Natječaj za znanstvena, suradnička i stručna radna mjesta

24.7.2019.

Natječaj za znanstvena, suradnička i stručna radna mjesta 

I. za izbor na znanstvena radna mjesta:

 

 1. znanstveno radno mjesto znanstveni savjetnik u trajnom zvanju u Zavodu za molekularnu biologiju, Laboratorij za biofiziku stanice, za rad u području prirodnih znanosti, polje biologija, grana biokemija i molekularna biologija, s iskustvom u istraživanju dinamike citoskeleta i korištenju suvremenih metoda biooslikavanja, 1 izvršitelj/-ica  
 2. znanstveno radno mjesto znanstveni savjetnik u trajnom zvanju u Zavodu za molekularnu biologiju, Laboratorij za molekularnu biljnu biologiju i biotehnologiju, za rad u području prirodnih znanosti, polje biologija, grana biokemija i molekularna biologija, s iskustvom u molekularno-biološkim istraživanjima fotosinteze kod biljaka i cijanobakterija i elektronskoj mikroskopiji, 1 izvršitelj/-ica  
 3. znanstveno radno mjesto znanstveni savjetnik u trajnom zvanju u Zavodu za istraživanje mora i okoliša, Laboratorij za molekularnu ekotoksikologiju, za rad u području ekotoksikologije vodenih ekosustava, prednost će imati pristupnici s istraživačkim iskustvom u molekularnoj ekotoksikologiji, s naglaskom na temeljna istraživanja usmjerena razumijevanju staničnih obrambenih i detoksikacijskih mehanizama vodenih organizama i njihove interakcije s  okolišnim zagađivalima, 1 izvršitelj/-ica  
 4. znanstveno radno mjesto znanstveni savjetnik u Zavodu za molekularnu biologiju, Laboratorij za neurokemiju i molekularnu neurobiologiju, za rad u području prirodnih znanosti, polje biologija, grana biokemija i molekularna biologija, s višegodišnjim iskustvom u istraživanju molekularne biologije i (pato)fiziologije serotoninske signalizacije, 1 izvršitelj/-ica   
 5. znanstveno radno mjesto viši znanstveni suradnik u Zavodu za fizičku kemiju, Laboratorij za zelenu sintezu, za rad u području prirodnih znanosti, polje kemija, grana anorganska kemija, s iskustvom u istraživanjima strukturnih i optičkih svojstava organopaladijevih spojeva različitim eksperimentalnim metodama (rendgenska difrakcija monokristala, spektroskopije NMR, UV-Vis, IR i Raman, spektroskopija masa) te racionalizaciji eksperimentalnih rezultata i proučavanju mehanizama nastajanja organopaladijevih spojeva metodama računalne kemije, 1 izvršitelj/-ica  
 6. znanstveno radno mjesto viši znanstveni suradnik u Zavodu za fizičku kemiju, Laboratorij za kemijsku i biološku kristalografiju, s višegodišnjim iskustvom u kemijskoj kristalografiji i proučavanju gustoće naboja, s poznavanjem programskih paketa za multipolarno utočnjavanje i analizu gustoće naboja, s višegodišnjim iskustvom u kristalnom inženjerstvu i proučavanju različitih vrsta međumolekulskih interakcija, 1 izvršitelj/-ica  
 7. znanstveno radno mjesto viši znanstveni suradnik u Zavodu za fizičku kemiju, Laboratorij za magnetske rezonancije, s višegodišnjim iskustvom u primjeni EPR spektroskopije (kontinuirani i pulsni val u X-području, visoko-frekventna EPR spektroskopija /iznad 100 GHz/ u jakim magnetskim poljima) na problematikama iz fizike kondenzirane tvari vezanim uz molekulski magnetizam, 1 izvršitelj/-ica  
 8. znanstveno radno mjesto viši znanstveni suradnik u Zavodu za molekularnoj biologiji, Laboratorij za molekularnu biljnu biologiju i biotehnologiju, za rad u području prirodnih znanosti, polje biologija, grana biokemija i molekularna biologija, s višegodišnjim iskustvom u molekularno-biološkim, biokemijskim i biotehnološkim istraživanjima fotosinteze kod biljaka i cijanobakterija te unutarstaničnog sortiranja proteina, 1 izvršitelj/-ica  
 9. znanstveno radno mjesto znanstveni suradnik u Zavodu za teorijsku fiziku, Grupa za fiziku čestica i kozmologiju, za rad u području prirodnih znanosti, polje fizike, grana fizika elementarnih čestica, za istraživanje iz teorijske fizike i to: fenomenologija fizike čestica; uz radove sa značajnim znanstvenim odjekom zahtijevat će se međunarodna prepoznatljivost pristupnika, kao i uspješno poslijedoktorsko usavršavanje na međunarodno prepoznatljivoj instituciji, 1 izvršitelj/-ica  
 10. znanstveno radno mjesto znanstveni suradnik u Zavodu za eksperimentalnu fiziku, za rad u području prirodnih znanosti, polje fizike, s iskustvom znanstvenog rada iz područja rada Zavoda za eksperimentalnu fiziku; u slučaju da pristupnik bude izabran na radno mjesto koje je s posebnim uvjetima rada, prije sklapanja ugovora o radu obvezan je obaviti liječnički pregled, 1 izvršitelj/-ica  
 11. znanstveno radno mjesto znanstveni suradnik u Zavodu za fizičku kemiju, Laboratorij za kemijsku i biološku kristalografiju, s iskustvom u izolaciji proteina, kristalizaciji proteina, prikupljanju podataka metodom rendgenske difrakcije na monokristalu ili krioelektronskom mikroskopijom te određivanju struktura proteina ovim metodama, 1 izvršitelj/-ica  

