Skip to main content

Sinteza naprednih anorganskih katalizatora s povećanim brojem kiselih mjesta

Principal investigator

Project type
Znanstveno-istraživački projekti
Programme
Research Projects
Financier
Croatian Science Foundation
Start date
Mar 1st 2017
End date
Feb 28th 2021
Status
Done
Total cost
924000 HRK
More information

Zeoliti su mikroporozni alumino-silikatni materijali vrlo dobro definirane kristalne strukture i termičke stabilnosti. Zahvaljujući svojoj strukturi, kanali i otvori pora mogu biti raznih veličina (0.2-1.3 nm) i oblika. Broj dostupnih Lewis-ovih (kadkad i Bronsted-ovih) kiselih mjesta na čvrstim katalzatorima, kao što su zeoliti, je od najveće važnosti za efikasnost katalizirane organske reakcije. U cilju razjašnjenja utjecaja različitih zeolitnih struktura (MFI, MOR, BEA, FAU) na katalitička svojstva za pretvorbu metanola u olefin, sintetizirat će se kristali različitih zeolita (ZSM-5, mordentie, beta, ZY) mikrometarske veličine. Poboljšanje njihovih katalitičkih mogućnosti će se realizirati sustavnim studiranjem preko dva pristupa: - povećanjem dostupne površine na kristalima i - povećanjem broja kiselih mjesta. Površina kristala može se povećati kroz redukciju njihove veličine (kroz sintezu nanometarskih kristala) ili pravljenjem većih pora na kristalima mikrometarske veličine. Mezoporoznost kristala će se postići sintezom hierarhijskih zeolita koristeći dva (ili više) templata za sintezu, kao i tehnikom dealuminacije/desilikacije. Drugi način povećanja broja kiselih mjesta u pripravljenim zeolitima je uvođenje određenih kationa metala (Ti, Zr, Fe, Sn) koristeći ionsku zamjenu u čvrstom stanju metodom mljvenja i/ili mokrom impregnacijom. Broj katalitičkih kiselih mjesta će se određivati uporabom vacuum FTIR spektroskopije adsorbiranog piridina ili sličnih organskih molekula. Dodatni post-sintetski tretman pripravljenih hierarhijskih zeolita, provodit će se ugradnjom nanometarskih čestica metalnih-oksida (priređenih sol-gel postupkom) u njih da čine hibridne (kompozitne) katalizatore. Mnoge tehnike/metode će se koristiti za karakterizaciju strukturnih, čestičnih i katalitičkih svojstava uzoraka: PXRD, AAS, OM, SEM, TEM, LLS, FTIR, DR-UV/Vis, NMR, TG-DTG, N2 adsorption/desorption, PALS.

This site uses cookies.. Some of these cookies are essential, while others help us improve your experience by providing insights into how the site is being used. For more detailed information on the cookies we use, please check our Privacy Policy.

Customise settings
  • Necessary cookies enable core functionality. The website cannot function properly without these cookies, and can only be disabled by changing your browser preferences.