Prijeđite na glavni sadržaj

Natječaj za izbor na slobodna znanstvena i suradnička radna mjesta te na stručna radna mjesta u sustavu znanosti i visokom obrazovanju

Prijave na Natječaj za znanstvena, suradnička i stručna radna mjesta podnose se u roku od 30 dana od objave te je sukladno tomu zadnji dan roka za prijavu 23. 06. 2023.
24.5.2023.

N A T J E Č A J

za izbor na slobodna znanstvena i suradnička radna mjesta

te na stručna radna mjesta u sustavu znanosti i visokom obrazovanju

 

I. za izbor na znanstvena radna mjesta:

 

  1. znanstveno radno mjesto znanstveni savjetnik u Centru za nuklearnu magnetsku rezonanciju, iz područja prirodnih znanosti, polje kemija, s višegodišnjim iskustvom u znanstveno istraživačkom radu i razvoju, usporedbi i primjeni računalnih postupaka u području kemoinformatike i bioinformatike, 1 izvršitelj/-ica  
  2. znanstveno radno mjesto znanstveni savjetnik u Zavodu za kemiju materijala, Laboratorij za biotehnologiju u akvakulturi, za rad u području biomedicine i zdravstva, polje veterinarska medicina, s akademskim stupnjem doktora znanosti iz iz veterine, s višegodišnjim iskustvom u ihtiologiji u istraživanjima ekofiziologije akvatičnih organizama i s vozačkom dozvolom (B kategorija); prednost će imati kandidati s iskustvom u eksperimentalnom radu s bakterijskim uzročnicima bolesti i razvoju tehnika njihove identifikacije te procjeni bioloških indikatora stresa i disbalansa vodenih ekosustava, 1 izvršitelj/-ica  
  3. znanstveno radno mjesto viši znanstveni suradnik u Zavodu za teorijsku fiziku, Grupa za fiziku kondenzirane tvari i statističku fiziku, iz područja prirodnih znanosti, polje fizika, grana fizika kondenzirane tvari, za znanstvenoistraživački rad na istraživanju kvantne informacije u višečestičnoj fizici, s višegodišnjim iskustvom u analitičkim i numeričkim pristupima navedenoj problematici, prednost će imati kandidati koji iskustvo dokazuju većim brojem kvalitetnih međunarodnih publikacija, 1 izvršitelj/-ica  
  4. znanstveno radno mjesto viši znanstveni suradnik u Zavodu za fizičku kemiju, Grupa za računalne bioznanosti, s akademskim stupnjem doktora znanosti iz područja prirodnih znanosti, polja kemija, za znanstvenoistraživački rad u računalnoj kemiji, prednost će imati kandidati s iskustvom u istraživanju strukture i svojstava organskih i anorganskih spojeva, 1 izvršitelj/-ica  

Kriteriji za izbor na znanstveno radno mjesto:

Kandidat treba ispunjavati kriterije propisane Zakonom o visokom obrazovanju i znanstvenoj djelatnosti, nacionalne kriterije propisane Pravilnikom o uvjetima za izbor u znanstvena zvanja (NN 28/17, 72/19 i 21/21), internet adrese:

https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2017_03_28_652.html

https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2019_07_72_1558.html

https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2021_03_21_494.html

i dodatne kriterije propisane Pravilnikom o dodatnim uvjetima za izbor na znanstvena radna mjesta, Pravilnikom o I. izmjenama Pravilnika o dodatnim uvjetima za izbor na znanstvena radna mjesta, Pravilnikom o II. izmjenama Pravilnika o dodatnim uvjetima za izbor na znanstvena radna mjesta i Pravilnikom o III. izmjenama Pravilnika o dodatnim uvjetima za izbor na znanstvena radna mjesta Instituta Ruđer Bošković (dalje u tekstu: Pravilnik o dodatnim uvjetima za izbor na znanstvena radna mjesta), internet adresa:

https://www.irb.hr/content/download/33735/1595483

Ako kandidat to zatraži, na njegov izbor će se primijeniti odredbe Pravilnika o izmjenama i dopunama Pravilnika o uvjetima za izbor u znanstvena zvanja (NN 111/22), internet adresa:

https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2022_09_111_1637.html

i dodatni kriteriji propisani Pravilnikom o dodatnim kriterijima za izbor na znanstvena radna mjesta Instituta Ruđer Bošković (dalje u tekstu: Pravilnik o dodatnim kriterijima za izbor na znanstvena radna mjesta), internet adresa:

https://www.irb.hr/content/download/32300/1535710

Uz prijavu za natječaj treba priložiti:

