Objavljeno: 06.02.2019. 00:05

Natječaj za izbor na znanstvena, suradnička i stručna radna mjesta

I. za izbor na znanstvena radna mjesta

1. znanstveno radno mjesto znanstvenog suradnika u Zavodu za istraživanje mora i okoliša, Laboratorij za analitiku i biogeokemiju organskih spojeva, za rad u području analitike i biogeokemije organskih zagađivala u okolišu; prednost će imati pristupnici s istraživačkim iskustvom u analitici tragova organskih zagađivala u okolišu s naglaskom na razvoj, validaciju i primjenu metoda za određivanje novih tipova organskih zagađivala u okolišu; radno mjesto s posebnim uvjetima rada, 1 izvršitelj/-ica    
2. znanstveno radno mjesto višeg znanstvenog suradnika u Zavodu za istraživanje mora i okoliša, Laboratorij za informatiku i modeliranje okoliša, za rad u području prirodnih znanosti, polje biologija s višegodišnjim iskustvom znanstvenog rada u taksonomiji, filogenetici, biogeografiji i zaštiti gljiva iz odjeljaka Basidiomycota i Ascomycota, uključujući terenski laboratorijski rad, 1 izvršitelj/-ica    
3. znanstveno radno mjesto znanstvenog suradnika u Zavodu za eksperimentalnu fiziku, iz područja prirodnih znanosti, polje fizika, s iskustvom znanstvenog rada iz područja rada Zavoda za eksperimentalnu fiziku; u slučaju da pristupnik bude izabran na radno mjesto znanstvenog suradnika koje je s posebnim uvjetima rada, prije sklapanja ugovora o radu obvezan je obaviti liječnički pregled, 1 izvršitelj/-ica    

Uvjeti za izbor na znanstvena radna mjesta:

Osim općih uvjeta za zasnivanje radnog odnosa pristupnici trebaju ispunjavati uvjete propisane Zakonom o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju i Pravilnikom o dodatnim uvjetima za izbore na znanstvena radna mjesta Instituta Ruđer Bošković.

Uz prijavu za natječaj treba priložiti:

1. životopis - opći podaci, podaci o školovanju, stečena sprema i akademski stupanj doktora znanosti, dosadašnje kretanje u službi
2. dokaz o akademskom stupnju i znanstvenom zvanju
3. kratki sažetak znanstvene djelatnosti od svog zadnjeg izbora
4. popis znanstvenih radova i popis najcitiranijih radova
5. odgovarajuće podatke o udovoljavanju dodatnim uvjetima za izbor na znanstvena radna mjesta iz članka 5., 8. i 9. Pravilnika o dodatnim uvjetima za izbore na znanstvena radna mjesta, uključujući podatke o ukupnoj citiranosti, prosječnoj citiranosti, citiranosti u knjigama, monografijama, udžbenicima te glavno autorstvo i faktor odjeka časopisa
6. program planiranih istraživanja (do jedne stranice teksta)
7. listu s prijedlogom inozemnih znanstvenika koje će stručno povjerenstvo zatražiti pisma preporuke i to za: znanstvenog suradnika – dva inozemna znanstvenika, višeg znanstvenog suradnika – četiri inozemna znanstvenika.
Radni odnos na znanstvenom radnom mjestu zasniva se na neodređeno vrijeme.

Pristupnici na znanstveno radno mjesto koji su visokoškolsku kvalifikaciju stekli u inozemstvu moraju uz prijavu na natječaj za znanstveno radno mjesto priložiti Rješenje o priznavanju inozemne visokoškolske kvalifikacije izdano od Agencije za znanost i visoko obrazovanje ili potvrdu o predanom Zahtjevu za priznavanje inozemne visokoškolske kvalifikacije Agenciji za znanost i visoko obrazovanje.

II. za izbor doktoranada u suradnička zvanja i na suradnička radna mjesta asistenata za vrijeme trajanja projekta “Projekt razvoja karijera mladih istraživača – izobrazba novih doktora znanosti”

4. suradničko zvanje i suradničko radno mjesto asistenta u Zavodu za molekularnu medicinu, Laboratorij za naprednu genomiku, za rad na HRZZ projektu „Molekularni aspekti patogenih procesa u AHCY deficijenciji“; radno mjesto s posebnim uvjetima rada, 1 izvršitelj/-ica  

Uz opće uvjete za zasnivanje radnog odnosa iz članka 43. Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju pristupnici trebaju ispunjavati uvjete:

sveučilišni diplomski ili integrirani studij (magistar struke/dipl.inž.) iz molekularne biologije ili kemije, smjer analitička kemija i biokemija,
- ukupni prosjek ocjena na prethodnim razinama studija (preddiplomskom, diplomskom ili integriranom studiju) koji osigurava upis na doktorski studij.

Dodatni kriteriji:
- dosadašnja priznanja, nagrade i sl. za izvrsnost u studiranju i istraživački rad,
- sudjelovanje u znanstveno-istraživačkom radu, objavljeni radovi, osobna izlaganja na znanstvenim konferencijama.

Prednost će imati pristupnici s iskustvom u radu na Illumina sustavu za napredno sekvenciranje DNA i RNA, uključujući i pripremu uzoraka te analizu podataka.

