Prijeđite na glavni sadržaj

Natječaj za izbor na znanstvena i suradnička radna mjesta te na stručno radno mjesto u sustavu znanosti i visokom obrazovanju

20.4.2022.

I. za izbor na znanstvena radna mjesta

 1. znanstveno radno mjesto viši znanstveni suradnik - povratnik u Zavodu za molekularnu medicinu, Laboratorij za molekularnu virologiju i bakteriologiju, s iskustvom u biokemiji, molekularnoj i staničnoj biologiji, imunologiji karcinoma, onkologiji i virologiji te poželjnim iskustvom u istraživanju biologije humanih papiloma virusa, predkliničkom in vivo istraživanju na animalnim modelima, eksperimentima za identifikaciju biomarkera i načina djelovanja terapeutika, 1 izvršitelj/-ica  
 2. znanstveno radno mjesto znanstveni suradnik u Zavodu za molekularnu biologiju, Laboratorij za molekularnu genetiku, u području prirodnih znanosti, polje biologija, grana biokemija i molekularna biologija, s višegodišnjim iskustvom u istraživanju ADP-ribozilacije biokemijskim i molekularno-biološkim metodama, prednost će imati pristupnici s iskustvom eksperimentalnog rada upotrebom radioaktivnih izotopa i vezanih eseja, u modelnom organizmu - Streptomyces coelicolor, 1 izvršitelj/-ica  
 3. znanstveno radno mjesto znanstveni suradnik u Zavodu za molekularnu biologiju, Laboratorij za kemijsku biologiju, s akademskim stupnjem doktora znanosti iz područja prirodnih znanosti, polje biologija, grana biokemija i molekularna biologija, za rad u istraživačkim područjima molekularne biljne biologije i bioinformatike, prednost će imati pristupnici s iskustvom u istraživanju odgovora biljaka na abiotski i biotski stres, 1 izvršitelj/-ica  

Uvjeti za izbor na znanstveno radno mjesto

Osim općih uvjeta za zasnivanje radnog odnosa pristupnici trebaju ispunjavati uvjete propisane Zakonom o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju i Pravilnikom o dodatnim uvjetima za izbore na znanstvena radna mjesta Instituta Ruđer Bošković.

Uz prijavu za natječaj treba priložiti:

 1. životopis - opći podaci, podaci o školovanju, stečena sprema i akademski stupanj doktora znanosti, dosadašnje kretanje u službi
 2. dokaz o akademskom stupnju i znanstvenom zvanju (ako je pristupnik proveo postupak izbora u odgovarajuće znanstveno zvanje)
 3. sažetak znanstvene djelatnosti od zadnjeg izbora
 4. popis znanstvenih radova i popis najznačajnijih radova sukladno članku 19. stavku 1. točki 10. Pravilnika o dodatnim uvjetima za izbore na znanstvena radna mjesta
 5. podatke o udovoljavanju dodatnim uvjetima za izbor na znanstvena radna mjesta iz članaka 5.-18. Pravilnika o dodatnim uvjetima za izbore na znanstvena radna mjesta, uključujući podatke o indeksiranosti i citiranosti radova, čimbenicima odjeka časopisa i h-indeksu, podatke o glavnom autorstvu te kontakte predstavnika kolaboracije ili glavnog autora (u slučaju kada je potrebno utvrditi doprinos pristupnika pri nastanku rada)
 6. program planiranih istraživanja (do jedne stranice teksta)
 7. listu s prijedlogom uglednih inozemnih znanstvenika (upoznatih sa znanstvenim radom pristupnika) od kojih će stručno povjerenstvo zatražiti pisma preporuke i to za:
  - višeg znanstvenog suradnika – četiri inozemna znanstvenika
  - znanstvenog suradnika – dva inozemna znanstvenika
 8. ako je pristupnik zaposlenik Instituta Ruđer Bošković, dužan je priložiti Potvrdu o indeksiranosti i citiranosti radova, čimbenicima odjeka časopisa i h-indeksu, a u ostalim slučajevima navedenu Potvrdu pribavit će stručno povjerenstvo.