 

Uvjeti za izbor na znanstvena radna mjesta:

Osim općih uvjeta za zasnivanje radnog odnosa pristupnici trebaju ispunjavati uvjete propisane Zakonom o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju i Pravilnikom o dodatnim uvjetima za izbore na znanstvena radna mjesta Instituta Ruđer Bošković.

Uz prijavu za natječaj treba priložiti:

1.    životopis - opći podaci, podaci o školovanju, stečena sprema i akademski stupanj doktora znanosti, dosadašnje kretanje u službi

2.    dokaz o akademskom stupnju i znanstvenom zvanju

3.    kratki sažetak znanstvene djelatnosti od svog zadnjeg izbora

4.    popis znanstvenih radova i popis najcitiranijih radova

5.    odgovarajuće podatke o udovoljavanju dodatnim uvjetima za izbor na znanstvena radna mjesta iz članka 5., 6., 7. 8. i 9. Pravilnika o dodatnim uvjetima za izbore na znanstvena radna mjesta, uključujući podatke o ukupnoj citiranosti, prosječnoj citiranosti, citiranosti u knjigama, monografijama, udžbenicima te glavno autorstvo i faktor odjeka časopisa

6.    program planiranih istraživanja (do jedne stranice teksta)

7.    listu s prijedlogom inozemnih znanstvenika koje će stručno povjerenstvo zatražiti pisma preporuke i to za:

- znanstvenog suradnika – dva inozemna znanstvenika

- višeg znanstvenog suradnika – četiri inozemna znanstvenika

- znanstvenog savjetnika i znanstvenog savjetnika u trajnom zvanju – šest inozemnih znanstvenika.

Radni odnos na znanstvenom radnom mjestu zasniva se na neodređeno vrijeme.

Pristupnici na znanstveno radno mjesto koji su visokoškolsku kvalifikaciju stekli u inozemstvu moraju uz prijavu na natječaj za znanstveno radno mjesto priložiti Rješenje o priznavanju inozemne visokoškolske kvalifikacije izdano od Agencije za znanost i visoko obrazovanje ili potvrdu o predanom Zahtjevu za priznavanje inozemne visokoškolske kvalifikacije Agenciji za znanost i visoko obrazovanje.

II. za izbor u suradnička zvanja i na suradnička radna mjesta:

 

 1. suradničko zvanje i suradničko radno mjesto asistent u Zavodu za eksperimentalnu fiziku, asistent će raditi na razvoju nove generacije detektora čestica i pridružene elektronike za obradu i spremanje signala iz detektora; u slučaju da pristupnik bude izabran na radno mjesto koje je s posebnim uvjetima rada, prije sklapanja ugovora o radu obvezan je obaviti liječnički pregled, 1 izvršitelj/-ica 

Uz opće uvjete za zasnivanje radnog odnosa iz članka 43. Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju pristupnici trebaju ispunjavati uvjete:

-          sveučilišni diplomski studij iz prirodnih znanosti, polje fizika.

Prednost će imati pristupnici koji su završili istraživački smjer, sa sklonošću eksperimentalnom radu, s aktivnim znanjem engleskog jezika u govoru i pismu i sklonošću timskom radu u međunarodnim suradnjama.

 
 1. suradničko zvanje i suradničko radno mjesto poslijedoktorand u Zavodu za teorijsku fiziku, Grupa za kvantnu gravitaciju i matematičku fiziku, za rad na HRZZ projektu: „ Nove geometrije za gravitaciju i prostor-vrijeme“, 1 izvršitelj/-ica    

Uz opće uvjete za zasnivanje radnog odnosa iz članka 43. Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju pristupnici trebaju ispunjavati uvjete:

-          akademski stupanj doktora znanosti iz teorijske fizike,

-          iskustvo u području: generalizirana geometrija, sigma modeli u teoriji struna,

-          aktivno znanje engleskog jezika u govoru i pismu.

