Prijeđite na glavni sadržaj

Natječaj za izbor na znanstveno i suradnička radna mjesta te na stručno radno mjesto u sustavu znanosti i visokom obrazovanju

22.7.2020.
A
A
A

Natječaj za izbor na znanstveno i suradnička radna mjesta te na stručno radno mjesto u sustavu znanosti i visokom obrazovanju

I. za izbor na znanstveno radno mjesto

1.    znanstveno radno mjesto znanstveni suradnik - povratnik u Zavodu za fizičku kemiju, s akademskim stupnjem doktora znanosti iz područja prirodnih znanosti, polje kemija, pristupnik mora sudjelovati u radu na projektu kojim u Republici Hrvatskoj može ostvariti financiranje svoga istraživanja u razdoblju od najmanje godinu dana, te imati najmanje 3 godine radnoga iskustva na sveučilištima rangiranima unutar top 300 sveučilišta, sukladno zadnje objavljenoj „Academic Ranking of World Universities“ rang listi (tzv. „Šangajska“ rang lista); prednost će imati pristupnik s iskustvom u području mehanokemijske sinteze poroznih materijala, metal-organskim mrežama, kovalentnim organskim mrežama i različitim eksperimentalnim analitičkim metodama (rendgenska difrakcija na polikristalnom uzorku i jediničnom kristalu, spektroskopijom NMR, UV-Vis, IR i Raman spektrometrijom masa), 1 izvršitelj/-ica   

Uvjeti za izbor na znanstveno radno mjesto:

Osim općih uvjeta za zasnivanje radnog odnosa pristupnici trebaju ispunjavati uvjete propisane Zakonom o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju i Pravilnikom o dodatnim uvjetima za izbore na znanstvena radna mjesta Instituta Ruđer Bošković.

Uz prijavu za natječaj treba priložiti:

  1. životopis - opći podaci, podaci o školovanju, stečena sprema i akademski stupanj doktora znanosti, dosadašnje kretanje u službi
  2. dokaz o akademskom stupnju i znanstvenom zvanju
  3. kratki sažetak znanstvene djelatnosti od svog zadnjeg izbora
  4. popis znanstvenih radova i popis najcitiranijih radova
  5. odgovarajuće podatke o udovoljavanju dodatnim uvjetima za izbor na znanstvena radna mjesta iz članka 5. i 9. Pravilnika o dodatnim uvjetima za izbore na znanstvena radna mjesta, uključujući podatke o ukupnoj citiranosti, prosječnoj citiranosti, citiranosti u knjigama, monografijama, udžbenicima te glavno autorstvo i faktor odjeka časopisa
  6. program planiranih istraživanja (do jedne stranice teksta)
  7. listu s prijedlogom inozemnih znanstvenika koje će stručno povjerenstvo zatražiti pisma preporuke i to za: - znanstvenog suradnika – dva inozemna znanstvenika.

Radni odnos na znanstvenom radnom mjestu zasniva se na neodređeno vrijeme.

Pristupnici na znanstveno radno mjesto koji su visokoškolsku kvalifikaciju stekli u inozemstvu moraju uz prijavu na natječaj za znanstveno radno mjesto priložiti Rješenje o priznavanju inozemne visokoškolske kvalifikacije izdano od Agencije za znanost i visoko obrazovanje ili potvrdu o predanom Zahtjevu za priznavanje inozemne visokoškolske kvalifikacije Agenciji za znanost i visoko obrazovanje.

II. za izbor doktoranada u suradnička zvanja i na suradnička radna mjesta asistenata za vrijeme trajanja “Projekta razvoja karijera mladih istraživača – izobrazba novih doktora znanosti”

2.    suradničko zvanje i suradničko radno mjesto asistent u Zavodu za molekularnu biologiju, Laboratorij za staničnu biologiju i prijenos signala, za rad na HRZZ projektu: “Endocitoza adenovirusa i urođeni imunosni odgovor (Adenoln)“, 1 izvršitelj/-ica   

Uz opće uvjete za zasnivanje radnog odnosa iz članka 43. Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju pristupnici trebaju ispunjavati uvjete:
-    sveučilišni diplomski ili integrirani studij molekularne biologije, eksperimentalne biologije, kemije, ekologije, znanosti o okolišu, biologije (uključujući i prof. biologije / biologije i kemije), molekularne biotehnologije, medicine, veterine, biotehnologije u medicini, farmacije, medicinske biokemije ili srodni studij,
-    ukupni prosjek ocjena na prethodnim razinama studija (preddiplomskom, diplomskom ili integriranom studiju) koji osigurava upis na sveučilišni interdisciplinarni doktorski studij Molekularne bioznanosti.

Dodatni kriteriji:
-    dosadašnja priznanja, nagrade i sl. za izvrsnost u studiranju i istraživački rad,
-    sudjelovanje u znanstvenoistraživačkom radu, objavljeni radovi, osobna izlaganja na znanstvenim konferencijama,
-    aktivno znanje engleskog jezika u govoru i pismu.

Prednost će imati pristupnici s iskustvom rada na kulturama stanica, metodama analize proteina, kao i interesom za istraživanje adenovirusnih vektora.

3.    suradničko zvanje i suradničko radno mjesto asistent u Zavodu za fizičku kemiju, Laboratorij za kemijsku i biološku kristalografiju, za rad na HRZZ projektu: “Multicentrične kovalentne veze i pi-interakcije određuju fizička svojstva kristala organskih radikala“; 1 izvršitelj/-ica  
Uz opće uvjete za zasnivanje radnog odnosa iz članka 43. Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju pristupnici trebaju ispunjavati uvjete:
-    sveučilišni diplomski ili integrirani studij kemije ili kemije i inženjerstva materijala,
-    ukupni prosjek ocjena na prethodnim razinama studija (preddiplomskom, diplomskom ili integriranom studiju) koji osigurava upis na doktorski studij kemije, smjer anorganska i strukturna kemija.

