Prijeđite na glavni sadržaj

Natječaj za izbor na znanstvena i suradnička radna mjesta te na stručna radna mjesta u sustavu znanosti i visokom obrazovanju

21.6.2022.

Natječaj za izbor na znanstvena i suradnička radna mjesta te na stručna radna mjesta u sustavu znanosti i visokom obrazovanju

 

I. za izbor na znanstvena radna mjesta:

  1. znanstveno radno mjesto viši znanstveni suradnik u Zavodu za fiziku materijala, Laboratorij za sintezu i kristalografiju funkcionalnih materijala, u području prirodnih znanosti, polje kemija, grana anorganska kemija, za rad na istraživanju funkcionalnih (nano)materijala, uključujući sintezu i karakterizaciju pomoću suvremenih analitičkih metoda; prednost će imati pristupnici s višegodišnjim iskustvom u sintezi metalnih oksida, elektrokemiji vodljivih polimera, fotokatalizi kompozita, modeliranju impedancijskih mjerenja te s iskustvom u Python programskom jeziku, 1 izvršitelj/-ica  
  2. znanstveno radno mjesto viši znanstveni suradnik u Zavodu za fiziku materijala, Laboratorij materijala za konverziju energije i senzore, u području prirodnih znanosti, polje fizika, grana fizika kondenzirane tvari, za rad na istraživanju tankih filmova za fotonaponske ćelije; prednost će imati pristupnici s višegodišnjim iskustvom u depoziciji filmova tehnikama koje koriste plazmu, metodama karakterizacije filmova optičkim i vibracijskim spektroskopijama, pretražnom elektronskom mikroskopijom, rendgenskom difrakcijom, a naročito tehnikama raspršenja x-zraka pod malim kutem, te korišenjem ovih metoda u uvjetima visoke rezolucije na sinkotronima , 1 izvršitelj/-ica  
  3. znanstveno radno mjesto viši znanstveni suradnik u Zavodu za fiziku materijala, Laboratorij za molekulsku fiziku i sinteze novih materijala, iz područja prirodnih znanosti, polje fizika, grana fizika kondenzirane tvari, za rad na istraživanju optičkih fenomena na sfernim optičkim mikrorezonatorima, uključujući izradu sfernih optičkih mikrorezonatora, sol-gel proces formiranja funkcionalnih (nano)presvlaka na rezonatorima, ispitivanje senzorskih svojstava istih te karakterizacije pomoću suvremenih analitičkih metoda; prednost će imati pristupnici s višegodišnjim iskustvom u poznavanju tehnologije izrade sfernih optičkih mikrorezonatora, niskofrekventnoj Ramanovoj spektroskpiji, sol-gel sintezi, elipsometriji te programiranju u programskom jeziku C++, 1 izvršitelj/-ica  
  4. znanstveno radno mjesto znanstveni suradnik - povratnik u Zavodu za istraživanje mora i okoliša, Laboratorij za fiziku mora i kemiju vodenih sustava, s akademskim zvanjem doktora znanosti iz ekologije i evolucionarne biologije, prednost će imati pristupnik s iskustvom u području ekologije i biogeokemije živih bića i njihove povezanosti s mikro- i makro- klimatskim promjenama, 1 izvršitelj/-ica  

Uvjeti za izbor na znanstveno radno mjesto:

Osim općih uvjeta za zasnivanje radnog odnosa pristupnici trebaju ispunjavati uvjete propisane Zakonom o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju i Pravilnikom o dodatnim uvjetima za izbore na znanstvena radna mjesta Instituta Ruđer Bošković.

