Objavljeno: 28.09.2018. 00:05

Natječaj za izbor na znanstvena i suradnička radna mjesta

I. za izbor na znanstvena radna mjesta

 1. znanstveno radno mjesto znanstvenog savjetnika u trajnom zvanju u Zavodu za eksperimentalnu fiziku, Laboratorij za interakcije ionskih snopova, iz područja prirodnih znanosti, polje fizika, s višegodišnjim iskustvom u eksperimentalnim istraživanjima procesa interakcije ionskih snopova i tvari te razvoju i primjenama nuklearnih metoda; radno mjesto s posebnim uvjetima rada, 1 izvršitelj/-ica    
 2. znanstveno radno mjesto znanstvenog savjetnika u trajnom zvanju u Zavodu za eksperimentalnu fiziku, Laboratorij za fiziku visokih energija, iz područja prirodnih znanosti, polje fizika, s višegodišnjim iskustvom u eksperimentalnim istraživanjima iz područja fizike elementarnih čestica, 1 izvršitelj/-ica    
 3. znanstveno radno mjesto znanstvenog savjetnika u trajnom zvanju u Zavodu za eksperimentalnu fiziku, Laboratorij za nuklearnu fiziku, iz područja prirodnih znanosti, polje fizika, s višegodišnjim iskustvom u eksperimentalnim istraživanjima iz područja nuklearne fizike; radno mjesto s posebnim uvjetima rada, 1 izvršitelj/-ica    
 4. znanstveno radno mjesto višeg znanstvenog suradnika u Zavodu za organsku kemiju i biokemiju, Laboratorij za biomimetičku kemiju, s doktoratom iz područja prirodnih znanosti ili biomedicine i zdravstva, s višegodišnjim iskustvom znanstvenog rada u organskoj sintezi, s naglaskom na asimetričnoj katalizi, 1 izvršitelj/-ica    
 5. znanstveno radno mjesto znanstvenog suradnika u Zavodu za molekularnu biologiju, Laboratorij za staničnu biologiju i prijenos singnala, iz polja  biologije, grana biokemija i molekularna biologija, s radnim iskustvom u području stanične biologije, specifično u području istraživanja integrina u tumorima i kroničnim bolestima i s iskustvom u metodama stanične i molekularne biologije posebice u metodama protočne citometrije i konfokalne mikroskopije, 1 izvršitelj/-ica  
Uvjeti za izbor na znanstvena radna mjesta

Osim općih uvjeta za zasnivanje radnog odnosa pristupnici trebaju ispunjavati uvjete propisane Zakonom o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju i Pravilnikom o dodatnim uvjetima za izbore na znanstvena radna mjesta Instituta Ruđer Bošković.

Uz prijavu za natječaj treba priložiti:

 1. životopis - opći podaci, podaci o školovanju, stečena sprema i akademski stupanj doktora znanosti, dosadašnje kretanje u službi
 2. dokaz o akademskom stupnju i znanstvenom zvanju
 3. kratki sažetak znanstvene djelatnosti od svog zadnjeg izbora
 4. popis znanstvenih radova i popis najcitiranijih radova
 5. odgovarajuće podatke o udovoljavanju dodatnim uvjetima za izbor na znanstvena radna mjesta iz članka 5., 6., 8. i 9. Pravilnika o dodatnim uvjetima za izbore na znanstvena radna mjesta, uključujući podatke o ukupnoj citiranosti, prosječnoj citiranosti, citiranosti u knjigama, monografijama, udžbenicima te glavno autorstvo i faktor odjeka časopisa
 6. program planiranih istraživanja (do jedne stranice teksta)
  - listu s prijedlogom inozemnih znanstvenika koje će stručno povjerenstvo zatražiti pisma preporuke i to za: znanstvenog suradnika – dva inozemna znanstvenika i višeg znanstvenog suradnika – četiri inozemna znanstvenika
  - znanstveni savjetnik i znanstveni savjetnik u trajnom zvanju – šest inozemnih znanstvenika

Radni odnos na znanstvenom radnom mjestu zasniva se na neodređeno vrijeme.

Pristupnici na znanstveno radno mjesto koji su visokoškolsku kvalifikaciju stekli u inozemstvu moraju uz prijavu na natječaj za znanstveno radno mjesto priložiti Rješenje o priznavanju inozemne visokoškolske kvalifikacije izdano od Agencije za znanost i visoko obrazovanje ili potvrdu o predanom Zahtjevu za priznavanje inozemne visokoškolske kvalifikacije Agenciji za znanost i visoko obrazovanje.

II. za izbor u suradnička zvanja i na suradnička radna mjesta

6. suradničko zvanje i suradničko radno mjesto poslijedoktoranda u Zavodu za eksperimentalnu fiziku, Laboratorij za nuklearnu fiziku; radno mjesto s posebnim uvjetima rada,  1 izvršitelj/-ica  

Uz opće uvjete za zasnivanje radnog odnosa iz članka 43. Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju pristupnici trebaju ispunjavati uvjete:

 • akademski stupanj doktora znanosti iz područja prirodnih znanosti, polje fizika, s temom doktorskog rada iz eksperimentalne nuklearne fizike,
 • aktivno znanje engleskog jezika u govoru i pismu.