Dodatni kriteriji:
-    dosadašnja priznanja, nagrade i sl. za izvrsnost u studiranju i istraživački rad,
-    sudjelovanje u znanstvenoistraživačkom radu, objavljeni radovi, osobna izlaganja na znanstvenim konferencijama,
-    aktivno znanje engleskog jezika u govoru i pismu.
Poželjno je iskustvo u sintezi i karakterizaciji organskih radikala ili rendgenskoj strukturnoj analizi.

4.    suradničko zvanje i suradničko radno mjesto asistent u Zavodu za istraživanje mora i okoliša, Laboratorij za analitiku i biogeokemiju organskih spojeva, za rad na HRZZ projektu: “Istraživanje farmaceutskog ekspozoma slatkovodnih organizama - procjena rizika i prioritizacija (PHARMA-RISK)“, radno mjesto s posebnim uvjetima rada, 1 izvršitelj/-ica
Uz opće uvjete za zasnivanje radnog odnosa iz članka 43. Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju pristupnici trebaju ispunjavati uvjete:
-    sveučilišni diplomski studij kemije, kemijske tehnologije, biotehnologije ili medicinske biokemije,
-    ukupni prosjek ocjena na prethodnim razinama studija (preddiplomskom, diplomskom ili integriranom studiju) koji osigurava upis na doktorski studij kemije, smjer analitička kemija.

Dodatni kriteriji:
-    dosadašnja priznanja, nagrade i sl. za izvrsnost u studiranju i istraživački rad,
-    sudjelovanje u znanstvenoistraživačkom radu, objavljeni radovi, sudjelovanje na znanstvenim skupovima,
-    iskustvo u primjeni suvremenih analitičkih tehnika,
-    aktivno znanje engleskog jezika u govoru i pismu,
-    sklonost timskom radu u laboratorijskim i terenskim uvjetima.
Poželjno je vozačko iskustvo (B kategorija).

5.    suradničko zvanje i suradničko radno mjesto asistent u Zavodu za molekularnu medicinu, Laboratorij za molekularnu virologiju i bakteriologiju, za rad na HRZZ projektu: “Multifaktorna analiza HPV inficiranih stanica u nastanku raka maternice“; 1 izvršitelj/-ica   
Uz opće uvjete za zasnivanje radnog odnosa iz članka 43. Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju pristupnici trebaju ispunjavati uvjete:
-    sveučilišni diplomski ili integrirani studij molekularne biologije, eksperimentalne biologije, biologije, biotehnologije, biomedicine ili drugi srodni studij,
-    ukupni prosjek ocjena na prethodnim razinama studija (preddiplomskom, diplomskom ili integriranom studiju) koji osigurava upis na doktorski studij.

Dodatni kriteriji:
-    aktivno znanje engleskog jezika u govoru i pismu.
Prednost će imati pristupnici s iskustvom u radu s kulturama stanica u in vitro uvjetima i/ili protočnom citometrijom. Poželjno je prethodno sudjelovanje u znanstvenoistraživačkom radu te poznavanje metoda PCR.

6.    suradničko zvanje i suradničko radno mjesto asistent u Zavodu za molekularnu biologiju, Laboratorij za molekularnu genetiku, za rad na HRZZ projektu: “Evolution in the dark“, 1 izvršitelj/-ica   
Uz opće uvjete za zasnivanje radnog odnosa iz članka 43. Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju pristupnici trebaju ispunjavati uvjete:
-    sveučilišni diplomski studij biologije,
-    ukupni prosjek ocjena na prethodnim razinama studija (preddiplomskom, diplomskom ili integriranom studiju) koji osigurava upis na doktorski studij.

Dodatni kriteriji:
-    aktivno znanje engleskog jezika u govoru i pismu koje se dokazuje motivacijskim pismom na engleskom jeziku, duljine do 1 stranice, dostavljenom i u PDF formatu, u kojem pristupnik treba opisati vlastiti interes za područje istraživanja kojim se bavi projekt te razloge zbog kojih predstavlja dobrog kandidata za rad na ovom radnom mjestu.
Prednost će imati pristupnici s praktičnim iskustvom u eksperimentalnom radu sa životinjama, osobito podzemnim, koji poznaju metode molekularne biologije, autori su na znanstvenim radovima i konferencijskim priopćenjima, imaju iskustvo u vođenju projekata, imaju iskustvo u radu u međunarodnom okruženju i dobivena priznanja, nagrade, stipendije i sl.

7.    suradničko zvanje i suradničko radno mjesto asistent u Zavodu za molekularnu biologiju, Laboratorij za biofiziku stanice, za rad na HRZZ projektu: “Mehanizmi nastajanja snopova mikrotubula potrebnih za sazrijevanje diobenog vretena“, 1 izvršitelj/-ica   
Uz opće uvjete za zasnivanje radnog odnosa iz članka 43. Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju pristupnici trebaju ispunjavati uvjete:
-    sveučilišni diplomski ili integrirani studij biologije, kemije ili srodni studij,
-    ukupni prosjek ocjena na prethodnim razinama studija (preddiplomskom, diplomskom ili integriranom studiju) koji osigurava upis na doktorski studij.

Dodatni kriteriji:
-    dosadašnja priznanja, nagrade i sl. za izvrsnost u studiranju i istraživački rad,
-    sudjelovanje u znanstvenoistraživačkom radu, objavljeni radovi, osobna izlaganja na znanstvenim konferencijama,
-    aktivno znanje engleskog jezika u govoru i pismu koje se dokazuje motivacijskim pismom na engleskom jeziku.
Prednost će imati pristupnici s praktičnim iskustvom u radu s ljudskim stanicama u kulturi, konfokalnoj mikroskopiji te obradi i analizi podataka (program Fiji).

