I. za izbor na znanstvena radna mjesta

1. znanstveno radno mjesto viši znanstveni suradnik u Zavodu za kemiju materijala, Laboratorij za radijacijsku kemiju i dozimetriju, za rad u području prirodnih znanosti, polje kemija, s višegodišnjim radnim iskustvom u znanstvenoistraživačkom radu u području radijacijske kemije polimera i sintezi nanočestica primjenom ionizirajućeg zračenja, s iskustvom u karakterizaciji naprednih materijala primjenom različitih instrumentalnih tehnika, posebno Mössbauerove spektroskopije, te s iskustvom u primjeni ionizirajućeg zračenja u suradnji s gospodarstvom; obvezan prethodni liječnički pregled za rad u području izloženosti ionizirajućem zračenju (izloženi radnik kategorije B), 1 izvršitelj/-ica 

2. znanstveno radno mjesto znanstveni suradnik u Zavodu za kemiju materijala, Laboratorij za radijacijsku kemiju i dozimetriju, za rad u području prirodnih znanosti, polje kemija, grana fizička kemija, s višegodišnjim radnim iskustvom u znanstvenoistraživačkom radu u području radijacijske kemije i primjeni ionizirajućeg zračenja na različite materijale, sa znanjem analitičkih metoda, posebno kromatografskih, te s iskustvom u primjeni ionizirajućeg zračenja u suradnji s gospodarstvom; obvezan prethodni liječnički pregled za rad u području izloženosti ionizirajućem zračenju (izloženi radnik kategorije B), 1 izvršitelj/-ica  

Uvjeti za izbor na znanstvena radna mjesta

Osim općih uvjeta za zasnivanje radnog odnosa pristupnici trebaju ispunjavati uvjete propisane Zakonom o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju i Pravilnikom o dodatnim uvjetima za izbore na znanstvena radna mjesta Instituta Ruđer Bošković.

Uz prijavu za natječaj treba priložiti:

 1. životopis - opći podaci, podaci o školovanju, stečena sprema i akademski stupanj doktora znanosti, dosadašnje kretanje u službi
 2. dokaz o akademskom stupnju i znanstvenom zvanju
 3. kratki sažetak znanstvene djelatnosti od svog zadnjeg izbora
 4. popis znanstvenih radova i popis najcitiranijih radova
 5. odgovarajuće podatke o udovoljavanju dodatnim uvjetima za izbor na znanstvena radna mjesta iz članka 5., 8. i 9. Pravilnika o dodatnim uvjetima za izbore na znanstvena radna mjesta, uključujući podatke o ukupnoj citiranosti, prosječnoj citiranosti, citiranosti u knjigama, monografijama, udžbenicima te glavno autorstvo i faktor odjeka časopisa
 6. program planiranih istraživanja (do jedne stranice teksta)
 7. listu s prijedlogom inozemnih znanstvenika koje će stručno povjerenstvo zatražiti pisma preporuke i to za:
  - znanstvenog suradnika – dva inozemna znanstvenika
  - višeg znanstvenog suradnika – četiri inozemna znanstvenika.

Radni odnos na znanstvenom radnom mjestu zasniva se na neodređeno vrijeme.

Pristupnici na znanstveno radno mjesto koji su visokoškolsku kvalifikaciju stekli u inozemstvu moraju uz prijavu na natječaj za znanstveno radno mjesto priložiti Rješenje o priznavanju inozemne visokoškolske kvalifikacije izdano od Agencije za znanost i visoko obrazovanje ili potvrdu o predanom Zahtjevu za priznavanje inozemne visokoškolske kvalifikacije Agenciji za znanost i visoko obrazovanje.

II. za izbor u suradnička zvanja i na suradnička radna mjesta

3. suradničko zvanje i suradničko radno mjesto poslijedoktorand u Zavodu za organsku kemiju i biokemiju, Laboratorij za biomolekularne interakcije i spektroskopiju; radno mjesto s posebnim uvjetima rada, 1 izvršitelj/-ica 

Uz opće uvjete za zasnivanje radnog odnosa iz članka 43. Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju pristupnici trebaju ispunjavati uvjete:

 • akademski stupanj doktora znanosti kemije ili srodnog kemijskog studija ili studija farmaceutskih/biokemijskih/biotehnoloških znanosti,

