Prijeđite na glavni sadržaj

Glavni rezultati

Koncepti - APSIRS metodologija

APSIRS analitički okvir, odnosno integrirana metoda razvijena unutar projekta ACCTA, odnosi se na uzročno-posljedični lanac: (turističke) aktivnosti (engl. Activities); pritisci (engl. Preasures); stanje (engl. State); utjecaj (engl. Impact); odgovor (engl. Response); usluge (engl. Services). Metoda se temelji na proširenju tradicionalnog DPSIR pristupa: pokretači (engl. Driving forces); pritisci (engl. Preasures); stanje (engl. State); utjecaj (engl. Impact) te odgovor (engl. Response) (Slika 1).

APSIRS uključuje:

 • različite turističke aktivnosti kao pokretače
 • prepoznavanje iskustvenih i fizičkih pritisaka, pored pritisaka na okoliš
 • procjenu učinaka usluga/servisa parka na turističke aktivnosti te nastale pritiske i stanje objekata
 • prilagodbu usluga/servisa parka kao sredstva za donošenje odgovora
 • primjenu dinamički izračunatog prihvatnog kapaciteta (engl. Carring Capacity, CC) za turiste kao indikatora
 • ciljeve upravljanja (engl. PA mandate) određene od strane ovlaštenih upravitelja parka koji, dodatno uz okoliš, uključuju sve entitete zašićenog područja (engl. PA objects) i to: prirodnu baštinu, kulturnu baštinu, usluge/servise parka i ljude
 • definiranje granica prihvatljivog stanja (engl. Limits of acceptable state, LAS) za pojedini PA objekt
 • odvojene utjecaje unutarnjih čimbenika koji su pod kontrolom PA Uprave od vanjskih čimbenika koji su izvan njihove kontrole
  • APSIRS služi kao platforma za:
  • razvoj modela i odabir indikatora
  • integraciju modela u sustav za potporu odlučivanju za upravljanje zaštićenim područjima, ali to ne znači zamjenu, nego poboljšanje postojećih adaptivnih okvira upravljanja zaštićenim područjima.

Slika 1 Shematski prikaz DPSIR okvira na kojem se temelji ACCTA-APSIRS metodologija.

Pregled modela i analitičkih okvira korištenih pri određivanju prihvatnog kapaciteta nekog područja, te razvoj i opis APSIRS okvira nalazi se u projektnim isporukama (Projektne isporuke D1.1, D2.1, D2.2., D3.2) te u originalnom znanstvenom radu  

 • Klanjšček, T., Geček, S., Klanjšček, J., Carić, H., Pečar Ilić, J., Legović, T., “APSIRS - an analytical framework for assessing the effects of tourist activities in protected areas”, pp. 38, in prep

Platforma za integraciju podataka i GIS podloga

Definiran je Opći konceptualni model Integrirane GIS platforme temeljene na objektima APSIRS okvira te su izvršene detaljne specijalizacije prostornih podataka (specifično za NP Krka i PP Telašćica).

Uključeni su primjeri specijalizacijskih hijerarhijskih struktura potrebnih za sljedeće slučajeve (koristeći i rezultate ostalih grupa unutar projekta):

 • Zakonski okvir i legislativa, mandat te plan upravljanja parkom
 • Karakteristični prirodni fenomeni, prostorni objekti i lokaliteti parka
 • Aktivnosti turista na lokacijama parka
 • Odabir kritičnih lokacija unutar parka (s obzirom na razinu pritisaka turistčkih aktivnosti na objekte parka)

Glavni rezultati odnose se na: definiranje OO metodologije razvoja korištenjem UML jezika, prikaze najznačajnijih faza tijekom provođenja iterativnog i inkrementalnog postupka razvoja Općeg konceptualnog modela arhitekture Integrirane GIS platforme (Projektne isporuke D3.1 i D3.2).

Primjena odabranog skupa implementiranih funkcionalnosti u QGIS sustavu otvorenog koda (npr. integracija rezultata različitih scenarija modeliranja u slojeve digitalne karte) provedena je na konkretnim primjerima NPK/PPT (npr. simulacije širenja buke na pješačkim stazama) (Projektna isporuka D4/5.6 te M4/5.10).