8.    suradničko zvanje i suradničko radno mjesto asistent u Zavodu za molekularnu biologiju, Laboratorij za molekularnu genetiku, za rad na HRZZ projektu: “Geni spužvi povezani s nastankom raka (CanSponGE)“, 1 izvršitelj/-ica  

Uz opće uvjete za zasnivanje radnog odnosa iz članka 43. Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju pristupnici trebaju ispunjavati uvjete:
-    sveučilišni diplomski ili integrirani studij molekularne biologije, eksperimentalne biologije, kemije, ekologije, znanosti o okolišu, biologije (uključujući i prof. biologije / biologije i kemije), molekularne biotehnologije, medicine, veterine, biotehnologije u medicini, farmacije, medicinske biokemije ili srodni studij,
-    ukupni prosjek ocjena na prethodnim razinama studija (preddiplomskom, diplomskom ili integriranom studiju) koji osigurava upis na doktorski studij.

Dodatni kriteriji:
-    dosadašnja priznanja, nagrade i sl. za izvrsnost u studiranju i istraživački rad,
-    sudjelovanje u znanstvenoistraživačkom radu, objavljeni radovi, osobna izlaganja na znanstvenim konferencijama,
-    aktivno znanje engleskog jezika u govoru i pismu.
Prednost će imati pristupnici s iskustvom rada u laboratoriju, u molekularno biološkim metodama i bioinformatičkim analizama.

9.    suradničko zvanje i suradničko radno mjesto asistent u Zavodu za molekularnu biologiju, Laboratorij za staničnu biologiju i prijenos signala, za rad na HRZZ projektu: “Integrin AVB5 - povezane fokalne i retikularne adhezije u melanomu (AdMeFoRe)“, 1 izvršitelj/-ica   
Uz opće uvjete za zasnivanje radnog odnosa iz članka 43. Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju pristupnici trebaju ispunjavati uvjete:
-    sveučilišni diplomski ili integrirani studij molekularne biologije, eksperimentalne biologije, kemije, ekologije, znanosti o okolišu, biologije (uključujući i prof. biologije / biologije i kemije), molekularne biotehnologije, medicine, veterine, biotehnologije u medicini, farmacije, medicinske biokemije ili srodni studij,
-    ukupni prosjek ocjena na prethodnim razinama studija (preddiplomskom, diplomskom ili integriranom studiju) koji osigurava upis na doktorski studij Molekularne bioznanosti.

Dodatni kriteriji:
-    dosadašnja priznanja, nagrade i sl. za izvrsnost u studiranju i istraživački rad,
-    sudjelovanje u znanstvenoistraživačkom radu, objavljeni radovi, osobna izlaganja na znanstvenim konferencijama,
-    aktivno znanje engleskog jezika u govoru i pismu.
Prednost će imati pristupnici s iskustvom rada s kulturama stanica, metodama analize proteina, kao i interesom za istraživanja adhezije stanica.

10.    suradničko zvanje i suradničko radno mjesto asistent u Zavodu za fiziku materijala, Laboratorij za molekulsku fiziku i sinteze novih materijala, za rad na HRZZ projektu: “Sferni optički mikrorezonatori za senzoriku, lasere i nelinearnu optiku (SOMSLNO)“, 1 izvršitelj/-ica   
Uz opće uvjete za zasnivanje radnog odnosa iz članka 43. Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju pristupnici trebaju ispunjavati uvjete:
-    sveučilišni diplomski studij fizike,
-    ukupni prosjek ocjena na prethodnim razinama studija (preddiplomskom, diplomskom ili integriranom studiju) koji osigurava upis na doktorski studij.

Dodatni kriteriji:
-    aktivno znanje engleskog jezika u govoru i pismu,
-    sklonost eksperimentalnom radu.

11.    suradničko zvanje i suradničko radno mjesto asistent u Zavodu za molekularnu biologiju, Laboratorij za evolucijsku genetiku, za rad na HRZZ projektu: “Alfa satelitska DNA u evoluciji mreža genske modulacije“, 1 izvršitelj/-ica   
Uz opće uvjete za zasnivanje radnog odnosa iz članka 43. Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju pristupnici trebaju ispunjavati uvjete:
-    sveučilišni diplomski ili integrirani studij molekularne biologije, eksperimentalne biologije, kemije ili molekularne biotehnologije,
-    ukupni prosjek ocjena na prethodnim razinama studija (preddiplomskom, diplomskom ili integriranom studiju) koji osigurava upis na doktorski studij.

Dodatni kriteriji:
-    dosadašnja priznanja, nagrade i sl. za izvrsnost u studiranju i istraživački rad,
-    sudjelovanje u znanstvenoistraživačkom radu, objavljeni radovi, osobna izlaganja na znanstvenim konferencijama,
-    aktivno znanje engleskog jezika u govoru i pismu.
Prednost će imati pristupnici s iskustvom u biokemijskim i molekularno biološkim metodama, kao i interesom za istraživanje uloge nekodirajućih DNA.

12.    suradničko zvanje i suradničko radno mjesto asistent u Zavodu za fizičku kemiju, Laboratorij za kemijsku i biološku kristalografiju, za rad na HRZZ projektu: “Alosterički komunikacijski putevi u oligomernim enzimima“, 1 izvršitelj/-ica   
Uz opće uvjete za zasnivanje radnog odnosa iz članka 43. Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju pristupnici trebaju ispunjavati uvjete:
-    sveučilišni diplomski studij elektrotehnike i računarstva, kemije, matematike ili fizike,
-    ukupni prosjek ocjena na prethodnim razinama studija (preddiplomskom, diplomskom ili integriranom studiju) koji osigurava upis na doktorski studij.

