Prijeđite na glavni sadržaj

Natječaj za izbor na znanstvena i suradnička radna mjesta te na stručno radno mjesto u sustavu znanosti i visokom obrazovanju

3.4.2024.

I. za izbor na znanstvena radna mjesta

 1. znanstveno radno mjesto znanstveni suradnik u Zavodu za fizičku kemiju, Laboratorij za održivu i primijenjenu kemiju, s akademskim stupnjem doktora znanosti iz područja prirodnih znanosti, polje kemija, prednost će imati kandidati s aktivnim znanjem u naprednim računalnim tehnikama poput periodičkog DFT-a ili Rietveld strukturnih analiza, s iskustvom u eksperimentalnom radu u mehanokemijskoj sintezi organskih i anorganskih tvari, te s iskustvom rada s metal-organskim mrežama i supramolekulskim organskim mrežama i istraživanjima strukturnih i fizičkih svojstava navedenih poroznih klasa spojeva različitim eksperimentalnim metodama (rendgenska difrakcija na polikristalnom uzorku i jediničnom kristalu, spektroskopija NMR, UV-Vis, IR i Raman), 1 izvršitelj/-ica  
 2. znanstveno radno mjesto znanstveni suradnik u Zavodu za fizičku kemiju, Laboratorij za spektrometriju masa i funkcinalnu proteomiku, sa sveučilišnim diplomskim studijem molekularne biologije i akademskim stupnjem doktora znanosti iz područja prirodnih znanosti, polje biologija, s višegodišnjim iskustvom u mikrobiološkim i molekularno-biološkim metodama i tehnikama za istraživanje gena, strukture i funkcije proteina, kao i iskustvom u konstrukciji novih bakterijskih sojeva, prednost će imati kandidati s iskustvom primjene tehnologije rekombinantne DNA za heterolognu ekspresiju proteina, njihovo pročišćavanje, filogenetske analize, te s iskustvom primjene bioinformatičkih alata za analizu genoma, gena i proteina, 1 izvršitelj/-ica  
 3. znanstveno radno mjesto znanstveni suradnik u Zavodu za molekularnu medicinu, Laboratorij za molekularnu virologiju i bakteriologiju, za rad u području biomedicine i zdravstva, polje temeljne medicinske znanosti, s akademskim stupnjem doktora znanosti iz područja prirodnih znanosti, polje biologija, s iskustvom u radu s primarnim kulturama stanica, analizama povezanim s funkcionalnim staničnim testovima, metodama aktiviranja i utišavanja genske aktivnosti, te metodama koje se koriste za analizu proteina; prednost će imati kandidati s dokazanim znanstvenoistraživačkim iskustvom u molekularnoj virologiji, te u istraživanju zloćudnih tumora čiji je nastanak povezan s onkogenim virusima i poremećajima ispoljavanja dugačkih, nekodirajućih molekula RNA, 1 izvršitelj/-ica  

Kriteriji za izbor na znanstveno radno mjesto

Kandidat treba ispunjavati kriterije propisane Zakonom o visokom obrazovanju i znanstvenoj djelatnosti, nacionalne kriterije propisane Pravilnikom o uvjetima za izbor u znanstvena zvanja (NN 28/17, 72/19 i 21/21), internet adrese:

i dodatne kriterije propisane Pravilnikom o dodatnim uvjetima za izbor na znanstvena radna mjesta, Pravilnikom o I. izmjenama Pravilnika o dodatnim uvjetima za izbor na znanstvena radna mjesta, Pravilnikom o II. izmjenama Pravilnika o dodatnim uvjetima za izbor na znanstvena radna mjesta i Pravilnikom o III. izmjenama Pravilnika o dodatnim uvjetima za izbor na znanstvena radna mjesta Instituta Ruđer Bošković (dalje u tekstu: Pravilnik o dodatnim uvjetima za izbor na znanstvena radna mjesta), internet adresa:

Ako kandidat to zatraži, na njegov izbor će se primijeniti odredbe Pravilnika o izmjenama i dopunama Pravilnika o uvjetima za izbor u znanstvena zvanja (NN 111/22), internet adresa:

i dodatni kriteriji propisani Pravilnikom o dodatnim kriterijima za izbor na znanstvena radna mjesta Instituta Ruđer Bošković (dalje u tekstu: Pravilnik o dodatnim kriterijima za izbor na znanstvena radna mjesta), internet adresa:

