Tekućinska kromatografija visoke razlučivosti sa spektrometrom masa

HPLC Agilent 1200 Series i MS Agilent 6420

Sustav se sastoji od sustava za HPLC Agilent 1200 Series s DAD detektorom spektrometrom mase s trostrukim kvadrupolom Agilent 6420.

  • Ionizacija raspršenim elektronima (Electrospray Ionisation - ESI)
  • Multimode source (ESI i APCI)

Načini snimanja:

  •  MS scan
  •  Selective Ion Monitoring (SIM)
  •  MS/MS produkt ion
  •  MS/MS prekursor ion
  •  Neutral gain/loss
  •  Multiple Reaction Monitoring (MRM)

Mogućnosti rada na MS/MS sistemu:

Kvalitativna analiza

 • snimanje spektra uzorka
 • određivanje molekulske mase spoja
 • analiza fragmentacije određenog molekulskog iona (product ion)
 • određivanje prekursora određenog fragmenta (precursor ion)

Kvantitativna analiza

 • koristeći standardne otopine analita i interni standard MRM tehnikom izradi se kalibracijska krivulja na temelju koje se odredi koncentracija u uzorcima

Uvjeti korištenja:
Prema dogovoru s osobljem laboratorija, uz ispunjavanje priloženog formulara

Cjenik (po satu snimanja)
Za korisnike s IRB-a   40,00 kn
Za korisnike u sustavu znanosti RH, ali izvan IRB-a   72,29 kn
Za korisnike izvan sustava znanosti RH   430,50 kn

Smještaj instrumenta:
Laboratorij za biomimetičku kemiju
II. krilo, soba 131
 

Kontakt:

Dr. sc. Ivanka Jerić, e-mail: ijeric@irb.hr
tel. +385 1 4560998
fax. +385 1 4680 195

Dipl. ing. Lidija Brkljačić, e-mail: lidija.brkljacic@irb.hr
tel. +385 1 4560998
fax. +385 1 4680 195

formular-lkupg 25,00 kB / msword

MS info dan-prezentacija