Prijeđite na glavni sadržaj

Natječaj za izbor na slobodna znanstvena i suradnička radna mjesta te na stručno radno mjesto u sustavu znanosti i visokom obrazovanju

24.2.2023.

I. za izbor na znanstvena radna mjesta

 1. znanstveno radno mjesto znanstveni suradnik u Zavodu za eksperimentalnu fiziku, iz područja prirodnih znanosti, polje fizika ili kemija, s iskustvom znanstvenog rada iz područja rada Zavoda za eksperimentalnu fiziku; u slučaju da kandidat bude izabran na radno mjesto znanstveni suradnik koje je s posebnim uvjetima rada, prije sklapanja ugovora o radu obvezan je obaviti liječnički pregled, 1 izvršitelj/-ica  
 2. znanstveno radno mjesto znanstveni suradnik u Zavodu za kemiju materijala, Laboratorij za biotehnologiju u akvakulturi, za rad u području tehničkih znanosti, polje kemijsko inženjerstvo, s akademskim stupnjem doktora znanosti iz područja prirodnih znanosti, polje kemija, ili iz područja tehničkih znanosti, polje kemijsko inženjerstvo, s iskustvom u znanstvenoistraživačkom radu u analitičkoj kemiji; prednost će imati kandidati s iskustvom rada u elektrokemijskim, kromatografskim i spektrofotometrijskim tehnikama, kultivaciji mikroalgi te rada na modelnim organizmima (zebrice), vozačka dozvola (B kategorija), 1 izvršitelj/-ica  
 3. znanstveno radno mjesto znanstveni suradnik - povratnik u Zavodu za fizičku kemiju, Grupa za računalne bioznanosti, s akademskim stupnjem doktora znanosti iz područja prirodnih znanosti, polje fizika, grana fizika kondenzirane tvari, za rad na problemima teorijske statističke fizike i fizike meke kondenzirane tvari, s najmanje tri godine radnog iskustva na sveučilištima rangiranim unutar najboljih 300 sveučilišta sukladno zadnjoj objavljenoj Academic Ranking of World Universities (tzv. Šangajska rang lista), 1 izvršitelj/-ica  
 4. znanstveno radno mjesto znanstveni suradnik - povratnik u Zavodu za elektroniku, Laboratorij za strojno učenje i reprezentacije znanja, za rad u području biotehničkih znanosti, s akademskim stupnjem doktora znanosti iz područja biotehničkih znanosti, polje biotehnologija, s poželjnim znanjem i iskustvom u analizi velikih količina podataka te u razvoju i primjeni metoda u računalnoj biologiji i bioinformatici, kao i s poželjnim iskustvom u radu na međunarodnim kolaborativnim projektima (FP7, Horizon 2020) i drugim kompetitivnim ili komercijalnim projektima; kandidat mora imati najmanje 4 godine radnoga iskustva u sustavu znanosti izvan Republike Hrvatske, ostvarenog po stjecanju akademske titule doktora znanosti, 1 izvršitelj/-ica  

Kriteriji za izbor na znanstveno radno mjesto:

Kandidat treba ispunjavati kriterije propisane Zakonom o visokom obrazovanju i znanstvenoj djelatnosti, nacionalne kriterije propisane Pravilnikom o uvjetima za izbor u znanstvena zvanja (NN 28/17, 72/19 i 21/21), internet adrese:

i dodatne kriterije propisane Pravilnikom o dodatnim uvjetima za izbor na znanstvena radna mjesta, Pravilnikom o I. izmjenama Pravilnika o dodatnim uvjetima za izbor na znanstvena radna mjesta, Pravilnikom o II. izmjenama Pravilnika o dodatnim uvjetima za izbor na znanstvena radna mjesta i Pravilnikom o III. izmjenama Pravilnika o dodatnim uvjetima za izbor na znanstvena radna mjesta Instituta Ruđer Bošković (dalje u tekstu: Pravilnik o dodatnim uvjetima za izbor na znanstvena radna mjesta), internet adresa:

https://www.irb.hr/content/download/33735/1595483

Ako kandidat to zatraži, na njegov izbor će se primijeniti odredbe Pravilnika o izmjenama i dopunama Pravilnika o uvjetima za izbor u znanstvena zvanja (NN 111/22), internet adresa:

https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2022_09_111_1637.html

i dodatni kriteriji propisani Pravilnikom o dodatnim kriterijima za izbor na znanstvena radna mjesta Instituta Ruđer Bošković (dalje u tekstu: Pravilnik o dodatnim kriterijima za izbor na znanstvena radna mjesta), internet adresa:

https://www.irb.hr/content/download/32300/1535710

Uz prijavu za natječaj treba priložiti:

