Skip to main content

UV-VIS-NIR spektrofotometar, UV-3600 opremljen je reflektirajućom integriranom sferom koja omogućuje istraživanje optičkih svojstava čvrstih praškastih materijala, neprozirnih tankih filmova te drugih čvrstih neprozirnih materijala (papir, tekstil, folije, itd.) u transmisijskom, apsorpcijskom i refleksijskom modu. Pored čvrstih uzoraka moguće je i mjerenje apsorpcijskih i transmisijskih spektara tekućih uzoraka.
Osnovne karakteristike instrumenta:
Izvor ultraljubičastog (UV) zračenja je halogena lampa, a izvor vidljivog (VIS) i bliskog infracrvenog (NIR) zračenja je deuterijska lampa. Instrument ima 3 detektora, fotomultiplikator (PMT) za detekciju ultraljubičastog i vidljivog zračenja te InGaAs i PbS detektore za detekciju bliskog infracrvenog zračenja. InGaAs detector povećava osjetljivost u prijelaznom području između vidljivog i bliskog infracrvenog zračenja.

General instrument information

Skraćeni naziv instrumenta
UV-3600
Inventarni broj
38634
Uža područja primjene
Mogućnost mjerenja transmisije, apsorbancije i difuzijske reflektancije praškastih, krutih i tekućih uzoraka kao i tankih filmova.
Popis usluga
Snimanje i interpretacija UV-Vis-NIR spektara
Naziv projekta u sklopu kojeg je instrument nabavljen
Sinteza i mikrostruktura metalnih oksida i metalnih stakala
Kategorija
srednja
Vrsta instrumenta
spektrometar
Vrsta analize
optička karakterizacija
Samostalan/vezan
Samostalan instrument
Procijenjeni broj korisnika
20
Tijelo koje je financiralo nabavku opreme
Matična ustanova
Vanjski link za kapitalnu opremu (sestar.irb.hr)

Characteristics

Model
UV-3600
Mrežna URL adresa instrumenta na stranicama proizvođača
Proizvođač
Shimadzu
Mrežna URL adresa proizvođača
Radno i mjerno područje
Područje valnih duljina: 185 to 3300 nm; Spektralna širina vrpce: VIS/UV područje: 0.1 - 8 nm ( 8 koraka), NIR područje: 0.2 - 32 nm (10 koraka); Rezolucija: 0.1 nm
Princip rada i mjerna tehnika
Ultraljubičasto (UV) i vidljivo (Vis) zračenje zauzima u elektromagnetskom dijelu spektra područje od ~10 do 750 nm. Područje mjerenja za VIS je od ~400 – 700 nm, a za UV od ~200-400 nm.
Međudjelovanje UV-VIS elektromagnetskog zračenja s atomima i molekulama ispitivanog materijala ima za posljedicu prijelaz elektrona iz orbitala niže energije u orbitale više energije. Prijelaz elektrona između dviju orbitala naziva se elektronskim prijelazom, a odgovarajući apsorpcijski proces elektronska apsorpcija.
Kada upadno zračenje prođe ili se reflektira od uzorka, količina apsorbiranog zračenja je razlika između upadne (Io) i propuštene zrake (I), a iskazuje se kao transmitancija (T) ili apsorbancija (A): T = I / Io; A = -log T.

U UV-Vis spektru se najčešće javlja nekoliko širokih vrpci čija pojava ukazuje na prisustvo određenih kromofora-molekulskih skupina u istraživanom uzorku. Valna duljina maksimuma apsorpcije kao i intenzitet apsorpcije određeni su okruženjem kromofora u strukturi uzorka, otapalom/matricom u kojoj je uzorak dispergiran, koncentracijom, temperaturom i pH.
Detaljne tehničke karakteristike
Mjerno područje: 185 - 3300 nm
Rezolucija: 0.1 nm
Spektralna širina vrpca: u UV-VIS području od 0.1 nm do 8 nm (u 8 koraka); u NIR području od 0.2 nm to 32 nm (u 10 koraka)
Točnost valnih duljina: UV/VIS područje:+-0.2 nm; NIR područje:+-0.8 nm
Brzina skeniranja valnih duljina: max. 4500 nm/min (UV/VIS), max. 9000 nm/min (NIR područje/InGaAs), max. 4000 nm/min (NIR područje/PbS)
Fotometrijsko područje: Absorbancija: -6 Abs to +6 Abs
Izvor svjetla: 50 W halogenska lampa (UV) i deuterijska lampa (VIS i NIR)
Detektor: UV/VIS područje: fotomultiplikacijska cijev; NIR područje: InGaAs fotodioda i hlađen PbS element
Monokromator: rešetka/rešetka dvostruki monokromator
Upravljanje instrumentom pomoću UV Probe 2.33 programa.
Popratna i dodatna oprema
Integracijska sfera
Kivete za tekuće uzorke (različitih optičkih putova, izrađene od stakla i SiO2)
Dio za kivete i tanke filmove
Program: UV-Probe 2.33

Location

Zavod
Laboratorij
Grad
Zagreb
Adresa
Bijenička cesta 54
Krilo/Kat/Soba
VII /1/102

Terms of use

Cjenik korištenja
IRB korisnici: 28 kn
Korisnici u sustavu znanosti izvan IRB: 76 kn + pdv
Korisnici koji nisu u sustavu znanosti: 219 kn + pdv
Upute za korisnike
Mogućnost snimanja u transmisijskom, refleksijskom ili apsorpcijskom modu krutih i tekućih uzoraka kao i tankih filmova pri standardnim temperaturnim uvjetima.
Servis uz naplatu
prema raspoloživom cjeniku
Način korištenja instrumenta
servis uz naplatu za sve korisnike , samostalni rad - ovlašteni korisnici , znanstvena suradnja

This site uses cookies.

Some of these cookies are essential, while others help us improve your experience by providing insights into how the site is being used.

For more detailed information on the cookies we use, please check our Privacy Policy.

  • Necessary cookies enable core functionality. The website cannot function properly without these cookies, and can only be disabled by changing your browser preferences.