1.    životopis - opći podaci, podaci o školovanju, stečena sprema i akademski stupanj doktora znanosti, dosadašnje kretanje u službi

2.    dokaz o akademskom stupnju

3.    sažetak znanstvene djelatnosti od zadnjeg izbora

4.    podatke o udovoljavanju Nacionalnih sveučilišnih, znanstvenih i umjetničkih kriterija propisanih Pravilnikom o uvjetima za izbor u znanstvena zvanja

5.    program planiranih istraživanja (do jedne stranice teksta)

6.    listu s prijedlogom uglednih inozemnih znanstvenika od kojih će stručno povjerenstvo zatražiti pisma preporuke i to za:

- znanstvenog savjetnika – šest inozemnih znanstvenika

- višeg znanstvenog suradnika – četiri inozemna znanstvenika

7.    popis znanstvenih radova

8.    popis najznačajnijih radova sukladno članku 19. stavku 1. točki 10. Pravilnika o dodatnim kriterijima za izbor na znanstvena radna mjesta

9.    podatke o ispunjavanju dodatnih kriterija za izbor na znanstvena radna mjesta iz članaka 5.-15. Pravilnika o dodatnim uvjetima za izbore na znanstvena radna mjesta, uključujući podatke o indeksiranosti i citiranosti radova, čimbenicima odjeka časopisa i h-indeksu, podatke o glavnom autorstvu te kontakte predstavnika kolaboracije ili glavnog autora (u slučaju kada je potrebno utvrditi doprinos kandidata pri nastanku rada)

10.  ako je kandidat zaposlenik Instituta Ruđer Bošković, dužan je priložiti Potvrdu o indeksiranosti i citiranosti radova, čimbenicima odjeka časopisa i h-indeksu, a u ostalim slučajevima navedenu Potvrdu pribavit će stručno povjerenstvo.

Kandidat koji je zatražio da se na njegov izbor primijene odredbe Pravilnika o izmjenama i dopunama Pravilnika o uvjetima za izbor u znanstvena zvanja (NN 111/22) treba dostaviti podatke o ispunjavanju kriterija propisanih navedenim Pravilnikom i podatke o ispunjavanju dodatnih kriterija propisanih Pravilnikom o dodatnim kriterijima za izbor na znanstvena radna mjesta.

Kandidat koji je visokoškolsku kvalifikaciju stekao u inozemstvu mora uz prijavu na natječaj za znanstveno radno mjesto priložiti Mišljenje o vrednovanju inozemne visokoškolske kvalifikacije izdano od Agencije za znanost i visoko obrazovanje ili Potvrdu o pokretanju postupka vrednovanja inozemne visokoškolske kvalifikacije Agencije za znanost i visoko obrazovanje.

Na znanstveno radno mjesto može se zaposliti osoba koja je upisana u Upisnik znanstvenika.

Radni odnos na znanstvenom radnom mjestu zasniva se na neodređeno vrijeme.

II. za izbor na suradnička radna mjesta:

 

5. suradničko radno mjesto viši asistent u Zavodu za fizičku kemiju, Laboratorij za biokoloide i površinsku kemiju, za rad na Horizon Europe projektu: “Surface Transfer of Pathogens“, 1 izvršitelj/-ica 

Uz opće kriterije za zasnivanje radnog odnosa iz članka 39. stavka 7. Zakona o visokom obrazovanju i znanstvenoj djelatnosti kandidati trebaju ispunjavati kriterije:

-     akademski stupanj doktora znanosti iz kemije,  

-     sklonost eksperimentalom radu,

-     aktivno znanje engleskog jezika u govoru i pismu.