Prednost će imati pristupnici s iskustvom u spektroskopskim i biokemijskim metodama, iskustvom u organskoj sintezi, te sa sklonošću znanstvenoistraživačkom radu.
4. suradničko zvanje i suradničko radno mjesto poslijedoktorand u Zavodu za fizičku kemiju, Laboratorij za spektrometriju masa i funkcionalnu proteomiku, za rad na HRZZ projektu „Identifikacija interaktoma paralognih proteina SSB u višestaničnom prokariotu Streptomices coelicolor“, 1 izvršitelj/-ica  

Uz opće uvjete za zasnivanje radnog odnosa iz članka 43. Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju pristupnici trebaju ispunjavati uvjete:

 • sveučilišni diplomski studij biologije i akademski stupanj doktora znanosti iz područja prirodnih znanosti,
 • aktivno znanje engleskog jezika u govoru i pismu.

Prednost će imati pristupnici s doktoratom iz biologije te pristupnici s iskustvom u znanstvenoistraživačkom radu iz mikrobiologije, te ekspertizom rada sa složenim bakterijama.
Poželjno iskustvo u molekularno-biološkim tehnikama za analizu gena i genoma, za homolognu i heterolognu ekspresiju, za studiranje proteinskih interakcija i za pročišćavanje, te biokemijsku i biofizičku analizu proteina, kao i međunarodno istraživačko iskustvo.
5. suradničko zvanje i suradničko radno mjesto asistent u Zavodu za organsku kemiju i biokemiju, Laboratorij za biomolekularne interakcije i spektroskopiju; radno mjesto s posebnim uvjetima rada, 1 izvršitelj/-ica  

Uz opće uvjete za zasnivanje radnog odnosa iz članka 43. Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju pristupnici trebaju ispunjavati uvjete:

 • sveučilišni diplomski studij kemije, kemijske tehnologije ili srodni studij,
 • ukupan prosjek ocjena na prethodnim razinama studija (preddiplomskom, diplomskom ili integriranom studiju) koji osigurava upis na doktorski studij ili upisan doktorski studij kemije, medicinske kemije ili srodni studij.

Prednost će imati pristupnici s iskustvom u organskoj sintezi i u ispitivanju reakcija biomakromolekula te oni koji su sudjelovali u znanstvenoistraživačkom radu.
6. suradničko zvanje i suradničko radno mjesto asistent u Zavodu za organsku kemiju i biokemiju, Laboratorij za stereoselektivnu katalizu i biokatalizu; radno mjesto s posebnim uvjetima rada, 1 izvršitelj/-ica  

Uz opće uvjete za zasnivanje radnog odnosa iz članka 43. Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju pristupnici trebaju ispunjavati uvjete:

 • sveučilišni diplomski studij kemije ili srodni kemijski studij,
 • ukupan prosjek ocjena na prethodnim razinama studija (preddiplomskom, diplomskom ili integriranom studiju) koji osigurava upis na doktorski studij ili upisan doktorski studij kemije,medicinske kemije ili srodni kemijski studij.

Prednost će imati pristupnici s iskustvom u organskoj sintezi i sklonošću znanstvenom radu.
7. suradničko zvanje i suradničko radno mjesto poslijedoktorand u Zavodu za molekularnu biologiju, Laboratorij za molekularnu genetiku, za rad na projektu „Evolution in the dark“, na određeno vrijeme od 4 godine, 1 izvršitelj/-ica   

Uz opće uvjete za zasnivanje radnog odnosa iz članka 43. Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju pristupnici trebaju ispunjavati uvjete:

 • akademski stupanj doktora znanosti iz biologije,
 • aktivno znanje engleskog jezika u govoru i pismu koje se dokazuje motivacijskim pismom na engleskom jeziku.

Poželjan je interes za evolucijsku biologiju, poznavanje molekularnih i bioinformatičkih metoda, iskustvo u radu s podzemnim beskralješnjacima, završena speleološka škola te ronilački tečaj, iskustvo rada međunarodnom okruženju, te dobivena priznanja, nagrade, stipendije i sl.

