Dr. sc. Mirjana Maksić

Dr. sc. Mirjana (Eckert) Maksić rođena je u Banja Luci 1944 godine. Diplomirala je na kemijsko-tehnološkom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu (1967.), a doktorirala na Sveučilištu u Zagrebu 1972. god. s temom iz problematike istraživanja dugoživućih kationa primjenom NMR metode. Od 1967. god zaposlena je u Zavodu za Organsku kemiju i biokemiju na IRB-u.

Dr. sc. Mirjana Maksić

Na radno mjesto znanstevne savjetnice izabrana je 1989. godine. Za vrijeme doktorskih studija boravila je godinu dana na Sveučilištu Tenneesse, USA, a od 1979-1981. god. bila je na postdoktorskom usavršavanju na Sveučilištu u Heidelbergu. Nakon toga je u više navrata kao stipendista ugledne zaklade A. von Humboldt boravila kao gostujuća znanstvenica na Sveučilištima u Heidelbergu i Münsteru.

Bavi se istraživanjima u području fizikalno-organske kemije, s težištem na kompjuterskom dizajnu i laboratorijskoj pripravi organskih i organometalnih molekula ciljanih svojstava, te proučavanju njihove elektronske strukture i reaktivnosti pomoću spektroskopskih i kvantno-kemijskih metoda, te fotodinamikom modelnih biološki aktivnih molekula primjenom rigoroznih multireferentnih i multikonfiguracijskih računa. U novije vrijeme uvela je sa suradnicima u našu sredinu nova vrlo moderna istraživanja u području visokotlačne organske kemije, mikrovalne organske sinteze i mehanokemije, te istraživanja mogućnosti primjene organskih katalizatora u tehnološki važnim procesima proizvodnje biodizela.

Objavila je 186 izvornih znanstvenih radova u međunarodnim znanstvenim časopisima, uvrštenih u bazu Current Contents, 7 stručnih radova, te 12 poglavlja u knjigama inozemnih izdavača. Radovi su joj citirani više od 2300 puta (prema bazi WOS) u primarnim publikacijama. Su-urednica (sa Z. Maksićem) je knjige "Molecules in Natural Science and Medicine. An Enconium for Linus Pauling", Ellis Horwood, 1991. god. i su-prevodilac (sa Z. Maksićem) popularne knjige "Kako živjeti dulje i osjećati se bolje" L. Paulinga na hrvatski jezik, koja je doživjela 3 izdanja (1989, 1990. i 1997. godine). Su-autor (s dr. sc. Z. Glasovcem) je jednog hrvatskog i jednog EU patenta.

Za svoj znanstveni rad nagrađena je državnom nagradom "Ruđer Bošković za 1993. godinu i nagradom grada Zagreba 2005. godine. Bila je predavač na poslijediplomskoj nastavi iz kemije Prirodoslovno-matematičkog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, te mentor većeg broja diplomskih, magistarskih i doktorskih radnji. Vodila je niz domaćih i međunarodnih projekata i aktivno surađuje s nizom istraživačkih grupa u Europi i šire. Učestvovala je u radu mnogobrojnih domaćih i međunarodnih znanstvenih skupova s predavanjima ili posterskim priopćenjima, odnosno kao pozvani plenarni ili sekcijski predavač, te predsjedatelj sekcija.

Obnašala je niz dužnosti na Institutu i izvan njega, kako u zemlji tako i na međunarodnom planu. Od 1990. god. do umirovljenja 2010. god. bila je voditeljica novoosnovanog laboratorija za fizikalno-organsku kemiju, a od 2005-2008. godine obnašala je dužnost predstojnice Zavoda za organsku kemiju i biokemiju instituta. Od 1999. – 2004. godine bila je zamjenica predsjednika Znanstvenog vijeća instituta. U razdoblju od 2010-2013. godine bila je član Upravnog odbora Hrvatske zaklade za znanost, a trenutačno je koordinatorica Stalnog odbora za prirodne znanosti Hrvatske zaklade za znanost. Od 2004.–2006. god. bila je članica Nacionalnog znanstvenog vijeća za znanost RH, a od 2005.- 2007. god. predsjednica Područnog vijeća za prirodne znanosti Ministarstva znanosti, obrazovanja i športa. Član je Hrvatskoga kemijskog društva (HKD-a), a od 1998.-2002. god. bila je predsjednica društva, te njegova dopredsjednica od 2002. – 2004. god.

Od aktivnosti na međunarodnom planu valja posebno istaknuti njezino višegodišnje djelovanje u međunarodnom Organizacijskom odboru europskih simpozija iz organske reaktivnosti (ESOR) i pododbora za strukturnu i mehanističku kemiju IUPAC-a. Također je bila predstavnica Hrvatske u Upravnom Odboru COSTD30 (COSTD10 od 1999.-2002.) akcije. Urednica je za fizikalno-organsku kemiju časopisa Centr. Europ. J. Chem. od 2003. godine i pridružena urednica (associated editor) časopisa J. Phys. Org. Chem., od početka 2006. god. Prije toga bila je članica uredništva časopisa Croatica Chemica Acta u kojemu je od 1977.-1979. obnašala dužnost pomoćne urednice. Stalni je recenzent više znanstvenih časopisa iz područja organske i teorijske kemije.

Kontakt