Uz prijavu za natječaj treba priložiti:

1.    životopis - opći podaci, podaci o školovanju, stečena sprema i akademski stupanj doktora znanosti, dosadašnje kretanje u službi

2.    dokaz o akademskom stupnju i znanstvenom zvanju (ako je pristupnik proveo postupak izbora u odgovarajuće znanstveno zvanje)

3.    sažetak znanstvene djelatnosti od zadnjeg izbora

4.    popis znanstvenih radova i popis najznačajnijih radova sukladno članku 19. stavku 1. točki 10. Pravilnika o dodatnim uvjetima za izbore na znanstvena radna mjesta

5.    podatke o udovoljavanju dodatnim uvjetima za izbor na znanstvena radna mjesta iz članaka 5.-18. Pravilnika o dodatnim uvjetima za izbore na znanstvena radna mjesta, uključujući podatke o indeksiranosti i citiranosti radova, čimbenicima odjeka časopisa i h-indeksu, podatke o glavnom autorstvu te kontakte predstavnika kolaboracije ili glavnog autora (u slučaju kada je potrebno utvrditi doprinos pristupnika pri nastanku rada)

6.    program planiranih istraživanja (do jedne stranice teksta)

7.    listu s prijedlogom uglednih inozemnih znanstvenika (upoznatih sa znanstvenim radom pristupnika) od kojih će stručno povjerenstvo zatražiti pisma preporuke i to za:

- višeg znanstvenog suradnika – četiri inozemna znanstvenika

- znanstvenog suradnika – dva inozemna znanstvenika

8.    ako je pristupnik zaposlenik Instituta Ruđer Bošković, dužan je priložiti Potvrdu o indeksiranosti i citiranosti radova, čimbenicima odjeka časopisa i h-indeksu, a u ostalim slučajevima navedenu Potvrdu pribavit će stručno povjerenstvo.

Pristupnici na znanstveno radno mjesto znanstvenik – povratnik moraju uz gore navedene uvjete ispunjavati i sljedeće propisane kriterije:

-          najmanje 4 godine radnoga iskustva u sustavu znanosti izvan Republike Hrvatske, ostvarenoga po stjecanju akademske titule doktora znanosti,

-          iznimno, najmanje 2 godine radnoga iskustva, ukoliko je kandidat završio doktorski studij na sveučilištima rangiranima unutar top 300 sveučilišta, sukladno zadnje objavljenoj „Academic Ranking of World Universities" rang listi (tzv. „Šangajska" rang lista), te dodatno bio znanstveno angažiran u trajanju od najmanje 2 godine na nekom od tih top 300 sveučilišta,

-          iznimno, ukoliko je kandidat, bilo hrvatski, bilo strani državljanin, voditelj projekta Europskog istraživačkog vijeća (European Research Council - ERC) financiranoga iz okvirnog programa Europske unije, ostvareno radno iskustvo može biti i kraće od 4 godine, odnosno 2 godine,

-          iznimno, u slučaju da je kandidat strani državljanin, kandidat mora sudjelovati u radu na projektu kojim u Republici Hrvatskoj može ostvariti financiranje svoga istraživanja u razdoblju od najmanje godinu dana, te imati najmanje 3 godine radnoga iskustva na sveučilištima rangiranima unutar top 300 sveučilišta, sukladno zadnje objavljenoj „Academic Ranking of World Universities" rang listi (tzv. „Šangajska" rang lista).

Radni odnos na znanstvenom radnom mjestu zasniva se na neodređeno vrijeme.

Pristupnici na znanstveno radno mjesto koji su visokoškolsku kvalifikaciju stekli u inozemstvu moraju uz prijavu na natječaj za znanstveno radno mjesto priložiti Rješenje o priznavanju inozemne visokoškolske kvalifikacije izdano od Agencije za znanost i visoko obrazovanje ili potvrdu Agencije za znanost i visoko obrazovanje o predanom Zahtjevu za priznavanje inozemne visokoškolske kvalifikacije.