Uz prijavu za natječaj treba priložiti:

 1. životopis - opći podaci, podaci o školovanju, stečena sprema i akademski stupanj doktora znanosti, dosadašnje kretanje u službi
 2. dokaz o akademskom stupnju
 3. sažetak znanstvene djelatnosti od zadnjeg izbora
 4. podatke o udovoljavanju Nacionalnih sveučilišnih, znanstvenih i umjetničkih kriterija propisanih Pravilnikom o uvjetima za izbor u znanstvena zvanja
 5. program planiranih istraživanja (do jedne stranice teksta)
 6. listu s prijedlogom uglednih inozemnih znanstvenika od kojih će stručno povjerenstvo zatražiti pisma preporuke i to za:
  - znanstvenog suradnika
  – dva inozemna znanstvenika
 7. popis znanstvenih radova
 8. popis najznačajnijih radova sukladno članku 19. stavku 1. točki 10. Pravilnika o dodatnim kriterijima za izbor na znanstvena radna mjesta
 9. podatke o ispunjavanju dodatnih kriterija za izbor na znanstvena radna mjesta iz članaka 5.-18. Pravilnika o dodatnim uvjetima za izbore na znanstvena radna mjesta, uključujući podatke o indeksiranosti i citiranosti radova, čimbenicima odjeka časopisa i h-indeksu, podatke o glavnom autorstvu te kontakte predstavnika kolaboracije ili glavnog autora (u slučaju kada je potrebno utvrditi doprinos kandidata pri nastanku rada)
 10. ako je kandidat zaposlenik Instituta Ruđer Bošković, dužan je priložiti Potvrdu o indeksiranosti i citiranosti radova, čimbenicima odjeka časopisa i h-indeksu, a u ostalim slučajevima navedenu Potvrdu pribavit će stručno povjerenstvo.

Kandidat koji je zatražio da se na njegov izbor primijene odredbe Pravilnika o izmjenama i dopunama Pravilnika o uvjetima za izbor u znanstvena zvanja (NN 111/22) treba dostaviti podatke o ispunjavanju kriterija propisanih navedenim Pravilnikom i podatke o ispunjavanju dodatnih kriterija propisanih Pravilnikom o dodatnim kriterijima za izbor na znanstvena radna mjesta.

Kandidat koji je visokoškolsku kvalifikaciju stekao u inozemstvu mora uz prijavu na natječaj za znanstveno radno mjesto priložiti Mišljenje o vrednovanju inozemne visokoškolske kvalifikacije izdano od Agencije za znanost i visoko obrazovanje ili Potvrdu o pokretanju postupka vrednovanja inozemne visokoškolske kvalifikacije Agencije za znanost i visoko obrazovanje.

Na znanstveno radno mjesto može se zaposliti osoba koja je upisana u Upisnik znanstvenika.

Radni odnos na znanstvenom radnom mjestu zasniva se na neodređeno vrijeme.

II. za izbor na suradnička radna mjesta

4. suradničko radno mjesto viši asistent u Zavodu za teorijsku fiziku, Grupa za fiziku kondenzirane tvari i statističku fiziku, za rad na HRZZ projektu „Analiza stohastičkih procesa na mrežama u sustavima s ograničenom informacijom“ – u području prirodnih znanosti, polje fizika, grana fizika kondenzirane tvari, 1 izvršitelj/-ica 

Uz opće kriterije za zasnivanje radnog odnosa iz članka 39. stavka 7. Zakona o visokom obrazovanju i znanstvenoj djelatnosti kandidati trebaju ispunjavati kriterije:

 • akademski stupanj doktora znanosti,
 • iskustvo u radu na tematici obuhvaćenoj projektom,
 • aktivno znanje engleskog jezika u govoru i pismu.

Prednost će imati kandidati s iskustvom u istraživanjima vezanim uz strojno učenje, teoriju grafova, statističku fiziku i modeliranje stohastičkih sustava.