Dodatni kriteriji:

-     priznanja, nagrade i sl. za izvrsnost u znanstvenom radu,

-     objavljeni znanstveni radovi, izlaganja na znanstvenim konferencijama.

Prednost će imati kandidati s iskustvom u sintezi i karakterizaciji nanomaterijala te radu na uređaju za dinamičko raspršenje svjetlosti.

6. suradničko radno mjesto viši asistent u Zavodu za molekularnu medicinu, Laboratorij za eksperimentalnu terapiju, 1 izvršitelj/-ica

Uz opće kriterije za zasnivanje radnog odnosa iz članka 39. stavka 7. Zakona o visokom obrazovanju i znanstvenoj djelatnosti kandidati trebaju ispunjavati kriterije:

-     akademski stupanj doktora znanosti iz područja prirodnih znanosti, polje biologija, ili iz područja biomedicine i zdravstva, polje temeljne medicinske znanosti,

-     iskustvo u istraživanju protutumorskih učinaka malih molekula te u praktičnom radu na kulturama stanica, kao i metodama i tehnikama molekularne biologije i biokemije (protočna citometrija, metode istraživanja nukleinskih kiselina i proteina, konfokalna mikroskopija i dr.),

-     aktivno znanje engleskog jezika u govoru i pismu.

Prednost će imati kandidati s iskustvom u radu s laboratorijskim životinjama.

7. suradničko radno mjesto viši asistent u Zavodu za molekularnu medicinu, Laboratorij za nasljedni rak, za rad na projektu: “Kako tumori prostate komunaciraju sa svojim okolišem?“, na određeno vrijeme od 3 godine i 1 mjesec, 1 izvršitelj/-ica

Uz opće kriterije za zasnivanje radnog odnosa iz članka 39. stavka 7. Zakona o visokom obrazovanju i znanstvenoj djelatnosti kandidati trebaju ispunjavati kriterije:

-     akademski stupanj doktora znanosti iz područja prirodnih znanosti, polje biologija, ili iz područja biomedicine i zdravstva, polje temeljne medicinske znanosti,

-     aktivno znanje engleskog jezika u govoru i pismu.

Prednost će imati kandidati s iskustvom u radu s osnovnim molekularno-biološkim metodama (PCR, qPCR, Western blot), iskustvom u radu s kulturama stanica i kandidati koji su sudjelovali u znanstvenoistraživačkom radu (objavljeni znanstveni radovi, izlaganja na konferencijama, rad na projektima i sl.).

8. suradničko radno mjesto asistent u Centru za istraživanje mora u Rovinju, Laboratorij za morsku nanotehnologiju i biotehnologiju, za rad na BlueBio HRZZ projektu: „Mussel Mitigation Feeds and Supply System Technological Development (MuMiFaST) - Ublažavanje utjecaja antropogenih aktivnosti zahvaljujući uzgoju dagnji i tehnološkom razvoju sustava opskrbe hranom“, radno mjesto s posebnim uvjetima rada, 1 izvršitelj/-ica 

Uz opće kriterije za zasnivanje radnog odnosa iz članka 39. stavaka 4. i 6. Zakona o visokom obrazovanju i znanstvenoj djelatnosti kandidati trebaju ispunjavati kriterije:

-     sveučilišni prijediplomski i diplomski, ili integrirani studij iz područja prirodnih znanosti, polje interdisciplinarne prirodne znanosti ili biologija,

-     ukupan prosjek ocjena na prethodnim razinama studija (prijediplomski i diplomski, odnosno integrirani studij) koji osigurava upis na interdisciplinarni doktorski studij Oceanologije.

Dodatni kriteriji:

-     aktivno znanje engleskog jezika u govoru i pismu,

-     završni i/ili diplomski rad iz područja istraživanja mora,

-     sklonost praktičnom laboratorijskom i terenskom radu (brod, ronjenje).

