Objavljeno: 09.04.2018. 15:11

Generiranje parova polarizacijski spregnutih fotona u Laboratoriju za fotoniku i kvantnu optiku Zavoda za eksperimentalnu fiziku

Istraživači istraživačke jedinice „Fotonika i kvantna optika“ Znanstvenog centra izvrsnosti za napredne materijale i senzore (CEMS) danas su dovršili gradnju eksperimentalnog postava izvora parova spregnutih fotona zasnovanog na procesu spontane parametarske pretvorbe (eng. spontaneous parametric downconversion (SPDC), kolinearni proces tipa II) fotona valne duljine 405 nm u parove infracrvenih fotona u PPKTP kristalu te optičkom postavu u Sagnac-ovoj konfiguraciji.

Generiranje parova polarizacijski spregnutih fotona u Laboratoriju za fotoniku i kvantnu optiku Zavoda za eksperimentalnu fiziku

Izvor stabilno generira koincidentne parove polarizacijski spregnutih fotona.

Iako je kvantno sprezanje fotona poznato, ovaj kontraintuitivni efekt i dalje je predmet intenzivnog istraživanja kako na fundamentalnoj, tako i na razini mogućih primjena u kvantnoj komunikaciji, kvantnom računanju i kvantnoj metrologiji, a ostvareni rezultat ključan je za buduća istraživanja ove grupe.