Prijeđite na glavni sadržaj

Natječaj za izbor na znanstveno i suradnička radna mjesta te na stručno radno mjesto u sustavu znanosti i visokom obrazovanju

22.12.2021.

I. za izbor na znanstveno radno mjesto

1.    znanstveno radno mjesto znanstveni suradnik u Zavodu za fiziku materijala, Laboratorij materijala za konverziju energije i senzore, u području prirodnih znanosti, polje fizika, grana fizika kondenzirane tvari, za rad na sintezi i karakterizaciji nanostrukturiranih funkcionalnih materijala, s akademskim stupnjem doktora znanosti iz fizike, s temom u području istraživanja kojima se bavi Zavod; prednost će imati pristupnici s iskustvom u sintezi nanostrukturiranih materijala, strukturnoj karakterizaciji, a posebno u elektronskoj mikroskopiji te radu na sinhrotronu koristeći spektroskopiju rendgenske apsorpcije koja uključuje proširenu finostrukturnu spektroskopiju rendgenske apsorpcije i strukturu rendgenske apsorpcije blizu ruba, 1 izvršitelj/-ica  
Uvjeti za izbor na znanstveno radno mjesto:

Osim općih uvjeta za zasnivanje radnog odnosa pristupnici trebaju ispunjavati uvjete propisane Zakonom o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju i Pravilnikom o dodatnim uvjetima za izbore na znanstvena radna mjesta Instituta Ruđer Bošković.

Uz prijavu za natječaj treba priložiti:
1.    životopis - opći podaci, podaci o školovanju, stečena sprema i akademski stupanj doktora znanosti, dosadašnje kretanje u službi
2.    dokaz o akademskom stupnju i znanstvenom zvanju (ako je pristupnik proveo postupak izbora u odgovarajuće znanstveno zvanje)
3.    sažetak znanstvene djelatnosti od zadnjeg izbora
4.    popis znanstvenih radova i popis najznačajnijih radova sukladno članku 19. stavku 1. točki 10. Pravilnika o dodatnim uvjetima za izbore na znanstvena radna mjesta
5.    podatke o udovoljavanju dodatnim uvjetima za izbor na znanstvena radna mjesta iz članaka 5.-18. Pravilnika o dodatnim uvjetima za izbore na znanstvena radna mjesta, uključujući podatke o indeksiranosti i citiranosti radova, čimbenicima odjeka časopisa i h-indeksu, podatke o glavnom autorstvu te kontakte predstavnika kolaboracije ili glavnog autora (u slučaju kada je potrebno utvrditi doprinos pristupnika pri nastanku rada)
6.    program planiranih istraživanja (do jedne stranice teksta)
7.    listu s prijedlogom uglednih inozemnih znanstvenika (upoznatih sa znanstvenim radom pristupnika) od kojih će stručno povjerenstvo zatražiti pisma preporuke i to za:
- znanstvenog suradnika – dva inozemna znanstvenika
8.    ako je pristupnik zaposlenik Instituta Ruđer Bošković, dužan je priložiti Potvrdu o indeksiranosti i citiranosti radova, čimbenicima odjeka časopisa i h-indeksu, a u ostalim slučajevima navedenu Potvrdu pribavit će stručno povjerenstvo.

Radni odnos na znanstvenom radnom mjestu zasniva se na neodređeno vrijeme.

Pristupnici na znanstveno radno mjesto koji su visokoškolsku kvalifikaciju stekli u inozemstvu moraju uz prijavu na natječaj za znanstveno radno mjesto priložiti Rješenje o priznavanju inozemne visokoškolske kvalifikacije izdano od Agencije za znanost i visoko obrazovanje ili potvrdu Agencije za znanost i visoko obrazovanje o predanom Zahtjevu za priznavanje inozemne visokoškolske kvalifikacije.