II. za izbor u suradnička zvanja i na suradnička radna mjesta:

5. suradničko zvanje i suradničko radno mjesto poslijedoktorand u Zavodu za eksperimentalnu fiziku, Laboratorij za interakcije ionskih snopova, za rad na poslovima i istraživanjima od interesa za projekt Eurofusion i ESFRI projekt IFMIF-DONES; obavezan liječnički pregled za rad u zoni ionizirajućeg zračenja (izloženi radnik kategorije B), 1 izvršitelj/-ica 

Uz opće uvjete za zasnivanje radnog odnosa iz članka 43. Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju pristupnici trebaju ispunjavati uvjete:

-     akademski stupanj doktora znanosti iz područja prirodnih znanosti, polje fizika.

Prednost će imati pristupnici s iskustvom u radu s elektrostatskim akceleratorima, te istraživanjima procesa interakcije ionskih snopova i materijala.

6. suradničko zvanje i suradničko radno mjesto poslijedoktorand u Zavodu za teorijsku fiziku, Grupa za kvantnu gravitaciju i matematičku fiziku, za rad na HRZZ projektu: „Potraga za kvantnim prostorvremenom u spektru KNM za crne rupe i bljeskovima gama zraka“, na određeno vrijeme od 2 godine, 1 izvršitelj/-ica 

Uz opće uvjete za zasnivanje radnog odnosa iz članka 43. Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju pristupnici trebaju ispunjavati uvjete:

-     akademski stupanj doktora znanosti iz fizike,

-     iskustvo rada u matematičkoj fizici i nekomutativnoj geometriji, posebice vezano uz istraživanje nekomutativne gravitacije i fenomenoloških aspekata nekomutativnih struktura,

-     iskustvo u radu s numerikom i programiranjem,

-     aktivno znanje engleskog jezika u govoru i pismu.

7. suradničko zvanje i suradničko radno mjesto poslijedoktorand u Zavodu za kemiju materijala, Laboratorij za procese taloženja, za rad na IRI2 projektu: „Razvoj testa na osnovi nukleinskih kiselina za identifikaciju vrsta koje ukazuju na kvalitetu vode“, na određeno vrijeme do 1.9.2023., odnosno do isteka projekta, 1 izvršitelj/-ica 

Uz opće uvjete za zasnivanje radnog odnosa iz članka 43. Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju pristupnici trebaju ispunjavati uvjete:

-     akademski stupanj doktora znanosti iz kemije, biologije, biotehnologije i bioprocesnog inženjerstva, kemijskog inženjerstva i primijenjene kemije ili iz fizike,

-     aktivno znanje engleskog jezika u govoru i pismu.

Prednost imaju pristupnici s poznavanjem molekularnih metoda i/ili elektronske mikroskopije.

8. suradničko zvanje i suradničko radno mjesto poslijedoktorand u Zavodu za kemiju materijala, Laboratorij za sintezu novih materijala, za rad na HRZZ projektu: Zeoliti s malim šupljinama modificirani bakrom pogodni za primjenu u zaštiti okoliša, na određeno vrijeme od 17 mjeseci, 1 izvršitelj/-ica     

Uz opće uvjete za zasnivanje radnog odnosa iz članka 43. Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju pristupnici trebaju ispunjavati uvjete:

-     akademski stupanj doktora znanosti iz kemije ili srodnog kemijskog studija,

-     iskustvo u pripravi i/ili karakterizaciji poroznih materijala i/ili njihovoj primjeni,

-     aktivno znanje engleskog jezika u govoru i pismu.

Prednost će imati pristupnici s iskustvom u mehanokemijskoj sintezi.