5. suradničko zvanje i suradničko radno mjesto asistenta u Zavodu za molekularnu medicinu, Laboratoriju za naprednu genomiku, za rad na HRZZ projektu: „Genetički i epigenetički biomarkeri urođene imunosti u KOPB-u i karcinomu pluća“; radno mjesto s posebnim uvjetima rada, 1 izvršitelj/-ica   

Uz opće uvjete za zasnivanje radnog odnosa iz članka 43. Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju pristupnici trebaju ispunjavati uvjete:
- sveučilišni diplomski  ili integrirani studij molekularne biologije, molekularne biotehnologije, farmacije, medicinske biokemije, kemije ili drugi srodni studij,
- ukupni prosjek ocjena na prethodnim razinama studija (preddiplomskom, diplomskom ili integriranom studiju) koji osigurava upis na doktorski studij.

Dodatni kriteriji:
- dosadašnja priznanja, nagrade i sl. za izvrsnost u studiranju i istraživački rad,
- sudjelovanje u znanstvenoistraživačkom radu, objavljeni radovi, osobna izlaganja na znanstvenim konferencijama,
- iskustvo rada u osnovnim metodama molekularne biologije (stanične kulture, virusi, bakterije, kloniranje)
- aktivno znanje engleskog jezika u govoru i pismu.
6. suradničko zvanje i suradničko radno mjesto asistenta u Zavodu za molekularnu medicinu, Laboratorij za nasljedni rak, za rad na HRZZ projektu: „Regulacija GLI koda u tumorima ovisnim o BRAF/NRAS mutacijama“, 1 izvršitelj/-ica 

Uz opće uvjete za zasnivanje radnog odnosa iz članka 43. Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju pristupnici trebaju ispunjavati uvjete:
- sveučilišni diplomski ili integrirani studij iz molekularne biologije, eksperimentalne biologije, biologije, biotehnologije, biomedicine ili drugi srodni studij,
- ukupni prosjek ocjena na prethodnim razinama studija (preddiplomskom, diplomskom ili integriranom studiju) koji osigurava upis na doktorski studij.

Dodatni kriteriji:
- dosadašnja priznanja, nagrade i sl. za izvrsnost u studiranju i istraživački rad,
- sudjelovanje u znanstvenoistraživačkom radu, objavljeni radovi, osobna izlaganja na znanstvenim konferencijama,
- aktivno znanje engleskog jezika u govoru i pismu.

Prednost će imati pristupnici s isustvom u radu s kulturama stanica in vitro i metodama kloniranja.

7. suradničko zvanje i suradničko radno mjesto asistenta u Zavodu za molekularnu medicinu, Laboratorij za personaliziranu medicinu, za rad na HRZZ projektu: „Mikrosatelitna nestabilnost (MSI i EMAST) u molekularnom profiliranju sporadičnih karcinoma debelog crijeva“; radno mjesto s posebnim uvjetima rada, 1 izvršitelj/-ica  

Uz opće uvjete za zasnivanje radnog odnosa iz članka 43. Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju pristupnici trebaju ispunjavati uvjete:
- sveučilišni diplomski ili integrirani studij biologije/molekularna biologija,
- ukupni prosjek ocjena na prethodnim razinama studija (preddiplomskom, diplomskom ili integriranom studiju) koji osigurava upis na doktorski studij.

Dodatni kriteriji:
- dosadašnja priznanja, nagrade i sl. za izvrsnost u studiranju i istraživački rad,
- sudjelovanje u znanstvenoistraživačkom radu, objavljeni radovi, osobna izlaganja na znanstvenim konferencijama.

Prednost će imati pristupnici s iskustvom u laboratorijskom radu i korištenju molekularno – genetičkih metoda.

8. suradničko zvanje i suradničko radno mjesto asistenta u Zavodu za molekularnu biologiju, Laboratorij za neurokemiju i molekularnu neurobiologiju, za rad na projektu: „Utjecaj majčinog metaboličkog stanja na serotoninski sustav posteljice i neonatusa: od metilacije DNA do funkcije proteina“; radno mjesto s posebnim uvjetima rada, 1 izvršitelj/-ica  

Uz opće uvjete za zasnivanje radnog odnosa iz članka 43. Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju pristupnici trebaju ispunjavati uvjete:
- sveučilišni diplomski ili integrirani studij molekularne biologije ili srodnih disciplina (biologija, kemija, farmacija, biotehnologija i slično),
- ukupni prosjek ocjena na prethodnim razinama studija (preddiplomskom, diplomskom ili integriranom studiju) koji osigurava upis na doktorski studij.

Dodatni kriteriji:
- dosadašnja priznanja, nagrade i sl. za izvrsnost u studiranju i istraživački rad,
- sudjelovanje u znanstvenoistraživačkom radu, objavljeni radovi, osobna izlaganja na znanstvenim konferencijama,
- aktivno znanje engleskog jezika u govoru i pismu.

Prednost će imati pristupnici s iskustvom rada u laboratoriju i sa sklonošću timskom radu u međunarodnim suradnjama.