Dodatni kriteriji:
-    dosadašnja priznanja, nagrade i sl. za izvrsnost u studiranju i istraživački rad,
-    sudjelovanje u znanstvenoistraživačkom radu, objavljeni radovi, osobna izlaganja na znanstvenim konferencijama,
-    poznavanje programiranja u Python programskom jeziku,
-     iskustvo u radu s bazama podataka i programiranju za web,
-    aktivno znanje engleskog jezika u govoru i pismu.

13.    suradničko zvanje i suradničko radno mjesto asistent u Zavodu za molekularnu medicinu, Laboratorij za molekularnu neuropsihijatriju, za rad na HRZZ projektu: “Terapijski potencijal neurosteroida i neurotrofina u demenciji (TePoNeDe)“, radno mjesto s posebnim uvjetima rada, 1 izvršitelj/-ica   
Uz opće uvjete za zasnivanje radnog odnosa iz članka 43. Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju pristupnici trebaju ispunjavati uvjete:
-    sveučilišni diplomski ili integrirani studij molekularne biologije, eksperimentalne biologije, biotehnologije, medicine, farmacije, medicinske biokemije ili drugi srodni studij,
-    ukupni prosjek ocjena na prethodnim razinama studija (preddiplomskom, diplomskom ili integriranom studiju) koji osigurava upis na doktorski studij.

Dodatni kriteriji:
-    aktivno znanje engleskog jezika u govoru i pismu.
Poželjno je iskustvo u praktičnom radu s kulturama stanica in vitro, rad s eksperimentalnim životinjama in vivo, te biokemijskim i molekularno-biološkim tehnikama.

14.    suradničko zvanje i suradničko radno mjesto asistent u Zavodu za molekularnu biologiju, Laboratorij za strukturu i funkciju heterokromatina, za rad na HRZZ projektu: “(Epi)genomika i transkriptomika eukromatinskih satelitnih DNA u embriogenezi i razvoju“, 1 izvršitelj/-ica   
Uz opće uvjete za zasnivanje radnog odnosa iz članka 43. Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju pristupnici trebaju ispunjavati uvjete:
-    sveučilišni diplomski ili integrirani studij molekularne biologije, eksperimentalne biologije, kemije, ekologije, znanosti o okolišu, biologije (uključujući i prof. biologije / biologije i kemije), molekularne biotehnologije, medicine, veterine, biotehnologije u medicini, farmacije, medicinske biokemije ili srodni studij,
-    ukupni prosjek ocjena na prethodnim razinama studija (preddiplomskom, diplomskom ili integriranom studiju) koji osigurava upis na doktorski studij.

Dodatni kriteriji:
-    dosadašnja priznanja, nagrade i sl. za izvrsnost u studiranju i istraživački rad,
-    sudjelovanje u znanstvenoistraživačkom radu, objavljeni radovi, osobna izlaganja na znanstvenim konferencijama,
-    aktivno znanje engleskog jezika u govoru i pismu.
Prednost će imati pristupnici s iskustvom u osnovnim metodama molekularne biologije i bioinformatike te interesom za istraživanja nekodirajućih DNA sekvenci.

15.    suradničko zvanje i suradničko radno mjesto asistent u Zavodu za molekularnu medicinu, Laboratorij za naprednu genomiku, za rad na HRZZ projektu: “Molekularni aspekti patogenih procesa u AHCY deficijenciji“, radno mjesto s posebnim uvjetima rada, 1 izvršitelj/-ica   

Uz opće uvjete za zasnivanje radnog odnosa iz članka 43. Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju pristupnici trebaju ispunjavati uvjete:
-    sveučilišni diplomski ili integrirani studij molekularne biologije, molekularne biotehnologije, farmacije, medicinske biokemije, kemije ili drugi srodni studij,
-    ukupni prosjek ocjena na prethodnim razinama studija (preddiplomskom, diplomskom ili integriranom studiju) koji osigurava upis na doktorski studij.

Dodatni kriteriji:
-    iskustvo u radu na Illumina sustavu za napredno sekvenciranje DNA i RNA, posebice u analizi i bioinformatičkoj obradi podataka,
-    dosadašnja priznanja, nagrade i sl. za izvrsnost u studiranju i istraživački rad,
-    sudjelovanje u znanstvenoistraživačkom radu,
-    aktivno znanje engleskog jezika u govoru i pismu.

16.    suradničko zvanje i suradničko radno mjesto asistent u Zavodu za molekularnu biologiju, Laboratorij za strukturu i funkciju heterokromatina, za rad na HRZZ projektu: “Rasvjetljavanje evolucije satelitnih DNA visokoprotočnim analizama satelitoma srodnih vrsta“, 1 izvršitelj/-ica   

Uz opće uvjete za zasnivanje radnog odnosa iz članka 43. Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju pristupnici trebaju ispunjavati uvjete:
-    sveučilišni diplomski ili integrirani studij molekularne biologije, eksperimentalne biologije, molekularna biotehnologija ili drugi srodni studij,
-    ukupni prosjek ocjena na prethodnim razinama studija (preddiplomskom, diplomskom ili integriranom studiju) koji osigurava upis na doktorski studij.

Dodatni kriteriji:
-    dosadašnja priznanja, nagrade i sl. za izvrsnost u studiranju i istraživački rad,
-    sudjelovanje u znanstvenoistraživačkom radu, objavljeni radovi, osobna izlaganja na znanstvenim konferencijama,
-    aktivno znanje engleskog jezika u govoru i pismu.

Prednost će imati pristupnici s iskustvom rada u laboratoriju i s laboratorijskim životinjama, s iskustvom u molekularno-biološkim metodama i bioinformatičkim analizama te interesom za istraživanja repetitivnih DNA sekvenci.