 1. životopis - opći podaci, podaci o školovanju, stečena sprema i akademski stupanj doktora znanosti, dosadašnje kretanje u službi
 2. dokaz o akademskom stupnju
 3. sažetak znanstvene djelatnosti od zadnjeg izbora
 4. podatke o udovoljavanju Nacionalnih sveučilišnih, znanstvenih i umjetničkih kriterija propisanih Pravilnikom o uvjetima za izbor u znanstvena zvanja
 5. program planiranih istraživanja (do jedne stranice teksta)
 6. listu s prijedlogom uglednih inozemnih znanstvenika od kojih će stručno povjerenstvo zatražiti pisma preporuke i to za:
  - znanstvenog suradnika
  – dva inozemna znanstvenika
 7. popis znanstvenih radova
 8. popis najznačajnijih radova sukladno članku 19. stavku 1. točki 10. Pravilnika o dodatnim kriterijima za izbor na znanstvena radna mjesta
 9. podatke o ispunjavanju dodatnih kriterija za izbor na znanstvena radna mjesta iz članaka 5.-15. Pravilnika o dodatnim uvjetima za izbore na znanstvena radna mjesta, uključujući podatke o indeksiranosti i citiranosti radova, čimbenicima odjeka časopisa i h-indeksu, podatke o glavnom autorstvu te kontakte predstavnika kolaboracije ili glavnog autora (u slučaju kada je potrebno utvrditi doprinos kandidata pri nastanku rada)
 10. ako je kandidat zaposlenik Instituta Ruđer Bošković, dužan je priložiti Potvrdu o indeksiranosti i citiranosti radova, čimbenicima odjeka časopisa i h-indeksu, a u ostalim slučajevima navedenu Potvrdu pribavit će stručno povjerenstvo.

Kandidat koji je zatražio da se na njegov izbor primijene odredbe Pravilnika o izmjenama i dopunama Pravilnika o uvjetima za izbor u znanstvena zvanja (NN 111/22) treba dostaviti podatke o ispunjavanju kriterija propisanih navedenim Pravilnikom i podatke o ispunjavanju dodatnih kriterija propisanih Pravilnikom o dodatnim kriterijima za izbor na znanstvena radna mjesta.

Kandidat koji je visokoškolsku kvalifikaciju stekao u inozemstvu mora uz prijavu na natječaj za znanstveno radno mjesto priložiti Mišljenje o vrednovanju inozemne visokoškolske kvalifikacije izdano od Agencije za znanost i visoko obrazovanje ili Potvrdu o pokretanju postupka vrednovanja inozemne visokoškolske kvalifikacije Agencije za znanost i visoko obrazovanje.

Na znanstveno radno mjesto može se zaposliti osoba koja je upisana u Upisnik znanstvenika.

Radni odnos na znanstvenom radnom mjestu zasniva se na neodređeno vrijeme.

II. za izbor na suradnička radna mjesta

5. suradničko radno mjesto viši asistent u Zavodu za fizičku kemiju, Grupa za računalne bioznanosti, na određeno vrijeme od 2 godine, 1 izvršitelj/-ica 

Uz opće kriterije za zasnivanje radnog odnosa iz članka 39. stavka 7. Zakona o visokom obrazovanju i znanstvenoj djelatnosti kandidati trebaju ispunjavati kriterije:

-     akademski stupanj doktora znanosti iz fizike,
-     iskustvo u teorijskom modeliranju i simulacijama (stohastička dinamika i/ili molekularno modeliranje) vezanim uz istraživanja transporta, reaktivnosti, strukture i funkcije membrana i/ili epitelna tkiva i/ili površina naprednih materijala i tekućina,
-     poznavanje metoda analitičkog ili numeričkog pristupa u kombinaciji sa simulacijama,
-     napredno znanje engleskog jezika u govoru i pismu.

Dodatni kriteriji:

-       sudjelovanje u znanstvenoistraživačkom radu, po mogućnosti teorijskom i eksperimentalnom,
-       objavljeni znanstveni radovi, nagrade, sudjelovanje na konferencijama i radionicama.