9. suradničko zvanje i suradničko radno mjesto asistenta u Zavodu za fizičku kemiju, Laboratorij za spektrometriju masa i funkcionalnu proteomiku, za rad na projektu: „Identifikacija interaktoma paralognih proteina SSB u višestaničnom prokariotu, Streptomyces coelicolor“, 1 izvršitelj/-ica  

Uz opće uvjete za zasnivanje radnog odnosa iz članka 43. Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju pristupnici trebaju ispunjavati uvjete:
- sveučilišni diplomski ili integrirani studij iz područja prirodnih ili biotehničkih znanosti,
- ukupni prosjek ocjena na prethodnim razinama studija (preddiplomskom, diplomskom ili integriranom studiju) koji osigurava upis na doktorski studij.

Dodatni kriteriji:
- dosadašnja priznanja, nagrade i sl. za izvrsnost u studiranju i istraživački rad,
- sudjelovanje u znanstvenoistraživačkom radu, objavljeni radovi, osobna izlaganja na znanstvenim konferencijama,
- iskustvo u tehnikama koje se primjenjuju u području molekularne biologije i biokemije,
- aktivno znanje engleskog jezika u govoru i pismu.

10. suradničko zvanje i suradničko radno mjesto asistenta u Zavodu za istraživanje mora i okoliša, Laboratorij za molekularnu ekotoksikologiju, za rad na HRZZ projektu: „Razumijevanje popravka unakrsnog vezanja DNA-Protein in vivo koristeći zebricu kao istraživački model (DNAPRO)“, 1 izvršitelj/-ica 

Uz opće uvjete za zasnivanje radnog odnosa iz članka 43. Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju pristupnici trebaju ispunjavati uvjete:
- sveučilišni diplomski ili integrirani studij molekularne biologije, eksperimentalne biologije, ekologije, znanosti o okolišu, biologije, prof. biologije/biologije i kemije, molekularne biotehnologije, medicine, veterine, biotehnologije u medicini, farmacije i medicinske biokemije,
- ukupni prosjek ocjena na prethodnim razinama studija (preddiplomskom, diplomskom ili integriranom studiju) koji osigurava upis na doktorski studij.

Dodatni kriteriji:
- dosadašnja priznanja, nagrade i sl. za izvrsnost u studiranju i istraživački rad,
- sudjelovanje u znanstvenoistraživačkom radu, objavljeni radovi, osobna izlaganja na znanstvenim konferencijama,
- aktivno znanje engleskog jezika u govoru i pismu koje se dokazuje motivacijskim pismom na engleskom jeziku koje treba biti sastavani dio prijave na natječaj,
- iskustvo rada u laboratoriju.
11. suradničko zvanje i suradničko radno mjesto asistenta u Zavodu za istraživanje mora i okoliša, Laboratorij za informatiku i modeliranje okoliša, za rad na HRZZ projektu: „Unapređenje usluga šumskih ekosustava Hrvatske kroz vrednovanje bioraznolikosti gljiva temeljenoj na DNA barkodiranju“, 1 izvršitelj/-ica 

Uz opće uvjete za zasnivanje radnog odnosa iz članka 43. Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju pristupnici trebaju ispunjavati uvjete:
- sveučilišni diplomski ili integrirani studij biologije ili molekularne biotehnologije ili znanosti o okolišu,
- ukupni prosjek ocjena na prethodnim razinama studija (preddiplomskom, diplomskom ili integriranom studiju) koji osigurava upis na doktorski studij iz biologije.

Dodatni kriteriji:
- dosadašnja priznanja, nagrade i sl. za izvrsnost u studiranju i istraživački rad,
- sudjelovanje u znanstvenoistraživačkom radu, objavljeni radovi, osobna izlaganja na znanstvenim konferencijama,
- aktivno znanje engleskog jezika u govoru i pismu,
- spremnost za rad u laboratoriju.

Prednost će imati pristupnici s interesom za rad u području molekularne biologije.

12. suradničko zvanje i suradničko radno mjesto asistenta u Zavodu za kemiju materijala, 1 izvršitelj/-ica  

Uz opće uvjete za zasnivanje radnog odnosa iz članka 43. Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju pristupnici trebaju ispunjavati uvjete:
- sveučilišni diplomski ili integrirani sudij iz biologije ili iz znanosti o okolišu ili iz biotehnologije,
- ukupni prosjek ocjena na prethodnim razinama studija (preddiplomskom, diplomskom ili integriranom studiju) koji osigurava upis na doktorski studij.

Dodatni kriteriji:
- dosadašnja priznanja, nagrade i sl. za izvrsnost u studiranju i istraživački rad,
- sudjelovanje u znanstvenoistraživačkom radu po mogućnosti u multidisciplinarnim aktivnostima,
- objavljeni radovi, osobna izlaganja na znanstvenim konferencijama,
- aktivno znanje engleskog jezika u govoru i pismu koje se dokazuje motivacijskim pismom na engleskom jeziku,
- iskustvo u terenskom radu.

13. suradničko zvanje i suradničko radno mjesto asistenta u Zavodu za molekularnu biologiju, Laboratorij za molekularnu i staničnu biologiju, za rad na projektu: „Reprogramiranje homeostaze i regeneracije kože uporabom nove tehnike mikro-transplantacije stanica“, 1 izvršitelj/-ica   

Uz opće uvjete za zasnivanje radnog odnosa iz članka 43. Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju pristupnici trebaju ispunjavati uvjete:
- sveučilišni diplomski ili integrirani studij molekularne biologije ili molekularne  biotehnologije,
- ukupni prosjek ocjena na prethodnim razinama studija (preddiplomskom, diplomskom ili integriranom studiju) koji osigurava upis na doktorski studij.