9. suradničko radno mjesto viši asistent u Centru za istraživanje mora u Rovinju, Laboratorij za morsku nanotehnologiju i biotehnologiju, za rad na BlueBio HRZZ projektu: „Mussel Mitigation Feeds and Supply System Technological Development (MuMiFaST) - Ublažavanje utjecaja antropogenih aktivnosti zahvaljujući uzgoju dagnji i tehnološkom razvoju sustava opskrbe hranom“, na određeno vrijeme od najviše 12 mjeseci, a najdulje do 30.9.2024., odnosno do isteka projekta, 1 izvršitelj/-ica

Uz opće kriterije za zasnivanje radnog odnosa iz članka 39. stavka 7. Zakona o visokom obrazovanju i znanstvenoj djelatnosti kandidati trebaju ispunjavati kriterije:

-     akademski stupanj doktora znanosti iz područja prirodnih znanosti, polje interdisciplinarne prirodne znanosti ili biologija.

Dodatni kriteriji:

-     aktivno znanje engleskog jezika u govoru i pismu,

-     iskustvo u provođenju genetičkih populacijskih analiza i obradi kemijskih analiza zagađivala,

-     osposobljenost za rad s laboratorijskim pokusnim životinjama (FELASA certifikat),

-     sklonost praktičnom laboratorijskom i terenskom radu (brod).

Kriteriji za izbor na suradničko radno mjesto:

Uz prijavu na natječaj za radno mjesto viši asistent treba priložiti: životopis, odgovarajuću diplomu, e-mail kontakt barem jedne osobe za preporuku i ostale dokaze o ispunjavanju kriterija natječaja.

Kandidat ne može biti zaposlen na radnom mjestu viši asistent ukupno više od četiri godine.

Radni odnos za radno mjesto viši asistent iz točke 9. za rad na projektima koje financira HRZZ može se zasnovati najviše dva puta, i to na dva različita projekta.

Kandidat koji je već bio u radnom odnosu na radnom mjestu viši asistent obvezan je dostaviti dosadašnje ugovore o radu na radnom mjestu višeg asistenta.

 

Uz prijavu na natječaj za radno mjesto asistent treba priložiti: životopis, odgovarajuću diplomu o završenom studiju, dopunsku ispravu o studiju (prijediplomskom i diplomskom, odnosno integriranom studiju) kojom se potvrđuje koji su ispiti položeni i s kojom ocjenom, e-mail kontakt barem jedne osobe za preporuku i ostale dokaze o ispunjavanju kriterija natječaja.

Radni odnos za radno mjesto asistent zasniva se na određeno vrijeme od 5 godina.

S pristupnikom na radno mjesto asistent koji je već bio zaposlen na radnom mjestu asistent, radni odnos se može zasnovati samo na vrijeme preostalo do pet godina.

Kandidat koji je već bio u radnom odnosu na radnom mjestu asistent obvezan je dostaviti dosadašnje ugovore o radu na radnom mjestu asistenta.

Asistent je dužan upisati poslijediplomski sveučilišni studij (doktorski studij).

Radni odnos za sva suradnička radna mjesta zasniva se uz probni rad od 6 mjeseci.

Kandidat izabran na suradničko radno mjesto koji je visokoškolsku kvalifikaciju stekao u inozemstvu mora prije zasnivanja radnog odnosa priložiti Mišljenje o vrednovanju inozemne visokoškolske kvalifikacije izdano od Agencije za znanost i visoko obrazovanje.

III. za izbor na stručna radna mjesta:

 

10. stručno radno mjesto stručni savjetnik u sustavu znanosti i visokom obrazovanju u Zavodu za fiziku materijala, Laboratorij za molekulsku fiziku i sinteze novih materijala, za rad na Ramanovom, IR i UV-Vis spektrometru, PL spektrometru s nanosekundnim razlučivanjem, rentgenskom difraktometru, pretražnom elektronskom mikroskopu, analizatoru fizisorpcije/kemisorpcije, depozicijskim tehnikama (CVD i magnetronsko rasprašenje), opremi za senzoriku plinova te održavanju i evidenciji laboratorijske opreme, pribora i kemikalija, 1 izvršitelj/-ica

Uz opće uvjete za zasnivanje radnog odnosa iz članka 52. Statuta Instituta Ruđer Bošković pristupnici trebaju ispunjavati uvjete:

-     akademski stupanj doktora znanosti iz područja prirodnih znanosti, polje fizika, grana atomska i molekulska fizika,

-     šest godina radnog staža na stručnim poslovima.