6. suradničko radno mjesto viši asistent u Zavodu za fizičku kemiju, Laboratorij za biokoloide i površinsku kemiju, za rad na Horizon Europe projektu: „Surface Transfer of Pathogens“, 1 izvršitelj/-ica 

Uz opće kriterije za zasnivanje radnog odnosa iz članka 39. stavka 7. Zakona o visokom obrazovanju i znanstvenoj djelatnosti kandidati trebaju ispunjavati kriterije:

-     akademski stupanj doktora znanosti iz kemije,
-     doktorski rad iz fizikalne kemije,
-     sklonost eksperimentalnom radu,
-     aktivno znanje engleskog jezika u govoru i pismu.

Dodatni kriteriji:

-       priznanja, nagrade i sl. za izvrsnost u znanstvenom radu,
-       objavljeni znanstveni radovi, izlaganja na znanstvenim konferencijama.

Prednost će imati kandidati s iskustvom u sintezi i karakterizaciji nanomaterijala te radu na uređaju za dinamičko raspršenje svjetlosti.

7. suradničko radno mjesto viši asistent u Zavodu za fizičku kemiju, Laboratorij za sintezu i katalizu u čvrstom stanju, za rad na HRZZ projektu: „Mehanokemijska aktivacija i funkcionalizacija veze C-H potaknuta paladijem i usmjerena ligandom“, radno mjesto s posebnim uvjetima rada, 1 izvršitelj/-ica 

Uz opće kriterije za zasnivanje radnog odnosa iz članka 39. stavka 7. Zakona o visokom obrazovanju i znanstvenoj djelatnosti kandidati trebaju ispunjavati kriterije:

-     akademski stupanj doktora znanosti iz kemije,
-     aktivno znanje engleskog jezika u govoru i pismu.

Prednost će imati kandidati s iskustvom u radu u kemiji čvrstog stanja, kemiji prijelaznih metala, spektroskopiji, te analizi spektroskopskih podataka.

8. suradničko radno mjesto viši asistent u Zavodu za molekularnu biologiju, Laboratorij za staničnu biologiju i prijenos signala, 1 izvršitelj/-ica 

Uz opće kriterije za zasnivanje radnog odnosa iz članka 39. stavka 7. Zakona o visokom obrazovanju i znanstvenoj djelatnosti kandidati trebaju ispunjavati kriterije:

-     akademski stupanj doktora znanosti iz biologije,
-     aktivno znanje engleskog jezika u govoru i pismu.

Prednost će imati kandidati s iskustvom u staničnoj biologiji, posebice u istraživanju adhezije stanica.

9. suradničko radno mjesto asistent u Zavodu za kemiju materijala, Laboratorij za sintezu novih materijala, za rad na HRZZ projektu: „Metal-organski molekulski materijali kao potencijalni feroelektrici“, 1 izvršitelj/-ica 

Uz opće kriterije za zasnivanje radnog odnosa iz članka 39. stavaka 4. i 6. Zakona o visokom obrazovanju i znanstvenoj djelatnosti kandidati trebaju ispunjavati kriterije:

-     sveučilišni prijediplomski i diplomski, ili integrirani studij kemije,
-     ukupan prosjek ocjena na prethodnim razinama studija (prijediplomski i diplomski, odnosno integrirani studij studij) koji osigurava upis na doktorski studij kemije,
-     aktivno znanje engleskog jezika u govoru i pismu.

Dodatni kriteriji:

-     priznanja, nagrade i sl. za izvrsnost u studiranju ili istraživačkom radu,
-     sudjelovanje u znanstvenoistraživačkom radu, objavljeni znanstveni radovi, osobna izlaganja na znanstvenim konferencijama.

Prednost će imati kandidati s iskustvom u sintezi i karakterizaciji metal-organskih spojeva.

10. suradničko radno mjesto asistent u Zavodu za kemiju materijala, Laboratorij za radijacijsku kemiju i dozimetriju, za rad na HRZZ projektu: „Primjena ionizirajućeg zračenja za dobivanje polimernih nano prevlaka na metalima“ (RadMeNano), obavezan liječnički pregled za rad u zoni ionizirajućeg zračenja (izloženi radnik kategorije B), 1 izvršitelj/-ica 

Uz opće kriterije za zasnivanje radnog odnosa iz članka 39. stavaka 4. i 6. Zakona o visokom obrazovanju i znanstvenoj djelatnosti kandidati trebaju ispunjavati kriterije:

-     sveučilišni prijediplomski i diplomski, ili integrirani studij kemije ili kemijskog inženjerstva,
-     ukupan prosjek ocjena na prethodnim razinama studija (prijediplomski i diplomski, odnosno integrirani studij studij) koji osigurava upis na doktorski studij kemijskog inženjerstva i primijenjene kemije,
-     izraženi interes za istraživanja u kemiji materijala, radijacijskoj kemiji ili elektrokemiji,
-     aktivno znanje engleskog jezika u govoru i pismu.