5. suradničko radno mjesto viši asistent u Zavodu za eksperimentalnu fiziku, Laboratorij za fotoniku i kvantnu optiku, 1 izvršitelj/-ica 

Uz opće kriterije za zasnivanje radnog odnosa iz članka 39. stavka 7. Zakona o visokom obrazovanju i znanstvenoj djelatnosti kandidati trebaju ispunjavati kriterije:

 • akademski stupanj doktora znanosti iz područja prirodnih znanosti, polje fizika,
 • iskustvo u znanstvenom radu u eksperimentalnoj fizici neutrina,
 • iskustvo u radu s GNU/Linux operativnim sustavima,
 • poznavanje programskog jezika C++,
 • iskustvo s CERN-ovom ROOT platformom,
 • sklonost timskom radu u međunarodnim suradnjama,
 • aktivno znanje engleskog jezika u govoru i pismu.

Prednost će imati kandidati s iskustvom u radu na dizajnu eksperimenata za mjerenje oscilacija neutrina, iskustvom u radu s programskim paketima Geant4 i GENIE, iskustvom u razvoju Monte Carlo simulacije detektora neutrina, posebice za vodene Čerenkovljeve detektore, scintilatorske detektore i emulzijske detektore, iskustvom u radu s emulzijskim detektorima neutrina te s iskustvom u radu s tehnikama mjerenja udarnih presjeka neutrina.

6. suradničko radno mjesto viši asistent u Zavodu za organsku kemiju i biokemiju, Laboratorij za biokemiju proteina i molekulsko modeliranje, 1 izvršitelj/-ica

Uz opće kriterije za zasnivanje radnog odnosa iz članka 39. stavka 7. Zakona o visokom obrazovanju i znanstvenoj djelatnosti kandidati trebaju ispunjavati kriterije:

 • akademski stupanj doktora znanosti iz područja prirodnih znanosti, polje kemija,
 • aktivno znanje engleskog jezika u govoru i pismu.

Prednost će imati kandidati s iskustvom rada u laboratoriju u ekspresiji i pročišćavanju proteina, rada na uređaju za brzu tekućinsku kromatografiju (FPLC), fluorimetru, uređaju sa zaustavljenim protokom i PCR-u te s iskustvom u molekulskom modeliranju u programu Amber i QM računima u programu Gaussian.

7. suradničko radno mjesto viši asistent u Zavodu za molekularnu medicinu, Laboratorij za molekularnu virologiju i bakteriologiju, za rad na HRZZ projektu: “Uloga onkoproteina E6 u HPV-posredovanoj onkogenezi“, 1 izvršitelj/-ica 

Uz opće kriterije za zasnivanje radnog odnosa iz članka 39. stavka 7. Zakona o visokom obrazovanju i znanstvenoj djelatnosti kandidati trebaju ispunjavati kriterije:

 • akademski stupanj doktora znanosti iz područja prirodnih znanosti, polje biologija,
 • iskustvo u radu s metodama molekularne biologije i biokemije,
 • aktivno znanje engleskog jezika u govoru i pismu.

Prednost će imati kandidati s iskustvom rada s proteinima i s iskustvom u tehnikama mikroskopije, genetičkog inženjerstva i editiranja genoma korištenjem tehnologije CRISPR-Cas9, te s objavljenim znanstvenim radovima i izlaganjima na konferencijama.

8. suradničko radno mjesto viši asistent u Zavodu za molekularnu biologiju, Laboratorij za staničnu biologiju i prijenos signala, na određeno vrijeme do povratka na rad privremeno nenazočne radnice, 1 izvršitelj/-ica 

Uz opće kriterije za zasnivanje radnog odnosa iz članka 39. stavka 7. Zakona o visokom obrazovanju i znanstvenoj djelatnosti kandidati trebaju ispunjavati kriterije:

 • akademski stupanj doktora znanosti iz područja biomedicine i zdravstva, polje temeljne medicinske znanosti,
 • aktivno znanje engleskog jezika u govoru i pismu.

Prednost imaju kandidati s iskustvom u istraživanju proteina, posebice metoda za izolaciju, vizualizaciju i analizu proteina.

9. suradničko radno mjesto viši asistent u Zavodu za fizičku kemiju, Laboratorij za održivu i primijenjenu kemiju, za rad na NPOO projektu „Mehanokemijsko templatiranje potpomognuto računalnom kemijom za ciljanu i održivu sintezu funkcionalnih materijala“, radno mjesto s posebnim uvjetima rada, na određeno vrijeme od 2 godine, a najdulje do isteka projekta, 1 izvršitelj/-ica 

Uz opće kriterije za zasnivanje radnog odnosa iz članka 39. stavka 7. Zakona o visokom obrazovanju i znanstvenoj djelatnosti kandidati trebaju ispunjavati kriterije:

 • akademski stupanj doktora znanosti iz područja prirodnih znanosti, polje kemija,
 • aktivno znanje engleskog jezika u govoru i pismu.