 

Uvjeti za izbor na suradnička radna mjesta:

Uz prijavu za natječaj za radno mjesto asistent treba priložiti: životopis, odgovarajuću diplomu ili uvjerenje o završenom studiju, Dopunsku ispravu o studiju kojom se potvrđuje koji su ispiti položeni i s kojom ocjenom, e-mail kontakt barem jedne osobe za preporuku i ostale dokaze o ispunjavanju uvjeta natječaja.

 

Uz prijavu za natječaj za radno mjesto poslijedoktorand treba priložiti: životopis, odgovarajuću diplomu, e-mail kontakt barem jedne osobe za preporuku i ostale dokaze o ispunjavanju uvjeta natječaja.

 

Radni odnos za suradničko radno mjesto asistent zasniva se na određeno vrijeme u trajanju od pet godina. Asistent je dužan upisati poslijediplomski sveučilišni studij (doktorski studij). Ako je pristupnik za asistenta već bio zaposlen na radnom mjestu financiranom iz državnog proračuna, radni odnos će se zasnovati za vrijeme preostalo do pet godina.

Radni odnos za suradničko radno mjesto poslijedoktorand zasniva se na određeno vrijeme do 30.9.2022., ali ne dulje od 36 mjeseci.

Radni odnos za suradnička radna mjesta zasniva se na određeno vrijeme uz probni rad od 6 mjeseci.

Pristupnici izabrani na suradnička radna mjesta koji su visokoškolsku kvalifikaciju stekli u inozemstvu moraju prije zasnivanja radnog odnosa priložiti Rješenje o priznavanju inozemne visokoškolske kvalifikacije izdano od Agencije za znanost i visoko obrazovanje.

 

III. za izbor u stručno zvanje i na stručno radno mjesto:

 

 1. stručno zvanje i stručno radno mjesto stručni savjetnik u sustavu znanosti i visokom obrazovanju u Zavodu za elektroniku, 1 izvršitelj/-ica     

Uz opće uvjete za zasnivanje radnog odnosa iz članka 52. Statuta Instituta Ruđer Bošković pristupnici trebaju ispunjavati uvjete:

-          sveučilišni diplomski studij i dvanaest godina radnog staža na stručnim poslovima ili akademski stupanj magistra znanosti ili zvanje specijalista određenog područja i devet godina radnog staža na stručnim poslovima ili akademski stupanj doktora znanosti i šest godina radnog staža na stručnim poslovima,

-          stečene kvalifikacije trebaju biti u području tehničkih znanosti, polje računarstvo ili polje elektrotehnika ili polje strojarstvo ili u području prirodnih znanosti, polje matematika,

-          iskustvo rada na domaćim i međunarodnim istraživačkim i komercijalnim projektima.

Poželjno je imati doktorat znanosti, znanje i ekspertizu u administriranju složenih računalnih sustava, programiranju i razvoju software-a za aplikacije.

 

 1. stručno zvanje i stručno radno mjesto viši stručni suradnik u sustavu znanosti i visokom obrazovanju u Zavodu za molekularnu biologiju, Laboratorij za molekularnu biljnu biologiju i biotehnologiju, 1 izvršitelj/-ica     

Uz opće uvjete za zasnivanje radnog odnosa iz članka 52. Statuta Instituta Ruđer Bošković pristupnici trebaju ispunjavati uvjete:

-          sveučilišni diplomski studij i šest godina radnog staža na stručnim poslovima ili akademski stupanj magistra znanosti ili zvanje specijalista određenog područja i tri godine radnog staža na stručnim poslovima ili akademski stupanj doktora znanosti,

-          stečene kvalifikacije trebaju biti iz biologije ili molekularne biologije,

-          višegodišnje iskustvo u elektronskoj i konfokalnoj mikroskopiji.

 

 1. stručno zvanje i stručno radno mjesto stručni suradnik u sustavu znanosti i visokom obrazovanju u Centru za istraživanje mora u Rovinju, 1 izvršitelj/-ica     

Uz opće uvjete za zasnivanje radnog odnosa iz članka 52. Statuta Instituta Ruđer Bošković pristupnici trebaju ispunjavati uvjete:

-          sveučilišni diplomski studij biologije ili kemije ili akvakulture ili marikulture,

-          iskustvo u provođenju uzorkovanja i analiza,

-          vozačka dozvola B kategorije,

-          poželjan certifikat za ronjenje s autonomnim sustavom.

Prednost će imati pristupnici s iskustvom u: višednevnom terenskom radu na istraživačkom brodu, uzorkovanju i analizama za kemijsku, biološku i fizičku oceanografiju, unosu i analizi podataka u računalne baze podataka, radu na mikroskopu te uzgoju morskih invertibrata i jednostaničnih organizama.