Pristupnici na znanstveno radno mjesto znanstvenik – povratnik moraju uz ovdje navedene uvjete ispunjavati i sljedeće propisane kriterije:

 • najmanje 4 godine radnoga iskustva u sustavu znanosti izvan Republike Hrvatske, ostvarenoga po stjecanju akademske titule doktora znanosti,
 • iznimno, najmanje 2 godine radnoga iskustva, ukoliko je kandidat završio doktorski studij na sveučilištima rangiranima unutar top 300 sveučilišta, sukladno zadnje objavljenoj „Academic Ranking of World Universities" rang listi (tzv. „Šangajska" rang lista), te dodatno bio znanstveno angažiran u trajanju od najmanje 2 godine na nekom od tih top 300 sveučilišta,
 • iznimno, ukoliko je kandidat, bilo hrvatski, bilo strani državljanin, voditelj projekta Europskog istraživačkog vijeća (European Research Council - ERC) financiranoga iz okvirnog programa Europske unije, ostvareno radno iskustvo može biti i kraće od 4 godine, odnosno 2 godine,
 • iznimno, u slučaju da je kandidat strani državljanin, kandidat mora sudjelovati u radu na projektu kojim u Republici Hrvatskoj može ostvariti financiranje svoga istraživanja u razdoblju od najmanje godinu dana, te imati najmanje 3 godine radnoga iskustva na sveučilištima rangiranima unutar top 300 sveučilišta, sukladno zadnje objavljenoj „Academic Ranking of World Universities" rang listi (tzv. „Šangajska" rang lista).

Radni odnos na znanstvenom radnom mjestu zasniva se na neodređeno vrijeme.

Pristupnici na znanstveno radno mjesto koji su visokoškolsku kvalifikaciju stekli u inozemstvu moraju uz prijavu na natječaj za znanstveno radno mjesto priložiti Rješenje o priznavanju inozemne visokoškolske kvalifikacije izdano od Agencije za znanost i visoko obrazovanje ili potvrdu Agencije za znanost i visoko obrazovanje o predanom Zahtjevu za priznavanje inozemne visokoškolske kvalifikacije.

II. za izbor u suradnička zvanja i na suradnička radna mjesta:

4. suradničko zvanje i suradničko radno mjesto poslijedoktorand u Zavodu za fizičku kemiju, Laboratorij za spektrometriju masa i funkcionalnu proteomiku, za rad na UZI projektu: „Robusne i adaptabilne biološke platforme za nova cjepiva“, 1 izvršitelj/-ica 

Uz opće uvjete za zasnivanje radnog odnosa iz članka 43. Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju pristupnici trebaju ispunjavati uvjete:

 • akademski stupanj doktora znanosti iz područja prirodnih znanosti, polje biologija ili kemija,
 • aktivno znanje engleskog jezika u govoru i pismu.

Prednost će imati pristupnici s iskustvom u znanstvenoistraživačkom radu iz imunologije, vakcinologije, virologije ili mikrobiologije, s poznavanjem rada s naprednim tehnikama molekularne biologije (kloniranje, ekspresija rekombinantnih proteina), s izvrsnošću u znanstvenoistraživačkom radu, objavljenim znanstvenim radovima, nagradama, te sudjelovanjem na konferencijama i radionicama.

5. suradničko zvanje i suradničko radno mjesto asistent u Zavodu za fiziku materijala, Laboratorij za optiku i optičke tanke slojeve, za rad na HRZZ projektu: „Metalni kompoziti za ultra-tanke infracrvene slojeve“, 1 izvršitelj/-ica     

Uz opće uvjete za zasnivanje radnog odnosa iz članka 43. Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju pristupnici trebaju ispunjavati uvjete:

 • sveučilišni diplomski ili integrirani studij fizike, kemije ili inženjerske elektrotehnike,
 • ukupni prosjek ocjena na prethodnim razinama studija (preddiplomskom, diplomskom ili integriranom) koji osigurava upis na doktorski studij,
 • aktivno znanje engleskog jezika u govoru i pismu.

Prednost će imati pristupnici s iskustvom u fizici materijala i/ili optici.