Potrebno je priložiti kontakte mentora/suradnika radi ishođenja pisma preporuke.
8. suradničko zvanje i suradničko radno mjesto asistent u Zavodu za molekularnu biologiju, Laboratorij za molekularnu genetiku, za rad na projektu „Evolution in the dark“, na određeno vrijeme od 4 godine, 1 izvršitelj/-ica  

Uz opće uvjete za zasnivanje radnog odnosa iz članka 43. Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju pristupnici trebaju ispunjavati uvjete:

 • sveučilišni diplomski studij biologije, biotehnologije ili srodnih znanosti,
 • ukupan prosjek ocjena na prethodnim razinama studija (preddiplomskom, diplomskom ili integriranom studiju) koji osigurava upis na doktorski studij,
 • aktivno znanje engleskog jezika u govoru i pismu koje se dokazuje motivacijskim pismom na engleskom jeziku.

Prednost će imati pristupnici s interesom za evolucijsku biologiju, praktičnim iskustvom u bioinformatici, metodama molekularne biologije, eksperimentalnom radu sa životinjama, osobito podzemnim, te dobivenim priznanjima, nagradama, stipendijama i sl.

Potrebno je priložiti kontakte mentora/suradnika radi ishođenja pisma preporuke.

9. suradničko zvanje i suradničko radno mjesto asistent u Zavodu za organsku kemiju i biokemiju, Laboratorij za stereoselektivnu katalizu i biokatalizu, za rad na projektu „Inovativna rješenja u katalitičkim proizvodnim procesima za potrebe farmaceutske industrije CAT PHARMA“ u sklopu operativnog programa „Konkurentnost i kohezija 2014.-2020.“, na određeno vrijeme od 34 mjeseca, a najduže do isteka projekta; radno mjesto s posebnim uvjetima rada, 1 izvršitelj/-ica  

Uz opće uvjete za zasnivanje radnog odnosa iz članka 43. Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju pristupnici trebaju ispunjavati uvjete:

 • sveučilišni diplomski studij kemije ili srodni kemijski studij,
 • ukupan prosjek ocjena na prethodnim razinama studija (preddiplomskom, diplomskom ili integriranom studiju) koji osigurava upis na doktorski studij ili upisan doktorski studij kemije, medicinske kemije ili srodni kemijski studij.

Dodatni uvjeti:

 • dosadašnja priznanja i nagrade za izvrsnost u studiranju i istraživački rad,
 • sudjelovanje u znanstvenoistraživačkom radu, objavljeni radovi, osobna izlaganja na znanstvenim konferencijama.

Prednost će imati pristupnici s iskustvom u organskoj sintezi.

10. suradničko zvanje i suradničko radno mjesto asistent u Zavodu za organsku kemiju i biokemiju, Laboratorij za biomimeticku kemiju, za rad na projektu „Inovativna rješenja u katalitičkim proizvodnim procesima za potrebe farmaceutske industrije CAT PHARMA“ u sklopu operativnog programa „Konkurentnost i kohezija 2014.-2020.“, na određeno vrijeme od 34 mjeseca, a najduže do isteka projekta; radno mjesto s posebnim uvjetima rada, 1 izvršitelj/-ica  

Uz opće uvjete za zasnivanje radnog odnosa iz članka 43. Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju pristupnici trebaju ispunjavati uvjete:

 • sveučilišni diplomski studij kemije ili srodni kemijski studij,
 • ukupan prosjek ocjena na prethodnim razinama studija (preddiplomskom, diplomskom ili integriranom studiju) koji osigurava upis na doktorski studij ili upisan doktorski studij kemije, medicinske kemije ili srodni kemijski studij.

Dodatni uvjeti:

 • dosadašnja priznanja i nagrade za izvrsnost u studiranju i istraživački rad,
 • sudjelovanje u znanstvenoistraživačkom radu, objavljeni radovi, osobna izlaganja na znanstvenim konferencijama.

Prednost će imati pristupnici s iskustvom u organskoj sintezi.

11. suradničko zvanje i suradničko radno mjesto asistent u Zavodu za kemiju materijala, Laboratorij za kemiju čvrstog stanja i kompleksnih spojeva, za rad na projektu „Inovativna rješenja u katalitičkim proizvodnim procesima za potrebe farmaceutske industrije CAT PHARMA“ u sklopu operativnog programa „Konkurentnost i kohezija 2014.-2020.“, na određeno vrijeme od 34 mjeseca, a najduže do isteka projekta, 1 izvršitelj/-ica  

Uz opće uvjete za zasnivanje radnog odnosa iz članka 43. Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju pristupnici trebaju ispunjavati uvjete:

 • sveučilišni diplomski studij kemije ili srodni studij,
 • ukupan prosjek ocjena na prethodnim razinama studija (preddiplomskom, diplomskom ili integriranom studiju) koji osigurava upis na doktorski studij.

