djelatnici Laboratorija za informatiku i modeliranje okoliša

Laboratorij za informatiku i modeliranje okoliša

U Laboratoriju se provode istraživanja u području ekološkog modeliranja i informatike o okolišu te istraživanja bioraznolikosti, u cilju procjene stanja prirodnih ekosustava, procjene ekološkog rizika i održivog upravljanja biološkim resursima.

Tin Klanjšček

Voditelj laboratorija

Ph.D. Tin Klanjšček

+385 1 456 1078
left right

Preduvjet za održivo upravljanje prirodnim resursima je procjena njihovog trenutnog stanja, razumijevanje  međuovisnosti procesa u okolišu i predviđanje posljedica i rizika ljudskog djelovanja na okoliš. Naš laboratorij doprinosi potrebnim znanstvenim spoznajama istraživanjem bioraznolikosti, skupljanjem i obradom podataka o okolišu, opisivanjem i pronalaženjem međuovisnosti matematičkim metodama i operacionalizacijom stečenih znanja primjenom informatike o okolišu.

Misija LIMO-a je doprinositi razvoju

 •  modela za bolje razumijevanje funkcioniranja ekosustava,
 •  metoda za predviđanje utjecaja na okoliš uključujući akvatičke i terestričke ekosustave,
 •  metoda i postupaka za analizu, obradu i vizualizaciju geoprostornih podataka o okolišu,
 •  indikatora bioraznolikosti te poznavanju hrvatske i svjetske bioraznolikosti gljiva.

Oprema:

 • podvodna kamera, mjerači nivoa mora
 • svjetlosni istraživački mikroskop
 • HP klaster (24 blade procesora)
 • serveri, radne stanice, prijenosna računala
 • HP laserski štampači, ploteri, skeneri, GPS uređaji

Armin Mešić
Dr. sc.

viši znanstveni suradnik
+385 1 456 0930
1710

Ivana Kušan
dr. sc.

Poslijedoktorand
+385 1 456 1075
1475

Jadranka Pečar Ilić
izv. prof. dr. sc.

viša znanstvena suradnica
+385 1 456 1140
1340

Jasminka Klanjšček
dr. sc.

viši asistent
+385 1 456 1131
1652

Neven Matočec

+385 1 456 1075
1475

Sonja Nikolić
dr. sc.

znanstvena savjetnica
+385 1 456 1075
1475

Tarzan Legović
Prof.dr.sc.

znanstveni savjetnik
+385 1 468 0230
1331

Zdenko Tkalčec
dr. sc.

znanstveni suradnik
+385 1 456 0930
1710

Zoran Ereš
mr. sc.

stručni suradnik
+385 1 456 1196
1596

Finfish mariculture dynamic energy budget model (FiMDEB)

Glavni istraživač / voditelj: Tin Klanjšček

Riblji resursi u prirodi su drastično smanjeni, sa tendencijom daljnjeg smanjenja i realnom mogućnošću presušivanja. Marikultura - uzgoj morskih organizama u kontroliranom okolišu – nudi alternativan izvor morske hrane. Svjetski trendovi pokazuju da je marikultura u brzom porastu, a razvoj marikulture uvršten je i među strateške ciljeve hrvatskog programa razvoja. Dostizanje ovog cilja zahtjeva konkurentnost hrvatskih proizvođača, što stvara potrebu za svođenjem utjecaja na okoliš i troškova proizvodnje na
minimum.

Cilj UKF projekta Finfish Mariculture Dynamic Energy Budget Model - FiMDEB bio je stvaranje modela koji povezuje hranjenje s rastom riba, te traženje efikasnijih strategija hranidbe uz pomoć novog modela. Predviđeno je da model bude temeljen na teoriji Dinamičkih energijskih budžeta (Dynamic Energy Budget- DEB), koja opisuje kako organizmi pribavljaju i koriste energiju.

više »

Informacijski sustavi o kakvoći okoliša i procjeni okolišnog rizika

Glavni istraživač / voditelj: Jadranka Pečar Ilić

Primjena Informacijskih i komunikacijskih tehnologija (ICT) prepoznata je u svijetu kroz praćenje (monitoring) stanja okoliša i sigurnosti upravljanja rizikom u opasnostima izazvanih prirodnim pojavama, industrijskim akcidentima, te utjecajem energetskih i prometnih sustava (Environmental Informatics). Od posebnog su interesa in-situ sustavi i daljinska mjerenja za praćenje stanja okoliša putem umreženih uređaja (senzora) i komunikacijskih sustava. Cilj projekta je razvoj specijaliziranih informacijskih sustava (IS), Web aplikacija za vremensko-prostorne prikaze i servisa za učinkovito upravljanje složenim podacima i procesima iz istraživanja voda, prirodnih i antropogenih izvora zagađenja, procjene okolišnog rizika, uključujući i utjecaj prometa na vodotoke.