II. za izbor doktoranada u suradnička zvanja i na suradnička radna mjesta asistenata za vrijeme trajanja “Projekta razvoja karijera mladih istraživača – izobrazba novih doktora znanosti”

2.    suradničko zvanje i suradničko radno mjesto asistent u Zavodu za eksperimentalnu fiziku, Laboratorij za interakcije ionskih snopova, za rad na HRZZ projektu: “Visokorazlučiva spektrometrija x-zraka fokusiranim ionskim snopovima“, u okviru Znanstvenog centra izvrsnosti za napredne materijale i senzore (CEMS), Istraživačka jedinica „Fizika i tehnologija ionskih snopova“, obavezan liječnički pregled za rad u području izloženosti ionizirajućem zračenju (izloženi radnik kategorije B), 1 izvršitelj/-ica  

Uz opće uvjete za zasnivanje radnog odnosa iz članka 43. Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju pristupnici trebaju ispunjavati uvjete:
-    sveučilišni diplomski ili integrirani studij fizike,  
-    ukupni prosjek ocjena na prethodnim razinama studija (preddiplomskom, diplomskom ili integriranom studiju) koji osigurava upis na doktorski studij,
-    aktivno znanje engleskog jezika u govoru i pismu.
Prednost će imati pristupnici koji su završili istraživački smjer.

3.    suradničko zvanje i suradničko radno mjesto asistent u Zavodu za kemiju materijala, Laboratorij za radijacijsku kemiju i dozimetriju, za rad na HRZZ projektu: “Karakterizacija radiofotoluminiscentnih dozimetara za mjerenja u poljima teških nabijenih čestica“ (RPLforHCP), obavezan liječnički pregled za rad u području izloženosti ionizirajućem zračenju (izloženi radnik kategorije B), 1 izvršitelj/-ica

Uz opće uvjete za zasnivanje radnog odnosa iz članka 43. Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju pristupnici trebaju ispunjavati uvjete:
-    sveučilišni diplomski ili integrirani studij fizike, istraživački smjer,  
-    ukupni prosjek ocjena na prethodnim razinama studija (preddiplomskom, diplomskom ili integriranom studiju) koji osigurava upis na doktorski studij fizike,
-    iskustvo u istraživanjima u dozimetriji ili fizici zračenja,
-    iskustvo u radu s nekim od programskih paketa za transport ionizirajućeg zračenja kroz materiju koji koriste Monte Carlo simulaciju,
-   aktivno znanje engleskog jezika u govoru i pismu.

4.    suradničko zvanje i suradničko radno mjesto asistent u Zavodu za istraživanje mora i okoliša, Laboratorij za radioekologiju, za rad na HRZZ projektu: “Radionuklidi u dječjoj hrani i razvoj metoda za određivanje njihovih niskih aktivnosti“ (RiChFALL), radno mjesto s posebnim uvjetima rada, 1 izvršitelj/-ica   

Uz opće uvjete za zasnivanje radnog odnosa iz članka 43. Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju pristupnici trebaju ispunjavati uvjete:
-    sveučilišni diplomski ili integrirani studij iz područja prirodnih znanosti (polje fizika, kemija, geofizika ili interdisciplinarne prirodne znanosti) ili iz područja tehničkih znanosti (polje kemijsko inženjerstvo, elektrotehnika ili interdisciplinarne tehničke znanosti),  
-    ukupni prosjek ocjena na prethodnim razinama studija (preddiplomskom, diplomskom ili integriranom studiju) koji osigurava upis na odgovarajući doktorski studij iz navedenih područja.
Dodatni kriteriji:
-    sudjelovanje u znanstvenoistraživačkom radu, objavljeni radovi, izlaganja na konferencijama,
-    aktivno znanje engleskog jezika u govoru i pismu.

Prednost će imati pristupnici sa završenim studijem iz polja fizike odnosno elektrotehnike.

Uvjeti za izbor na suradničko radno mjesto asistent za vrijeme trajanja “Projekta razvoja karijera mladih istraživača - izobrazba novih doktora znanosti”:

Uz prijavu za natječaj pristupnici trebaju priložiti: životopis, odgovarajuću diplomu ili uvjerenje o završenom studiju, Dopunsku ispravu o studiju (preddiplomskom i diplomskom, odnosno integriranom studiju)  kojom se potvrđuje koji su ispiti položeni i s kojom ocjenom, e-mail kontakt barem jedne osobe za preporuku, te ostale dokaze o ispunjavanju uvjeta i dodatnih kriterija.