Prednost će imati kandidati s iskustvom u CVD depoziciji, analitičkim metodama za strukturnu analizu, programiranju u jezicima IDL, Python, Pascal, C/C++ te projektiranju u Solidworks i KiCAD.

11. stručno radno mjesto stručni savjetnik u sustavu znanosti i visokom obrazovanju u Centru za informatiku i računarstvo, za rad u području tehničkih znanosti na poslovima programskog inženjeringa, razvoja znanstvenog softvera, administriranju računalnih sustava, 1 izvršitelj/-ica

Uz opće uvjete za zasnivanje radnog odnosa iz članka 52. Statuta Instituta Ruđer Bošković pristupnici trebaju ispunjavati uvjete:

-     akademski stupanj doktora znanosti iz područja tehničkih znanosti, polje računarstvo, elektrotehnika ili strojarstvo,

-     šest godina radnog staža na stručnim poslovima. 

Prednost će imati kandidati s iskustvom u radu na EU okvirnim programima i u konzorcijskom okruženju.

12. stručno radno mjesto viši stručni suradnik u sustavu znanosti i visokom obrazovanju u Zavodu za molekularnu biologiju, Laboratorij za kemijsku biologiju, za rad na biokemijskim istraživanjima proteina (kloniranje, ekspresija, purifikacija, enzimologija proteina itd.) te vođenju Servisa za purifikaciju makromolekula, 1 izvršitelj/-ica      

Uz opće uvjete za zasnivanje radnog odnosa iz članka 52. Statuta Instituta Ruđer Bošković pristupnici trebaju ispunjavati uvjete:

-       akademski stupanj doktora znanosti.

Prednost će imati kandidati s akademskim stupnjem doktora znanosti iz područja prirodnih znanosti, polje kemija, grana biokemija i medicinska kemija te s poznavanjem biokemijskih i molekularno-bioloških metoda, kromatografskih metoda purifikacije proteina i iskustvom u radu s FPLC instrumentom.

13. stručno radno mjesto viši stručni suradnik u sustavu znanosti i visokom obrazovanju u Zavodu za istraživanje mora i okoliša, Laboratorij za anorgansku geokemiju okoliša i kemodinamiku nanočestica, za stručni rad na spektrometru masa i analizi metala i organometalnih spojeva u prirodnim uzorcima, u području prirodnih znanosti, polje interdisciplinarne prirodne znanosti, 1 izvršitelj/-ica 

Uz opće uvjete za zasnivanje radnog odnosa iz članka 52. Statuta Instituta Ruđer Bošković pristupnici trebaju ispunjavati uvjete:

-     sveučilišni prijediplomski i diplomski, ili integrirani studij iz područja prirodnih znanosti, polje kemija, ili iz područja biotehničkih znanosti, polje biotehnologija ili prehrambena tehnologija, i šest godina radnog staža na stručnim poslovima ili akademski stupanj doktora znanosti.

Dodatni kriteriji:

-     iskustvo u primjeni spektrometrije masa i kromatografskih tehnika,

-     aktivno znanje engleskog jezika u govoru i pismu,

-     vozačko iskustvo (vozačka dozvola B kategorije).

Prednost će imati kandidati s akademskim stupnjem doktora znanosti iz područja prirodnih znanosti, polje kemija, ili iz područja biotehničkih znanosti, polje biotehnologija ili prehrambena tehnologija.

14. stručno radno mjesto stručni suradnik u sustavu znanosti i visokom obrazovanju u Zavodu za organsku kemiju i biokemiju, Laboratorij za biomimetičku kemiju, za rad na projektu: „Razvoj inovativnih formulacija kliničke prehrane“ u sklopu Operativnog programa „Konkurentnost i kohezija, 2014.-2020.“, radno mjesto s posebnim uvjetima rada, na određeno vrijeme do 16.12.2023., a najdulje do isteka projekta, 1 izvršitelj/-ica 

Uz opće uvjete za zasnivanje radnog odnosa iz članka 52. Statuta Instituta Ruđer Bošković pristupnici trebaju ispunjavati uvjete:

-     sveučilišni prijediplomski i diplomski, ili integrirani studij,

-     studij kemije ili doktorska disertacija iz polja kemije ili diplomski rad iz polja kemije ili objavljeni znanstveni rad iz polja kemije ili radno iskustvo na istraživanjima iz polja kemije,

-     aktivno znanje engleskog jezika u govoru i pismu.