Dodatni kriteriji:
- dosadašnja priznanja, nagrade i sl. za izvrsnost u studiranju i istraživački rad,
- sudjelovanje u znanstvenoistraživačkom radu, objavljeni radovi, osobna izlaganja na znanstvenim konferencijama,
- aktivno znanje engleskog jezika u govoru i pismu.

Prednost će imati pristupnici s iskustvom rada u laboratoriju i sa sklonošću timskom radu u međunarodnim suradnjama.

14. suradničko zvanje i suradničko radno mjesto asistenta u Zavodu za molekularnu biologiju, Laboratorij za biofiziku stanice, 1 izvršitelj/-ica  

Uz opće uvjete za zasnivanje radnog odnosa iz članka 43. Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju pristupnici trebaju ispunjavati uvjete:
- sveučilišni diplomski ili integrirani studij molekularne biologije ili srodni studij,
- ukupni prosjek ocjena na prethodnim razinama studija (preddiplomskom,  diplomskom ili integriranom studiju) koji osigurava upis na doktorski studij.

Dodatni kriteriji:
- dosadašnja priznanja, nagrade i sl. za izvrsnost u studiranju i istraživački rad,
- sudjelovanje u znanstvenoistraživačkom radu, objavljeni radovi, osobna izlaganja na znanstvenim konferencijama,
- aktivno znanje engleskog jezika u govoru i pismu koje se dokazuje motivacijskim pismom na engleskom jeziku koje treba biti sastavni dio prijave na natječaj.

Prednost će imati pristupnici s praktičnim iskustvom u radu s ljudskim stanicama u kulturi, konfokalnoj mikroskopiji, obradi i analizi podataka (programi Fiji, MatLab).
15. suradničko zvanje i suradničko radno mjesto asistenta u Zavodu za fizičku kemiju, Laboratorij za spektrometriju masa i funkcionalnu proteomiku, za rad na projektu: „Višestruki stresori u vodenom okolišu – razumijevanje svojstava stresora i receptora, 1 izvršitelj/-ica 

Uz opće uvjete za zasnivanje radnog odnosa iz članka 43. Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju pristupnici trebaju ispunjavati uvjete:
- sveučilišni diplomski ili integrirani studij kemije, biologije ili srodni studij,
- ukupni prosjek ocjena na prethodnim razinama studija (preddiplomskom, diplomskom ili integriranom studiju) koji osigurava upis na doktorski studij.

Dodatni kriteriji:
- dosadašnja priznanja, nagrade i sl. za izvrsnost u studiranju i istraživački rad,
- sudjelovanje u znanstvenoistraživačkom radu, objavljeni radovi, osobna izlaganja na znanstvenim konferencijama,
- aktivno znanje engleskog jezika u govoru i pismu.

16. suradničko zvanje i suradničko radno mjesto asistenta u Zavodu za organsku kemiju i biokemiju, Laboratorij za biokemiju proteina i molekulsko modeliranje; radno mjesto s posebnim uvjetima rada, 1 izvršitelj/-ica  

Uz opće uvjete za zasnivanje radnog odnosa iz članka 43. Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju pristupnici trebaju ispunjavati uvjete:
- sveučilišni diplomski ili integrirani studij kemije ili biologije ili fizike ili srodni studij,
- ukupni prosjek ocjena na prethodnim razinama studija (preddiplomskom, diplomskom ili integriranom studiju) koji osigurava upis na doktorski studij ili upisan doktorski studij kemije, biologije ili fizike.

Dodatni kriteriji:
- dosadašnja priznanja, nagrade i sl. za izvrsnost u studiranju i istraživački rad,
- sudjelovanje u znanstvenoistraživačkom radu, objavljeni radovi, osobna izlaganja na znanstvenim konferencijama.

Prednost će imati pristupnici s iskustvom u molekulskom modeliranju ili biokemijskim metodama te sa sklonošću znanstvenom radu.
17. suradničko zvanje i suradničko radno mjesto asistenta u Zavodu za organsku kemiju i biokemiju, Laboratorij za biomolekularne interakcije i spektroskopiju; radno mjesto s posebnim uvjetima rada, 1 izvršitelj/-ica 

Uz opće uvjete za zasnivanje radnog odnosa iz članka 43. Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju pristupnici trebaju ispunjavati uvjete:
- sveučilišni diplomski ili integrirani studij kemije kemijske tehnologije ili srodni studij,
- ukupni prosjek ocjena na prethodnim razinama studija (preddiplomskom, diplomskom ili integriranom studiju) koji osigurava upis na doktorski studij.

Dodatni kriteriji:
- dosadašnja priznanja, nagrade i sl. za izvrsnost u studiranju i istraživački rad,
- sudjelovanje u znanstvenoistraživačkom radu, objavljeni radovi, osobna izlaganja na znanstvenim konferencijama.

