Laboratorij za biološke učinke metala

Laboratorij za biološke učinke metala

LBUM je specijalizirana interdisciplinarna skupina suradnika usmjerenih na istraživanje i razvoj biomarkera za rano otkrivanje učinaka metala sa svrhom procjene zagađenja vodnog okoliša.

left right

Misija i vizija laboratorija

  • definirati biološke i biokemijske promjene u autohtonih vodenih organizama (školjkaša i riba) koje su uzrokovane zbog njihove izloženosti esencijalnim i ne-esencijalnim metalima, koristeći integrirani biološki i kemijski pristup
  • primijeniti interdisciplinarne vještine i znanja za provedbu Okvirne direktive o vodama i Okvirne direktive o morskoj strategiji da bi se postiglo i održalo dobro ekološko stanje prirodnih voda Republike Hrvatske

Teme istraživanja 

  • procjena bioraspoloživosti metala u vodenom okolišu korištenjem pasivnih uzorkovača za metale i razina metala u citosolu tkiva vodenih organizama
  • istraživanje inducibilnosti i polimorfizma metalotioneina, te njihovih svojstava vezanja metala
  • procjena prirodne i metalima inducirane varijabilnosti metalotioneina, te njihova primjena kao biomarkera izloženosti metalima u morskim, estuarijskim i slatkovodnim organizmima (školjkaši i ribe)
  • korištenje ribljih crijevnih nametnika (Acanthocephala) kao pokazatelja izloženosti riba metalima preko ishrane
  • primjena raspodjele stanične energije u školjkaša u estuarijskim i obalnim morskim ekosustavima za procjenu prirodnog ili antropogenog stresa
  • primjena kromatografskih analiza i analiza metala za karakterizaciju profila proteina i metala u citosolima tkiva vodenih organizama
  • integracija prikupljenih bioloških i kemijskih podataka u svrhu razlikovanja utjecaja prirodnih čimbenika od antropogenih utjecaja na proučavane biomarkere

Publikacije

   

Dušica Ivanković
dr. sc.

viši znanstveni suradnik
+385 1 456 1047
1447 1604

Marijana Erk
dr.sc.

viši znanstveni suradnik
+385 1 468 0216
1278 1447

Tatjana Mijošek
mag. biol. exp.

Asistent
+385 1 468 0216
1278 1447

Vlatka Filipović Marijić
dr. sc.

znanstvena suradnica
+385 1 468 0216
1278 1447

Zrinka Dragun
dr.sc.

Viši znanstveni suradnik
1278

Zuzana Redžović
mag. biol. exp.

asistent
+385 1 468 0216
1278 1447
Metali i stanični biomarkeri

Metali i stanični biomarkeri

Projektom je predloženo interdisciplinarno izučavanje staničnih biomarkera pobuđenih subletalnim koncentracijama metala u tkivima indikatorskih morskih i estuarijskih organizama, kao što su školjkaši i ribe.

više »
Stanične promjene u vodnih organizama pobuđene metalima

Stanične promjene u vodnih organizama pobuđene metalima

Glavni istraživač / voditelj: Biserka Raspor

Organizmi, koji obitavaju u riječnim, estuarijskim vodama te priobalnoj morskoj vodi, izloženi su povremenim i naglim promjenama abiotičkih uvjeta (temperature, otopljenog kisika, slanosti vode), ali isto tako i biotičkim promjenama (reprodukcijski ciklus, raspoloživost hrane, starenje). Prilikom razmatranja promjena na staničnoj razini pobuđenih metalima, potrebno je 

više »