9. suradničko zvanje i suradničko radno mjesto poslijedoktorand u Zavodu za kemiju materijala, Laboratorij za radijacijsku kemiju i dozimetriju, za rad na HRZZ projektu: „Primjena ionizirajućeg zračenja za dobivanje polimernih nano prevlaka na metalima“ (RadMeNano); na određeno vrijeme od 18 mjeseci, obavezan liječnički pregled za rad u zoni ionizirajućeg zračenja (izloženi radnik kategorije B), 1 izvršitelj/-ica     

Uz opće uvjete za zasnivanje radnog odnosa iz članka 43. Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju pristupnici trebaju ispunjavati uvjete:

-     akademski stupanj doktora znanosti iz kemije ili kemijskog inženjerstva i primijenjene kemije,

-     izraženi interes za istraživanje u znanosti o materijalima, posebno metalima i polimerima, radijacijskoj kemiji i elektrokemiji,

-     aktivno znanje engleskog jezika u govoru i pismu.

Prednost će imati pristupnici s iskustvom u termogravimetriji (TGA) i/ili površinski osjetljivoj FTIR spektroelektrokemiji (ATR-SEIRAS).

10. suradničko zvanje i suradničko radno mjesto poslijedoktorand u Zavodu za kemiju materijala, Laboratorij za radijacijsku kemiju i dozimetriju, za rad na HRZZ projektu: “Karakterizacija radiofotoluminiscentnih dozimetara za mjerenja u poljima teških nabijenih čestica“ (RPLforHCP), na određeno vrijeme od 2 godine; obavezan liječnički pregled za rad u zoni ionizirajućeg zračenja (izloženi radnik kategorije B), 1 izvršitelj/-ica     

Uz opće uvjete za zasnivanje radnog odnosa iz članka 43. Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju pristupnici trebaju ispunjavati uvjete:

-     akademski stupanj doktora znanosti iz područja prirodnih znanosti, polje fizika, ili iz područja tehničkih znanosti,

-     iskustvo u znanstvenoistraživačkom radu u dozimetriji i medicinskoj fizici,

-     iskustvo u radu s nekim od programskih paketa za transport protona i težih nabijenih čestica kroz materiju koji koriste Monte Carlo simulacije  (npr. Geant4, MCNP, PHITS i sl.),

-     aktivno znanje engleskog jezika u govoru i pismu.

11. suradničko zvanje i suradničko radno mjesto asistent u Zavodu za eksperimentalnu fiziku, Laboratorij za interakcije ionskih snopova, za rad na poslovima i istraživanjima od interesa za projekt Eurofusion i ESFRI projekt IFMIF-DONES; obavezan liječnički pregled za rad u zoni ionizirajućeg zračenja (izloženi radnik kategorije B), 1 izvršitelj/-ica 

Uz opće uvjete za zasnivanje radnog odnosa iz članka 43. Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju pristupnici trebaju ispunjavati uvjete:

-     sveučilišni diplomski ili integrirani studij fizike.

Prednost će imati pristupnici koji su završili istraživački smjer, sa sklonošću eksperimentalnom radu i s aktivnim znanjem engleskog jezika u govoru i pismu.

Uvjeti za izbor na suradničko radno mjesto:

Uz prijavu za natječaj za radno mjesto asistent treba priložiti: životopis, odgovarajuću diplomu ili uvjerenje o završenom studiju, Dopunsku ispravu o studiju (preddiplomskom i diplomskom, odnosno integriranom studiju)  kojom se potvrđuje koji su ispiti položeni i s kojom ocjenom, e-mail kontakt barem jedne osobe za preporuku i ostale dokaze o ispunjavanju uvjeta natječaja.

Uz prijavu za natječaj za radna mjesta poslijedoktorand treba priložiti: životopis, odgovarajuću diplomu, e-mail kontakt barem jedne osobe za preporuku i ostale dokaze o ispunjavanju uvjeta natječaja.

Radni odnos za radno mjesto asistent zasniva se na određeno vrijeme od pet godina. S pristupnikom koji je već bio zaposlen na radnom mjestu asistent financiranom iz državnog proračuna, radni odnos se može zasnovati samo na vrijeme preostalo do pet godina.

Asistent je dužan upisati poslijediplomski sveučilišni studij (doktorski studij).