Analiza značajki NP Krka i PP Telašćica

Početno je provedena analiza postojeće biološke i socio-ekonomske literature za dva zaštićena područja bitno različitih karakteristika koja su istraživana u okviru projekta (NP Krka i PP Telašćica). (Projektne isporuke D4.1. i D5.1, D4/5.2).

S obzirom na to da se radi o dva različita područja: uglavnom kopneni i slatkovodni (NP Krka) te morski ekosustav (PP Telašćica), pritisci prisutni u tim područjima također su specifični i međusobno različiti (Projektne isporuke D4.3. i D5.3), te zahtijevaju specifične modifikacije modela (Projektne isporuke D4.5. i D5.5).

Kao primarno područje interesa unutar NP Krka odabran je Skradinski buk, dok je kao primarno područje unutar PP Telašćica odabrana Uvala Mir i Jezero Mir, jer su preliminarna istraživanja pokazala da su tamo pritisci koji nastaju pristustvom turista najjači.

Znanstveni radovi navedeni u kategorijama istraživanja bioraznolikosti, te modeliranja sociološke komponente velikim dijelom su se oslanjali na rezultate iz ove cjeline. Uz njih, izdvajamo i slijedeći znanstveni rad:

 • Legović T., Mihelčić G., Geček S., Labinac V., Klanjšček J. , Klanjšček T. Visitors carrying capacity in a nature protected area: new definition, computational method and an application to Telaščica Bay, Croatia - trenutno na recenziji u znanstvenom časopisu  Landscape and Urban Planning (2017).

Modeliranje fizikalnih i kemijskih komponenti

Fizikalni podaci prikupljeni su prvenstveno za PP Telašćica (morski ekosustav). U sklopu fizikalnih podataka izmjereni su temperatura i tlak u moru, morske struje, batimetrijski profil morskog kanala, vertikalni profil konduktiviteta i temperature u stupcu mora, te oscilacija razine mora i jezera i temperatura.

Podaci su prikupljeni za Jezero Mir, Uvalu Telašćica, te ADCP strujomjerom (mjerenje strujanja mora) na lokaciji Mala Vrata i Velika Vrata. Svi rezultati su prikazani u sklopu projektne isporuke D4/5.4. Dodatno, bukomjerima je mjerena buka u PP Telašćica i NP Krka. Za modeliranje buke korišten je konceptualan model kojim možemo pratiti smanjenje djelovanja buke s udaljenošću od izvora buke.

Rezultati su prikazani također u sklopu projektne isporuke D4/5.4. Princip rada bukomjera i modeliranja buke predstavljen je na Otvorenim danima Instituta Ruđer Bošković (ODI2017), s idejom da se i mlađim generacijama približi ideja i princip modeliranja za zaštitu okoliša (Slika 2).

Slika 2 Upoznavanje mlađih generacija s mjerenjem i modeliranje buke (ODI 2017) (Foto: Centar za znanstvene informacije, IRB)

Rezultati kemijskih značajki uključuju analizu teških metala u jezeru Mir, predstavljenih također u sklopu projektne isporuke D4/5.4. Rezultati analize kemijskih značajki predstavljeni su i u sklopu znanstvenog rada: 

 • Mlakar, M., Fiket, Ž, Geček, S. , Cukrov, N. Cuculić, V., 2015. Marine lake as in situ laboratory for studies of organic matter influence on speciation and distribution of trace metals, Continental Shelf Research, 103, 1-11. doi:10.1016/j.csr.2015.04.024

Istraživanje biološke raznolikosti

Istražena je bioraznolikost gljiva NP Krka tijekom pet terenskih obilazaka. Na prvom obilasku su odabrane najpogodnije lokacije i na njima postavljene istraživačke plohe/transekti Lozovac, Skradinski buk 1, Skradinski buk 2 i Visovačko jezero (Slika 3).

Dva terenska obilaska posvećena su bioraznolikosti gljiva iz odjeljka bazidiomiceta, a dva bioraznolikosti gljiva iz odjeljka askomiceta. Na svim terenima zabilježeno je nekoliko desetaka vrsta iz oba odjeljka, ukazujući na veliku bioraznolikost. Svi rezultati su prikazani u sklopu projektne isporuke D4/5.4.