Prednost će imati kandidati s iskustvom u eksperimentalnom radu u mehanokemijskoj sintezi, s naglaskom na metal-organske mreže i višekomponentne molekulske kristale, s iskustvom u korištenju naprednih metoda karakterizacije materijala u čvrstom stanju, posebno difrakcije rendgenskog zračenja na monokristalu i prahu, termogravimetrijske analize i spektroskopskih metoda poput IR i Ramanske spektroskopije, te s objavljenim znanstvenim radovima.

10. suradničko radno mjesto viši asistent u Zavodu za fizičku kemiju, Laboratorij za održivu i primijenjenu kemiju, za rad na NPOO projektu „Mehanokemijsko templatiranje potpomognuto računalnom kemijom za ciljanu i održivu sintezu funkcionalnih materijala“, w, na određeno vrijeme od 2 godine, a najdulje do isteka projekta, 1 izvršitelj/-ica 

Uz opće kriterije za zasnivanje radnog odnosa iz članka 39. stavka 7. Zakona o visokom obrazovanju i znanstvenoj djelatnosti kandidati trebaju ispunjavati kriterije:

 • akademski stupanj doktora znanosti iz područja prirodnih znanosti, polje kemija ili fizika,
 • aktivno znanje engleskog jezika u govoru i pismu.

Prednost će imati kandidati koji aktivno koriste računalne metode molekulskog modeliranja, pogotovo metode molekulske dinamike ili teorije funkcionala gustoće, te s objavljenim znanstvenim radovima.

11. suradničko radno mjesto viši asistent u Zavodu za organsku kemiju i biokemiju, Laboratorij za stereoselektivnu sintezu i biokatalizu, za rad na NPOO projektu „Supramolekulske tubularne arhitekture kao nanoreaktori za organokatalizu u vodi(STARTNOW), radno mjesto s posebnim uvjetima rada, na određeno vrijeme od 2 godine, a najdulje do isteka projekta, 1 izvršitelj/-ica

Uz opće kriterije za zasnivanje radnog odnosa iz članka 39. stavka 7. Zakona o visokom obrazovanju i znanstvenoj djelatnosti kandidati trebaju ispunjavati kriterije:

 • akademski stupanj doktora znanosti iz područja prirodnih znanosti, polje kemija, ili iz interdisciplinarnih područja znanosti, polje biotehnologija u biomedicini,
 • aktivno znanje engleskog jezika u govoru i pismu.

Dodatni kriteriji:

 • sudjelovanje u znanstvenoistraživačkom radu u eksperimentalnoj organskoj kemiji dokazivo koautorstvom na znanstvenim radovima.

Prednost će imati kandidati s iskustvom u organskoj sintezi i/ili analizi supramolekulskih sustava.

12. suradničko radno mjesto viši asistent u Zavodu za organsku kemiju i biokemiju, Laboratorij za biomimetičku kemiju, za rad na NPOO projektu „RESET principi u dizajnu kiralnih ciklopentadienilnih liganada s podesivim steričkim elementima, radno mjesto s posebnim uvjetima rada, na određeno vrijeme do 30.6.2026., a najdulje do isteka projekta, ali ne dulje od 2 godine i 8 mjeseci, 1 izvršitelj/-ica

Uz opće kriterije za zasnivanje radnog odnosa iz članka 39. stavka 7. Zakona o visokom obrazovanju i znanstvenoj djelatnosti kandidati trebaju ispunjavati kriterije:

 • akademski stupanj doktora znanosti iz područja prirodnih znanosti, polje kemija, ili iz interdisciplinarnih područja znanosti, polje biotehnologija u biomedicini,
 • aktivno znanje engleskog jezika u govoru i pismu.

Dodatni kriteriji:

 • iskustvo u znanstvenoistraživačkom radu u računalnoj kemiji dokazivo koautorstvom na znanstvenim radovima.