Radni odnos za radno mjesto poslijedoktorand iz točke 5. zasniva se na određeno vrijeme u trajanju od četiri godine. S pristupnikom koji je već bio zaposlen na radnom mjestu poslijedoktorand financiranom iz državnog proračuna, radni odnos se može zasnovati samo na vrijeme preostalo do četiri godine.

Radni odnos za sva suradnička radna mjesta zasniva se uz probni rad od 6 mjeseci.

Pristupnici izabrani na suradnička radna mjesta koji su visokoškolsku kvalifikaciju stekli u inozemstvu moraju prije zasnivanja radnog odnosa priložiti Rješenje o priznavanju inozemne visokoškolske kvalifikacije izdano od Agencije za znanost i visoko obrazovanje.

III. za izbor u stručna zvanja i na stručna radna mjesta:

12. stručno zvanje i stručno radno mjesto stručni suradnik u sustavu znanosti i visokom obrazovanju u Centru za nuklearnu magnetsku rezonanciju, na određeno vrijeme do povratka nenazočne radnice na rad, 1 izvršitelj/-ica 

Uz opće uvjete za zasnivanje radnog odnosa iz članka 52. Statuta Instituta Ruđer Bošković pristupnici trebaju ispunjavati uvjete:

-     sveučilišni diplomski ili integrirani studij kemije ili primijenjene kemije ili srodni kemijski studij,

-     aktivno znanje engleskog jezika u govoru i pismu.

Poželjno je iskustvo u korištenju spektroskopskih metoda za karakterizaciju molekula.

Uvjeti za izbor na stručno radno mjesto:

Uz prijavu za natječaj za stručno radno mjesto u sustavu znanosti i visokom obrazovanju treba priložiti: životopis, odgovarajuću diplomu te dokaze o ispunjavanju ostalih uvjeta natječaja.

Radni odnos za stručno radno mjesto zasniva uz probni rad od 6 mjeseci.

Pristupnik izabran na stručno radno mjesto koji je visokoškolsku kvalifikaciju stekao u inozemstvu mora prije zasnivanja radnog odnosa priložiti Rješenje o priznavanju inozemne visokoškolske kvalifikacije izdano od Agencije za znanost i visoko obrazovanje.

Prijava na natječaj za znanstvena i suradnička radna mjesta te na stručno radno mjesto u sustavu znanosti i visokom obrazovanju podnosi se u roku od 30 dana od dana objave u Narodnim novinama na adresu:

Institut Ruđer Bošković, Bijenička cesta 54, Zagreb, s naznakom „Za natječaj za izbor na znanstveno / suradničko / stručno radno mjesto točka natječaja - naziv radnog mjesta na koje se pristupnik prijavljuje“.

Sukladno članku 13. Zakona o ravnopravnosti spolova na natječaj se mogu javiti osobe oba spola.

Natječaj je objavljen na službenom internetskom portalu za radna mjesta Europskoga istraživačkog prostora, Statut Instituta Ruđer Bošković i Pravilnik o dodatnim uvjetima za izbore na znanstvena radna mjesta možete pogledati javnim dokumentima.

Osobe koje se pozivaju na prednost pri zapošljavanju u skladu s odredbama članka 102. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji  i kod kojih ne postoje zapreke iz članka 104. tog zakona, dužne su dostaviti svu potrebnu dokumentaciju iz članka 103. tog zakona, kako bi mogle ostvariti tu prednost.

Nepravovremene prijave te prijave bez priloženih dokaza o ispunjavanju uvjeta iz natječaja (nepotpune prijave) neće se razmatrati.

Ova stranica koristi kolačiće

neki od tih kolačića nužni su za ispravno funkcioniranje stranice, dok se drugi koriste za praćenje korištenja stranice radi poboljšanja korisničkog iskustva.

Za više informacija pogledajte naše uvjete korištenja.

  • Kolačići koji su nužni za ispravno funkcioniranje stranice. Moguće ih je onemogućiti u postavkama preglednika.