Rezultati istraživanja bioraznolikosti gljiva uključeni su u originalne znanstvene publikacije:

Slika 3 Postavljanje istraživačkih ploha i transekata: Transekt Skradinski buk 2 (Foto: I. Kušan)

Modeliranje sociološke komponente

Određivanje sociološke komponente prihvatnog kapaciteta za turiste bila je, uz prikupljanje bioloških i fizikalno-kemijskih podataka, okosnica terenskih istraživanja.

Podaci su prikupljani na tri razine: (i) mjerenje protoka posjetitelja, odnosno stvarnog broja posjetitelja na određenoj lokaciji koristeći Android aplikaciju napravljenu u suradnji s dr.sc. B. Zagajšek (Slika 4); (ii) ispitivanje stavova posjetitelja mini-anketama; te (iii) ispitivanje stavova posjetitelja opširnim anketama koje su posjetitelji zamoljeni da ispune pri izlasku iz parka (NP Krka ili PP Telašćica, Slika 5).

Slika 4. Prikaz Android aplikaSlcije na mobilnom telefonu

Mini ankete i izlazne ankete bile su dostupne na 11 jezika. Ukupno je prikupljeno oko 400 mini-anketa i 550 izlaznih anketa u PPT, te skoro 1000 mini-anketa i 850 izlaznih anketa u NPK.

Slika 5 Prikupljanje izlaznih anketa u NP Krka (Foto: J. Klanjšček)

U oba parka udio stranih gostiju bio je preko 90%. NP Krka posjetili su gosti iz više od 30 zemalja, a PP Telašćica gosti iz 21 zemlje. Većina posjetitelja mlađa je od 45 godina, smješteni su većinom u okolnim županijama te ostaju između 7 i 10 dana.

Očekivano, uživanje u prirodnom okruženju, druženje s prijateljima, te istraživanje novih destinacija među najbitnijim su motivatorima posjete kod većine posjetitelja. Iako je ponekad broj ljudi na lokaciji ocijenjen visokim ocjenama, te je određen broj posjetitelja bio uznemiren gužvom, opći dojmovi su u oba zaštićena područja pozitivni, te su brojni servisi Parka (od očuvanosti prirode do ljubaznosti osoblja) ocijenjeni visokim ocjenama.

I u NP Krka i u PP Telašćica velika većina (oko 90% ili više) posjetitelja zadovoljno je svojim posjetom,te će u prosjeku čak tri od četiri posjetitelja park preporučiti drugima.

Svi rezultati su prikazani u sklopu projektne isporuke D4/5.4 te u (znanstvenim) prezentacijama i publikacijama. Publikacije su  trenutno na recenziji (navedene ovdje) ili u pripremi:

 • Klanjšček, J, Geček, S., Marn, N, Legović, T., Klanjšček, T. Balancing overall satisfaction and disturbance by crowding in management of protected areas with high use levels– trenutno na recenziji u znanstvenom časopisu Tourism management. (2017).
 • Klanjšček, J, Geček, S., Marn, N, Legović, T., Klanjšček, T. Predicting disturbance of visitors due to crowding in protected areas.// – trenutno na recenziji u znanstvenom časopisu PLOS ONE. (2017).

Socio-ekonomska komponenta

Istraživanje vezano uz socio-ekonomsku komponentu, za razliku od drugih ovdje predstavljenih kategorija, koordinirano je prvestveno od strane znanstvenika (dio istraživačkog tima HRZZ projekta ACCTA) Instituta za turizam.

Znanstveni radovi:

Rezultati projekta su implementirani u slijedeće procese planiranja i donošenja odluka Ministarstva turizma:

Modeliranje ekološke komponente

Pritisci uzrokovani ljudskom aktivnošću različito djeluju na pojedine sastavnice okoliša. U sklopu određivanja prihvatnog kapaciteta za turiste u zaštićenim područjima, pažnja je posvećena razvoju i primjeni modela koji mogu adekvatno opisati i predvidjeti utjecaje ljudskih aktivnosti na biološku komponentu ekosustava.