13. suradničko radno mjesto viši asistent u Zavodu za organsku kemiju i biokemiju, Laboratorij za biomimetičku kemiju, za rad na NPOO projektu „RESET principi u dizajnu kiralnih ciklopentadienilnih liganada s podesivim steričkim elementima, radno mjesto s posebnim uvjetima rada, na određeno vrijeme do 30.6.2026., a najdulje do isteka projekta, ali ne dulje od 2 godine i 8 mjeseci,1 izvršitelj/-ica

Uz opće kriterije za zasnivanje radnog odnosa iz članka 39. stavka 7. Zakona o visokom obrazovanju i znanstvenoj djelatnosti kandidati trebaju ispunjavati kriterije:

 • akademski stupanj doktora znanosti iz područja prirodnih znanosti, polje kemija, ili iz interdisciplinarnih područja znanosti, polje biotehnologija u biomedicini,
 • aktivno znanje engleskog jezika u govoru i pismu.

Dodatni kriteriji:

 • iskustvo u znanstvenoistraživačkom radu u organskoj sintezi dokazivo koautorstvom na znanstvenim radovima.

Prednost će imati kandidati s iskustvom u organometalnoj katalizi.

14. suradničko radno mjesto viši asistent u Zavodu za teorijsku fiziku, Grupa za fiziku čestica i kozmologiju, za rad na HRZZ projektu „Otkriće fizike izvan Standardnog modela i poboljšanje preciznosti Standardnog modela na LHC Run III“, na određeno vrijeme od 2 godine, 1 izvršitelj/-ica 

Uz opće kriterije za zasnivanje radnog odnosa iz članka 39. stavka 7. Zakona o visokom obrazovanju i znanstvenoj djelatnosti kandidati trebaju ispunjavati kriterije:

 • akademski stupanj doktora znanosti iz fizike,
 • iskustvo u radu u teorijskoj fizici elementarnih čestica,
 • aktivno znanje engleskog jezika u govoru i pismu.

15. suradničko radno mjesto viši asistent u Zavodu za istraživanje mora i okoliša, Laboratorij za biološku raznolikost, za rad na HRZZ projektu „Gljive hidrološki aktivnih špiljskih ekosustava Dinarida i njihov bioaktivni potencijal“ (FunCavBioA), na određeno vrijeme od 2 godine, 1 izvršitelj/-ica  

Uz opće kriterije za zasnivanje radnog odnosa iz članka 39. stavka 7. Zakona o visokom obrazovanju i znanstvenoj djelatnosti kandidati trebaju ispunjavati kriterije:

 • akademski stupanj doktora znanosti iz područja biotehničkih znanosti, polje biotehnologija,
 • aktivno znanje engleskog jezika u govoru i pismu
 • vozačka dozvola (B kategorija).

Prednost će imati kandidati s iskustvom u uzgoju mikroorganizama, ekstrakciji bioaktivnih spojeva iz uzgojene biomase, kao i spektrofotometrijskim i kromatografskim analitičkim tehnikama (GC, HPLC).

16. suradničko radno mjesto viši asistent u Zavodu za istraživanje mora i okoliša, Laboratorij za informatiku i modeliranje okoliša, za rad na HRZZ projektu „Kvantificiranje utjecaja plastike na vodene i kopnene organizme“ (QPlast), na određeno vrijeme od 2 godine, 1 izvršitelj/-ica

Uz opće kriterije za zasnivanje radnog odnosa iz članka 39. stavka 7. Zakona o visokom obrazovanju i znanstvenoj djelatnosti kandidati trebaju ispunjavati kriterije:

 • akademski stupanj doktora znanosti iz područja prirodnih znanosti, polje interdisciplinarne prirodne znanosti ili biologija,
 • aktivno znanje engleskog jezika u govoru i pismu.

Dodatni kriteriji:

 • iskustvo u interpretaciji i analizi podataka,
 • iskustvo ili izražen interes za primjenom modela.

17. suradničko radno mjesto asistent u Zavodu za molekularnu biologiju, Laboratorij za molekularnu mikrobiologiju, za rad na HRZZ projektu „Alternativni putevi rekombinacije i popravka DNA kod bakterija Escherichia coli i Deinoccoccus radiodurans“, 1 izvršitelj/-ica 

Uz opće kriterije za zasnivanje radnog odnosa iz članka 39. stavaka 4. i 6. Zakona o visokom obrazovanju i znanstvenoj djelatnosti kandidati trebaju ispunjavati kriterije:

 • sveučilišni diplomski studij ili sveučilišni integrirani prijediplomski i diplomski studij iz područja prirodnih znanosti, polje biologija,
 • ukupan prosjek ocjena na prethodnim razinama studija (prijediplomski i diplomski, odnosno integrirani studij) koji osigurava upis na doktorski studij,
 • aktivno znanje engleskog jezika u govoru i pismu.