17.    suradničko zvanje i suradničko radno mjesto asistent u Zavodu za eksperimentalnu fiziku, Laboratorij za nuklearne analitičke metode, za rad na HRZZ projektu: “Nove primjene 14-MeVneutrona“, obavezan liječnički pregled za rad u zoni ionizirajućeg zračenja (izloženi radnik kategorije B), 1 izvršitelj/-ica   

Uz opće uvjete za zasnivanje radnog odnosa iz članka 43. Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju pristupnici trebaju ispunjavati uvjete:
-    sveučilišni diplomski ili integrirani studij fizike,
-    ukupni prosjek ocjena na prethodnim razinama studija (preddiplomskom, diplomskom ili integriranom studiju) koji osigurava upis na doktorski studij.

Uvjeti za izbor na suradničko radno mjesto asistenta za vrijeme trajanja “Projekta razvoja karijera mladih istraživača - izobrazba novih doktora znanosti”:

Uz prijavu za natječaj pristupnici trebaju priložiti: životopis, odgovarajuću diplomu ili uvjerenje o završenom studiju, prijepis položenih kolegija i prosjek ocjena, e-mail kontakt barem jedne osobe za preporuku, te ostale dokaze o ispunjavanju uvjeta i dodatnih kriterija, a za radno mjesto pod točkom 6. treba priložiti i PDF jednog znanstvenog rada na kojem je pristupnik koautor.

Radni odnos za suradničko radno mjesto asistenta zasniva se na određeno vrijeme od 4 godine s probnim rokom u trajanju od 6 mjeseci.

Asistent - HRZZ doktorand izabran u suradničko zvanje i na suradničko radno mjesto asistenta obvezan je upisati doktorski studij u akademskoj godini 2020./2021.

Ako pristupnik na Natječaj za radno mjesto asistenta – HRZZ doktoranda već studira na doktorskom studiju, radni odnos će se zasnovati za vrijeme preostalo do 4 godine studija.

Na Natječaj se ne može javiti pristupnik čije je doktorsko obrazovanje Hrvatska zaklada za znanost već ranije financirala, ali je odustao od financiranja.

Pristupnik izabran na suradničko radno mjesto koji je stekao visokoškolsku kvalifikaciju u inozemstvu mora prije zasnivanja radnog odnosa priložiti Rješenje o priznavanju inozemne visokoškolske kvalifikacije izdano od Agencije za znanost i visoko obrazovanje.

Ugovor o radu s asistentom – HRZZ doktorandom može se sklopiti po primitku suglasnosti Hrvatske zaklade za znanost.

III. za izbor u suradnička zvanja i na suradnička radna mjesta

18.    suradničko zvanje i suradničko radno mjesto asistent u Zavodu za elektroniku, Laboratorij za strojno učenje i reprezentacije znanja, za rad na istraživanjima vezanima uz razvoj teorijskog i računalnog radnog okvira Objašnjive Umjetne Inteligencije, te u sklopu projekta DATACROSS, Znanstvenog centra izvrsnosti za znanost o podacima i naprednim kooperativnim sustavima (na istraživačkoj aktivnosti: Strojno učenje i dubinska analiza podataka), 1 izvršitelj/-ica  

Uz opće uvjete za zasnivanje radnog odnosa iz članka 43. Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju pristupnici trebaju ispunjavati uvjete:
-    odgovarajući sveučilišni diplomski studij na smjerovima računalne znanosti, obradba informacija, računarstvo i matematika, primijenjena matematika ili statistika,
-    ukupni prosjek ocjena na prethodnim razinama studija (preddiplomskom, diplomskom ili integriranom studiju) koji osigurava upis na doktorski studij,
-    programiranje u više programskih jezika i poznavanje rada u programskim okruženjima (C++, Python, MATLAB, R),
-    aktivno znanje engleskog jezika u govoru i pismu koje se dokazuje motivacijskim pismom na engleskom jeziku.

Prednost će imati pristupnici s priznanjima i nagradama za izvrsnost u studiranju i znanstveni rad.

19.    suradničko zvanje i suradničko radno mjesto asistent u Zavodu za kemiju materijala, 1 izvršitelj/-ica   
Uz opće uvjete za zasnivanje radnog odnosa iz članka 43. Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju pristupnici trebaju ispunjavati uvjete:
-    sveučilišni diplomski ili integrirani studij iz područja prirodnih znanosti - biologija, kemija, kemijsko inženjerstvo, primijenjena kemija ili znanost o okolišu, ili iz područja biotehničkih znanosti - biotehnologija,
-    ukupni prosjek ocjena na prethodnim razinama studija (preddiplomskom, diplomskom ili integriranom studiju) koji osigurava upis na doktorski studij.

Dodatni kriteriji:
-    dosadašnja priznanja, nagrade i sl. za izvrsnost u studiranju i istraživački rad,
-    sudjelovanje u znanstvenoistraživačkom radu, po mogućnosti u multidisciplinarnim aktivnostima, s posebnim naglaskom na mikrobiološka, bioinformatička ili fizikalno kemijska istraživanja,
-    aktivno znanje engleskog jezika u govoru i pismu koje se dokazuje motivacijskim pismom na engleskom jeziku,
-    iskustvo u laboratorijskom i/ili terenskom radu.

20.    suradničko zvanje i suradničko radno mjesto asistent u Zavodu za fizičku kemiju, Laboratorij za biokoloide i površinsku kemiju, za rad na HRZZ projektu: “Mehanizmi nastajanja kalcijevih fosfata na anorganskim nanomaterijalima. Biomimetski put priprave multifunkcionalnih nanokompozita za regeneraciju čvrstih tkiva.“, 1 izvršitelj/-ica    

Uz opće uvjete za zasnivanje radnog odnosa iz članka 43. Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju pristupnici trebaju ispunjavati uvjete:
-    sveučilišni diplomski studij fizike ili sveučilišni diplomski ili integrirani studij kemije, kemijskog inženjerstva ili primijenjene kemije,  
-    ukupni prosjek ocjena na prethodnim razinama studija (preddiplomskom, diplomskom ili integriranom studiju) koji osigurava upis na doktorski studij.

