa sadašnjim stanjem i opremljenošću objekta koji se daje u zakup;
  10. Izjavu ponuditelja da preuzima Poslovni prostor u viđenom stanju;
  11. Izjavu ponuditelja da će najkasnije na dan potpisa ugovora o zakupu pružiti Institutu Ruđer Bošković bjanko zadužnicu na iznos od 20.000,00 kn (dvadesettisućakunainulalipa);
  12. Svi traženi dokumenti predaju se u izvorniku;
 14. Ponudu i priloženu dokumentaciju Institut trajno zadržava i ne vraća ponuditelju.
 15. Ugovor o zakupu sklapa se u roku od 7 (sedam) dana od dostave odluke o odabiru najpovoljnijem ponuditelju te mora biti potvrđen (solemniziran) po javnom bilježniku, o trošku zakupnika. Ugovorom zakupnik ovlašćuje zakupodavca da radi naplate dužne zakupnine izvrši neposrednu prisilnu ovrhu na cjelokupnoj imovini zakupnika radi naplate dužne zakupnine, odnosno pokrene ovršni postupak radi raskida ugovora i predaje Poslovnog prostora zakupodavcu.
 16. Zakupnik je dužan najkasnije na dan solemnizacije ugovora o zakupu dostaviti valjanu policu osiguranja od štete za svo vrijeme trajanja zakupa.
 17. Ravnatelj Instituta Ruđer Bošković zadržava pravo da i po provedenom natječajnom postupku ne izabere najpovoljniju ponudu, bez posebnog obrazloženja natjecateljima.
 18. Pisane ponude po natječaju sa pripadajućom dokumentacijom dostavljaju se u zapečaćenoj omotnici poštom ili izravno na urudžbeni zapisnik na adresu: Institut Ruđer Bošković, Bijenička cesta 54, 10 000 Zagreb, s naznakom: „Ne otvarati, ponuda na natječaj za zakup poslovnog prostora na Rabu“.
 19. Rok za podnošenje pisanih ponuda ističe dana 1. travnja 2020. godine u 12.00 sati. Ponude predane neposredno u pisarnicu nakon isteka roka za podnošenje ponuda ili poslane poštom, a zaprimljene nakon isteka roka za podnošenje ponuda smatrat će se zakašnjelim ponudama i neće se uzimati u razmatranje, nego će biti vraćene Ponuditelju.
 20. Otvaranje pristiglih ponuda biti će održano dana 1. travnja 2020. godine u 12.00 sati u Odjelu za opće poslove i nabavu, Upravna zgrada, soba broj 12. Otvaranju ponuda mogu pristupiti ponuditelji ili njihovi opunomoćenici. O rezultatima natječaja sudionici će biti obaviješteni u roku od 7 (sedam) dana od donošenja odluke ravnatelja o najpovoljnijoj ponudi.
 21. Poslovni prostor se može razgledati svakim radnim danom u vremenu od 9.00 -15.00 sati, za vrijeme trajanja natječaja, uz prethodnu najavu na broj telefona: 385 1 468 0241, a na kojem je broju moguće zatražiti i eventualno potrebne dodatne informacije.

Broj: 01-1960/1-2020.lu                                  

Za Institut Ruđer Bošković
Zagreb, 13. ožujka 2020.

ravnatelj,
dr. sc. David Matthew Smith

Kontaktirajte nas

Ova stranica koristi kolačiće

neki od tih kolačića nužni su za ispravno funkcioniranje stranice, dok se drugi koriste za praćenje korištenja stranice radi poboljšanja korisničkog iskustva.

Za više informacija pogledajte naše uvjete korištenja.

 • Kolačići koji su nužni za ispravno funkcioniranje stranice. Moguće ih je onemogućiti u postavkama preglednika.