Radni odnos za suradničko radno mjesto asistent zasniva se na određeno vrijeme od 4 godine s probnim rokom u trajanju od 6 mjeseci.

Asistent - HRZZ doktorand izabran u suradničko zvanje i na suradničko radno mjesto asistenta obvezan je upisati doktorski studij.

Ako pristupnik na Natječaj za radno mjesto asistent – HRZZ doktorand već studira na doktorskom studiju, radni odnos će se zasnovati za vrijeme preostalo do 4 godine studija.

Na Natječaj se ne može javiti pristupnik čije je doktorsko obrazovanje Hrvatska zaklada za znanost već ranije financirala, ali je odustao od financiranja.

Pristupnik izabran na suradničko radno mjesto koji je stekao visokoškolsku kvalifikaciju u inozemstvu mora prije zasnivanja radnog odnosa priložiti Rješenje o priznavanju inozemne visokoškolske kvalifikacije izdano od Agencije za znanost i visoko obrazovanje.

Ugovor o radu s asistentom – HRZZ doktorandom može se sklopiti po primitku suglasnosti Hrvatske zaklade za znanost.

III. za izbor u suradnička zvanja i na suradnička radna mjesta

5.    suradničko zvanje i suradničko radno mjesto poslijedoktorand u Zavodu za istraživanje mora i okoliša, Laboratorij za biološke učinke metala, za rad na HRZZ projektu: „Integrirana procjena odgovora akvatičkih organizama na izloženost metalima: ekspresija gena, bioraspoloživost, toksičnost i biomarkerski odgovori“ (BIOTOXMET), 1 izvršitelj/-ica    

Uz opće uvjete za zasnivanje radnog odnosa iz članka 43. Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju pristupnici trebaju ispunjavati uvjete:
-    akademski stupanj doktora znanosti iz biologije,
-    aktivno znanje engleskog jezika u govoru i pismu.
Dodatni kriteriji:
-    iskustvo u terenskom radu s bioindikatorskim organizmima te laboratorijskom radu na tehnikama spektrofotometrije, elektrokemijskim metodama, određivanju biomarkera i metala u biološkim tkivima,
-    autorstvo na znanstvenim radovima u prestižnim međunarodnim časopisima u području okolišnih ili interdisciplinarnih znanosti,
-    sudjelovanje na istraživačkim projektima.

6.    suradničko zvanje i suradničko radno mjesto poslijedoktorand u Zavodu za istraživanje mora i okoliša, Laboratorij za fizičku kemiju tragova, za rad na HRZZ projektu: „Razumijevanje pojavnosti kemijskih vrsta bakra i redoks transformacija u morskoj vodi“ (SeCuTrans), radno mjesto s posebnim uvjetima rada, 1 izvršitelj/-ica  

Uz opće uvjete za zasnivanje radnog odnosa iz članka 43. Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju pristupnici trebaju ispunjavati uvjete:
-    akademski stupanj doktora znanosti iz područja prirodnih znanosti, polje interdisciplinarne prirodne znanosti,
-    iskustvo u određivanju i specijaciji metala u tragovima i organske tvari elektrokemijskim i spektroskopskim metodama, iskustvo u terenskom radu uzimanja i pripreme vodenih uzoraka,
-    aktivno znanje engleskog jezika u govoru i pismu.
Dodatni kriteriji:
-    samostalnost u pisanju znanstvenih radova u području okolišnih ili interdisciplinarnih znanosti,
-    spremnost za dodatnu izobrazbu u inozemstvu,
-    dosadašnje sudjelovanje na znanstvenoistraživačkim projektima.