Prednost će imati pristupnici s iskustvom u istraživanjima reakcija i građe lakih jezgri, s praktičnim znanjem u simulacijama odziva detektora, u obradi podataka mjerenja te mjerenjima sa silicijskim detektorima kao i sklonost timskom radu u međunarodnim suradnjama.

7. suradničko zvanje i suradničko radno mjesto poslijedoktoranda u Zavodu za molekularnu biologiju, Laboratorij za evolucijsku genetiku, 1 izvršitelj/-ica  

Uz opće uvjete za zasnivanje radnog odnosa iz članka 43. Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju pristupnici trebaju ispunjavati uvjete:

 • akademski stupanj doktora znanosti iz prirodnih znanosti (bioloških/biokemijskih) ili srodnih znanosti (biotehničkih/biomedicinskih),
 • radno iskustvo u području molekularne biologije po mogućnosti usmjereno na proučavanje evolucije repetitivne DNA, iskustvo u standardnim molekularno-biološkim tehnikama i bioinformatici,
 • aktivno znanje engleskog jezika u govoru i pismu.

8. suradničko zvanje i suradničko radno mjesto asistenta u Zavodu za molekularnu biologiju, Laboratorij za biofiziku stanica, 1 izvršitelj/-ica  

Uz opće uvjete za zasnivanje radnog odnosa iz članka 43. Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju pristupnici trebaju ispunjavati uvjete:

 • sveučilišni diplomski studij biologije, kemije ili srodni studij,
 • ukupni prosjek ocjena na prethodnim razinama studija (preddiplomskom, diplomskom ili integriranom studiju) koji osigurava upis na doktorski studij.

Prednost će imati pristupnici s praktičnim iskustvom u radu s ljudskim stanicama u kulturi, konfokalnoj mikroskopiji te obradi i analizi podataka (program Fiji).

Pristupnik je obvezan uz prijavu na natječaj priložiti motivacijsko pismo na engleskom jeziku.

9. suradničko zvanje i suradničko radno mjesto asistenta u Zavodu za molekularnu medicinu, Laboratorij za naprednu genomiku; radno mjesto s posebnim uvjetima rada, 1 izvršitelj/-ica  

Uz opće uvjete za zasnivanje radnog odnosa iz članka 43. Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju pristupnici trebaju ispunjavati uvjete:

 • sveučilišni diplomski studij kemije, smjer analitička kemija i biokemija.

Prednost će imati pristupnici s iskustvom u radu na Illumina sustavu za napredno sekvencioniranje DNA i RNA uključujući pripremu uzoraka te analizu podataka.

10. suradničko zvanje i suradničko radno mjesto poslijedoktoranda u Zavodu za istraživanje mora i okoliša, Laboratorij za informatiku i modeliranje okoliša, za rad u području modeliranja dinamičkih energijskih budžeta, 1 izvršitelj/-ica  

Uz opće uvjete za zasnivanje radnog odnosa iz članka 43. Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju pristupnici trebaju ispunjavati uvjete:

 • akademski stupanj doktora znanosti iz područja prirodnih znanosti, interdisciplinarne prirodne znanosti, znanost o moru,  
 • radno iskustvo u dizajnu i implementaciji dinamičnih energijskih budžeta,
 • aktivno znanje engleskog jezika u govoru i pismu.

Prednost će imati pristupnici s iskustvom u dizajnu i modeliranju dinamičnih energijskih budžeta te pristupnici s međunarodnim iskustvom.

11. suradničko zvanje i suradničko radno mjesto poslijedoktoranda u Zavodu za molekularnu biologiju, Laboratorij za staničnu biologiju i prijenos signala, 1 izvršitelj/-ica  

Uz opće uvjete za zasnivanje radnog odnosa iz članka 43. Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju pristupnici trebaju ispunjavati uvjete:

 • akademski stupanj doktora znanosti iz područja prirodnih znanosti (polje biologija ili biokemija) ili iz područja biomedicine i zdravstva (polje temeljne medicinske znanosti) ili iz područja biotehničkih znanosti (polje biotehnologije).

Prednost će imati pristupnici s iskustvom u istraživanju biologije virusa te oni s poznavanjem tehnika molekularne i stanične biologije te konfokalne mikroskopije.

12. suradničko zvanje i suradničko radno mjesto asistenta u Zavodu za fizičku kemiju, Grupa za računalne bioznanosti, 1 izvršitelj/-ica  

Uz opće uvjete za zasnivanje radnog odnosa iz članka 43. Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju pristupnici trebaju ispunjavati uvjete:

 • sveučilišni diplomski studij kemije,
 • ukupni prosjek ocjena na prethodnim razinama studija (preddiplomskom, diplomskom ili integriranom studiju) koji osigurava upis na doktorski studij,
 • aktivno znanje engleskog jezika u govoru i pismu.