Prednost će imati kandidati s iskustvom u znanosti o koroziji i karakterizaciji prevlaka, te s iskustvom rada s elektrokemijskim tehnikama, kao i tehnikama neophodnim za karakterizaciju prevlaka na metalima.

11. suradničko radno mjesto viši asistent u Zavodu za eksperimentalnu fiziku, Laboratorij za interakcije ionskih snopova, za rad na HRZZ projektu: “Visokorazlučiva spektrometrija x-zraka fokusiranim ionskim snopovima“, na određeno vrijeme do 31.12.2023., a najdulje do isteka projekta; obavezan liječnički pregled za rad u zoni ionizirajućeg zračenja (izloženi radnik kategorije B), 1 izvršitelj/-ica   

Uz opće kriterije za zasnivanje radnog odnosa iz članka 39. stavka 7. Zakona o visokom obrazovanju i znanstvenoj djelatnosti kandidati trebaju ispunjavati kriterije:

-     akademski stupanj doktora znanosti iz područja prirodnih znanosti, polje fizika, ili iz područja tehničkih znanosti, polje kemijsko inženjerstvo,
-     iskazana sklonost timskom radu i eksperimentalnom istraživačkom radu u analizi materijala metodama baziranim na detekciji x-zraka ili u korištenju akceleratora za analizu materijala,
-     aktivno znanje engleskog jezika u govoru i pismu.

12. suradničko radno mjesto viši asistent u Centru za informatiku i računarstvo, za rad na HRZZ projektu: „Skalabilni algoritmi visokih performansi za buduće heterogene računalne sustave“, na određeno vrijeme od 24 mjeseca, 1 izvršitelj/-ica

Uz opće kriterije za zasnivanje radnog odnosa iz članka 39. stavka 7. Zakona o visokom obrazovanju i znanstvenoj djelatnosti kandidati trebaju ispunjavati kriterije:

-     akademski stupanj doktora znanosti iz područja tehničkih znanosti, polje računarstvo, ili iz područja prirodnih znanosti, polje fizika,
-     poznavanje programskog jezika C/C++,
-     iskustvo paralelnog programiranja,
-     aktivno znanje engleskog jezika u govoru i pismu koje se dokazuje motivacijskim pismom na engleskom jeziku.

Prednost će imati kandidati s iskustvom u razvoju paralelnih i skalabilnih algoritama, korištenju paralelnih okolina MPI, CUDA, ROCm, te s poznavanjem napredne metode linearne algebre.

Kriteriji za izbor na suradničko radno mjesto:

Uz prijavu na natječaj za radno mjesto viši asistent treba priložiti: životopis, odgovarajuću diplomu, e-mail kontakt barem jedne osobe za preporuku i ostale dokaze o ispunjavanju kriterija natječaja. Za radno mjesto viši asistent pod točkom 5. i 12. treba priložiti dva pisma preporuke.

Radni odnos za radno mjesto viši asistent iz točke 5., 6., 7. i 8. zasniva se na određeno vrijeme u trajanju od dvije godine uz mogućnost produženja na još dvije godine uz uvjet da je poslijedoktorand u vrednovanju rada ocijenjen pozitivno.

Kandidat ne može biti zaposlen na radnom mjestu viši asistent ukupno više od četiri godine.

Radni odnos za radno mjesto viši asistent iz točke 11. i 12. za rad na projektima koje financira HRZZ može se zasnovati najviše dva puta, i to na dva različita projekta.

Kandidat koji je već bio u radnom odnosu na radnom mjestu viši asistent obvezan je dostaviti dosadašnje ugovore o radu.

Uz prijavu na natječaj za radno mjesto asistent treba priložiti: životopis, odgovarajuću diplomu o završenom studiju, Dopunsku ispravu o studiju (prijediplomskom i diplomskom, odnosno integriranom studiju)  kojom se potvrđuje koji su ispiti položeni i s kojom ocjenom, e-mail kontakt barem jedne osobe za preporuku i ostale dokaze o ispunjavanju kriterija natječaja.

Radni odnos za radno mjesto asistent zasniva se na određeno vrijeme od 5 godina.

S pristupnikom na radno mjesto asistent koji je već bio zaposlen na radnom mjestu asistent, radni odnos se može zasnovati samo na vrijeme preostalo do pet godina.

Kandidat koji je već bio u radnom odnosu na radnom mjestu asistent obvezan je dostaviti dosadašnje ugovore o radu.

