Druga godina // Second Year Project Results

REQUENCRIM

Second year/Druga godina istraživanja

- završeno sakupljanja uzoraka prokapnice i kišnice, te monitoring vlage i tempeature u 3 spilje u jednogodišnjem razdoblju (11.2014 -11.2015); izmjeren sadržaj stabilnih izotopa (δ2H i δ18O) u  uzorcima prokapnice i kišnice, sadržaj stabilnih izotopa (δ13C  i δ18O ) u sigama iz spilje Modrič i spilje Lokvarka; metodom U-Th datirane su sige iz Nove Grgosove spilje i spilje Modrič, a metodom 14C sige iz spilje Lokvarka; pokazano je da su mikroklimatski uvjeti (temperatura zraka, vlažnost) u sve tri spilje praktički konstantni tijekom godine, a sezonske varijacije sadržaja stabilnih izotopa 2H i 18O u prokapnici su znatno manje od onih u kišnicama, tako da su sve tri spilje pogodne za paleoklimatska istraživanja.

- sakupljanje uzoraka sedre sa starih/neaktivnih barijera, vode i bilja na rijeci Zrmanji, kemijske i izotopne analiza voda, izmjerena starost uzoraka sedre metodom 14C; ustanovljeno je da je sedra taložena tijekom Holocena, a daljnjim istraživanjem pokušat će se pronaći sedra iz starijih interglacijala; određeni su uvjeti taloženja sedre na više lokacija na Zrmanji.

- nastavljeno je rekognosciranje i uzorkovanje algnih trotoara; uzorkovani su trotoari na četiri lokacije na južnom Jadranu te obavljeno rekognisciranje kao priprema za terenska uzorkovanja koja će se obaviti slijedeće godine. 

- određen je izotopni sastav ugljika (δ13C i a14C) i kisika (δ18O) većeg broja uzoraka ljuštura školjkaša i talusa algi (karbonatni dio i organski dio), 

- određen izotopni sastav ugljika (δ13C  i a14C)  u jezerskom sedimentu (karbonatni i organski dio) iz jezera Prošće i Kaluđerovac na Plitvičkim jezerima, određen mineraloški sastav jezerskih sedimenata, izmjeren C/N i TOC; pokazalo se da geokemijski i izotopni sastav jezerskih sedimenata ovisi o uvjetima okoliša jezera; u Prošćanskom jezeru određena je značajna frakcija karbonata i organske tvari terestrijalnog podrijetla/alogeni, dok u sedimentima jezera Kaluđerovac prevladava karbonat taložen in-situ/autigeni (uglavnom kalcit) kao i autigena organska tvar (vodnog porijekla); iako je organska tvar u sedimentima krških jezera znatno manje zastupljena od karbonata, pokazano je da informacije dobivene iz organske tvari i korelacije s informacijama dobivenih iz karbonatne frakcije rezultiraju dodatnim podacima o promjenama u jezerskom okolišu u prošlosti.   

- rezultati istraživanja prikazani su u 3 rada koji su poslani u časopis Quaternary International, special issue „Quaternary in Croatia“

- Suradnici na projektu predstavili su rezultate svojih istraživanja na više domaćih i međunarodnih znanstvenih skupova (European Society for Isotope Research (ESIR) Workshop XIII, Zadar, 20. – 24.09.2015.; 6. geografski kongresu, Trogir, 29.09.-2.10.2015.; GEOSUB, International congress 2015, Underwater geology, Trst, Italija, 13.-14.10.2015.; Interdisciplinary Quaternary Investigations Workshop, Zagreb, 15. 10. 2015.; 22th International Radiocarbon Conference, Dakar, 16.-20.11.2015.; Methods of Absolute Chronology, Gliwice, Poljska, 11-13.5.2016.; 24th International Karstological School, Postojna, Slovenija, 13. – 17.06.2016.; 35th International Geological Congress, Cape Town, South Africa, 27.8. – 4.9.2016.

- posebna sekcija posvećena projektu REQUENCRIM organizirana je tijekom međunarodne konferencije ESIRXIII koju su organizirali suradnici na projektu iz IRB-a i Sveučilišta u Zadru; održano je 6 predavanja na kojima su predstavljeni dosadašnji rezultati istraživanja; svi sažeci objavljeni u Book of Abstracts; organizirana stručna ekskurzija u spilju Modrič 

Sudionici konferencije ESIR2015, Zadar

Sudionici konferencije ESIR2015, Zadar

 

Suradnici projekta na konferenciji ESIR2015

Suradnici projekta na konferenciji ESIR2015

Na stručnom izletu u spilju Modrič

Na stručnom izletu u spilju Modrič