Prednost će imati pristupnici s iskustvom u organskoj sintezi i ispitivanju biomakromolekula.
18. suradničko zvanje i suradničko radno mjesto asistenta u Zavodu za organsku kemiju i biokemiju, Laboratorij za fizikalno organsku kemiju; radno mjesto s posebnim uvjetima rada, 1 izvršitelj/-ica  

Uz opće uvjete za zasnivanje radnog odnosa iz članka 43. Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju pristupnici trebaju ispunjavati uvjete:
- sveučilišni diplomski ili integrirani studij kemije ili srodni kemijski studij,
- ukupni prosjek ocjena na prethodnim razinama studija (preddiplomskom, diplomskom ili integriranom studiju) koji osigurava upis na doktorski studij ili upisan doktorski studij kemije, medicinske kemije ili srodni kemijski studij.

Dodatni kriteriji:
- dosadašnja priznanja, nagrade i sl. za izvrsnost u studiranju i istraživački rad,
- sudjelovanje u znanstvenoistraživačkom radu, objavljeni radovi, osobna izlaganja na znanstvenim konferencijama.

Prednost će imati pristupnici s iskustvom u organskoj sintezi i sklonošću znanstvenom radu.
19. suradničko zvanje i suradničko radno mjesto asistenta u Zavodu za organsku kemiju i biokemiju, Laboratorij za supramolekularnu kemiju; radno mjesto s posebnim uvjetima rada, 1 izvršitelj/-ica  

Uz opće uvjete za zasnivanje radnog odnosa iz članka 43. Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju pristupnici trebaju ispunjavati uvjete:
- sveučilišni diplomski ili integrirani studij kemije ili srodni kemijski studij,
- ukupni prosjek ocjena na prethodnim razinama studija (preddiplomskom, diplomskom ili integriranom studiju) koji osigurava upis na doktorski studij ili upisan doktorski studij kemije, medicinske kemije ili srodni kemijski studij.

Dodatni kriteriji:
- dosadašnja priznanja, nagrade i sl. za izvrsnost u studiranju i istraživački rad,
- sudjelovanje u znanstvenoistraživačkom radu, objavljeni radovi, osobna izlaganja na znanstvenim konferencijama,
- aktivno znanje engleskog jezika u govoru i pismu.

Prednost će imati pristupnici s iskustvom u organskoj sintezi i sklonošću znanstvenom radu.
20. suradničko zvanje i suradničko radno mjesto asistenta u Zavodu za organsku kemiju i biokemiju, Laboratorij za biomimetičku kemiju, za rad na HRZZ projektu: „Nove strategije za pripravu tetrasupstituiranih kiralnih centara: Asimetrične organokatalitičke reakcije usmjerene protuanionom“; radno mjesto s posebnim uvjetima rada, 1 izvršitelj/-ica  

Uz opće uvjete za zasnivanje radnog odnosa iz članka 43. Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju pristupnici trebaju ispunjavati uvjete:
- sveučilišni diplomski ili integrirani studij kemije ili srodni kemijski studij,
- ukupni prosjek ocjena na prethodnim razinama studija (preddiplomskom, diplomskom ili integriranom studiju) koji osigurava upis na doktorski studij ili upisan doktorski studij kemije, medicinske kemije ili srodni kemijski studij.

Dodatni kriteriji:
- dosadašnja priznanja, nagrade i sl. za izvrsnost u studiranju i istraživački rad,
- sudjelovanje u znanstvenoistraživačkom radu, objavljeni radovi, osobna izlaganja na znanstvenim konferencijama.

Prednost će imati pristupnici s iskustvom u organskoj sintezi.
21. suradničko zvanje i suradničko radno mjesto asistenta u Zavodu za organsku kemiju i biokemiju, Laboratorij za biomolekularne interakcije i spektroskopiju; radno mjesto s posebnim uvjetima rada, 1 izvršitelj/-ica  

Uz opće uvjete za zasnivanje radnog odnosa iz članka 43. Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju pristupnici trebaju ispunjavati uvjete:
- sveučilišni diplomski ili integrirani studij kemije ili kemije i biologije,
-  ukupni prosjek ocjena na prethodnim razinama studija (preddiplomskom, diplomskom ili integriranom studiju) koji osigurava upis na doktorski studij.

Dodatni kriteriji:
- dosadašnja priznanja, nagrade i sl. za izvrsnost u studiranju i istraživački rad,
- sudjelovanje u znanstvenoistraživačkom radu, objavljeni radovi, osobna izlaganja na znanstvenim konferencijama,
- iskustvo u ispitivanju biomakromolekula, organskoj sintezi i određivanju biološke aktivnosti spojeva,
- znanje engleskog jezika u govoru i pismu.
22. suradničko zvanje i suradničko radno mjesto asistenta u Centru za istraživanje mora, Laboratorij za morsku nanotehnologiju i biotehnologiju; za rad na projektu: „Određivanje fizikalno-kemijskih svojstava i toksičnosti nanočesica srebra, bakra i plastike kao potencijalno štetnih novih materijala u obalnim vodama“, 1 izvršitelj/-ica  

Uz opće uvjete za zasnivanje radnog odnosa iz članka 43. Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju pristupnici trebaju ispunjavati uvjete:
- sveučilišni diplomski ili integrirani studij biologije ili biotehnologije ili interdisciplinarni sveučilišni diplomski studij znanosti o okolišu,
- ukupni prosjek ocjena na prethodnim razinama studija (preddiplomskom, diplomskom ili integriranom studiju) koji osigurava upis na interdisciplinarni doktorski studij iz oceanologije.