7.    suradničko zvanje i suradničko radno mjesto poslijedoktorand u Zavodu za molekularnu medicinu, Laboratorij za naprednu genomiku, za rad na HRZZ projektu: „Molekularni aspekti patogenih procesa u AHCY deficijenciji“, na određeno vrijeme od 18 mjeseci, 1 izvršitelj/-ica  

Uz opće uvjete za zasnivanje radnog odnosa iz članka 43. Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju pristupnici trebaju ispunjavati uvjete:

-    akademski stupanj doktora znanosti iz područja prirodnih ili tehničkih znanosti,
-    višegodišnje iskustvo u molekularno-biološkim metodama te rekombinantnoj DNA tehnologiji,
-    iskustvo u radu sa staničnim kulturama.
Prednost će imati pristupnici s iskustvom u radu na Illumina sustavu te pripremom uzoraka za napredno sekvenciranje DNA.

8.    suradničko zvanje i suradničko radno mjesto poslijedoktorand u Zavodu organsku kemiju i biokemiju, Laboratorij za stereoselektivnu sintezu i biokatalizu, za rad na HRZZ projektu: “Strukturna kiralnost vs. molekulska kiralnost“, (SMChiral), u slučaju da pristupnik bude izabran na radno mjesto koje je s posebnim uvjetima rada, prije sklapanja ugovora o radu obvezan je obaviti liječnički pregled, na određeno vrijeme do 29.2.2024., a najdulje do isteka projekta, 1 izvršitelj/-ica  

Uz opće uvjete za zasnivanje radnog odnosa iz članka 43. Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju pristupnici trebaju ispunjavati uvjete:
-    akademski stupanj doktora znanosti iz kemije, fizike ili iz srodnih znanosti,
-    iskustvo u istraživačkom radu i objavljeni radovi iz područja tekućih kristala,
-    aktivno znanje engleskog jezika u govoru i pismu.
Prednost će imati pristupnici s iskustvom u sintezi i/ili karakterizaciji (mikroskopija/spektroskopija) kiralnih tekućih kristala i/ili molekulskom modeliranju.

9.    suradničko zvanje i suradničko radno mjesto poslijedoktorand u Zavodu za kemiju materijala, Laboratorij za sintezu novih materijala, za rad na HRZZ projektu: „Zeoliti s malim šupljinama modificirani bakrom pogodni za primjenu u zaštiti okoliša“, na određeno vrijeme od 17 mjeseci, 1 izvršitelj/-ica     

Uz opće uvjete za zasnivanje radnog odnosa iz članka 43. Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju pristupnici trebaju ispunjavati uvjete:
-    akademski stupanj doktora znanosti iz kemije ili srodnog kemijskog studija,
-    aktivno znanje engleskog jezika u govoru i pismu.
Prednost će imati pristupnici s iskustvom u pripravi i/ili karakterizaciji poroznih materijala i/ili njihovoj primjeni te mehanokemijskoj sintezi.

10.    suradničko zvanje i suradničko radno mjesto poslijedoktorand u Zavodu fizičku kemiju, Laboratorij za održivu i primijenjenu kemiju, za rad na HRZZ projektu: “Mechanochemical and solvent-free strategies towards functional porous materials with advanced physico-chemical and catalytic properties“, u slučaju da pristupnik bude izabran na radno mjesto koje je s posebnim uvjetima rada, prije sklapanja ugovora o radu obvezan je obaviti liječnički pregled, na određeno vrijeme do 31.1.2023., a najdulje do isteka projekta, 1 izvršitelj/-ica  
Uz opće uvjete za zasnivanje radnog odnosa iz članka 43. Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju pristupnici trebaju ispunjavati uvjete:
-    akademski stupanj doktora znanosti iz kemije, fizike ili kemijske tehnologije,
-    poznavanje osnova kristalografije te iskustvo u spektroskopskim metodama,
-    sklonost kemometrijskim analizama i programiranju,
-    aktivno znanje engleskog jezika u govoru i pismu.
Poželjno je radno iskustvo u mehanokemijskoj sintezi i karakterizaciji čvrstih uzoraka.
Uvjeti za izbor na suradnička radna mjesta:

Uz prijavu za natječaj za radna mjesta poslijedoktorand treba priložiti: životopis, odgovarajuću diplomu, e-mail kontakt barem jedne osobe za preporuku i ostale dokaze o ispunjavanju uvjeta natječaja.