6. suradničko zvanje i suradničko radno mjesto poslijedoktorand u Zavodu za fiziku materijala, Laboratorij za optiku i optičke tanke slojeve, za rad na HRZZ projektu: „Metalni kompoziti za ultra-tanke infracrvene slojeve“, na određeno vrijeme od 12 mjeseci, 1 izvršitelj/-ica    

Uz opće uvjete za zasnivanje radnog odnosa iz članka 43. Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju pristupnici trebaju ispunjavati uvjete:

 • akademski stupanj doktora znanosti iz fizike, kemije, kemijskog inženjerstva ili tehničkih znanosti,
 • sklonost eksperimentalnom radu,
 • aktivno znanje engleskog jezika u govoru i pismu.

Prednost će imati pristupnici s iskustvom u tehnikama konverzijske kemije (galvanska zamjena) i u radu na izradi i karakterizaciji plazmonskih materijala.

7. suradničko zvanje i suradničko radno mjesto poslijedoktorand u Zavodu za molekularnu biologiju, za rad na HRZZ projektu: “Obnova timusa za preciznu medicinu u liječenju tumora i leukemija“, na određeno vrijeme od 2 godine, 1 izvršitelj/-ica 

Uz opće uvjete za zasnivanje radnog odnosa iz članka 43. Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju pristupnici trebaju ispunjavati uvjete:

 • akademski stupanj doktora znanosti iz biologije, medicine, veterinarske medicine, biotehnologije ili farmacije,
 • iskustvo rada u imunologiji, molekularnoj biologiji, biotehnologiji ili sličnim disciplinama,
 • izvrsno znanje engleskog jezika u govoru i pismu koje se dokazuje motivacijskim pismom na engleskom jeziku.

8. suradničko zvanje i suradničko radno mjesto asistent u Zavodu za molekularnu biologiju, Laboratorij za molekularnu genetiku, za rad na Tenure Track Pilot Programme projektu: „Evolution in the dark“ i po Ugovoru o suradnji s Max Planck Institutom, na određeno vrijeme od 4 godine, 1 izvršitelj/-ica     

Uz opće uvjete za zasnivanje radnog odnosa iz članka 43. Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju pristupnici trebaju ispunjavati uvjete:

 • sveučilišni diplomski ili integrirani studij biologije ili biotehnologije,
 • ukupni prosjek ocjena na prethodnim razinama studija (preddiplomskom, diplomskom ili integriranom) koji osigurava upis na doktorski studij,
 • izvrsno znanje engleskog jezika u govoru i pismu koje se dokazuje motivacijskim pismom i životopisom na engleskom jeziku.

Prednost će imati pristupnici s interesom za evolucijsku biologiju, iskustvom u bioinformatici, metodama molekularne biologije, eksperimentalnom radu sa životinjama, te dobivenim priznanjima, nagradama, stipendijama i sl.

Uvjeti za izbor na suradničko radno mjesto

Uz prijavu za natječaj za radno mjesto poslijedoktorand treba priložiti: životopis, odgovarajuću diplomu, e-mail kontakt barem jedne osobe za preporuku i ostale dokaze o ispunjavanju uvjeta natječaja.

Uz prijavu na natječaj za radno mjesto asistent iz točke 5. treba priložiti: životopis, odgovarajuću diplomu ili uvjerenje o završenom studiju, Dopunsku ispravu o studiju (preddiplomskom i diplomskom, odnosno integriranom studiju)  kojom se potvrđuje koji su ispiti položeni i s kojom ocjenom, e-mail kontakt barem jedne osobe za preporuku i ostale dokaze o ispunjavanju uvjeta natječaja.

Uz prijavu na natječaj za radno mjesto asistent iz točke 8. treba priložiti: životopis na hrvatskom i engleskom jeziku, odgovarajuću diplomu ili uvjerenje o završenom studiju, Dopunsku ispravu o studiju (preddiplomskom i diplomskom, odnosno integriranom studiju)  kojom se potvrđuje koji su ispiti položeni i s kojom ocjenom, e-mail kontakt barem dvije osobe (mentora/suradnika) za preporuku i ostale dokaze o ispunjavanju uvjeta natječaja.

Radni odnos za radno mjesto asistent iz točke 5. zasniva se na određeno vrijeme od pet godina. S pristupnikom koji je već bio zaposlen na radnom mjestu asistent financiranom iz državnog proračuna, radni odnos se može zasnovati samo na vrijeme preostalo do pet godina.