Dodatni kriteriji:
- dosadašnja priznanja, nagrade i sl. za izvrsnost u studiranju i istraživački rad,
- sudjelovanje u znanstvenoistraživačkom radu, objavljeni radovi, osobna izlaganja na znanstvenim konferencijama,
- znanje engleskog jezika u govoru i pismu,
- poželjno je iskustvo u istraživanju mora i u ronjenju,
- spremnost za terenski rad,
- vozačka dozvola B kategorije.
23. suradničko zvanje i suradničko radno mjesto asistenta u Zavodu za kemiju materijala, Laboratorij za funkcionalne materijale, za rad na HRZZ projektu: „Detaljan uvid u mehanizme polaronske i ionske vodljivosti u oksidnoj staklo-(keramici)“, 1 izvršitelj/-ica 

Uz opće uvjete za zasnivanje radnog odnosa iz članka 43. Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju pristupnici trebaju ispunjavati uvjete:
- sveučilišni diplomski ili integrirani studij kemije, istraživački smjer,
- ukupni prosjek ocjena na prethodnim razinama studija (preddiplomskom, diplomskom ili integriranom studiju) koji osigurava upis na doktorski studij kemije, smjer anorganska i strukturna kemija.

Dodatni kriteriji:
- dosadašnja priznanja, nagrade i sl. za izvrsnost u studiranju i istraživački rad,
- sudjelovanje u znanstvenoistraživačkom radu, objavljeni radovi, osobna izlaganja na znanstvenim konferencijama,
- sklonost eksperimentalnom radu i primjeni složenih instrumentalnih tehnika,
- aktivno znanje engleskog jezika u govoru i pismu.
Uvjeti za izbor na suradnička radna mjesta asistenata za vrijeme trajanja projekta “Projekt razvoja karijera mladih istraživača – izobrazba novih doktora znanosti”:

Uz prijavu za natječaj pristupnici trebaju priložiti: životopis, odgovarajuću diplomu ili uvjerenje o završenom studiju, prijepis položenih kolegija i prosjek ocjena, e-mail kontakt barem jedne osobe za preporuku, te ostale dokaze o ispunjavanju uvjeta i dodatnih kriterija.

Radni odnos za suradnička radna mjesta asistenata zasniva se na određeno vrijeme od 4 godine s probnim rokom u trajanju od 6 mjeseci.

Asistenti - HRZZ doktorandi izabrani u suradničko zvanje i na suradničko radno mjesto asistenta obvezni su upisati doktorski studij u akademskoj godini 2019./2020.

Ako pristupnik na Natječaj za radno mjesto asistenta – HRZZ doktoranda već studira na doktorskom studiju, radni odnos će se zasnovati za vrijeme preostalo do 4 godine studija.

Na natječaj se ne može javiti pristupnik čije je doktorsko obrazovanje Hrvatska zaklada za znanost već ranije financirala, ali je odustao od financiranja.

Pristupnici izabrani na suradnička radna mjesta koji su visokoškolsku kvalifikaciju stekli u inozemstvu moraju prije zasnivanja radnog odnosa priložiti Rješenje o priznavanju inozemne visokoškolske kvalifikacije izdano od Agencije za znanost i visoko obrazovanje.

III. za izbor u suradnička zvanja i na suradnička radna mjesta

24. suradničko zvanje i suradničko radno mjesto poslijedoktoranda u Zavodu za molekularnu medicinu, Laboratorij za proteinsku dinamiku, za rad na HRZZ projektu: „Nemo6 – Struktura, funkcija i evolucija proteina Nme6/Nm23-H6“, 1 izvršitelj/-ica 
Uz opće uvjete za zasnivanje radnog odnosa iz članka 43. Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju pristupnici trebaju ispunjavati uvjete:
- akademski stupanj doktora znanosti iz prirodnih znanosti, biomedicine, biotehnologije, veterine ili drugih srodnih studija,
- iskustvo u praktičnom radu na staničnim kulturama te metodama i tehnikama molekularne biologije i biokemije.
25. suradničko zvanje i suradničko radno mjesto poslijedoktoranda u Zavodu za eksperimentalnu fiziku, Laboratorij za interakcije ionskih snopova, za rad na razvoju akceleratorskih tehnologija te primjenama metoda analize i modifikacija materijala ionskim snopovima; radno mjesto s posebnim uvjetima rada, 1 izvršitelj/-ica  

Uz opće uvjete za zasnivanje radnog odnosa iz članka 43. Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju pristupnici trebaju ispunjavati uvjete:
-  akademski stupanj doktora znanosti iz fizike,

Prednost će imati pristupnici s iskustvom u radu s elektrostatskim akceleratorima, istraživanjima procesa interakcije ionskih snopova i materijala kao i primjenama nuklearnih metoda u karaterizaciji materijala.
26. suradničko zvanje i suradničko radno mjesto poslijedoktoranda u Zavodu za eksperimentalnu fiziku, Laboratorij za interakcije ionskih snopova, za rad na HRZZ projektu: „Razvoj kapilarne microprobe MeV SIMS s primjenom na analizu bioloških materijala“; radno mjesto s posebnim uvjetima rada, 1 izvršitelj/-ica 

