Akademik Ivo Šlaus

Akademik Ivo Šlaus rođen je 26.9.1931. u Splitu. Na Prirodoslovno-matematičkom fakultetu u Zagrebu je diplomirao 1954. i doktorirao 1958. Područja njegovog primarnog znanstvenog rada su nuklearna fizika, fizika čestica i medicinska fizika o čemu je objavio više od 360 znanstvenih publikacija i pet monografija.

Akademik Ivo Šlaus

Međunarodni odnosi, održivi razvoj i znanost o znanosti su također područja istraživanja I. Šlausa.

Urednik je 6 zbornika radova iz fizike i dva iz međunarodnih odnosa. Pozvani predavač bio je na 57 međunarodnih konferencija. Organizirao je 18 međunarodnih konferencija. Bio je glavni istraživač na projektima IAEA, EU, NSF (SAD), a u dva navrata 2005. i 2008. direktor NATO workshopa. Recenzent za projekte EU Framework 5, 6 i 7, te za NSF, DOE projekte u SAD i u RH.

Počasni je član udruženja američkih fizičara (American Physical Society). Bio je profesor (visiting professor) na: University of California, Los Angeles, SAD (1964. - 2003.), Georgetown University, Washington, DC (1972. - 94.), Duke University, NC (1980. - danas), Free University, Amsterdam, Nizozemska (1974.), Universite Louvain, Louvain-la-Neuve, Belgija (1975.), Kyoto University, Japan (1981.), te savjetnik Los Alamos National Laboratory, Los Alamos, NM (1972. - 2002.), Naval Research Laboratory, Washington, DC (1973. - 1980.), Institut Jožef Stefan i Internatioanl postgraduate school Jožef Stefan, Ljubljana (1996. - danas).

Godine 1977. izabran je za izvanrednog, a 1991. i za redovnog člana Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti. Iste godine postao je i predsjednik Odbora HAZU za međunarodnu suradnju. Za vrijeme njegovog predsjedavanja HAZU je postala član Međunarodnog vijeća znanstvenih društava ICSU, međunarodnih i europskih udruga znanstvenih društava i udruge Europskih akademija znanosti i umjetnost (ALLEA) i udruge svih akadmija svijeta (IAP i IAMP).

I. Šlaus je bio od 2000. do 2003. zastupnik u Hrvatskom Saboru, član Odbora za međunarodne odnose i Odbora za obrazovanje, znanost, kulturu i šport. Godine 1997 je su-osnovao i bio glavni tajnik Hrvatskog pokreta za demokraciju i socijalnu pravdu. Akademik Šlaus je član i suosnivač Academia Europaea (od 1988.) i predsjednik njenog Odbora za fiziku i tehničke znanosti (1990. - 1994.), član Academia Scientiarum et Artium Europaea u Salzburgu (od 1992.), član World Academy of Art and Science (WAAS) (od 1994.) i njen predsjednik (2011. - 2013.), a sada je njen počasni predsjednik, od 2005. je član predsjedništva WAAS i bio je predsjednik za Jugoistočnu Europu. I. Šlaus je osnivač i glavni urednik časopisa Cadmus, kojeg izdaje WAAS. Šlaus je počasni član New Westminster College, Vancouver, Kanada. Vanjski je član Makedonske akademije i dopisni član Crnogorske akademije, te Akademije medicinskih znanosti Hrvatske.

Član je Međunarodnog savjeta za Science Policy Studies, član World Innovation foruma, član UNESCO Task group for Revitalizing R&D u Jugoistočnoj Europi, suosnivač i predsjednik Međunarodnog centra za održivi razvoj u Ljubljani. Akademik Šlaus je od 2002. i član Međunarodnog vijeća Pugwash conferences on Science and World Affairs kao i član Počasnog Odbora i panelist međunarodne konferencije: Religion, Science and the Environment.

Od 1987. je član Rimskog kluba, a 1993. osnovao je i postao predsjednikom Hrvatske udruge Rimskog kluba. Akademik Ivo Šlaus dobitnik je nagrade Ruđer Bošković 1962. i 1969. godine, a 2008. primio je državnu nagradu za životno djelo. I. Šlaus je dekan Dag Hammarskjöld visoke škole međunarodnih odnosa i diplomacije, Zagreb i član uredništva Međunarodne studije (od 2013).

Kontakt

Ivo Šlaus

Ivo.Slaus@irb.hr
+385 1 425 652