 

 1. stručno zvanje i stručno radno mjesto stručni suradnik u sustavu znanosti i visokom obrazovanju u Zavodu za molekularnu biologiju, Laboratorij za neurokemiju i molekularnu neurobiologiju; radno mjesto s posebnim uvjetima rada, 1 izvršitelj/-ica     

Uz opće uvjete za zasnivanje radnog odnosa iz članka 52. Statuta Instituta Ruđer Bošković pristupnici trebaju ispunjavati uvjete:

-          sveučilišni diplomski studij biologije ili molekularne biologije ili biokemije ili biotehnologije ili farmacije ili srodnih struka,

-          poželjno je iskustvo u laboratorijskom radu i metodama molekularne i stanične biologije.

 

 1. stručno zvanje i stručno radno mjesto stručni suradnik u sustavu znanosti i visokom obrazovanju u Zavodu za organsku kemiju i biokemiju, Laboratorij za biomimetičku kemiju, 1 izvršitelj/-ica     

Uz opće uvjete za zasnivanje radnog odnosa iz članka 52. Statuta Instituta Ruđer Bošković pristupnici trebaju ispunjavati uvjete:

-          sveučilišni diplomski studij kemije ili srodni studij,

-          aktivno znanje engleskog jezika u govoru i pismu,

-          dobro poznavanje računala i MS Office paketa.

Prednost će imati pristupnici s iskustvom u organskoj sintezi i karakterizaciji spojeva primjenom spektroskopskih i spektrometrijskih metoda.

 

Uz prijavu za natječaj za stručna radna mjesta u sustavu znanosti i visokog obrazovanja treba priložiti: životopis, odgovarajuću diplomu te dokaze o ispunjavanju ostalih uvjeta natječaja.

 

Radni odnos za stručna radna mjesta pod točkama 14., 15. i 16. zasniva se na neodređeno vrijeme.

Radni odnos za stručna radna mjesta pod točkama 17. i 18. zasniva se na određeno vrijeme do povratka privremeno nenazočnih radnica.

 

Radni odnos za stručna radna mjesta zasniva se uz probni rad od 6 mjeseci.

 

Pristupnici izabrani na stručna radna mjesta koji su visokoškolsku kvalifikaciju stekli u inozemstvu moraju prije zasnivanja radnog odnosa priložiti Rješenje o priznavanju inozemne visokoškolske kvalifikacije izdano od Agencije za znanost i visoko obrazovanje.

Prijava na natječaj za znanstvena, suradnička i stručna radna mjesta u sustavu znanosti i visokog obrazovanja podnosi se u roku od 30 dana od dana objave u Narodnim novinama na adresu:

Institut Ruđer Bošković, Bijenička cesta 54, Zagreb, s naznakom „Za natječaj za izbor na znanstvena / suradnička / stručna radna mjesta točka natječaja - naziv radnog mjesta na koje se pristupnik prijavljuje“.

Sukladno članku 13. Zakona o ravnopravnosti spolova na natječaj se mogu javiti osobe oba spola.

Natječaj objavljen na službenom internetskom portalu za radna mjesta Europskoga istraživačkog prostora, Statut Instituta Ruđer Bošković i Pravilnik o dodatnim uvjetima za izbore na znanstvena radna mjesta možete pogledati na internet adresama http://www.irb.hr/O-IRB-u/Administrativne-strucne-i-tehnicke-sluzbe/Natjecaji-za-radna-mjesta  i http://www.irb.hr/O-IRB-u/Javni-dokumenti  .

Osobe koje se pozivaju na prednost pri zapošljavanju u skladu s odredbama članka 102. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (v: https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-u-drzavnoj-sluzbi/moglo-bi-vas-zanimati/15-kako-se-ostvaruje-pravo-prednosti-pri-zaposljavanju-prema-zakonu-o-hrvatskim-braniteljima-iz-domovinskog-rata-i-clanovima-njihovih-obitelji/2166) i kod kojih ne postoje zapreke iz članka 104. tog zakona, dužne su dostaviti svu potrebnu dokumentaciju iz članka 103. tog zakona, kako bi mogle ostvariti tu prednost.

Nepravovremene prijave te prijave bez priloženih dokaza o ispunjavanju uvjeta iz natječaja (nepotpune prijave) neće se razmatrati.

Ova stranica koristi kolačiće

neki od tih kolačića nužni su za ispravno funkcioniranje stranice, dok se drugi koriste za praćenje korištenja stranice radi poboljšanja korisničkog iskustva.

Za više informacija pogledajte naše uvjete korištenja.

 • Kolačići koji su nužni za ispravno funkcioniranje stranice. Moguće ih je onemogućiti u postavkama preglednika.