Uz opće uvjete za zasnivanje radnog odnosa iz članka 43. Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju pristupnici trebaju ispunjavati uvjete:
- akademski stupanj doktora znanosti iz fizike ili kemije,

Prednost će imati pristupnici s iskustvom u radu u području istraživanja procesa interakcije ionskih snopova i materijala, primjenama nuklearnih metoda u karakterizaciji materijala ili iskustvom u području spektrometrija masa.
27. suradničko zvanje i suradničko radno mjesto poslijedoktoranda u Zavodu za fiziku materijala, Laboratorij za optiku i optičke tanke slojeve, za rad na HRZZ projektu: „Razlaganje električnim poljem u tankim optičkim slojevima – nanostrukturiranje, dopiranje, porozni slojevi“, 1 izvršitelj/-ica  
Uz opće uvjete za zasnivanje radnog odnosa iz članka 43. Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju pristupnici trebaju ispunjavati uvjete:
- akademski stupanj doktora znanosti iz kemije, kemijskog inženjerstva ili nano-znanosti,
- iskustvo u eksperimentalnom radu,
- aktivno znanje engleskog jezika u govoru i pismu.

Prednost će imati pristupnici s iskustvom u izradi tankih slojeva sol-gel tehnikom, elektrokemiji, sintezi i karakterizaciji metalnih nanočestica, mikrostrukturiranju te s objavljenim znanstvenim radovima iz područja tematike projekta.
28. suradničko zvanje i suradničko radno mjesto poslijedoktoranda u Zavodu za organsku kemiju i biokemiju, za rad na HRZZ projektu: „Biološka važnost dipeptidil peptidaze III i njezin utjecaj na zdravlje čovjeka“,  1 izvršitelj/-ica  
Uz opće uvjete za zasnivanje radnog odnosa iz članka 43. Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju pristupnici trebaju ispunjavati uvjete:
- akademski stupanj doktora znanosti iz kemije ili biotehnolgije ili srodnog studija,
- iskustvo istraživačkog rada u području biokemije proteina i molekularne enzimologije, uključujući korištenje metoda idetifikacije protein-ligant interakcije.

29. suradničko zvanje i suradničko radno mjesto asistent u Zavodu za organsku kemiju i biokemiju, Laboratorij za sintetsku organsku kemiju, za rad na HRZZ projektu: “Dijamantoidni sustavi s heteroatomima – priprava i primjena u razvoju naprednih materijala“; radno mjesto s posebnim uvjetima rada, 1 izvršitelj/-ica 
Uz opće uvjete za zasnivanje radnog odnosa iz članka 43. Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju pristupnici trebaju ispunjavati uvjete:
- sveučilišni diplomski studij kemije ili srodni kemijski studij,
- ukupni prosjek ocjena na prethodnim razinama studija (preddiplomskom,     upis na doktorski studij ili upisan doktorski studij kemije ili srodni kemijski studij,
- iskustvo u istraživačkom radu u području organske sinteze,
- aktivno znanje engleskog jezika u govoru i pismu.

Prednost će imati pristupnici s iskustvom u sudjelovanju u znanstvenoistraživačkom radu s objavljenim radovima i izlaganjima na znanstvenim konferencijama, priznanjima i nagradama za izvrsnost u studiranju i istraživački rad.
30. suradničko zvanje i suradničko radno mjesto asistent u Zavodu za molekularnu biologiju, Laboratorij za biofiziku stanice, za rad na CSRP projektu: “Phagocytosis and Macropinocytosis, a mechanistic view“; 1 izvršitelj/-ica  
Uz opće uvjete za zasnivanje radnog odnosa iz članka 43. Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju pristupnici trebaju ispunjavati uvjete:
- sveučilišni diplomski studij biologije ili kemije ili biotehnologije ili srodni studij,
- ukupni prosjek ocjena na prethodnim razinama studija (preddiplomskom, diplomskom ili integriranom studiju) koji osigurava upis na doktorski studij.

Prednost će imati pristupnici s praktičnim iskustvom u laboratorijskom radu i primjeni metoda molekularne biologije i biokemije.

Uvjeti za izbor na suradnička radna mjesta:

Uz prijavu za natječaj za radno mjesto asistenta treba priložiti: životopis, odgovarajuću diplomu ili uvjerenje o završenom studiju, Dopunsku ispravu o studiju kojom se potvrđuje koji su ispiti položeni i s kojom ocjenom, e-mail kontakt barem jedne osobe za preporuku i ostale dokaze o ispunjavanju uvjeta natječaja.

Uz prijavu za natječaj za radno mjesto poslijedoktoranda treba priložiti: životopis, odgovarajuću diplomu, e-mail kontakt barem jedne osobe za preporuku i ostale dokaze o ispunjavanju uvjeta natječaja.

