AFM usluge analize

AFM usluge analize

Kapitalna oprema: AFM sustav za mikroskopiju atomskih sila 

  • vizualizacija i karakterizacija površina i površinskih procesa na nanoskali primjenom mikroskopije atomskih sila (AFM), (npr. proteini, lipidne vezikule, stanice, biomineralizirane strukture, gelovi, nanočestice, tanki filmovi, legure, keramika, dentalni kompoziti, tkanina, papir)
  • karakterizacija mikronskih i submikronskih organskih čestica u vodenim sistemima (npr. uvjeti izražene antropogene aktivnosti: marikultura, pristaništa brodova, ispusti) primjenom komplementarnih površinskih tehnika
25
Sij

Seminar Zavoda za istraživanje mora

Lokacija: Predavaonica III krilo
Datum: 25.01.2017. Vrijeme: 10:30

Predavač: Dr. Cedric Garnier
Ustanova: Université de Toulon, France

Toulon Bay (NW Mediterranean Sea) sediments contamination: Diagnostic and impact on the coastal ecosystem

Sva događanja »