Aktivnosti u ovoj kategoriji rezultirale su također originalnim znanstvenim publikacijama, vezano općenito za teorijsku biologiju:

-- vezano uz specifične primjene:

-- Rezultati su predstavljeni i na znanstvenim skupovima

Također, potpora projekta omogućila je i izradu doktorske disertacije: Marn, Nina. Life cycle and ecology of the loggerhead turtle (Caretta caretta, Linnaeus, 1758): Development and application of the Dynamic Energy Budget model / doktorska disertacija. Zagreb (HR) & Amsterdam (NL) : Prirodoslovno- matematički fakultet (HR) & Faculty of Earth and Life Sciences (NL), 30.05. 2016, 217 str. Voditelj: Klanjšček, Tin i Legović, Tarzan (HR) & Kooijman, S.A.L.M. (NL).

Znanstveni i stručni skupovi

Koncepti - APSIRS metodologija

 • Klanjšček, T., radni sastanak i prezentacija Hrvatskog panela za klimatske promjene, (18.04.2015 –19.04.2015, Njivice)
 • Legović, T. (izlaganje na konferenciji) „Definicija, principi i metode za izračunavanje kapaciteta posjetitelja u zaštićenim područjima prirode“; Znanstveno-stručni skup: Vizija i izazovi upravljanja zaštićenim područjima prirode u Republici Hrvatskoj, Aktivna zaštita i održivo upravljanje u Nacionalnom parku “Krka” 28/09/2015 – 03/10/2015, Šibenik, Hrvatska
 • Matijević, D., Legović, T. (izlaganje na konferenciji) „Etika zaštite prirode u zaštićenim područjima“ Znanstveno-stručni skup: Vizija i izazovi upravljanja zaštićenim područjima prirode u Republici Hrvatskoj, Aktivna zaštita i održivo upravljanje u Nacionalnom parku “Krka” 28/09/2015 – 03/10/2015, Šibenik, Hrvatska
 • Geček, S., Klanjšček, J. (pozvano predavanje) „Procjena prihvatnog kapaciteta za turiste u zaštićenim područjima prirode - ACCTA projekt Hrvatske zaklade za znanost“; 9. Skup stručnih službi javnih ustanova za upravljanje zaštićenim područjima, 14/10/2015-16/10/2015, Donja Stubica, Hrvatska
 • Legović, T. (pozvano predavanje) „Ecological modelling for nature protection“ - The International Society for Ecological Modelling Global Conference 2016 , 08/05/2016 – 12/05/2016, Towson University, MD, USA
 • Klanjšček, T., Klanjšček, J., Geček, S., Carić, H., Legović, T. Quantifying effects of tourist activities on the environment, tourists, and park services in nature protected areas // MMV8 Book of abstracts / Đorđije Vasiljević (ur.). Novi Sad, 2016. 465-468 http://www.dgt.uns.ac.rs/mmv8/files/mmv8ab.pdf
 • Klanjšček, T., Geček, S., Klanjšček., J, Legović, T.: Cost-benefit analysis to guide management of tourist activities in nature protected areas; The annual meeting of the Japanese Society for Mathematical Biology (JSMB) 07/09/2016-09/09/2016,Fukuoka, Japan – knjiga sažetaka
 • Legović, T. (pozvano predavanje) „Koliko turista smije ući u zaštićeno područje prirode?“, U : Gracin, D., Juraić, K. (ur): 7. radionica Sekcije za primijenjenu i industrijsku fiziku Hrvatskog fizikalnog društva, Knjiga sažetaka, str. 13
 • Carić, H. (pozvano predavanje) „Metodologije i izračuni nosivog kapaciteta - iskustva Instituta za turizam“. 10 skup stručnih službi, 09/11/2017-11/11/2017, Plitvička jezera, Hrvatska
  Analiza značajki NP Krka i PP Telašćica
 • Klanjšček, T., Geček, S., Klanjšček, J., Cukrov, N., Pečar-Ilić, J., Legović, T. (izlaganje na konferenciji) „Izračun prihvatnog kapaciteta NP “Krka” za posjetitelje na osnovi ekološko-sociološke analize troška i dobiti“ , Znanstveno-stručni skup: Vizija i izazovi upravljanja zaštićenim područjima prirode u Republici Hrvatskoj, Aktivna zaštita i održivo upravljanje u Nacionalnom parku “Krka”, 28/09/2015 – 03/10/2015, Šibenik, Hrvatska
 • Geček, S., Klanjšček, J., Marn, N., Legović, T., Klanjšček, T. „Ecosystem services in protected areas: example of Krka National Park, Croatia“ - (poster); DEVOTES Summer School on Marine ecosystem services, management and governance: linking social and ecological research;06/06/2016 – 09/06/2016, San Sebastian, Spain
 • Legović, T., Geček, S.,, Labinac, V., Mihelčić, G., Klanjšček, J., Klanjšček, T., Pečar-Ilić, J. Kapacitet turista u zaštićenom području prirode. Znanstveno-stručni skup: Upravljanje jezerima i akumulacijama u Hrvatskoj 4pp
  Istraživanje biološke raznolikosti
 • Kalliopi S., Bonet J. A., Wong J., ... Kušan I. et al. (2016) Non timber forest products linguistic diversity: the case of mushrooms. U: Wild Forest Products in Europe – zbornik sažetaka. Barcelona, Španjsolska. str. 44.
 • Kušan, Ivana; Matočec, Neven. Design of ascomycete monitoring plots as a tool for applied ecology: Krka National Park, a case study // prezentacija na radionici , 08.06.2017, Pola de Somiedo, Španjolska
 • Kušan I., Matočec N., Mrvoš D. (2017) Deset godina istraživanja gljiva iz odjeljka Ascomycota u Nacionalnom parku Sjeverni Velebit. U: Krušić Tomaić I., Lupret-Obradović S., Šilić T. (ur.) Znanstveno-stručni skup "Od istraživanja k dobrom upravljanju Nacionalnim parkom Sjeverni Velebit" - Zbornik sažetaka. Krasno : Javna ustanova "Nacionalni park Sjeverni Velebit". str. 44-45.
 • Matočec N., Kušan I.,Ozimec R. (2017) Prvi nalaz špiljske gljive Rhachomyces hypogaeus (Ascomycota) na području Nacionalnog parka Sjeverni Velebit U: Krušić Tomaić I., Lupret-Obradović S., Šilić T. (ur.) Znanstveno-stručni skup "Od istraživanja k dobrom upravljanju Nacionalnim parkom Sjeverni Velebit" - Zbornik sažetaka. Krasno : Javna ustanova "Nacionalni park Sjeverni Velebit". str. 50-51.