Radni odnos za suradničko radno mjesto pod točkom 24. zasniva se na na određeno vrijeme od dvije godine uz  mogućnost produljenja na još dvije godine uz uvjet da je poslijedoktorand u vrednovanju rada ocijenjen pozitivno.
Radni odnos za suradničko radno mjesto pod točkom 25. zasniva se na određeno vrijeme u trajanju od dvije godine.
Radni odnos za suradničko radno mjesto pod točkom 26. zasniva se na određeno vrijeme do 14.5.2020. odnosno do isteka projekta, a najdulje u trajanju od 12 mjeseci.
Radni odnos za suradničko radno mjesto pod točkom 27. zasniva se na određeno vrijeme od dvije godine.
Radni odnos za suradničko radno mjesto pod točkom 28. zasniva se na određeno vrijeme od 12 mjeseci.
Radni odnos za suradničko radno mjesto pod točkom 29. zasniva se na određeno vrijeme od 4 godine.
Radni odnos za suradničko radno mjesto pod točkom 30. zasniva se na određeno vrijeme do 28.2.2022.
Asistent je dužan upisati poslijediplomski sveučilišni studij (doktorski studij).

Radni odnos za sva suradnička radna mjesta zasniva se na određeno vrijeme uz probni rad od 6 mjeseci.

Pristupnici izabrani na suradnička radna mjesta koji su visokoškolsku kvalifikaciju stekli u inozemstvu moraju prije zasnivanja radnog odnosa priložiti Rješenje o priznavanju inozemne visokoškolske kvalifikacije izdano od Agencije za znanost i visoko obrazovanje.

IV. za izbor u stručno zvanje i na stručno radno mjesto

31. stručno zvanje i stručno radno mjesto stručnog suradnika u sustavu znanosti i visokom obrazovanju u Centru izvrsnosti za napredne materijale i senzore (ZCI CEMS), Istraživačka jedinica Fizika i tehnologija ionskih snopova, Laboratorij za interakcije ionskih snopova, u Zavodu za eksperimentalnu fiziku, za rad na razvoju i održavanju: ionskih izvora i akceleratora, sustava za transport ionskog snopa, nuklearne elektronike i sustava za obradu signala iz detektora; radno mjesto s posebnim uvjetima rada, 1 izvršitelj/-ica      

Uz opće uvjete za zasnivanje radnog odnosa iz članka 43. Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju pristupnici trebaju ispunjavati uvjete:

  • sveučilišni diplomski studij fizike ili elektrotehnike i računarstva,
  • sklonost eksperimentalnom radu,
  • aktivno znanje engleskog jezika u govoru i pismu.

32. stručno zvanje i stručno radno mjesto stručnog savjetnika u sustavu znanosti i visokom obrazovanju, u Zavodu za fiziku materijala, Laboratorij za optiku i optičke tanke slojeve, 1 izvršitelj/-ica  

Uz opće uvjete za zasnivanje radnog odnosa iz članka 43. Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju pristupnici trebaju ispunjavati uvjete:

  • sveučilišni diplomski studij fizike ili kemije ili kemijskog inženjerstva ili elektrotehnike,
  • akademski stupanj doktora znanosti i 6 godina radnog iskustva ili akademski stupanj magistra znanosti i 9 godina radnog iskustva ili sveučilišni diplomski studij  i 12 godina radnog iskustva,
  • aktivno znanje engleskog jezika u govoru i pismu.

Prednost će imati pristupnici s iskustvom u fizici materijala, primjenjenoj optici, sol-gel metodi izrade tankih slojeva i/ili elektrokemiji te sklonošću eksperimentalnom radu.

Uz prijavu za natječaj za stručna radna mjesta u sustavu znanosti i visokog obrazovanja treba priložiti: životopis, odgovarajuću diplomu te dokaze o ispunjavanju ostalih uvjeta natječaja.

Radni odnos za stručno radno mjesto pod točkom 31. zasniva se na određeno vrijeme do 31.10.2022.

Radni odnos za stručno radno mjesto pod točkom 32. zasniva se na određeno vrijeme do povratka nenazočne radnice.

Radni odnos za stručna radna mjesta zasniva se uz probni rad od 6 mjeseci.

Pristupnici izabrani na stručna radna mjesta koji su visokoškolsku kvalifikaciju stekli u inozemstvu moraju prije zasnivanja radnog odnosa priložiti Rješenje o priznavanju inozemne visokoškolske kvalifikacije izdano od Agencije za znanost i visoko obrazovanje.

Prijava na natječaj za znanstvena, suradnička i stručna radna mjesta podnosi se u roku od 30 dana od dana objave u Narodnim novinama na adresu:

Institut Ruđer Bošković, Bijenička cesta 54, Zagreb, s naznakom „Za natječaj za izbor na znanstveno / suradničko radno mjesto – točka natječaja - naziv radnog mjesta na koje se pristupnik prijavljuje“.

Sukladno članku 13. Zakona o ravnopravnosti spolova na natječaj se mogu javiti osobe oba spola.

Natječaj objavljen na službenom internetskom portalu za radna mjesta Europskoga istraživačkog prostora,

Statut IRB-a 518,39 kB / pdf

Nepravovremene prijave te prijave bez priloženih dokaza o ispunjavanju uvjeta iz natječaja (nepotpune prijave) neće se razmatrati.

Ravnatelj
Dr.sc. David Matthew Smith

Ova stranica koristi kolačiće

Neki od tih kolačića nužni su za ispravno funkcioniranje stranice, dok se drugi koriste za praćenje korištenja stranice radi poboljšanja korisničkog iskustva.

Za više informacija pogledajte naše uvjete korištenja.

  • Kolačići koji su nužni za ispravno funkcioniranje stranice. Moguće ih je onemogućiti u postavkama preglednika.