Dodatni kriteriji:
-    dosadašnja priznanja, nagrade i sl. za izvrsnost u studiranju i istraživački rad,
-    iskustvo u primjeni spektroskopskih metoda u biomedicini i/ili medicinskoj fizici,
-    aktivno znanje engleskog jezika u govoru i pismu.

Prednost će imati pristupnici koji su završili istraživački smjer sa sklonošću eksperimentalnom radu.

21.    suradničko zvanje i suradničko radno mjesto poslijedoktorand u Zavodu za istraživanje mora i okoliša, Laboratorij za biološku raznolikost, za rad u području istraživanja bioraznolikosti gljiva i rizosfernog mikrobioma biljaka, 1 izvršitelj/-ica    
Uz opće uvjete za zasnivanje radnog odnosa iz članka 43. Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju pristupnici trebaju ispunjavati uvjete:
-    akademski stupanj doktora znanosti iz područja prirodnih znanosti – biologija ili interdisciplinarne prirodne znanosti, ili iz područja biotehničkih znanosti -  poljoprivreda (agronomija) ili iz srodnih područja,
-    aktivno znanje engleskog jezika u govoru i pismu.

Dodatni kriteriji:
-    iskustvo u metodama molekularne biologije i/ili na području istraživanja gljiva,
-    iskustvo u korištenju analitičkih i istraživačkih tehnika,
-    sudjelovanje u znanstvenoistraživačkom radu, objavljeni znanstveni radovi, rad na projektima, izlaganja na znanstvenim konferencijama.

22.    suradničko zvanje i suradničko radno mjesto poslijedoktorand u Zavodu za istraživanje mora i okoliša, Laboratorij za okolišnu mikrobiologiju i biotehnologiju, za rad na HRZZ projektu: “Antibiotička rezistencija u uređajima za obradu otpadnih voda u Hrvatskoj - naglasak na beta-laktamaze proširenog spektra i karbapenemaze“, 1 izvršitelj/-ica    

Uz opće uvjete za zasnivanje radnog odnosa iz članka 43. Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju pristupnici trebaju ispunjavati uvjete:
-    akademski stupanj doktora znanosti iz područja prirodnih znanosti, polje biologija,  
-    aktivno znanje engleskog jezika u govoru i pismu.

Dodatni kriteriji:
-    iskustvo u radu s tehnikama sekvenciranja nove generacije i bioinformatičkim analizama metagenomskim podataka te poznavanje rada u programskom paketu „R“,
-    autorstvo na znanstvenim radovima u prestižnim međunarodnim časopisima u području okolišnih ili interdisciplinarnih znanosti,
-    sudjelovanje na istraživačkim projektima.

23.    suradničko zvanje i suradničko radno mjesto asistent u Centru za istraživanje mora u Rovinju, Laboratorij za evolucijsku ekologiju, za rad na ekologiji i fiziologiji fitoplanktona, radno mjesto s posebnim uvjetima rada, 1 izvršitelj/-ica   

Uz opće uvjete za zasnivanje radnog odnosa iz članka 43. Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju pristupnici trebaju ispunjavati uvjete:
-    sveučilišni diplomski studij biologije, kemije ili fizike,
-    završni rad iz oceanologije, biologije ili ekologije,
-    ukupni prosjek ocjena na prethodnim razinama studija (preddiplomskom, diplomskom ili integriranom studiju) koji osigurava upis na doktorski studij oceanologije,
-    aktivno znanje engleskog jezika u govoru i pismu.

Poželjno je iskustvo rada u laboratoriju, analizi fizikalnih, kemijskih i bioloških parametara u oceanologiji, iskustvo ili spremnost na višednevni terenski rad (kopno, more/brod), kao i iskustvo rada i spremnost na rad na svjetlosnom mikroskopu, osnovno znanje iz statistike i obrade podataka, te vozačka dozvola (B kategorija).

24.    suradničko zvanje i suradničko radno mjesto poslijedoktorand u Zavodu za elektroniku, Laboratorij za obradu informacija i signala, za rad na HRZZ projektu: “Napredni deterministički i hibridni algoritmi na nizovima, sljedovima i stablima s primjenama u tehničkim znanostima i znanostima o životu“; na određeno vrijeme do 30.9.2022., a najdulje do isteka projekta, 1 izvršitelj/-ica  

Uz opće uvjete za zasnivanje radnog odnosa iz članka 43. Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju pristupnici trebaju ispunjavati uvjete:
-    akademski stupanj doktora znanosti iz teorijskog računarstva, matematike, računalne biologije, bioinformatike ili srodnih znanosti.

Prednost će imati pristupnici s iskustvom u radu na algoritamskom aspektu bioinformatike.

25.    suradničko zvanje i suradničko radno mjesto poslijedoktorand u Zavodu za istraživanje mora i okoliša, Laboratorij za fiziku mora i kemiju vodenih sustava; za rad na HRZZ projektu: „Rogozničko morsko jezero kao model odziva ekosustava na promjene u okolišu, MARRES“; na određeno vrijeme od 18 mjeseci, a najdulje do isteka projekta, 1 izvršitelj/-ica  

Uz opće uvjete za zasnivanje radnog odnosa iz članka 43. Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju pristupnici trebaju ispunjavati uvjete:
-    akademski stupanj doktora znanosti iz područja prirodnih znanosti - polje interdisciplinarne prirodne znanosti, kemija, biologija ili geologija,
-    aktivno znanje engleskog jezika u govoru i pismu.

Prednost će imati pristupnici s izraženim interesom i sposobnostima za znanstvenoistraživački rad interdisciplinarnim pristupom, te za provođenje biogeokemijskih istraživanja u prirodnim sustavima, s fokusom na ciklus sumpora i ugljika.
Poželjno je poznavanje elektroanalitičkih metoda, kao i inicijativnost, kreativnost i neovisnost u radu.