Prednost će imati kandidati s poznavanjem bakterijske genetike, genetičke rekombinacije i popravka DNA.

18. suradničko radno mjesto asistent u Zavodu za fiziku materijala, Laboratorij za poluvodiče, za rad na NPOO projektu „Optoelektrička platforma s mogućnošću razlučivanja jednog fotona za unaprjeđenje optičkih neuronskih mreža“ (SPOTLIGHT), 1 izvršitelj/-ica 

Uz opće kriterije za zasnivanje radnog odnosa iz članka 39. stavaka 4. i 6. Zakona o visokom obrazovanju i znanstvenoj djelatnosti kandidati trebaju ispunjavati kriterije:

 • sveučilišni diplomski studij ili sveučilišni integrirani prijediplomski i diplomski studij iz područja prirodnih znanosti, polje fizika,
 • ukupan prosjek ocjena na prethodnim razinama studija (prijediplomski i diplomski, odnosno integrirani studij) koji osigurava upis na doktorski studij,
 • aktivno znanje engleskog jezika u govoru i pismu.

Prednost će imati kandidati s iskustvom u karakterizaciji poluvodičkih dioda korištenjem metoda tranzijentne spektroskopije dubokih nivoa (DLTS).

19. suradničko radno mjesto asistent u Zavodu za organsku kemiju i biokemiju, Laboratorij za biomimetičku kemiju, za rad na NPOO projektu „RESET principi u dizajnu kiralnih ciklopentadienilnih liganada s podesivim steričkim elementima, radno mjesto s posebnim uvjetima rada, 1 izvršitelj/-ica

Uz opće kriterije za zasnivanje radnog odnosa iz članka 39. stavaka 4. i 6. Zakona o visokom obrazovanju i znanstvenoj djelatnosti kandidati trebaju ispunjavati kriterije:

 • sveučilišni diplomski studij ili sveučilišni integrirani prijediplomski i diplomski studij iz područja prirodnih znanosti, polje kemija,
 • ukupan prosjek ocjena na prethodnim razinama studija (prijediplomski i diplomski, odnosno integrirani studij) koji osigurava upis na doktorski studij kemije,
 • aktivno znanje engleskog jezika u govoru i pismu.

Dodatni kriteriji:

 • iskustvo u znanstvenoistraživačkom radu u organskoj sintezi dokazivo diplomskim radom ili koautorstvom na znanstvenim radovima.

20. suradničko radno mjesto asistent u Zavodu za organsku kemiju i biokemiju, Laboratorij za stereoselektivnu sintezu i biokatalizu, za rad na NPOO projektu „Supramolekulske tubularne arhitekture kao nanoreaktori za organokatalizu u vodi“ (STARTNOW), radno mjesto s posebnim uvjetima rada, 2 izvršitelja/-ice

Uz opće kriterije za zasnivanje radnog odnosa iz članka 39. stavaka 4. i 6. Zakona o visokom obrazovanju i znanstvenoj djelatnosti kandidati trebaju ispunjavati kriterije:

 • sveučilišni diplomski studij ili sveučilišni integrirani prijediplomski i diplomski studij iz područja prirodnih znanosti, polje kemija,
 • ukupan prosjek ocjena na prethodnim razinama studija (prijediplomski i diplomski, odnosno integrirani studij) koji osigurava upis na doktorski studij,
 • aktivno znanje engleskog jezika u govoru i pismu.

Prednost će imati kandidati s iskustvom u organskoj sintezi i/ili supramolekulskoj kemiji.