Analiza značajki NP Krka i PP Telašćica

 • Klanjšček, T., Geček, S., Klanjšček, J., Cukrov, N., Pečar-Ilić, J., Legović, T. (izlaganje na konferenciji) „Izračun prihvatnog kapaciteta NP “Krka” za posjetitelje na osnovi ekološko-sociološke analize troška i dobiti“ , Znanstveno-stručni skup: Vizija i izazovi upravljanja zaštićenim područjima prirode u Republici Hrvatskoj, Aktivna zaštita i održivo upravljanje u Nacionalnom parku “Krka”, 28/09/2015 – 03/10/2015, Šibenik, Hrvatska
 • Geček, S., Klanjšček, J., Marn, N., Legović, T., Klanjšček, T. „Ecosystem services in protected areas: example of Krka National Park, Croatia“ - (poster); DEVOTES Summer School on Marine ecosystem services, management and governance: linking social and ecological research;06/06/2016 – 09/06/2016, San Sebastian, Spain
 • Legović, T., Geček, S.,, Labinac, V., Mihelčić, G., Klanjšček, J., Klanjšček, T., Pečar-Ilić, J. Kapacitet turista u zaštićenom području prirode. Znanstveno-stručni skup: Upravljanje jezerima i akumulacijama u Hrvatskoj 4pp
  Istraživanje biološke raznolikosti
 • Kalliopi S., Bonet J. A., Wong J., ... Kušan I. et al. (2016) Non timber forest products linguistic diversity: the case of mushrooms. U: Wild Forest Products in Europe – zbornik sažetaka. Barcelona, Španjsolska. str. 44.
 • Kušan, Ivana; Matočec, Neven. Design of ascomycete monitoring plots as a tool for applied ecology: Krka National Park, a case study // prezentacija na radionici , 08.06.2017, Pola de Somiedo, Španjolska
 • Kušan I., Matočec N., Mrvoš D. (2017) Deset godina istraživanja gljiva iz odjeljka Ascomycota u Nacionalnom parku Sjeverni Velebit. U: Krušić Tomaić I., Lupret-Obradović S., Šilić T. (ur.) Znanstveno-stručni skup "Od istraživanja k dobrom upravljanju Nacionalnim parkom Sjeverni Velebit" - Zbornik sažetaka. Krasno : Javna ustanova "Nacionalni park Sjeverni Velebit". str. 44-45.
 • Matočec N., Kušan I.,Ozimec R. (2017) Prvi nalaz špiljske gljive Rhachomyces hypogaeus (Ascomycota) na području Nacionalnog parka Sjeverni Velebit U: Krušić Tomaić I., Lupret-Obradović S., Šilić T. (ur.) Znanstveno-stručni skup "Od istraživanja k dobrom upravljanju Nacionalnim parkom Sjeverni Velebit" - Zbornik sažetaka. Krasno : Javna ustanova "Nacionalni park Sjeverni Velebit". str. 50-51.