26.    suradničko zvanje i suradničko radno mjesto poslijedoktorand u Zavodu za istraživanje mora i okoliša, Laboratorij za fizičku kemiju tragova; za rad na HRZZ projektu: „Geokemija i zapis redoks indikatora u različitim uvjetima okoliša: prema boljem razumijevanju redoks uvjeta u prošlosti (REDOX)“, na istraživanju ponašanja elemenata u tragovima (ET) u sedimentima i vodenom stupcu; na određeno vrijeme od 14 mjeseci, 1 izvršitelj/-ica  

Uz opće uvjete za zasnivanje radnog odnosa iz članka 43. Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju pristupnici trebaju ispunjavati uvjete:
-    akademski stupanj doktora znanosti iz područja prirodnih znanosti - polje kemija,
-    radno iskustvo u istraživanju elemenata u tragovima u različitim prirodnim matricama korištenjem ionske kromatografije i ICPMS.
Prednost će imati pristupnici s iskustvom rada na analizama elemenata u tragovima masenom spektrometrijom s induktivno spregnutom plazmom (ICPMS) i ionskom kromatografijom.

27.    suradničko zvanje i suradničko radno mjesto asistent u Zavodu za fizičku kemiju, Laboratorij za spektrometriju masa i funkcionalnu proteomiku, za rad na projektu: „Robusne i adaptabilne biološke platforme za nova cjepiva (RAPTOVAX)“ u sklopu operativnog programa „Konkurentnost i kohezija 2014-2020“ – „Ulaganje u znanost i inovacije – prvi poziv“, na određeno vrijeme do 20.12.2022., a najdulje do isteka projekta, 1 izvršitelj/-ica  

Uz opće uvjete za zasnivanje radnog odnosa iz članka 43. Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju pristupnici trebaju ispunjavati uvjete:
-    sveučilišni diplomski ili integrirani studij biologije ili kemije,
-    aktivno znanje engleskog jezika u govoru i pismu.
Prednost će imati pristupnici s iskustvom u primjeni tehnologije rekombinantne DNA, poznavanjem metoda za heterolognu ekspresiju i pročišćavanje proteina, kao i osnove rada sa spektrometrom masa.

28.    suradničko zvanje i suradničko radno mjesto asistent u Zavodu za fizičku kemiju, Laboratorij za biokoloide i površinsku kemiju, za rad na Marie Curie ITN projektu: “Antimicrobial Integrated Methodologies for orthopaedic applications“ (ESR10) na razvoju antimikrobnih prevlaka za metalne implantate, na određeno vrijeme od 36 mjeseci, 1 izvršitelj/-ica  

Uz opće uvjete za zasnivanje radnog odnosa iz članka 43. Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju pristupnici trebaju ispunjavati uvjete:
-    sveučilišni diplomski studij kemije, kemijskog inženjerstva ili farmacije,
-    ukupni prosjek ocjena na prethodnim razinama studija (preddiplomskom, diplomskom ili integriranom studiju) koji osigurava upis na doktorski studij,
-    iskustvo rada u kemijskom laboratoriju,
-    sklonost eksperimentalnom radu,
-    aktivno znanje engleskog jezika u govoru i pismu.

Dodatni kriteriji:
-    sudjelovanje u znanstvenoistraživačkom radu, objavljeni znanstveni radovi, osobna izlaganja na znanstvenim konferencijama i sl.,
-    dosadašnja priznanja, nagrade i sl. za izvrsnost u studiranju i istraživački rad.

29.    suradničko zvanje i suradničko radno mjesto asistent u Zavodu za kemiju materijala, Laboratorij za sintezu novih materijala, za rad na projektu: „Metal-organski molekulski materijali kao potencijali feroelektrici“, na određeno vrijeme od 4 godine, 1 izvršitelj/-ica  

Uz opće uvjete za zasnivanje radnog odnosa iz članka 43. Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju pristupnici trebaju ispunjavati uvjete:
-    sveučilišni diplomski ili integrirani studij kemije, primijenjene kemije, kemije i inženjerstva materijala, fizike ili sveučilišni integrirani studij fizike i kemije - nastavnički smjer,
-    ukupni prosjek ocjena na prethodnim razinama studija (preddiplomskom, diplomskom ili integriranom studiju) koji osigurava upis na doktorski studij kemije, smjer anorganska i strukturna kemija.

Dodatni kriteriji:
-    dosadašnja priznanja, nagrade i sl. za izvrsnost u studiranju i istraživački rad,
-    sudjelovanje u znanstvenoistraživačkom radu, objavljeni radovi, osobna izlaganja na znanstvenim konferencijama,
-    aktivno znanje engleskog jezika u govoru i pismu.
Poželjno je iskustvo u sintezi i karakterizaciji metal-organskih spojeva.

30.    suradničko zvanje i suradničko radno mjesto asistent u Zavodu za molekularnu biologiju, Laboratorij za biofiziku stanice, za rad na projektu: „IPSted – Inovativni protokoli mikroskopije za interdisciplinarna istraživanja u biomedicini“, na određeno vrijeme od 24 mjeseca, 1 izvršitelj/-ica  

Uz opće uvjete za zasnivanje radnog odnosa iz članka 43. Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju pristupnici trebaju ispunjavati uvjete:
-    sveučilišni diplomski studij molekularne biologije ili srodni studij,
-    ukupni prosjek ocjena na prethodnim razinama studija (preddiplomskom, diplomskom ili integriranom studiju) koji osigurava upis na doktorski studij,
-    znanje rada na računalu u programima za statističku obradu podataka i obradu slika (programi R, MATLAB, Fiji, Adobe Illustrator),
-     aktivno znanje engleskog jezika u govoru i pismu.