Radni odnos za radno mjesto poslijedoktorand iz točaka 5. i 6. zasniva se na određeno vrijeme u trajanju od dvije godine uz mogućnost produženja na još dvije godine uz uvjet da je poslijedoktorand u vrednovanju rada ocijenjen pozitivno. S pristupnikom koji je već bio zaposlen na radnom mjestu poslijedoktorand financiranom iz državnog proračuna, radni odnos se može zasnovati samo na vrijeme preostalo do četiri godine.

Radni odnos za sva suradnička radna mjesta zasniva se uz probni rad od 6 mjeseci.

Pristupnici izabrani na suradnička radna mjesta koji su visokoškolsku kvalifikaciju stekli u inozemstvu moraju prije zasnivanja radnog odnosa priložiti Rješenje o priznavanju inozemne visokoškolske kvalifikacije izdano od Agencije za znanost i visoko obrazovanje.

IV. za izbor u stručno zvanje i na stručno radno mjesto

11.    stručno zvanje i stručno radno mjesto stručni suradnik u sustavu znanosti i visokom obrazovanju u Zavodu za molekularnu biologiju, Laboratorij za neurokemiju i molekularnu neurobiologiju, na određeno vrijeme do povratka privremeno nenazočne radnice, 1 izvršitelj/-ica  

Uz opće uvjete za zasnivanje radnog odnosa iz članka 52. Statuta Instituta Ruđer Bošković pristupnici trebaju ispunjavati uvjete:
-    sveučilišni diplomski ili integrirani studij biologije.
Prednost će imati pristupnici s iskustvom u laboratorijskom radu, posebice u metodama molekularne i stanične biologije.

Uz prijavu za natječaj za stručno radno mjesto u sustavu znanosti i visokom obrazovanju treba priložiti: životopis, odgovarajuću diplomu te dokaze o ispunjavanju ostalih uvjeta natječaja.

Radni odnos za stručno radno mjesto zasniva se uz probni rad od 6 mjeseci.

Pristupnik izabran na stručno radno mjesto koji je visokoškolsku kvalifikaciju stekao u inozemstvu mora prije zasnivanja radnog odnosa priložiti Rješenje o priznavanju inozemne visokoškolske kvalifikacije izdano od Agencije za znanost i visoko obrazovanje.

Prijava na natječaj za znanstveno i suradnička radna mjesta te na stručno radno mjesto u sustavu znanosti i visokom obrazovanju podnosi se u roku od 30 dana od dana objave u Narodnim novinama na adresu: Institut Ruđer Bošković, Bijenička cesta 54, Zagreb, s naznakom „Za natječaj za izbor na znanstveno / suradničko / stručno radno mjesto – točka natječaja - naziv radnog mjesta na koje se pristupnik prijavljuje“.

Sukladno članku 13. Zakona o ravnopravnosti spolova na natječaj se mogu javiti osobe oba spola.

Natječaj je objavljen na službenom internetskom portalu za radna mjesta Europskoga istraživačkog prostora.

Statut Instituta Ruđer Bošković i Pravilnik o dodatnim uvjetima za izbore na znanstvena radna mjesta možete pogledati u javnim dokumentima.

Osobe koje se pozivaju na prednost pri zapošljavanju u skladu s odredbama članka 102. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji i kod kojih ne postoje zapreke iz članka 104. tog zakona, dužne su dostaviti svu potrebnu dokumentaciju iz članka 103. tog zakona, kako bi mogle ostvariti tu prednost.

Nepravovremene prijave te prijave bez priloženih dokaza o ispunjavanju uvjeta iz natječaja (nepotpune prijave) neće se razmatrati.

Ova stranica koristi kolačiće

neki od tih kolačića nužni su za ispravno funkcioniranje stranice, dok se drugi koriste za praćenje korištenja stranice radi poboljšanja korisničkog iskustva.

Za više informacija pogledajte naše uvjete korištenja.

  • Kolačići koji su nužni za ispravno funkcioniranje stranice. Moguće ih je onemogućiti u postavkama preglednika.