Dodatni kriteriji:

 • dosadašnja priznanja, nagrade i sl. za izvrsnost u studiranju i istraživački rad,
 • sudjelovanje u znanstvenoistraživačkom radu, objavljeni znanstveni radovi, osobna izlaganja na znanstvenim konferencijama,
 • iskustvo rada u području teorijske kemije.

13. suradničko zvanje i suradničko radno mjesto poslijedoktoranda u Zavodu za eksperimentalnu fiziku, u Centru izvrsnosti za napredne materijale i seznore (ZCI CEMS), istraživačka jedinica Fizika i tehnologija ionskih snopova, Laboratorij za interakcije ionskih snopova, za rad na razvoju akceleratorskih tehnologija i primjenama metoda analize i modifikacije materijala ionskim snopovima, na projektu „Potpora vrhunskim istraživanjima Centra izvrsnosti za napredne materijale i senzore“; radno mjesto s posebnim uvjetima rada, 1 izvršitelj/-ica  

Uz opće uvjete za zasnivanje radnog odnosa iz članka 43. Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju pristupnici trebaju ispunjavati uvjete:

 • akademski stupanj doktora znanosti iz područja prirodnih znanosti, polje fizika ili kemija.

Prednost će imati pristupnici s iskustvom u radu s elektrostatskim akceleratorima i s iskustvom u radu na razvoju i primjenama nuklearnih metoda u karakterizaciji materijala.

Uvjeti za izbor na suradnička radna mjesta

Uz prijavu za natječaj za radno mjesto asistenta treba priložiti: životopis, odgovarajuću diplomu ili uvjerenje o završenom studiju, Dopunsku ispravu o studiju kojom se potvrđuje koji su ispiti položeni i s kojom ocjenom, e-mail kontakt barem jedne osobe za preporuku i ostale dokaze o ispunjavanju uvjeta natječaja.

Uz prijavu za natječaj za radno mjesto poslijedoktoranda treba priložiti: životopis, odgovarajuću diplomu, e-mail kontakt barem jedne osobe za preporuku i ostale dokaze o ispunjavanju uvjeta natječaja.

Radni odnos za suradničko radno mjesto pod točkom 13. zasniva se na određeno vrijeme od dvije godine.

Radni odnos za ostala suradnička radna mjesta asistenata zasniva se na određeno vrijeme u trajanju od pet godina. Asistent je dužan upisati poslijediplomski sveučilišni studij (doktorski studij). Ako je pristupnik za asistenta već bio zaposlen na radnom mjestu financiranom iz državnog proračuna, radni odnos će se zasnovati za vrijeme preostalo do pet godina.

Radni odnos za suradnička radna mjesta poslijedoktoranda zasniva se na određeno vrijeme u trajanju od dvije godine uz mogućnost produženja na još 2 godine uz uvjet da je poslijedoktorand u vrednovanju rada ocijenjenpozitivno. Ako je pristupnik za poslijedoktoranda već bio zaposlen na radnom mjestu financiranom iz državnog proračuna, radni odnos će se zasnovati za vrijeme preostalo do četiri godine.

Radni odnos za sva suradnička radna mjesta zasniva se na određeno vrijeme uz probni rad od 6 mjeseci.

Pristupnici izabrani na suradnička radna mjesta koji su visokoškolsku kvalifikaciju stekli u inozemstvu moraju prije zasnivanja radnog odnosa priložiti Rješenje o priznavanju inozemne visokoškolske kvalifikacije izdano od Agencije za znanost i visoko obrazovanje.
Prijava na natječaj za znanstvena i suradnička mjesta podnosi se u roku od 30 dana od dana objave u Narodnim novinama na adresu:

Institut Ruđer Bošković, Bijenička cesta 54, Zagreb, s naznakom „Za natječaj za izbor na znanstveno / suradničko radno mjesto – točka natječaja - naziv radnog mjesta na koje se pristupnik prijavljuje“.

Sukladno članku 13. Zakona o ravnopravnosti spolova na natječaj se mogu javiti osobe oba spola.

Natječaj objavljen na službenom internetskom portalu za radna mjesta Europskoga istraživačkog prostora.

Pravilnik o dodatnim uvjetima za izbore na znanstvena radna mjesta

Nepravovremene prijave te prijave bez priloženih dokaza o ispunjavanju uvjeta iz natječaja (nepotpune prijave) neće se razmatrati.

Ova stranica koristi kolačiće

Neki od tih kolačića nužni su za ispravno funkcioniranje stranice, dok se drugi koriste za praćenje korištenja stranice radi poboljšanja korisničkog iskustva.

Za više informacija pogledajte naše uvjete korištenja.

 • Kolačići koji su nužni za ispravno funkcioniranje stranice. Moguće ih je onemogućiti u postavkama preglednika.