Dodatni kriteriji:
-    dosadašnja priznanja, nagrade, stipendije i sl. za izvrsnost u studiranju i istraživački rad,
-    sudjelovanje u znanstvenoistraživačkom radu, objavljeni radovi, osobna izlaganja i posteri na znanstvenim konferencijama,
-    iskustvo rada s ljudskim staničnim linijama,
-    iskustvo rada u području konfokalne mikroskopije živih stanica.

Uvjeti za izbor na suradnička radna mjesta:

Uz prijavu za natječaj za radno mjesto poslijedoktorand treba priložiti: životopis, odgovarajuću diplomu, e-mail kontakt barem jedne osobe za preporuku i ostale dokaze o ispunjavanju uvjeta natječaja.

Uz prijavu za natječaj za radno mjesto asistenta treba priložiti: životopis, odgovarajuću diplomu ili uvjerenje o završenom studiju, Dopunsku ispravu o studiju kojom se potvrđuje koji su ispiti položeni i s kojom ocjenom, e-mail kontakt barem jedne osobe za preporuku i ostale dokaze o ispunjavanju uvjeta natječaja.

Radni odnos za suradničko radno mjesto poslijedoktorand iz točaka 21. i 22. zasniva se na određeno vrijeme u trajanju od dvije godine uz mogućnost produženja na još dvije godine uz uvjet da je poslijedoktorand u vrednovanju rada ocijenjen pozitivno. S pristupnikom koji je već bio zaposlen na radnom mjestu poslijedoktorand financiranom iz državnog proračuna, radni odnos se može zasnovati samo na vrijeme preostalo do četiri godine.

Radni odnos za suradnička radna mjesta asistent iz točaka 18.-20. i točke 23. zasniva se na određeno vrijeme od pet godina. S pristupnikom koji je već bio zaposlen na radnom mjestu asistent financiranom iz državnog proračuna, radni odnos se može zasnovati samo na vrijeme preostalo do pet godina.

Svaki asistent dužan je upisati poslijediplomski sveučilišni studij (doktorski studij).

Pristupnici na natječaj za radno mjesto pod točkom 28. ne smiju u trenutku objave natječaja imati više od 4 godine iskustva u znanstvenoistraživačkom radu, kao ni boraviti ili raditi u Republici Hrvatskoj više od 12 mjeseci u posljednje 3 godine.

Radni odnos za sva suradnička radna mjesta zasniva se uz probni rad od 6 mjeseci.

Pristupnici izabrani na suradnička radna mjesta koji su visokoškolsku kvalifikaciju stekli u inozemstvu moraju prije zasnivanja radnog odnosa priložiti Rješenje o priznavanju inozemne visokoškolske kvalifikacije izdano od Agencije za znanost i visoko obrazovanje.

IV. za izbor u stručno zvanje i na stručno radno mjesto

31.    stručno zvanje i stručno radno mjesto stručni suradnik u sustavu znanosti i visokom obrazovanju u Centru za istraživanje mora u Rovinju, na određeno vrijeme do 31.5.2023., a najdulje do isteka projekta, 1 izvršitelj/-ica     

Uz opće uvjete za zasnivanje radnog odnosa iz članka 52. Statuta Instituta Ruđer Bošković pristupnici trebaju ispunjavati uvjete:
-    sveučilišni diplomski studij iz područja prirodnih znanosti – polje biologija ili interdisciplinarne prirodne znanosti,
-    znanje engleskog jezika u govoru i pismu.

Poželjno je poznavanje taksonomije dinoflagelatnih cista, iskustvo rada u laboratoriju i na terenu.

Uz prijavu za natječaj za stručno radno mjesto u sustavu znanosti i visokom obrazovanju treba priložiti: životopis, odgovarajuću diplomu te dokaze o ispunjavanju ostalih uvjeta natječaja.

Radni odnos za stručno radno mjesto zasniva se uz probni rad od 6 mjeseci.

Pristupnik izabran na stručno radno mjesto koji je visokoškolsku kvalifikaciju stekao u inozemstvu mora prije zasnivanja radnog odnosa priložiti Rješenje o priznavanju inozemne visokoškolske kvalifikacije izdano od Agencije za znanost i visoko obrazovanje.

Prijava na natječaj za znanstveno i suradnička radna mjesta te na stručno radno mjesto u sustavu znanosti i visokom obrazovanju podnosi se u roku od 30 dana od dana objave u Narodnim novinama na adresu:

Institut Ruđer Bošković, Bijenička cesta 54, Zagreb, s naznakom „Za natječaj za izbor na znanstveno / suradničko / stručno radno mjesto – točka natječaja - naziv radnog mjesta na koje se pristupnik prijavljuje“.

Sukladno članku 13. Zakona o ravnopravnosti spolova na natječaj se mogu javiti osobe oba spola.

Natječaj objavljen na službenom internetskom portalu za radna mjesta Europskoga istraživačkog prostora, Statut Instituta Ruđer Bošković i Pravilnik o dodatnim uvjetima za izbore na znanstvena radna mjesta možete pogledati u javnim dokumentima.

Osobe koje se pozivaju na prednost pri zapošljavanju u skladu s odredbama članka 102. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji i kod kojih ne postoje zapreke iz članka 104. tog zakona, dužne su dostaviti svu potrebnu dokumentaciju iz članka 103. tog zakona, kako bi mogle ostvariti tu prednost.

Nepravovremene prijave te prijave bez priloženih dokaza o ispunjavanju uvjeta iz natječaja (nepotpune prijave) neće se razmatrati.

Ravnatelj
Dr.sc. David Matthew Smith

Ova stranica koristi kolačiće

neki od tih kolačića nužni su za ispravno funkcioniranje stranice, dok se drugi koriste za praćenje korištenja stranice radi poboljšanja korisničkog iskustva.

Za više informacija pogledajte naše uvjete korištenja.

  • Kolačići koji su nužni za ispravno funkcioniranje stranice. Moguće ih je onemogućiti u postavkama preglednika.