Asistent iz točke 5. i 8. dužan je upisati poslijediplomski sveučilišni studij (doktorski studij).  

Radni odnos za sva suradnička radna mjesta zasniva se uz probni rad od 6 mjeseci.

Pristupnici izabrani na suradnička radna mjesta koji su visokoškolsku kvalifikaciju stekli u inozemstvu moraju prije zasnivanja radnog odnosa priložiti Rješenje o priznavanju inozemne visokoškolske kvalifikacije izdano od Agencije za znanost i visoko obrazovanje.

III. za izbor u stručno zvanje i na stručno radno mjesto

9. stručno zvanje i stručno radno mjesto stručni suradnik u sustavu znanosti i visokom obrazovanju u Zavodu za kemiju materijala, Laboratorij za procese taloženja, za rad na IRI2 projektu: "Razvoj testa na osnovi nukleinskih kiselina za identifikaciju vrsta koje ukazuju na kvalitetu vode", na određeno vrijeme do 1.9.2023., odnosno do isteka projekta, mjesto rada Zagreb (3 izvršitelja/-ice) i Martinska kod Šibenika (1 izvršitelj/-ica), 4 izvršitelja/-ice 

Uz opće uvjete za zasnivanje radnog odnosa iz članka 52. Statuta Instituta Ruđer Bošković pristupnici trebaju ispunjavati uvjete:

 • sveučilišni diplomski ili integrirani studij kemije, biologije, farmacije, biotehnologije i bioprocesnog inženjerstva, kemijskog inženjerstva i primijenjene kemije ili morskog ribarstva.

Prednost će imati pristupnici s iskustvom rada u analitičkoj kemiji, aktivnim znanjem engleskog jezika u govoru i pismu.

Uvjeti za izbor na stručno radno mjesto

Uz prijavu za natječaj za stručno radno mjesto u sustavu znanosti i visokom obrazovanju treba priložiti: životopis, odgovarajuću diplomu te dokaze o ispunjavanju ostalih uvjeta natječaja.

Radni odnos za stručno radno mjesto zasniva se uz probni rad od 6 mjeseci.

Pristupnik izabran na stručno radno mjesto koji je visokoškolsku kvalifikaciju stekao u inozemstvu mora prije zasnivanja radnog odnosa priložiti Rješenje o priznavanju inozemne visokoškolske kvalifikacije izdano od Agencije za znanost i visoko obrazovanje.

Prijava na natječaj za znanstvena i suradnička radna mjesta te na stručno radno mjesto u sustavu znanosti i visokom obrazovanju podnosi se u roku od 30 dana od dana objave u Narodnim novinama na adresu:

Institut Ruđer Bošković, Bijenička cesta 54, Zagreb, s naznakom „Za natječaj za izbor na znanstveno / suradničko / stručno radno mjesto točka natječaja - naziv radnog mjesta na koje se pristupnik prijavljuje“.

Sukladno članku 13. Zakona o ravnopravnosti spolova na natječaj se mogu javiti osobe oba spola.

Natječaj je objavljen na službenom internetskom portalu za radna mjesta Europskoga istraživačkog prostora.

Statut Instituta Ruđer Bošković i Pravilnik o dodatnim uvjetima za izbore na znanstvena radna mjesta možete pogledati u javnim dokumentima.

Osobe koje se pozivaju na prednost pri zapošljavanju u skladu s odredbama članka 102. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji  i kod kojih ne postoje zapreke iz članka 104. tog zakona, dužne su dostaviti svu potrebnu dokumentaciju iz članka 103. tog zakona, kako bi mogle ostvariti tu prednost.

Nepravovremene prijave te prijave bez priloženih dokaza o ispunjavanju uvjeta iz natječaja (nepotpune prijave) neće se razmatrati.

Ova stranica koristi kolačiće

neki od tih kolačića nužni su za ispravno funkcioniranje stranice, dok se drugi koriste za praćenje korištenja stranice radi poboljšanja korisničkog iskustva.

Za više informacija pogledajte naše uvjete korištenja.

 • Kolačići koji su nužni za ispravno funkcioniranje stranice. Moguće ih je onemogućiti u postavkama preglednika.