Asistent je dužan upisati poslijediplomski sveučilišni studij (doktorski studij).

Radni odnos za sva suradnička radna mjesta zasniva se uz probni rad od 6 mjeseci.

Kandidat izabran na suradničko radno mjesto koji je visokoškolsku kvalifikaciju stekao u inozemstvu mora prije zasnivanja radnog odnosa priložiti Mišljenje o vrednovanju inozemne visokoškolske kvalifikacije izdano od Agencije za znanost i visoko obrazovanje.

III. za izbor na stručno radno mjesto:

13. stručno radno mjesto stručni suradnik u sustavu znanosti i visokom obrazovanju u Zavodu za istraživanje mora i okoliša, Laboratorij za biogeokemiju mora i atmosfere, za stručni rad na pripremi i analizi uzoraka primjenom mikroskopije atomskih sila, na određeno vrijeme do povratka odsutne radnice, a najdulje do 31.12.2023., 1 izvršitelj/-ica 

Uz opće uvjete za zasnivanje radnog odnosa iz članka 52. Statuta Instituta Ruđer Bošković pristupnici trebaju ispunjavati uvjete:

-     sveučilišni prijediplomski i diplomski, ili integrirani studij iz područja prirodnih znanosti, polje kemija, biologija ili interdisciplinarne prirodne znanosti.

Dodatni kriteriji:

-     iskustvo u primjeni mikroskopije atomskih sila,
-     akademski stupanj doktora znanosti iz područja prirodnih znanosti, polje kemija, biologija ili interdisciplinarne prirodne znanosti,
-     aktivno znanje engleskog jezika u govoru i pismu.

Poželjno vozačko iskustvo (vozačka dozvola B kategorije).

Uvjeti za izbor na stručno radno mjesto:

Uz prijavu za natječaj za stručno radno mjesto u sustavu znanosti i visokom obrazovanju treba priložiti: životopis, odgovarajuću diplomu te dokaze o ispunjavanju ostalih uvjeta natječaja.

Radni odnos za stručno radno mjesto zasniva se uz probni rad od 6 mjeseci.

Pristupnik izabran na stručno radno mjesto koji je visokoškolsku kvalifikaciju stekao u inozemstvu mora prije zasnivanja radnog odnosa priložiti Mišljenje o vrednovanju inozemne visokoškolske kvalifikacije izdano od Agencije za znanost i visoko obrazovanje.

Upute za dostavu prijava na natječaj - isključivo elektroničkim putem:

Prijava na natječaj podnosi se u roku od 30 dana od dana objave u Narodnim novinama, objedinjena u jednoj .pdf datoteci ne većoj od 30 MB, na adresu elektroničke pošte: natjecaji.pisarnica@irb.hr 

U predmet elektroničke poruke obavezno upisati: Prijava na natječaj za radno mjesto _________ (naziv radnog mjesta na koje se kandidat prijavljuje) - točka ____ (ovog natječaja).

Sukladno članku 13. Zakona o ravnopravnosti spolova na natječaj se mogu javiti osobe oba spola.

Osobe koje se pozivaju na prednost pri zapošljavanju u skladu s odredbama članka 102. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji i kod kojih ne postoje zapreke iz članka 104. tog zakona, dužne su dostaviti svu potrebnu dokumentaciju iz članka 103. tog zakona kako bi mogle ostvariti tu prednost.

Osobe koje se pozivaju na prednost pri zapošljavanju u skladu s odredbama članka 48. Zakona o civilnim stradalnicima iz Domovinskog rata i kod kojih ne postoje zapreke iz članka 50. tog zakona, dužne su dostaviti svu potrebnu dokumentaciju iz članka 49. tog zakona kako bi mogle ostvariti tu prednost.

Osobe koje se pozivaju na prednost pri zapošljavanju u skladu s odredbama članka 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom i kod kojih ne postoje zapreke iz članka 9. stavka 18. tog zakona, dužne su dostaviti dokaz o invaliditetu kako bi mogle ostvariti tu prednost.

Nepravovremene prijave te prijave bez priloženih dokaza o ispunjavanju kriterija iz natječaja (nepotpune prijave) neće se razmatrati.

Ova stranica koristi kolačiće. Neki od tih kolačića nužni su za ispravno funkcioniranje stranice, dok se drugi koriste za praćenje korištenja stranice radi poboljšanja korisničkog iskustva. Za više informacija pogledajte naše uvjete korištenja.

Prilagodi postavke
 • Kolačići koji su nužni za ispravno funkcioniranje stranice. Moguće ih je onemogućiti u postavkama preglednika.