21. suradničko radno mjesto asistent u Zavodu za istraživanje mora i okoliša, Laboratorij za fiziku mora i kemiju vodenih sustava, za rad na NPOO projektu „Jadranski otoci kao prirodni laboratoriji klimatskih promjena: jesu li kukci otporni na globalno zatopljenje“, 1 izvršitelj/-ica

Uz opće kriterije za zasnivanje radnog odnosa iz članka 39. stavka 4. i 6. Zakona o visokom obrazovanju i znanstvenoj djelatnosti kandidati trebaju ispunjavati kriterije:

 • sveučilišni diplomski studij ili sveučilišni integrirani prijediplomski i diplomski studij iz područja prirodnih znanosti, polje biologija ili interdisciplinarne prirodne znanosti,
 • ukupan prosjek ocjena na prethodnim razinama studija (prijediplomski i diplomski, odnosno integrirani studij) koji osigurava upis na doktorski studij biologije,
 • aktivno znanje engleskog jezika u govoru i pismu.

Prednost će imati kandidati s iskustvom u radu s kukcima i u prikupljanju podataka na terenu te sa spremnošću za intenzivan terenski rad, uz prethodno sudjelovanje u znanstvenoistraživačkom radu, objavljene radove, osobna izlaganja na znanstvenim konferencijama, sklonost timskom radu i dobre organizacijske i komunikacijske vještine.

Poželjno je vozačko iskustvo i vozačka dozvola (B kategorija).

Kriteriji za izbor na suradničko radno mjesto

Uz prijavu na natječaj za radno mjesto viši asistent treba priložiti: životopis, odgovarajuću diplomu, e-mail kontakt barem jedne osobe za preporuku i ostale dokaze o ispunjavanju kriterija natječaja.

Radni odnos za radno mjesto viši asistent iz točki 4.-7. sklapa se na određeno vrijeme od 4 godine.

Kandidat ne može biti zaposlen na radnom mjestu viši asistent ukupno više od četiri godine.

S kandidatom za radno mjesto viši asistent koji je već bio zaposlen na radnom mjestu viši asistent, radni odnos se može zasnovati najdulje na vrijeme preostalo do 4 godine.

Radni odnos za radno mjesto viši asistent iz točki 9.-13. za rad na NPOO projektima može se zasnovati i samo s kandidatima kod kojih razdoblje između završetka doktorskog studija i zapošljavanja na radnom mjestu iz ovog natječaja nije dulje od 7 godina.

Radni odnos za radno mjesto viši asistent za rad na projektima koje financira HRZZ (točke 14.-16.) može se zasnovati najviše dva puta, i to na dva različita projekta, samo s kandidatima kod kojih razdoblje od upisa doktorskog studija do zapošljavanja na radnom mjestu iz ovog natječaja nije dulje od 10 godina.

Kandidat koji je već bio u radnom odnosu na radnom mjestu viši asistent obvezan je dostaviti dosadašnje ugovore o radu na radnom mjestu višeg asistenta.

Uz prijavu na natječaj za radno mjesto asistent treba priložiti: životopis, odgovarajuću diplomu o završenom studiju, dopunsku ispravu o studiju (prijediplomskom i diplomskom, odnosno integriranom studiju) kojom se potvrđuje koji su ispiti položeni i s kojom ocjenom, e-mail kontakt barem jedne osobe za preporuku i ostale dokaze o ispunjavanju kriterija natječaja.

Radni odnos za radno mjesto asistent zasniva se na određeno vrijeme od 5 godina.

S kandidatom za radno mjesto asistent koji je već bio zaposlen na radnom mjestu asistent, radni odnos se može zasnovati samo na vrijeme preostalo do 5 godina.

Kandidat koji je već bio u radnom odnosu na radnom mjestu asistent obvezan je dostaviti dosadašnje ugovore o radu na radnom mjestu asistenta.

Radni odnos za sva suradnička radna mjesta zasniva se uz probni rad od 6 mjeseci.

Kandidat izabran na suradničko radno mjesto koji je visokoškolsku kvalifikaciju stekao u inozemstvu mora prije zasnivanja radnog odnosa priložiti Mišljenje o vrednovanju inozemne visokoškolske kvalifikacije izdano od Agencije za znanost i visoko obrazovanje.