Dodatni uvjeti:

 • dosadašnja priznanja i nagrade za izvrsnost u studiranju i istraživački rad,
 • sudjelovanje u znanstvenoistraživačkom radu, objavljeni radovi, osobna izlaganja na znanstvenim konferencijama,
 • aktivno znanje engleskog jezika u govoru i pismu.

Prednost će imati pristupnici s iskustvom u organskoj ili anorganskoj sintezi i karakterizaciji.

Uvjeti za izbor na suradnička radna mjesta

Uz prijavu za natječaj za radno mjesto asistenta treba priložiti: životopis, odgovarajuću diplomu ili uvjerenje o završenom studiju, Dopunsku ispravu o studiju kojom se potvrđuje koji su ispiti položeni i s kojom ocjenom, e-mail kontakt barem jedne osobe za preporuku i ostale dokaze o ispunjavanju uvjeta natječaja.
Uz prijavu za natječaj za radno mjesto poslijedoktoranda treba priložiti: životopis, odgovarajuću diplomu, e-mail kontakt barem jedne osobe za preporuku i ostale dokaze o ispunjavanju uvjeta natječaja.

Radni odnos za suradnička radna mjesta poslijedoktorand iz točaka 3. i 4. zasniva se na određeno vrijeme u trajanju od dvije godine uz mogućnost produženja na još dvije godine uz uvjet da je poslijedoktorand u vrednovanju rada ocijenjen pozitivno. Ako je pristupnik za poslijedoktoranda već bio zaposlen na radnom mjestu financiranom iz državnog proračuna, radni odnos će se zasnovati za vrijeme preostalo do četiri godine.

Radni odnos za suradnička radna mjesta asistent iz točaka 5. i 6. zasniva se na određeno vrijeme u trajanju od pet godina. Asistent je dužan upisati poslijediplomski sveučilišni studij (doktorski studij). Ako je pristupnik za asistenta već bio zaposlen na radnom mjestu financiranom iz državnog proračuna, radni odnos će se zasnovati za vrijeme preostalo do pet godina.
Radni odnos za sva suradnička radna mjesta zasniva se uz probni rad od 6 mjeseci.

Pristupnici izabrani na suradnička radna mjesta koji su visokoškolsku kvalifikaciju stekli u inozemstvu moraju prije zasnivanja radnog odnosa priložiti Rješenje o priznavanju inozemne visokoškolske kvalifikacije izdano od Agencije za znanost i visoko obrazovanje.

Prijava na natječaj za znanstvena i suradnička radna mjesta podnosi se u roku od 30 dana od dana objave u Narodnim novinama na adresu:
Institut Ruđer Bošković, Bijenička cesta 54, Zagreb, s naznakom „Za natječaj za izbor na znanstvena / suradnička radna mjesta – točka natječaja - naziv radnog mjesta na koje se pristupnik prijavljuje“.

Sukladno članku 13. Zakona o ravnopravnosti spolova na natječaj se mogu javiti osobe oba spola.

Natječaj objavljen na službenom internetskom portalu za radna mjesta Europskoga istraživačkog prostora i Pravilnik o dodatnim uvjetima za izbore na znanstvena radna mjesta možete u javnim dokumentima.

Osobe koje se pozivaju na prednost pri zapošljavanju u skladu s odredbama članka 102. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji i kod kojih ne postoje zapreke iz članka 104. tog zakona, dužne su dostaviti svu potrebnu dokumentaciju iz članka 103. tog zakona, kako bi mogle ostvariti tu prednost.

Nepravovremene prijave te prijave bez priloženih dokaza o ispunjavanju uvjeta iz natječaja (nepotpune prijave) neće se razmatrati.

Ova stranica koristi kolačiće

neki od tih kolačića nužni su za ispravno funkcioniranje stranice, dok se drugi koriste za praćenje korištenja stranice radi poboljšanja korisničkog iskustva.

Za više informacija pogledajte naše uvjete korištenja.

 • Kolačići koji su nužni za ispravno funkcioniranje stranice. Moguće ih je onemogućiti u postavkama preglednika.