Skip to main content

EPR (Electronic Paramagnetic Resonance) ili ESR (Electron Spin Resonance) je spektroskopska tehnika kojom se detektiraju paramagnetski centri (centri koji posjeduju nespareni spin elektrona). Induciraju se prelazi između energetskih razina kvantnog broja spina elektrona. Može se mjeriti relaksacija u osnovno stanje i krakterizirati spin-rešetka i spin-spin relaksacijskim vremenima.

General instrument information

Skraćeni naziv instrumenta
Bruker E580
Inventarni broj
31423
Uža područja primjene
fizika spinskih stanja elektrona
Namjena instrumenta
Detekcija paramagnetskih centara
Popis usluga
Detekcija i kvantifikacija slobodnih radikala, paramagnetskih centara i metalnih iona, antioxidative activity
Naziv projekta u sklopu kojeg je instrument nabavljen
Elektronska spinska rezonancija u sustavima s paramagnetskim česticama
Kategorija
kapitalna
Vrsta instrumenta
spektrometar
Vrsta analize
strukturna analiza , magnetska analiza
Primjene
vizualizacija
Samostalan/vezan
Samostalan instrument
Procijenjeni broj korisnika
30
Tijelo koje je financiralo nabavku opreme
Ministarstvo znanosti i obrazovanja RH (MZO)
Vanjski link za kapitalnu opremu (sestar.irb.hr)

Characteristics

Model
Bruker FT-EPR 580E
Proizvođač
Bruker
Mrežna URL adresa proizvođača
Radno i mjerno područje
X-band, ca 10 GHz
Princip rada i mjerna tehnika
Induciraju se prelazi između energetskih kvantnih razina spina eletkrona.
CW_EPR, FT pulsni EPR, CW ENDOR, pulsed ENDOR
Detaljne tehničke karakteristike
mogućnost rada na temperaturi tekućeg helija
Ostale tehničke karakteristike
impulsna mjerenja relaksacijskih vremena
impulsni ENDOR
CW ENDOR
CW EPR
Popratna i dodatna oprema
vakuum pumpe, kriostat, transfer cijevi
Vijek trajanja
više od 20 godina

Location

Zavod
Laboratorij
Grad
Zagreb
Adresa
Bijenička 54
Krilo/Kat/Soba
III krilo soba 022

Terms of use

Cjenik korištenja
Jedna vrsta proizvoda/materijala (snimanje spektara na sobnoj temperaturi i njihova analiza) za korisnike koji nisu u sustavu znanosti je
1.548,28 kn + pdv kn (1 norma sat).
Popis ovlaštenih korisnika
Dr. sc. Marina Ilakovac-Kveder
Dr. sc. Dijana Žilić
Dr. sc. Boris Rakvin
Dr. sc. Jurica Jurec
Dr. sc. Nadica Maltar Strmečki
Upute za korisnike
Samostalni rad na spektrometru zahtjeva značajno predznanje iz fizike magnetskih rezonancija
Servis uz naplatu
prema raspoloživom cjeniku
Način korištenja instrumenta
samostalni rad - ovlašteni korisnici

Tržišna prilika

Opis tržišne prilike
interesantno za područja:
1. industrija pića
2. industrija hrane
3. medicina
4. fizika i kemija materijala
Opis usluge
1. detekcija slobodnih radikala u otopinama (npr. antioksidacijska svojstva tekućina/sjemenki/brašna npr. sokovi, ulja, vina i sl.)
2. detekcija paramagnetskih centara u (bio)materijalima
3. kvantifikacija paramagnetskih centara (dozimetrija)
4. detekcija za zdravlje škodljivih elemenata (npr. mangan, krom, željezo, bakar)

This site uses cookies.

Some of these cookies are essential, while others help us improve your experience by providing insights into how the site is being used.

For more detailed information on the cookies we use, please check our Privacy Policy.

  • Necessary cookies enable core functionality. The website cannot function properly without these cookies, and can only be disabled by changing your browser preferences.