Prednost će imati kandidati s iskustvom u organskoj sintezi i metodama karakterizacije spojeva primjenom spektroskopskih i spektrometrijskih metoda.

Uvjeti za izbor na stručno radno mjesto:

Uz prijavu za natječaj za stručno radno mjesto u sustavu znanosti i visokom obrazovanju treba priložiti: životopis, odgovarajuću diplomu te dokaze o ispunjavanju ostalih uvjeta natječaja.

Radni odnos za stručna radna mjesta pod brojevima 10.-13. zasniva se na neodređeno vrijeme.

Radni odnos za stručno radno mjesto zasniva se uz probni rad od 6 mjeseci.

Pristupnik izabran na stručno radno mjesto koji je visokoškolsku kvalifikaciju stekao u inozemstvu mora prije zasnivanja radnog odnosa priložiti Mišljenje o vrednovanju inozemne visokoškolske kvalifikacije izdano od Agencije za znanost i visoko obrazovanje.

Upute za dostavu prijava na natječaj - isključivo elektroničkim putem:

Prijava na natječaj podnosi se u roku od 30 dana od dana objave u Narodnim novinama, objedinjena u jednoj .pdf datoteci ne većoj od 30 MB, na adresu elektroničke pošte: natjecaji.pisarnica@irb.hr .

U predmet elektroničke poruke obavezno upisati: Prijava na natječaj za radno mjesto _________ (naziv radnog mjesta na koje se kandidat prijavljuje) - točka ____ (ovog natječaja).

Sukladno članku 13. Zakona o ravnopravnosti spolova na natječaj se mogu javiti osobe oba spola.

Natječaj objavljen na internetskoj stranici Instituta Ruđer Bošković i službenom internetskom portalu za radna mjesta Europskoga istraživačkog prostora, dostupan je na internet adresi http://www.irb.hr/O-IRB-u/Administrativne-strucne-i-tehnicke-sluzbe/Natjecaji-za-radna-mjesta .

Osobe koje se pozivaju na prednost pri zapošljavanju u skladu s odredbama članka 102. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (v.: https://tinyurl.com/585v72re ) i kod kojih ne postoje zapreke iz članka 104. tog zakona, dužne su dostaviti svu potrebnu dokumentaciju iz članka 103. tog zakona kako bi mogle ostvariti tu prednost.

Osobe koje se pozivaju na prednost pri zapošljavanju u skladu s odredbama članka 48. Zakona o civilnim stradalnicima iz Domovinskog rata (v.: https://tinyurl.com/mryde86c ) i kod kojih ne postoje zapreke iz članka 50. tog zakona, dužne su dostaviti svu potrebnu dokumentaciju iz članka 49. tog zakona kako bi mogle ostvariti tu prednost.

Osobe koje se pozivaju na prednost pri zapošljavanju u skladu s odredbama članka 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom (v.: https://tinyurl.com/mrysyuns ) i kod kojih ne postoje zapreke iz članka 9. stavka 18. tog zakona, dužne su dostaviti dokaz o invaliditetu kako bi mogle ostvariti tu prednost.

Nepravovremene prijave te prijave bez priloženih dokaza o ispunjavanju kriterija iz natječaja (nepotpune prijave) neće se razmatrati.

 

Ravnatelj

Dr. sc. David Matthew Smith

Ova stranica koristi kolačiće. Neki od tih kolačića nužni su za ispravno funkcioniranje stranice, dok se drugi koriste za praćenje korištenja stranice radi poboljšanja korisničkog iskustva. Za više informacija pogledajte naše uvjete korištenja.

Prilagodi postavke
  • Kolačići koji su nužni za ispravno funkcioniranje stranice. Moguće ih je onemogućiti u postavkama preglednika.