više »
Slika 1: Aktivnosti, pritisci, komponente, čimbenici i pokazatelji

Procjena prihvatnog kapaciteta za turiste u zaštićenim područjima prirode

Glavni istraživač / voditelj: Tarzan Legović

Svrha ovog interdisciplinarnog projekta je unaprijediti upravljanje zaštićenim područjima kako bi se poboljšala zaštita tih područja, kao i njihova korist za društvo. To ćemo postići razvojem nove sveobuhvatne metode za izračun prihvatnog kapaciteta zaštićenih područja za turiste, te  demonstracijom metode na dva zaštićena područja različitih ekoloških i društveno-gospodarskih obilježja.

više »

Aktivnosti LIMO-a uključuju:

 • Izradu studija utjecaja na okoliš: procjena utjecaja akvakultura na okoliš; procjena utjecaja marina na obalno more; procjena utjecaja podmorskih ispusta na obalno more
 • Izradu procjena kapaciteta okoliša za: akvakulture; brodice i jahte u zaštićenom području
 • Povećanje kapaciteta okoliša za akvakulture
 • Procjena kretanja voda i otopljenih tvari u okolišu
 • Procjena opasnosti od hipoksije u moru i jezerima
 • Inventarizaciju i procjenu ugroženosti gljiva na određenom geografskom području
 • Identifikaciju gljiva
 • Razvoj informacijskih sustava o istraživanju, zaštiti i upravljanju okolišem: procjena kakvoće površinskih voda i utjecaj rječne plovidbe na okoliš
 • Razvoj Web GIS aplikacija i usluga
 • Stvaranje digitalnih karata, te transformacija GPS mjerenja

ISTRAŽIVANJE BIORAZNOLIKOSTI

Nove vrste gljiva koje su otkrili i opisali članovi našeg laboratorija
(fotogalerija)

Neke rijetke i/ili ugrožene vrste gljiva (fotogalerija)

Odabir recentnih publikacija (u 2011):

 1. Jusup, M., Klanjšček, T., Matsuda, H., and Kooijman, S.A.L.M. 2011. A Full Lifecycle Bioenergetic Model for Bluefin Tuna.PLoSONE 6(7): e21903. doi:10.1371/ journal.pone.0021903.
 2. Klanjšček, Jasminka; Geček, Sunčana; Legović, Tarzan. Influence of fish feed composition on oxygen utilization during decomposition of aquaculture effluents // Aquaculture Research. (2011) DOI: 10.1111/j.1365-2109.2011.02994.x
 3. Molnár, P.K., Derocher, A.E., Klanjšček, T. and Lewis, M.A. 2011. Predicting climate change impacts on polar bear litter size.NatureCommunications2, 186 doi: 10.1038/ncomms1183
 4. Muller, E.B., Ananthasubramaniam, B., Klanjšček, T. and Nisbet, R.M. 2011. Entrainment of cell division in phytoplankton with dynamic energy budgets. JournalofSeaResearch,66(4):447-455.

Obrazovanje

Kolegiji na preddiplomskom studiju

 1. Sveučilište u Osijeku, Biologija
  Naziv kolegija: Kvantitativna biologija
  Nositelji kolegija: Hackenberger, Branimir; Legović, Tarzan

Kolegiji na diplomskom studiju

 1. Sveučilište u Zagrebu, Prirodoslovno-matematički fakultet; University of Innsbruck
  Naziv kolegija: Ekološko modeliranje ;Ecological modelling
  Nositelj kolegija: Legović, Tarzan

Kolegiji na poslijediplomskom doktorskom studiju

 1. Sveučilište u Zagrebu, Prirodoslovno-matematički fakultet; Sveučilište u Osijeku
  Naziv kolegija: Biostatistika
  Nositelj kolegija: Legović, Tarzan
 2. Sveučilište u Zagrebu, Prirodoslovno-matematički fakultet; Sveučilište u Osijeku
  Naziv kolegija: Ekološko modeliranje
  Nositelj kolegija: Legović, Tarzan
 3. Sveučilište u Zagrebu, Prirodoslovno-matematički fakultet: Oceanologija
  Naziv kolegija:  GIS u oceanografiji
  Nositelji kolegija: Pečar-Ilić, Jadranka; Ružić, Ivica
 4. Sveučilište u Zagrebu, Fakultet elektrotehnike i računarstva,
  Naziv kolegija: Odabrana područja iz organizacije obrade podataka
  Nositelji kolegija: Skočir, Zoran; Pečar-Ilić, Jadranka; Banek, Marko
 5. Sveučilište u Rijeci, Medicinski fakultet
  Naziv kolegija: Ekološki modeli u okolišnim procesima
  Nositelj kolegija: Legović, Tarzan