III. za izbor na stručno radno mjesto

22. stručno radno mjesto stručni savjetnik u sustavu znanosti i visokom obrazovanju u Zavodu za molekularnu biologiju, Laboratorij za staničnu biologiju i prijenos signala, za rad na NPOO projektu „VirusHunter – metoda i dijagnostički komplet za detekciju i identifikaciju virusa“, na određeno vrijeme od 20 mjeseci, a najdulje do isteka projekta, 1 izvršitelj/-ica 

Uz opće uvjete za zasnivanje radnog odnosa iz članka 61. Statuta Instituta Ruđer Bošković kandidati trebaju ispunjavati uvjete:

 • akademski stupanj doktora znanosti iz područja prirodnih znanosti, polje biologija,
 • 6 godina radnog staža na stručnim poslovima,
 • aktivno znanje engleskog jezika u govoru i pismu.

Prednost će imati kandidati s iskustvom u razvoju novih metoda, te oni s poznavanjem tehnika molekularne i stanične biologije, posebice mikroskopije.

Uvjeti za izbor na stručno radno mjesto:

Uz prijavu za natječaj za stručno radno mjesto u sustavu znanosti i visokom obrazovanju treba priložiti: životopis, odgovarajuću diplomu te dokaze o ispunjavanju ostalih uvjeta natječaja.

Radni odnos za stručno radno mjesto zasniva se uz probni rad od 6 mjeseci.

Kandidat izabran na stručno radno mjesto koji je visokoškolsku kvalifikaciju stekao u inozemstvu mora prije zasnivanja radnog odnosa priložiti Mišljenje o vrednovanju inozemne visokoškolske kvalifikacije izdano od Agencije za znanost i visoko obrazovanje.

Ostvarivanje prava prednosti pri zapošljavanju

Sukladno članku 13. Zakona o ravnopravnosti spolova na natječaj se mogu javiti osobe oba spola.

Osobe koje se pozivaju na prednost pri zapošljavanju u skladu s odredbama članka 102. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (v.: https://tinyurl.com/585v72re ) i kod kojih ne postoje zapreke iz članka 104. tog zakona, dužne su dostaviti svu potrebnu dokumentaciju iz članka 103. tog zakona kako bi mogle ostvariti tu prednost.

Osobe koje se pozivaju na prednost pri zapošljavanju u skladu s odredbama članka 48. Zakona o civilnim stradalnicima iz Domovinskog rata (v.: https://tinyurl.com/mryde86c  ) i kod kojih ne postoje zapreke iz članka 50. tog zakona, dužne su dostaviti svu potrebnu dokumentaciju iz članka 49. tog zakona kako bi mogle ostvariti tu prednost.

Osobe koje se pozivaju na prednost pri zapošljavanju u skladu s odredbama članka 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom (v.: https://tinyurl.com/mrysyuns ) i kod kojih ne postoje zapreke iz članka 9. stavka 18. tog zakona, dužne su dostaviti dokaz o invaliditetu kako bi mogle ostvariti tu prednost.

Upute za dostavu prijava na natječaj - isključivo elektroničkim putem

Natječaj objavljen na internetskoj stranici Instituta Ruđer Bošković i službenom internetskom portalu za radna mjesta Europskoga istraživačkog prostora, dostupan je na internet adresi http://www.irb.hr/O-IRB-u/Administrativne-strucne-i-tehnicke-sluzbe/Natjecaji-za-radna-mjesta .

Prijava na natječaj podnosi se u roku od 30 dana od dana objave u Narodnim novinama, objedinjena u jednoj .pdf datoteci ne većoj od 15 MB (ne dostavljati autorske radove, disertacije i sl. – na njih se može uputiti linkom), na adresu elektroničke pošte: natjecaji.pisarnica@irb.hr .

U predmet elektroničke poruke obavezno upisati: Prijava na natječaj za radno mjesto _________ (naziv radnog mjesta na koje se kandidat prijavljuje) - točka ____ (ovog natječaja).

Nepravovremene prijave, prijave bez priloženih dokaza o ispunjavanju kriterija iz natječaja (nepotpune prijave), prijave bez navedenog radnog mjesta i točke natječaja na koju se kandidat prijavljuje, kao i prijave dostavljene suprotno uputi za elektroničku dostavu, neće se razmatrati.

Ova stranica koristi kolačiće. Neki od tih kolačića nužni su za ispravno funkcioniranje stranice, dok se drugi koriste za praćenje korištenja stranice radi poboljšanja korisničkog iskustva. Za više informacija pogledajte naše uvjete korištenja.

Prilagodi postavke
 • Kolačići koji su nužni za ispravno funkcioniranje stranice. Moguće ih je onemogućiti u postavkama preglednika.