Istraživanje biološke raznolikosti

 • Kalliopi S., Bonet J. A., Wong J., ... Kušan I. et al. (2016) Non timber forest products linguistic diversity: the case of mushrooms. U: Wild Forest Products in Europe – zbornik sažetaka. Barcelona, Španjsolska. str. 44.
 • Kušan, Ivana; Matočec, Neven. Design of ascomycete monitoring plots as a tool for applied ecology: Krka National Park, a case study // prezentacija na radionici , 08.06.2017, Pola de Somiedo, Španjolska
 • Kušan I., Matočec N., Mrvoš D. (2017) Deset godina istraživanja gljiva iz odjeljka Ascomycota u Nacionalnom parku Sjeverni Velebit. U: Krušić Tomaić I., Lupret-Obradović S., Šilić T. (ur.) Znanstveno-stručni skup "Od istraživanja k dobrom upravljanju Nacionalnim parkom Sjeverni Velebit" - Zbornik sažetaka. Krasno : Javna ustanova "Nacionalni park Sjeverni Velebit". str. 44-45.
 • Matočec N., Kušan I.,Ozimec R. (2017) Prvi nalaz špiljske gljive Rhachomyces hypogaeus (Ascomycota) na području Nacionalnog parka Sjeverni Velebit U: Krušić Tomaić I., Lupret-Obradović S., Šilić T. (ur.) Znanstveno-stručni skup "Od istraživanja k dobrom upravljanju Nacionalnim parkom Sjeverni Velebit" - Zbornik sažetaka. Krasno : Javna ustanova "Nacionalni park Sjeverni Velebit". str. 50-51.

Modeliranje sociološke komponente

Socio-ekonomska komponenta

Poglavlje u knjizi:

 • Carić H. Perspektive zelenog razvoja turizma, politike, koncept, primjena. Poglavlje u knjizi: Prirodna baština i turizam, pp 29-45. U tisku kod Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti, Znanstveno vijeće za prirodoznanstvena istraživanja Jadrana HAZU i Znanstveno vijeće za zaštitu prirode HAZU. Urednici: akademik Prof. Mladen Juračić i akademik Ferdo Bašić, 2017

Sudjelovanje na radnim sastancima i konferencijama:

 • Carić, H, Prva Europska međuparlamentarna konferencija “Izazovi održivog turizma: promocija kulturne baštine i zaštita okoliša (11.09.2014, Zagreb)
 • Carić, H, Pan-European dialogue between cruise operators, ports and coastal tourism stakeholder (05.03.2015 – 06.03.2015, Brisel)
 • Carić, H. (izlaganje na konferenciji) „Strategies to sustainable development of islands and coastal areas“ – prezentacija ,16/10/2016., Dubrovnik, Hrvatska
 • Carić, H. (izlaganje na konferenciji) „Rezultati COP 21 konferencije I očekivanja RH“ – prezentacija, 06/02/2016, Zagreb, Hrvatska
 • Carić, H. (pozvano predavanje) „Zajedno za zaštitu prirode“, radionica, 21/09/2016, Dubrovnik, Hrvatska
 • Carić, H. (pozvano predavanje) „HAZU okrugli stol Prirodna baština i turizam“ – uvodno predavanje „Perspektive zelenog razvoja turizma“ – predavanje , 28.10.2016., Zagreb, Hrvatska
 • Carić, H. (sudionik) „ Proces izrade plana upravljanja i njegova primjena u Dubrovniku u organizaciji Zavoda za obnovu Dubrovnika – tematiziranje nosivog kapaciteta i rizika“- radionica, 03/02/2017-05/02/2017 ,Dubrovnik, Hrvatska
 • Carić, H. (pozvano predavanje) Predavanje na Dubrovačkom Sveučilištu: „Okolišna ekonomija turizma“ – predavanje -06.02.17 ,Dubrovnik, Hrvatska
 • Carić, H. (pozvano predavanje) „Sadašnjost i budućnost održivog i odgovornog razvoja turizma“ – Uvodno izlaganje – 24/04/2017-25/04/2017 , Zagreb, Hrvatska
 • Carić, H. (izlaganje na konferenciji) Europski dan zaštite prirode, prezentacija o sinergiji prirode i turizma – prezentacija 26.05.2017 , Lošinj, Hrvatska

Modeliranje ekološke komponente

 • Klanjšček, T. (organizator) "ISEM Symposia: Dynamic energy budgets - relating individual to ecological processes", konferencija: voditelj DEB Simpozija na ISEM konferenciji; 08/05/2016 – 12/05/2016, Towson University, MD, USA
 • Klanjšček, T., Muller, E.B.; Nisbet, R.M. (izlaganje na konferenciji), „Bioenergetic approach to modeling the impact of nano-CO2 on productivity“, Prezentacija; The International Society for Ecological Modelling Global Conference 2016; 08/05/2016 – 12/05/2016, Towson University, MD, USA
 • Marn, N., Klanjšček, T., Kooijman, S.A.L.M. (izlaganje na konferenciji) "The effects of plastic ingestion on the loggerhead turtle (Caretta caretta), studied by the DEB model", Prezentacija (poster); The International Society for Ecological Modelling Global Conference 2016; 08/05/2016 – 12/05/2016, Towson University, MD, USA
 • Klanjšček, J., Geček, S., Legović, T.; Klanjšček, T. (izlaganje na konferenciji) "Parametrizing nutrient quotas in phytoplankton models: Example of P. Minimum" -Prezentacija (poster); The International Society for Ecological Modelling Global Conference 2016; 08/05/2016 – 12/05/2016, Towson University, MD, USA
 • Marn, N.; Kooijman, S.A.L.M.; Legović, T.; Jusup, M.; Klanjšček, T. (pozvano predavanje) „The effects of plastic ingestion on an endangered sea turtle“; 5th International DEB Symposium (31st May-02nd June 2017) - Book of abstracts, (editor: Augustine, S.),Tromso, Norway. pp. 122-123.
 • Marn, N.; Kooijman, S.A.L.M.; Legović, T.; Jusup, M.; Klanjšček, T. The effects of plastic ingestion on the loggerhead turtle (Caretta caretta), studied by the DEB model // The International Society for Ecological Modelling Global Conference. (poster,međunarodna recenzija,neobjavljeni rad).
 • Klanjšček, T., Muller, E.B. and Nisbet, R.M (pozvano predavanje) (Mis)using DEB models and ROS dynamics to integrate toxicity data, and explain ecotoxicology of nanomaterials – radionica - 28/08/2016-03/09/2016, Brest, Francuska

Procjena prihvatnog kapaciteta za turiste u zaštićenim područjima prirode

Ova stranica koristi kolačiće. Neki od tih kolačića nužni su za ispravno funkcioniranje stranice, dok se drugi koriste za praćenje korištenja stranice radi poboljšanja korisničkog iskustva. Za više informacija pogledajte naše uvjete korištenja.

Prilagodi postavke
 • Kolačići koji su nužni za ispravno funkcioniranje stranice. Moguće ih je onemogućiti u postavkama preglednika.